کودتای خرداد ۱۳۶۰ به روایت رسانه‌های وقت: ویژه بنی‌صدر (کامل-قسمت ۱تا۷) محمد شوری

۶ خرداد ۱۳۹۷

65455fdfg

 

چندسال پیش (ویژۀ ابوالحسن بنی صدر)،

قسمت اول (دادستان، دادستان، ابوالحسن در نره!)،

از محمد شوری

آتش به اختیاردرهمان سال اول انقلاب،جمهوری رابرباددادو نهال تازه شکفته آزادی ورهایی ازاستبدادتا ثریا رفت کژ!

دکترسیدابوالحسن بنی صدرتوانست باآرای اکثریت مردم،پس ازسالهااستبدادسلطنت،اولین رئیس جمهوری اولین نظام جمهوری درایران شود.امااونیامده مجبورشددوباره راه زندگی تبعیدراهمچنان ادامه دهد.

جمهوری سرنوشت غم انگیزی درایران دارد،گویی سرنوشت ماهمان سلطنت است:قبل ازانقلاب۵۷سلطنت پهلوی وبعداز انقلاب سلطنت فقیه.

آنچه درچندین شماره خواهیدخواندحاصل گردآوری وتلاش شخصی اینجانب است که برای عموم اینک منتشرودرآینده باحاشیه هایی که درپاورقی آن خواهم نوشت بصورت یک کتاب مستقل دردسترس قرارخواهدگرفت.

درپایان یک نکته را تذکرمی دهم وآن اینکه مطالب داخل[کروشه]ازنویسنده است.

منتظرقسمت بعدباشید.

خرداد۱۳۹۶

محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار)

دادستان دادستان ابوالحسن درنره]

روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰

مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس درمورد طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری

مجیدانصاری(نماینده مردم زرندکرمان آخرین سخنران پیش ازدستور):

بااشاره به زلزله گلبافت،گفت:

مارفته بودیم آنجاکه مردم رادرموردعدم کفایت سیاسی آقای رئیس جمهورروشن کنیم، ولی مردم قبل ازمسئولین عدم سیاسی آقای بنی صدرراصادرکرده بودند.وفریادمی زدند”دادستان دادستان ابوالحسن درنره”.

هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس):

از نظرشخصی هم متاثرم ومدتی تلاش کردیم.

دوستان ماهم اطلاع دارندکه مامخالف با ریاست جمهوری ایشان بودیم،ولی بعدکه شدتلاش کردیم که همکاری بوجودبیایدو برادران یادشان هست که حتی بعدازملاقات باامام گفتم که ایشان رئیس جمهوربمانند وقانون رامراعات کنندوامام امت هم درآخرین بیانات سازنده شان مهلت دادندوخواستندکه مخالفان جمهوری توبه کنندوبه دامن امت واسلام برگردندولی نشد.ومارابه این عمل جراحی مهم که انشاء الله سرنوشت سازباشدوادارکردند.

طبق لیستی که مخالفین وموافقین درآن برای صحبت نوبت گرفته بودنداولین مخالف عزت الله سحابی بود.

وی قبل ازآغازصحبت،راجع به این موضوع طی سوالی ازرئیس مجلس وبااستنادبه اصل۱۲۳قانون اساسی ازوی خواست که درموردطی مراحل قانونی مصوبه مجلس راجع به آئین نامه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورتوضیح دهدواینکه آیااین مصوبه ازامضاء رئیس جمهورگذشته است یاخیر؟

لازم به یادآوری است که برطبق این اصل رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس یانتیجه همه پرسی راپس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضاء کندوبرای اجرادر اختیارمسئولان بگذارد.

وی ضمن سوال خودبه مصوبات دیگرمجلس استنادکردکه رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس راظرف۵روزامضاء کندواگر دراین مدت امضاء نشدنخست وزیرمی تواند برای اجرای آن اقدام کند.

هاشمی رفسنجانی درپاسخ به این سوال گفت:

اگریادتان باشددرموردفوریت هارئیس جمهور۴۸ساعت مهلت امضاءرادارد.ماهمه طرف قانونی این رارعایت کردیم.ماعصر چهارشنبه بعدازتصویب،بلافاصله این مصوبه رابه دفترریاست جمهورفرستادیم ولی همانطورکه می دانیدایشان سه روزاست که جایشان مشخص نیست.وبااین وجودآنرا در همانجانزددفترنگهبانی گذاشتیم.ثانیابرای مراعات احتیاط براساس اصلی که درهنگام غیبت یابیماری رئیس جمهورشورای مرکب از نخست وزیر،رئیس دیوانعالی کشورورئیس مجلس وظایف اوراانجام می دهند،باتوجه به غیبت ایشان این مصوبه رادادیم این آقایان هم امضاء کردند.ثالثاباصحبتی که بابعضی از آقایان شورای نگهبان می کردیم نقل شده این مصوبان منصرف ازآن اصل است.ولی این نظر قطعی شورای نگهبان نیست.مابایدطی نامه رسمی ازآنهابخواهیم که نظرشان رابگویند به هرحال مااین مصوبه رابه دفترریاست جمهوری دادیم وتاکنون هم۴۸ساعت گذشته است.

معین فر(اولین مخالف طرح):

معین فرضمن اشاره به جوموجودکه صحبت کردن دراین جوبی اثروبی فایده بوده وبرای گوینده خطرات بسیاری رادربرداردگفت:

مطالبی راکه می گویم نه ازباب دفاع ازشخص آقای بنی صدررئیس جمهوراست،که به علت نگرانی ازآتیه جمهوری اسلامی وبه منظور خیرخواهی برای ملت ومخصوصارضای خداست.

دروضع کنونی صحیح نمی دانم ازاختلاف دیدهایی که ازابتدابین من وآقای بنی صدر وجوداشته ویااحیاناایرادهایی که درپاره ای مواردباایشان داشته ام سخنی بگویم،مباداحمل برتبری ازایشان گردد.درحالی که به ایشان احترام فراوانی قائلیم.

اگردلایلی راکه مخالفین آقای بنی صدرعلیه ایشان ابرازمی کنندواعترافات وایراداتی که به ایشان می شودمنحصراهمان هایی باشدکه تاکنون گفته ونوشته شده است،وماازآن مطلع هستیم ومطالبی درکاروموضوعات ودلایل ابرازنشده ای درمیان نباشد،بنده این اعتراضات ودلایل رابه هیچ وجه دلیل برعدم کفایت سیاسی اونمی دانم.سهل است،دراودال برتعهدووظیفه شناسی وکفایت سیاسی ایشان می دانم.

وی سپس بااشاره به شعارهایی که برعلیه بنی صدرداده می شودواجتماع مردم درجلومجلس واعتراض به محتوای شعارهاگفت:

آیااین است روش منطقی که درآینده جمهوری بایدبرای برکناری روسای جمهورومسئولین امور مملکتی بکاربرد؟

معین فربااشاره به سخنان تلویزیونی نخست وزیرکه ازحزب الله نام برده وازحضورآنهادر صحنه تشکرکرده بود،گفت:

معلوم می شودآنچه درآینده بایددراین مملکت کند،قانون نیست بلکه بستگی داردبه اینکه چه کسی می تواندحزب اللهی بیشتری بسیج کند.

علی اکبرولایتی(موافق):

…بخلاف آقای معین فراین حضورمردم دراطراف مجلس وفعالترشدن شان درصحنه جامعه رادلایل امیدوارکننده ای برای انقلاب می دانم.

دردوجهت بی کفایتی ایشان رابررسی می کنیم:

ایشان رئیس جمهوری اولین اسلام بعدازاوایل اسلام می باشد.ازاین نظربایدالگوی مجسم ازاسلام باشد.حالااگردلایلی داشته باشیم که اعمال ایشان مطابق اسلام نیست این مساله روشن می شود.

