گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت :ترور شخصیت(۳)و تخریب ایرانیان خادم، وزیران ایرانی محبوس و مقتول

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت :ترور شخصیت(۳)و تخریب ایرانیان خادم، وزیران ایرانی محبوس و مقتول

۳ دی ۱۳۹۷

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد–آواره عشق ما آواره نخواهد شد*آن را که منم منصب معزول کجا گردد–آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد!