صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه اول-مقدمه: در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار

علی صدارت در مصاحبه با آقای مرتضی عبداللهی از تلوزیون سپیده استقلال و آزادی.  جلسه اول از هفت جلسه معرفی و بررسی «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» مقدمه: در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار ❊ این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و … ادامه خواندن صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه اول-مقدمه: در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار