بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

نباید قدرت خارجی را در امور داخلی دخالت داد

نباید قدرت خارجی را در امور داخلی دخالت داد

۲ دی ۱۳۹۲

این گزارش مربوط به چهار سال پیش از انقلاب است. همانطور که در این گزارش ملاحظه میکنید، عراق از گروههایی که خود را نماینده اقلیتهای ایرانی میدانستند نیز برای پیشبرد سیاستهای خود استفاده میکرد. این سیاست که در زمان شاه صورت گرفته بود، بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و کار به...