گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۹)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

  گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۹)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست ❊یک سینه سخن❊ ❊ تاریخ تولید و انتشار:  ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰  دوشنبه ❊ پیامهایی از هموطنان: …اگرچه در زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر از اولین شماره تا آخرین … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۹)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست