صدارت -بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال مردم) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌ها

صدارت -بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال مردم) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌ها

۲۳ تیر ۱۳۹۸

بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال بعضی از ایرانیان) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل آنها

برژینسکی: نقطه اشتراک «اسلام» در کشورهای مختلف  «اسلامی» دنیا اینست که کشورهای مسیحی را با هم متحد کرده است.

برژینسکی: نقطه اشتراک «اسلام» در کشورهای مختلف «اسلامی» دنیا اینست که کشورهای مسیحی را با هم متحد کرده است.

۱۲ تیر ۱۳۹۸

برژینسکی: نقطه اشتراک «اسلام» در کشورهای مختلف «اسلامی» دنیا اینست که کشورهای مسیحی را با هم متحد کرده است.