صدارت: خطر حمله خارجی به ایران، ۶۲ برابر کاهش یافت!

علی صدارت: خطر حمله خارجی به ایران، ۶۲ برابر کاهش یافت! جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم، مادر همه جنگ‌ها است، ولی تنها جنگی است که ما مردم در آن توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خود را دارا هستیم. تلاش ژنرال‌های جنگ روانی قدرت‌ها (قدرت‌های دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی، غربی و شرقی) بر این … ادامه خواندن صدارت: خطر حمله خارجی به ایران، ۶۲ برابر کاهش یافت!