صدارت: شهادت افراد مختلف از منابع متفاوت در مورد کودتای مرداد ۱۳۳۲

علی صدارت: شهادت افراد مختلف از منابع متفاوت در مورد کودتای مرداد ۱۳۳۲ غنای وژدان تاریخی، از پیش‌نیازهای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم‌سالاری است.  تاریخ رسمی را، پیروزمندان در جنگ، با استفاده از روشهای جنگ روانی، می‌نویسند. گفته می‌شود یکی از ویژگی‌های بارز سرسپردگان قدرت‌ها، پررویی است!  آن‌چه که در ذیل آمده است، فقط شمه‌ای … ادامه خواندن صدارت: شهادت افراد مختلف از منابع متفاوت در مورد کودتای مرداد ۱۳۳۲