گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۸)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۸)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ تاریخ تولید و انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ دوشنبه کارنامه، یک مطالعه بالینی دقیق تاریخ معاصر، بر مبنای امرهای واقع مستمر است! ❊ مطلب را به شکل صوتی، … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۸)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست