بنی‌صدر : استقلال و آزادی، کتاب تحقیقی در باره این دو حق ذاتی انسان

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

نام کتاب: استقلال و آزادی

تاریخ انتشار: تاریخ انتشار آبان ۱۳۹۹

دانلود به شکل PDF در ذیل:

بنی‌صدر-کتاب استقلال و آزادی

فهرست

هوالحق ……………………………………………………………………………………… ۱۰ بخش اول ……………………………………………………………………………………. ۱۴ تعریف استقلال و اختیار و رابطه استقلال و آزادی با یکدیگر …………………………………. ۱۵ تعریف استقلال و خودمختاری در غرب:…………………………………………………….. ۱۵ آزادی، استقلال و خودمختاری: ………………………………………………………………. ۱۵ ● استقلال و آزادی دو همراه هستند:………………………………………………………….. ۱۶ ● بسوی خودمختاری بیشتر:………………………………………………………………….. ۱۷ تعریفهای استقلال و آزادی در ایران: ……………………………………………………….. ۱۸ تعریف استقلال در لغت: …………………………………………………………………….. ۱۸ الف. استقلال و آزادی در ایران پیش از اسلام: ……………………………………………….. ۱۹ ۱٫ توحید و ثنویت بمثابه اصل راهنما و ربط آن با استقلال و آزادی: ………………………….. ۲۰

۱٫۱٫ باز یافت توحیدی که ثنویت آن را پوشانده و جانشینش شده بود، توسط شیخ شهابالدین سهروردی: …………………………………………………………………………………… ۲۱

۱٫۲٫ اختیار انسان از دید شیخ اشراق:………………………………………………………… ۲۲ ۲٫ استقلال و آزادی در اوستا:………………………………………………………………… ۲۶ ۲٫۱٫ دو جامعه، یکی جمشیدی و دیگری ضحاکی و انتخاب رهبر در اوستا: …………………. ۲۶ ۲٫۲٫ اوستا و استقلال:……………………………………………………………………….. ۲۶ ۲٫۳٫ اوستا و آزادی: …………………………………………………………………………. ۲۷ ب. نظر معتزله در باره تفویض و یا «استقلال کامل»:…………………………………………. ۲۸ ● نقد: لاجبر و لاتفویض، بل امر بینالامرین: ………………………………………………… ۲۹ ج. اختیار و استقلال از منظر فارابی معروف به معلم ثانی: …………………………………….. ۳۱ ج.۱٫ تعریف فارابی از اختیار:……………………………………………………………….. ۳۱ ج.۲٫ استقلال از منظر فارابی: ……………………………………………………………….. ۳۳ د. اختیار از دید ابنسینا: …………………………………………………………………….. ۳۴ ه‍. اختیار از منظر ملاصدرا: ………………………………………………………………….. ۳۵ ه‍.1. نظر راسخان در علم: …………………………………………………………………… ۳۵ ه‍.2. ملاصدرا و امر بینالامرین:…………………………………………………………….. ۳۶

۳

و. استقلال و آزادی از منظر طباطبائی صاحب المیزان: ………………………………………… ۳۹ و.۱٫ تعریف اراده: …………………………………………………………………………… ۳۹ و.۲٫ تعریف اختیار: …………………………………………………………………………. ۴۰ و.۳٫ اراده الهی و اختیار انسان: ………………………………………………………………. ۴۰ ز.استقلالوآزادیاز دیدمدرس:……………………………………………………………۴۲ ز.۱٫ اصول راهنمای سیاست خارجی: ………………………………………………………… ۴۳ ز.۲٫ وطن یعنی چه؟: ………………………………………………………………………… ۴۳ ح. و رابطه آن با استقلال و آزادی از منظر مصدق: ……………………………….. ۴۶ ح.۱٫ گفتار و کردار و اصل راهنمایی که است: ……………………………. ۴۷ ۱٫ کثرت آراء و عقاید و اشتراک آنها در زوج استقلال و آزادی :…………………………….. ۴۷ ح.۲٫ رابطه اندیشه راهنما و ایرانیت: مصدق در چهاردهم گفت: ………………………. ۴۸ ح.۳٫ برنامه حکومت او را دو اصل استقلال و آزادی تشکیل میدادند. ………………………… ۴۹ ح.۴٫ از تغییر ساختار دولت استبدادیِ وابسته به دولت حقوقمدار و مستقل و از آن تا جامعه باز:.. ۵۰ ح.۵٫ استقلال اقتصادی از راه تغییر ساختار مصرف محور به اقتصاد تولید محور:……… ۵۱

ح.۶٫ بازسازی تولید محور مستقل نمیتوانست با باز و تحولپذیر شدن نظام اجتماعی همراه نباشد ………………………………………………………………………………………… ۵۲