یکی ازخصوصیاتی که ایشان ازخودنشان دادو زیبنده رئیس جمهورنیست دورویی ودو چهره بودن ایشان است.یعنی نفاق.

قبل ازریاست جمهوری ایشان درمسجدبرای سخنرانی شرکت می کردوتظاهربه مسلمانی می کردودرمناظرات تلویزیونی که باچریک های فدایی وحتی بامنافقین می کردوتحلیل هایی که می کردهمواره طرف اسلام رامی گرفت.بعدازانتخاب رفتارایشان دراین زمینه برعکس شد.

دراوایل ریاست جمهوری بودکه باکنارآمدن باملحدین مثل مائوئیست هاوکنارآمدن با دشمنان قسم خورده اسلام مثل منافقین و غیره خلاف اعمال قبل ازریاست جمهوری را مرتکب شد.

یکی ازبزرگترین اشکالاتی که به ایشان وارد است ترویج اعمال استکباری بود.کسانی که اسکورت ایشان رادرهمین چندقدمی مجلس دیده اندازیادنبرده اندوقتی که ایشان می خواستندازاقامتگاه خودکه چندقدم بیشتر فاصله ندارد،مامورین وگاردوی چه کاری کردند.

ایشان بجای اینکه ازامام پیروی کندکه دریک مکان ساده وکوچک زندگی می کنند،دریک کاخ بازمانده اززمان طاغوت اقامت کردند.

دیگرازخصوصیات ایشان فقدان انصاف و مروت اسلامی بودکه بی دلیل مخالفین رامی کوبیدند.

یک نکته مهم وضداسلامی که ایشان داشتندو محورهمه گرفتاری هابوده،خودمحوری ایشان است.

ولایتی برای اثبات بی لیاقتی بنی صدربه مساله جنگ وغافلگیری ارتش ایران دراین جنگ اشاره کرد وگفت:

۷ماه قبل ازجنگ فرماندهی کل قوا رابرعهده داشتند.قبل ازشروع جنگ کم وبیش همه می دانستندکه عراق قصدحمله داردوباهشدارهای مکرر این مساله رابه اطلاع ایشان رساندند. ایشان بعدازشروع جنگ گفتند که مادر خوزستان۲۴تانک داشتیم.بعداز۷ماه که از فرماندهی ایشان می گذشت ماباید۲۴تانک در خوزستان داشته باشیم؟

وی به پرسشنامه های گروه سنجش افکاررئیس جمهوراشاره کردوگفت:به این وسیله به مردم مواردیاس راالقاء می کردو آنهارابه ضدیت بامسئولین وامی داشت.از قبیل:

سوال درموردعدم رسیدگی مسئولین به امور فلان شهرداری.

سوال راجع به عدم وجودآزادی.

سوال راجع به چماقداری،عدم امنیت.

سوال راجع به دخالت روحانیت درامورسیاسی.

سوال راجع به کودتاواحتمال کودتا.

سوال درباره اینکه بنی صدراستعفاء کرده. وسوال راجع به طرح تروریستی رجائی وبهشتی ورفسنجانی و…که درموردبنی صدردارند.

وشرم آورترازهمه پرسیدن سوالی وبکاربردن جمله ای که من شرم دارم دراینجاوازاین تریبون اعلام کنم.

دراینجانمایندگان اصرارکردندکه عبارت مذکور رابگوید.

ولایتی گفت:

سوال دراین موردکه نظرتان راجع به اینکه امام دست نشانده آمریکاست چیست؟

نوبت بعدی مخالف طرح متعلق به حجتی کرمانی بودکه به دلیل عدم آمادگی ازصحبت خوددادی کرد.

مخالفین دیگرکه عبارت ازمحمدمجتهد شبستری،هاشم صباغیان،ونقوی بودنددرجلسه حاضرنبودند.

ازاین جهت نوبت به محمدمهدی جعفری رسیدکه درمخالفت باطرح گفت:.

