صدارت : هر ایرانی، یک مصدق!

علی صدارت : هر ایرانی، یک مصدق! در اسفند ماه هر سال، دکتر محمد مصدق، موازنهٌ منفی، و جنبش ملی شدن نفت، موضوع مقالات و سخنرانی‌های فراوان می‌گردند. ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ برابر با ۲۰ مارچ ۱۹۵۱، روز ملی شدن صنعت نفت ایران، و نیز سال‌روز مرگ مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ برابر با ۵ مارچ … ادامه خواندن صدارت : هر ایرانی، یک مصدق!