ح.۷٫ فسادستیزی:……………………………………………………………………………. ۵۳ ح.۸٫ سرمایهها که ایجاد شدند: ………………………………………………………………. ۵۴ فصل دوم…………………………………………………………………………………….. ۵۶ پویاییهای نظام مسلط – زیر سلطه …………………………………………………………… ۵۶ الف. انواع نظامها: …………………………………………………………………………… ۵۶ ب. پویاییهای بیانگر رابطه مسلط – زیرسلطه: ……………………………………………….. ۵۹

۱٫ پویایی صدور نیروهای محرکه از جامعه زیر و پویایی ورود نیروهای محرکه به جامعه مسلط: ……………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲٫ پویایی تلاشی و پویایی ادغام: …………………………………………………………….. ۶۱ ۳٫ پویایی «جهانی شدن»:……………………………………………………………………. ۶۲ ۴٫ پویایی فقر: ………………………………………………………………………………. ۶۵ ۵٫ پویایی نابرابری: ………………………………………………………………………….. ۶۷ ۶٫ پویایی نابرابری میان زیرسلطهها و سلطهگرها: ……………………………………………… ۶۹

۴

۷٫ پویایی نابرابری قدرت (سرمایه و دیگر اشکال قدرت) و انسان و طبیعت:………………….. ۷۱ ۸٫ پویایی خشونت و تخریب نیروهای محرکه و طبیعت: ………………………………………. ۷۳

۹٫ دستوری شدن زندگی در همه جا، بمعنایکاهش استقلال انسان در گرفتن تصمیم و آزادی او در گزینش نوع تصمیم: …………………………………………………………………………. ۷۵

۱۰٫ پویایی بردگی و ناچیز شدن انسان در وسیله، در نظام اجتماعی – اقتصادی سرمایه سالارِ سلطهجو: …………………………………………………………………………………….. ۷۷

۱۱٫ پویایی انزوای روز افزون انسان بخاطر گسستن پیوندهای اجتماعی؛ این انزوا با بحران هویت همراه است:………………………………………………………………………………….. ۷۸

۱۲٫ پویایی نیازها:…………………………………………………………………………… ۸۲ ۱۳٫ پویایی پیشخور کردن آینده و از پیش متعین کردن آینده: ………………………………….. ۸۴ ۱۴٫ پویایی کوتاه شدن زمان و محدود شدن مکان اندیشه و عمل:…………………………….. ۸۶

۱۵٫ پویایی بحران ها در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه ها و در سطح جهان: …………………………………………………………………………………. ۸۸

۱۶٫ پویایی از خود بیگانگی اندیشههای راهنما (دین و ایدئولوژیها) در بیان قدرت:…………. ۸۹ ۱۷٫ پویایی از رشد ماندگی که حالا دیگر خاص جامعههای زیر نیست: ………………….. ۹۱ ۱۸٫ پویایی سلطه نهادهای اجتماعی بر شهروندان: ……………………………………………. ۹۳ ۱۹٫ پویایی رشد ضد فرهنگ قدرت:…………………………………………………………. ۹۴ ۲۰٫ پویایی فسادها: …………………………………………………………………………. ۹۶ ۲۱٫ پویایی مرگ:……………………………………………………………………………. ۹۷ ۲۲٫ پویایی بمثابه خارج شدن از نظام سلطهگر- زیرسلطه:…………………………….. ۹۹ بخش دوم ………………………………………………………………………………….. ۱۰۲ فصل اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۳ در ثنویتها و موازنههای وجودی …………………………………………………………… ۱۰۳ ثنویت افلاطون: ……………………………………………………………………………. ۱۰۳ ۱٫ آرمان شهر افلاطون: …………………………………………………………………….. ۱۰۴ ۲٫ افلاطون و دیالکتیک او ………………………………………………………………… ۱۰۴ ۳٫ توازن وجودی بر اصل ثنویت تک محوری: ……………………………………………… ۱۰۵ ثنویت ارسطو: ……………………………………………………………………………… ۱۰۶ ۱٫ منطق صوری: …………………………………………………………………………… ۱۰۶

۵

سیاست و اخلاق ارسطو: …………………………………………………………………… ۱۰۷ تثلیث مسیحیان…………………………………………………………………………….. ۱۰۸ ثنویت نور و تاریکی مانی: ………………………………………………………………….. ۱۰۸ ثنویت دکارت: …………………………………………………………………………….. ۱۱۰ ثنویتهای دوران معاصر و نقد ثنویتها: ……………………………………………………. ۱۱۱ نوع توازنهای وجودی میان محورها:……………………………………………………….. ۱۱۱ توازن دو محور استقلال و آزادی و برابری و عدالت: ………………………………………… ۱۱۳ خدا و روح اندیشمند شناسی بر اصل ثنویت و تثلیث: ……………………………………….. ۱۱۳ برابری بر اصل ثنویت: ……………………………………………………………………… ۱۱۴ آزادی و استقلال بر اصل ثنویت و تضاد آن با عدالت وقتی به برابری تعریف میشود: ……….. ۱۱۵ برابری و نابرابری بر اصل عدالت بمثابه تمیز حق از ناحق:…………………………………… ۱۱۶ توازنی که، در آن، یک محور میان دو محور عامل توازن میشود: ……………………………. ۱۱۷ ۱٫ توازنی که با استبداد فراگیر شدن محور وسط برقرار میشود: ……………………………… ۱۱۷ ۲٫ تلبیس قدرتطلبی با حقطلبی: ………………………………………………………….. ۱۱۹ ۲٫ روش وقتی بنابر التقاط میشود:………………………………………………………….. ۱۲۳ فصل دوم…………………………………………………………………………………… ۱۲۴ در موازنه عدمی…………………………………………………………………………….. ۱۲۴ موازنه عدمی چیست؟ ………………………………………………………………………. ۱۲۴ ویژگیهای موازنه عدمی: ……………………………………………………………………. ۱۲۵ کاربردهای موازنه عدمی : ………………………………………………………………….. ۱۴۰ ۱٫ عقل خودانگیخته و حقوق پنجگانه:……………………………………………………… ۱۴۰ ۲٫ موازنه عدمی و اندیشههای راهنما:……………………………………………………….. ۱۴۱ ۳٫ موازنه عدمی و جامعه جهانی رها از نظام مسلط – زیرسلطه: ……………………………… ۱۴۲ حاصل سخن ……………………………………………………………………………….. ۱۴۶ فصل سوم ………………………………………………………………………………….. ۱۴۹ در تعریفها و کاربردهای استقلال و آزادی …………………………………………………. ۱۴۹

در انطباق با ویژگیها وکاربردهای موازنه عدمی، استقلال و آزادی، این تعریفها وکاربردها را پیدا میکنند: ……………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۱٫ استقلال اینهمانی با حق مطلق است و آزادی آفرینندگی بگاه اینهمانی با این حق است ….. ۱۴۹

۶

۲٫ استقلال نبود تضاد است و آزادی نبود تناقض در پندار و گفتار و کردار است…………….. ۱۵۰ ۳٫ استقلال ترکیب نیروهای محرکه با حق است و آزادی بکار بردن این ترکیب است …………. ۱۵۳ ۴٫ استقلال شفافیت است و آزادی عمل شفاف، در شفافیت است …………………………… ۱۵۴

۵٫ استقلال حقوند و مجموعهای از استعدادها و فضلها شناختن انسان است و آزادی فعال شناختن و شدن او بمثابه این مجموعه است ……………………………………………………………. ۱۵۷

۶٫ استقلال موضع نه مسلط نه زیرسلطه، بنابراین، رها از سامانه سلطهگر – زیرسلطه است و آزادی اندیشه و سخن و کنش انسان نه مسلط نه زیرسلطه است ……………………………………… ۱۵۸

۷٫ استقلال توزیع امکانها و نیروهای محرکه بر میزان عدالت است و آزادی شخصی بر کار خویش است ……………………………………………………………………………….. ۱۶۰

۸٫ استقلال تولید سرمایهها است و آزادی اندازه شناسی واندازه نگهداری در تولید و بکاربردن نیروهای محرکه است……………………………………………………………………….. ۱۶۲

۹٫ استقلال محیط شدن خداگونه بر واقعیت و آزادی رابطه مستقیم با آن است……………….. ۱۶۳

۱۰٫ استقلال برخورداری از نظام اجتماعی باز است و آزادی شهروند حقوند زیستن در این نظام است ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

۱۱٫ استقلال مجموع تدابیری استکه مانع استقرار نظام سلطهگر – زیرسلطه میشوند و آزادی مجموع تدابیری است که مانع پیدایش اقلیت فعال مایشاء و اکثریت فعلپذیر میگردند……………….. ۱۶۶

۱۲٫ استقلال خودگشتن در اینهمانی با خودانگیختگی مطلق است و آزادی مسئولیت شناسی و کارآیی است ……………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۱۳٫ استقلال تن ندادن به مصلحت و زدودن خلاءهای پرشده از زور و است و آزادی بازیافتن مجموعه داشتهها و بکاربردن آنهااست ………………………………………………………. ۱۷۰

۱۴٫ استقلال خودانگیختگی در گرفتن تصمیم است و آزادی خودانگیختگی در عمل به تصمیم است ……………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۱۵٫ استقلال برخورداری از بیان استقلال بمثابه اندیشه راهنما است و آزادی روشکردن این بیان و خرافه و غیر عقلانیزدایی است …………………………………………………………….. ۱۷۴

۱۶٫ استقلال از سر بدرکردن خود رهبر و رئیس بینی یا خود مادون و مرئوس بینی است و آزادی خود خویشتن را رهبری کردن است ………………………………………………………………. ۱۷۷

۱۷٫ استقلال فعالکردن استعدادها در آفرینندگی و جستن دانش است و آزادی بکاربردن دانش در آفرینندگی و بکابردن ترکیب دانش و فن با حق است ………………………………………… ۱۷۹

۱۸٫ استقلال شناسایی برابری انسانها در داشتن استعداد رهبری، همه استعدادها و فضلها بمثابه یک مجموعه و انتقالناپذیری این داشته است و آزادی برابر شناختن همگان در بکاربردن استعداد رهبری و دیگر استعدادها و فضلها است …………………………………………………………….. ۱۸۲

۷

۱۹٫ استقلال جدایی ناپذیری حقوندی انسان از امکانهای اجتماعی و طبیعی است و آزادی بکاربردن امکانها در رشد انسان و آبادانی است……………………………………………….. ۱۸۴

۲۰٫ استقلال جریان بدون ممیزی اندیشهها و دانشها و هنرها و فنها و دادهها و اطلاعها است و آزادی اظهار خودانگیخته اندیشهها و… و شرکت در نقد کردن است …………………………. ۱۸۶

۲۱٫ استقلال یگانگی حق و تکلیف است و آزادی رهایی از تکلیفهایی است که عمل به حق نیستند: هر تکلیف را عمل به حقی دانستن است…………………………………………….. ۱۸۸

۲۲٫ استقلال سه جاذبه است و آزادی نیز سه جاذبه است ……………………………………. ۱۹۰

۲۳٫ استقلال خوداتکایی است و آزادی خود فعالبینی انسان متکی به خود، به نیروی امید و شادی و شجاعت و برانگیزندههای همانندشان است………………………………………………….. ۱۹۲

۲۴٫ استقلال اندازه سنج تولید است و آزادی اندازه سنج مصرفِ رهاکننده از جبرها است ……. ۱۹۴

۲۵٫ استقلال خود تکافویی در اینهمانی با خودتکافی مطلق است و آزادیگزینش انسان خودتکافو است……………………………………………………………………………………….. ۱۹۶

۲۶٫ استقلال رشد پایدار و همسنگ شهروندان جامعهِ دارای نظام باز و رشد هم سطح جامعههای برخوردار از نظام اجتماعی باز و آبادانی کره زمین است و آزادی بمثابه آفرینندگی با آزادی بمثابه رشد بر میزان عدل و بازدارندگی از از خود بیگانه شدن رشد انسان در «رشد» و آبادانی در ویرانی آن، یکدیگر را ایجاب میکنند ……………………………………………………….. ۱۹۸

۲۷٫ استقلال برخورداری از تواناییها است و آزادی بکاربردن تواناییها، بر میزان عدل، برای دستیابی به هدفی که حق است …………………………………………………………….. ۲۰۰

۲۸٫ استقلالکرامتمندی است و آزادی عمل به حقوق و مکارم اخلاق در مقام اینهمانی باکرامت مطلق است …………………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲۹٫ استقلال اینهمانی با زیبایی مطلق است و آزادی زیبایی بر زیبایی افزودن است …………. ۲۰۴

۳۰٫ استقلال اینهمانی جامع با حقوق پنجگانه است و آزادی عمل منطبق با حقوق راهبر هستی است ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۶

مأخذها و توضیحها …………………………………………………………………………. ۲۱۱

آدرس کتابخانه مجازی در سایت:

https://alisedarat.com/e-book/

آدرس کتاب در سایت علی صدارت:

https://alisedarat.com/1400/02/06/7751/

آدرس کتاب در سایت ابوالحسن بنی‌صدر:

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1377:2021-01-11-20-30-45&catid=9&Itemid=141

http://www.banisadr.org/ketab/esteghlal2.pdf

آدرس «کتابخانه خط استقلال و آزادی، و حقوق‌مداری» در واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/CXRLtWGdqs7EX6A3IfsPns

آدرس «کتابخانه خط استقلال و آزادی، و حقوق‌مداری» در تلگرام:

https://t.me/HaghEsteghlalAzadi

راههای ارتباط با ما: 

https://alisedarat.com/contact-us/ 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.