کاندیدای ما(من وعده ای ازدوستان)آقای بنی صدرنبودوبه ایشان رایی ندادیم.مامعتقدبودیم که درچارچوب حزب کارکردن ازانقلاب دورشدن وعقب افتادن ازانقلاب است.البته کاندیدای ماحائزاکثریت نشد.دلیل این به این معنانشدکه ماکناربنشینیم وبه وظایف اسلامی وانسانی خودعمل نکنیم.

وی سپس نظرخودرانسبت به بنی صدرچنین گفت:

من درپاسخ سوالاتی که نظرمن رانسبت به ایشان می پرسیدنددوچیزگفتم یکی اینکه آن خودمحوری وخودخواهی که درایشان است وبه شوخی دوموضوع رابرادران درموردایشان می گفتندکه آقای بنی صدرکتاب کیش شخصیت رااتوبیوگرافی خودشان است.یا اینکه می گفتندبنی صدرکناب کیش شخصیت رانخوانده.

نکته دیگراطرافیان بنی صدرهستندوبعداز انتخاب ایشان به ریاست جمهوری گفتم که انشاء الله باشایستگی که دارنداین نقیص رارفع کنند.

من بایدتذکربدهم که مخالفتم باطرح عدم کفایت سیاسی طرفداری ازبنی صدرنیست.

قبل ازانتخابات بااوموافق نبودم ولی بعداز ریاست جمهوری فقط به عنوان تکلیف شرعی بود.وقتی عدم کفایت سیاسی بنی صدررابیان می کنیم بایدکفایت های اورانیزبگوئیم.در همین جنگ دیدیم که نیروهای سه گانه در آمادگی پائینی بودند.ولی دیدیم بعدازجنگ این آمادگی بالارفت.دربرخورد بامسائل خارجی ایشان گاهی سخنان غیرمسئولانه بیان می کردند.مثل شکنجه.امادرسخنرانی هایی

سخنانی داشتندکه آبروی جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.

سخنان صادق خلخالی(نماینده مجلس به عنوان موافق عدم کفایت سیاسی بنی صدر):

آقای بنی صدربه چنددلیل کفایت سیاسی ندارند.

یکی اینکه درداخل وخارج بدست ضدانقلاب بهانه می دهدوتمام کسانی که باانقلاب مخالفت دارنددراطراف اوجمع می شوند.و افرادی مثل دخترناجی معدوم وفرزندان طاغوتیان وتاجران محتکروحزب جمهوری مسلمان خلق مسلمان به عنوان طرفداری ازبنی صدرخودرامطرح می کنندواینجاست که می گوئیم ایشان بینش سیاسی ندارد.ونمی تواند درراس امورمملکتی قرارگیرد.

وی سپس به تجلیل رادیوهای بیگانه ازبنی صدراشاره کردوگفت:

مساله دیگراین است که وی همیشه ازنهادهای انقلابی مثل سپاه وجهادانتقادمی کرده است.و این معنارامردم درک می کنند کسی که اینقدر بینش نداردواسم تعزیرراشکنجه می گذاردنمی توان گفت صلاحیت دارد.

وی افزود:

من بنی صدررانه کافرمی دانم ونه منافق.بلکه بینش وکفایت سیاسی امردیگری است.

مهندس(عزت الله)سحابی(به عنوان مخالف عدم کفایت سیاسی بنی صدر)

ابرازمخالفت نشانه وحاکی ازآن نیست که من باهمه اعمال آقای بنی صدرموافق باشم. وکسانی که درشورای انقلاب بودندشاهد اختلاف نظربنده وایشان بودند.امابعدازانتخاب ایشان مابه دلیل دلبستگی به جمهوری اسلامی موظفیم که دست بدست هم دهیم که این جمهوری ریشه دارشود.اگرمن به عنوان مخالف صحبت می کنم،نه بدلیل این است که بگویم آقای بنی صدربی عیب ونقص است،من مخالف آنچه هستم که دراین طرح مطرح می شود که مساله ای تاریخی وحساس است.

وی سپس ضمن توضیح اختلافات بین رئیس جمهوری وسران حزب جمهوری اسلامی گفت:

آنروزهایی که ایشان دریکسال پیش بیان می کردآن روندهاهمچنان به عملکردخودادامه دادندولحظه به لحظه ایشان رابه مواضعی کشاندکه برای حفظ ودفاع ازخودکارهایی بکند.وسخنانی نیزبگویدویااحتمالامصاحبه هایی بکند.این روند،روندسالمی نبود.بنی صدرعیبش این بودوهست که حرف زیادمی زندوخیلی جاهاازحدوداحساس مسئولیت خارج می شود.آنطورخارج می شودکه کیان جمهوری اسلامی رادرمعرض سوال وخطر قرارمی دهد.امااین ظاهرمطللب است. تقصیرآقای بنی صدرعدم کفایت سیاسی است وطرف مقابل هم مقصردرایجاداین عدم کفایت سیاسی بود.

وی سپس بااشاره به سخنان حجت الاسلام خامنه ای درنمازجمعه دیروزاشاره کردوگفت:

برادرعزیزجنابعالی معاون وزارت دفاع بودید،نماینده امام بودید،قدرت شما دروزارت دفاع ازوزیردفاع بسیاربالاتربود،خودشماچه کردید؟اگرتقصیری هست واشکالی هست شما هم درآن سهیم هستید.بهرحال بنده فکرمی کنم باشرائطی که پیش آمده وجوی که امروزحاکم است وصرف نظرازاینهابا موضعگیری های آقای بنی صدر،آقای بنی صدر دیگرنمی تواندرئیس جمهورباشدوازاینکه مجلس به فرض محال این طرح راردکندآقای بنی صدرنمی توانددیگربااین وضع بماند.چه خوب بودایشان استعفامی دادکه کاربه ابنجانمی کشید.

ناطق درپایان گفت:

من دراینکه آقای بنی صدرنمی تواندرئیس جمهورباشدموافقم امابانحوه تنظیم طرح مخالفم.

سیدعلی خامنه ای بااستفاده ازماده ۶۶آئین نامه درپاسخ سخنان مهندس سحابی گفت:

من ازآقای مهندس سحابی تعجب نمی کنم که تشریف بیاورنداینجاودرپوشش مخالفت مسائلی راکه بین ماوایشان مطرح بوده مطرح کنند.ایشان ادعاکردندکه سران حزب جمهوری اسلامی یک طرف وآقای بنی صدریک طرف قضیه بوده اند.درصورتی که ایشان و دوستانشان هم درمنازعات شرکت داشتند.اما دریک نقطه باآقای بنی صدرمشترک بودندوآن مخالفت باعناصری درشورای انقلاب بودکه در خط فقاهتی حرکت می کردند.

خامنه ای سپس بااشاره به استعفای خوداز وزارت دفاع پس ازفرماندهی کل قوای بنی صدرگفت:

۱۵روزبعدازخروج من اولین جلسه توطئه برای کودتاتشکیل شد.درحدوداردیبهشت ماه اولین حرکت ضدانقلاب درارتش آغازشد.ودر۲۰تیر ماه تمام مقدمات کودتاماده شده بودوقراربود که کودتاانجام گیرد.ازاینجامی شودفهمیدکه حضورنماینده امام دروزارت دفاع چه اثری در ارتش می توانست بگذارد.

سیدمحمدخامنه ای(موافق):

من دونکته ازسخنان مخالف قبلی(مهندس سحابی)جهت اثبات بی کفایتی سیاسی بنی صدرراگرفتم.یکی اینکه ایشان هرناسزایی رابه سزاتبدیل می کرد.ودیگراینکه آقای بنی صدر تحمل وتسلط برزبان نداشت ومطالبی می گفت که به رسوایی می کشیدوجمهوری رادر انظارعالمیان خوارمی کرد.

وی سپس به حمایت بنی صدرازکودتاچیان وفرخ روپارساواعدامی های مفسدگفت:

همین نیزیکی ازبی کفایتی های ایشان است.

اعظم طالقانی(مخالف طرح):

اولاتاموقعی که مساله انتخابات رئیس جمهور مطرح بوداصلانه به آقای بنی صدررای دادیم ونه کاندیدکردیم وحتی بااین مساله درگیر بودیم.وملاک راروی تقواگرفتیم ودکترحبیبی راکاندیدکردیم وآنهایی که آنروزازآقای بنی صدرحمایت می کردند.واکنون چندسوال برای من مطرح است:

آیاآقای بنی صدرآن روزعامل استعماربوده یانه؟مکتبی بوده وامروزنیست؟آیاعامل رژیم بوده یانبوده است؟وامروزچیزدیگرشده؟..؟..

دشمن ازنقاط ضعف استفاده کردتانهادریاست جمهوری رادردنیاخدشه دارکند.من این توطئه راازطرف آمربکاوانگلیس وشوروی و سمپادهای آنهامی دانم…

[توجه!تمام موافقین طرح عدم کفایت بنی صدر،ازهمان سالهادرپست های کلیدی جابجاشده وهمواره قدرت اجرایی وسیاسی رادرانحصارداشته اند.درواقع ۳۸سال است اداره ی کشوردردست افرادی معدودومحدود است.آیااین همان مفهوم جمهوری ست؟!!]

 

[عدم کفایت سیاسی بنی صدر،۳ماه بعدازتشکیل مجلس رقم خورد]

روزنامه صبح آزادگان۳۱خراد۱۳۶۰

گزارش جلسه علنی دیروزمجلس:

معین فربه عنوان اولین مخالف باطرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورصحبت کرد:

مطالبی که می گویم نه ازباب دفاع ازشخص آقای بنی صدررئیس جمهوراست بلکه به علت نگرانی ازآتیه جمهوری اسلانی وبه منظور خیرخواهی برای ملت ومحض رضای خدا است.دروضع کنونی صحیح نمی دانم از اختلاف دیدگاه هاکه ابتدابین من وآقای بنی صدروجودداشته واحیاناایرادهایی که در بعضی مواردبه ایشان داشتم سخنی بگویم. وحمل برتبری ازایشان گردد…

علی اکبرولایتی اولین موافق باطرح عدم کفایت بنی صدر:

یکی ازخصوصیاتی که آقای بنی صدر داشتندوزیبنده ی ایشان نبود،دوروئی ونفاق بود.زیراقبل ارریاست جمهوری درمساجد حاضرمی شدندوطی سخنرانی هاتظاهر به مسلمانی می کرد،ولی بعدازانتخاب درجهت عکس عمل کرد.وبادشمنان قسم خورده ی اسلام ومنافقین کنارآمد.ایشان بازیرذره بین گذاشتن اشکالات وانتشارشایعات آبروی کشور رابردند..

علی اکبردهقان نماینده تربت جام اولین ناطق جلسه دیروزمجلس:

بحث عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر، بحث تازه ای نیست.زیراحدودسه ماه بعدازتشکیل مجلس،این سخن تلویحاازسوی نمایندگان بیان می شد که آقای بنی صدرنمی توانداین مملکت رااداره کندوبایدفرددیگری کرد.سخنرانی۱۷شهریورایشان شدت مساله را بیشترکردوباحادثه ی۱۴اسفنداین حالت به اوج خودرسید.

 

[آتش به اختیارخودسر!]

روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰

مجلس شورای اسلامی ساعت ۸صبح امروزباتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوبه ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.

دراین جلسه حجت الاسلام خلخالی طی سخنانی به تظاهرات دیروزهواداران سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره کردوگفت:که حتی اگرامام فرمان تصفیه هم ندهندحزب الله خود آنهاراتصفیه خواهندکرد.

