بایگانی ماهیانه: آوریل 2013

نشست همبستگی ملی جمهوریخواهان - ۷

نشست همبستگی ملی جمهوریخواهان – ۷

۳۱ فروردین ۱۳۹۲

امین بیات: اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱ ژاله وفا: انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان فرهنگ قاسمی: موانع و راهکار های همبستگی ملی جمهوریخواهان مدیریت جلسه: علی صدارت...

A CIA Hand in an American ‘Coup’?

A CIA Hand in an American ‘Coup’?

۲۰ فروردین ۱۳۹۲

The U.S. government decries leaks, but the other side of the story is that key chapters of American history are hidden from the public for decades and maybe forever. The CIA has just admitted its 1953 Iran coup and may never acknowledge a...

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

۷ فروردین ۱۳۹۲

جلسه سخنرانی و بحث آزاد، بیستم آوریل در پاریس امین بیات اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱ ژاله وفا انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان فرهنگ قاسمی موانع و راهکار های همبستگی ملی جمهوریخواهان...

پیام نوروزی "همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران"

پیام نوروزی “همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران”

۱ فروردین ۱۳۹۲

نوروز باستانی جشن توازن، تعادل در طبیعت یعنی عدم تبعیض و بیانگر فرهنگ مشترکی می‌باشد که از گوشه های چین و روسیه تا جزایر خلیج‌ فارس و دریای عمان، از هند وافغانستان و تاجیکستان تا ترکیه و سوریه و...