بایگانی ماهیانه: فوریه 2013

هوشنگ کشاورز صدر، بزرگ دیگری از راهروان راه استقلال و آزادی ایران ما را ترک گفت

هوشنگ کشاورز صدر، بزرگ دیگری از راهروان راه استقلال و آزادی ایران ما را ترک گفت

۲۶ بهمن ۱۳۹۱

با کمال تأثر دریافتیم که دوست مبارزمان آقای هوشنگ کشاورز صدر در ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، چشم از جهان فرو بست. او عمری را در راه مبارزه برای استقلال و آزادی ایران و ایرانی و استقرار حاکمیت ملی گذراند، از رهروان...