وی افزود:قبرمجاهدین خلق رادرخیابان های تهران خواهیم کند.

پس ازآن حجت الاسلام موسوی خوئینی هانماینده تهران طی سخنانی با برشمردن تخلفات رئیس جمهورازقانون اساسی اشاره کردوگفت:

که مخالفت من باآقای بنی صدربه معنای پاک بودن مخالفین وی نیست.

خوئینی هادرادامه سخنانش خطاب به مخالفین گفت:مساله آقای بنی صدرمساله اختلاف بین دوجناح سیاسی نیست.و خاطرنشان کردکه وی توسط امام برکنارشده است.

خوئینی دربخش دیگرازسخنانش به یکی ازملاقات های آقای بنی صدرباامام خمینی اشاره کردوگفت:

امام دراین دیداردونصیحت کردند.که یکی از آنهارااینجانقل می کنم.

امام فرمودند:

توجه داشته باش که ملت ایران سخت ضدآمریکاهستند.قلوب ملت ایران پراست ازخشم مقدس علیه آمریکا.نکندکاری بکنیدکه ملت احساس کندکه تمایل به آمریکاپیداکردی.

خوئینی افزود:

آقای بنی صدربه۱۱میلیون رای استنادمی کند، ولی آیااشغال لانه جاسوسی موردتائیداکثریت قاطع مردم قرارنگرفت؟

آیاامام این انقلاب راانقلابی بزرگترازانقلاب اول ندانست؟

ولی آیافکرکردیدکه چراآقای بنی صدرازاولین مخالفین این حرکت بودوازهروسیله ای برای درهم کوبیدن آن استفاده می کرد؟

خوئینی خاطرنشان کردکه آقای بنی صدردرمتن جریان گرایش به آمریکاقرارگرفته است.

خوئینی هم چنین قسمتی ازپیام آقای بنی صدربه امام خمینی راقرائت کردکه درآن نوشته شده بوداگرمجلس رای به عدم کفایت سیاسی من(بنی صدر)بدهدصدام به آبادان حمله می کند.وآبادان رامی گیردوسپس پرسیدکه چه ارتباطی بین برکناری آقای بنی صدروحمله صدام آمریکایی به آبادان وجود دارد؟

خوئینی هم چنین به قرائت یکی ازاسنادلانه جاسوسی پرداخت که درآن گفته شده بودکه کارتربه دلیل علاقه بسیاربه یافتن راه حلی سریع،تمایل داشت درازای گروگان هاشاه را برگرداند،اماتحت تاثیرآقای برژینسکی وسخنان عجولانه آقای بنی صدرمبنی براینکه گروگان هابزودی آزادمی شوندتصمیم خودراعوض کرد.

خوئینی دربخشی دیگرازسخنانش به اظهارات بنی صدردریکی ازنمازهای جمعه اشاره کرد وگفت:

آقای بنی صدردرنمازجمعه فریادمی زدندکه وام هایی راکه به آمربکابدهکاریم نخواهیم داد.

رئیس جمهور ی ای این حرف رامی زندکه می داندذخائرارزی ما دردست آنهاست.

آقای یزدی نقل کردکه همان روزکه آقای بنی صدراین حرف رازدخبرنگاران ازوی پرسیدندکه شماچطوراین حرف رامی زنیدوایشان گفتندکه ذخائرارزی مامنتقل شده است وجزاندکی نمانده وهمان شب کارتردستوربلوکه شدن ذخائرارزی ماراصادرکرد.

خوئینی خاطرنشان کردکه آقای بنی صدر مسلمان است ولی نه اسلام مبتنی برفقاهت اسلامی،بلکه اسلامی ازپیش خودساخته.

خوئینی درادامه سخنانش بخش هایی ازاسنادلانه جاسوسی دررابطه با آقای بنی صدرراقرائت کردولی قبل ازآن خاطرنشان ساخت که هدف ازافشای این اسناداین نیست که بگویدبنی صدرجاسوس آمریکاست! وهیچکس هم حق این رانداردکه بگوید ایشان جاسوس است وآنگاه اضافه کردکه همه کسانی که درخط آمریکاعمل می کنند اجباراجاسوس آمریکانیستند.

