گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت :مراجعه و درخواست “بدیل” وابسته. بدیل ولایت فقیه، ولایت عهد شاهنشاهی (ولیعهد!)، و ولایت وابستگان دیگر نیست.

گفتگوی آقای ابوالحسن #بنیصدر و علی #صدارت پنجم آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ دوشنبه بدیل ولایت فقیه، ولایت عهد شاهنشاهی (ولیعهد!)، و ولایت وابستگان دیگر نیست. برای گذار از استبداد ولایت فقیه، جانشین کردن این رژیم با  وابستگی و استبدادی از نوع دیگر، بدون هیچ شکی سرنوشت ما را از این هم بدتر … ادامه خواندن گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت :مراجعه و درخواست “بدیل” وابسته. بدیل ولایت فقیه، ولایت عهد شاهنشاهی (ولیعهد!)، و ولایت وابستگان دیگر نیست.