خوئینی همچنبن بطورمشروح به مخالفت های رئیس جمهوربانهادهای نقلابی اشاره کردواز همه نمایندگان خواست که دررای دادن خدارادرنظرداشته باشندوافزود:رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوردرحقیقت شکست خط سیاسی آمریکادرایران است.

[توجه!جریان آتش به اختیارخودسرکه ازهمان سال نخست عمله ی بازیگردان قدرت بود،بواسطه ی حمایت پنهان،جوعمومی رابه سمت موردنظرملتهب وافکارعمومی رادر راستای اهداف خودشان هدایت می کردندو سپس توسط شوروهیجان کاذب ایجادشده، آنهابه خواسته های خودازمجاری باصطلاح قانونی می رسیدند.طرح اشغال سفارت آمریکا،چنانچه ابتدااگریک شورانقلابی هم بوده باشد،امابادردست گرفت وهدایت شدن آن توسط بازیگردانان قدرت،انقلاب دوم نام گرف!!انقلابی که انقلاب اول رانابودومنهدم کردوام الفسادهمه ی مفاسدوتحریم های پی درپی شد.]

 

[مطلب خلاف]:

روزنامه صبح آزادگان۳۱خرداد۱۳۶۰

حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای دبیروسخنگوی شورای عالی دفاع:

درجواب دومین سوال خبرنگارخبرگزاری پارس که پرسیدآقای بنی صدردرنامه ای که منتشرکردگفته بودهیات وزرای غیرمتعهدها قراربوده است درتاریخ ۱۸خردادماه جاری به ایران بیایندودرنامه آقای بنی صدراشاره به طرح پیشنهادی این هیات کرده بودممکن است دراین موردتوضیحی دهید؟

آقای خامنه ای گفت:

طرحی که آقای بنی صدرمطرح کرده اندقبلا درشورای عالی دفاع موردبحث وتبادل نظر قرارگرفت که بااتفاق آراءدرشورای عالی دفاع مردودشناخته شد.

وی هم چنین گفت:

دونکته درآن طرح وجودداشت که اگرآنهاموردتوجه قرارمی کرفت قابل قبول بودوبطورکلی طرح غیرمتعهدهادرمجموع ازطرح های قبل بهتربود،ولی درعین حال بخاطرنقیضه بزرگی که داشت،قابل قبول نبود.

وی خاطرنشان ساخت:

اگرشورای عالی دفاع تصویب کردکه این طرح دراختیارمردم قرارگیرد،فاش خواهیم ساخت.چون آقای بنی صدردرنامه خودبه این طرح اشاره کرده اندومطلب خلافی هم در نامه گفته شده است شایدبه همین زودی طرح رادراختیارمردم قراردهیم..

 

[ملت آمده است دیکتاتوری رامحکوم کند]

روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶۰

درحاشیه مذاکرات مجلس

اخلاق اسلامی راحفظ کنید

درجریان بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری،درخارج ازمحوطه مجلس نیزگروه کثیری ازمردم جمع شده بودندو باشعارهای مختلف علیه بنی صدر،تقاضای برکناری اوراداشتند.به همین مناسبت دوتن ازنمایندگان مجلس برای جمعیت سخنانی ایرادکردندکه درزیراز نظرخوانندگان می گذرد:

آقای هادی غفاری اظهارداشت:

امروزمخالفین،سعی دارندوکوشش دارندکه ماوشمارابی انضباط نشان دهندومن به عنوان یک طلبه کوچک به شمامی گویم واز شما خواهش داریم کمال امنیت وآزادی واحترام رابرای مخالفین طرح عدم کفایت سیاسی قائل بشوید.ازشماجزاخلاق پسندیده هیچ چیزتوقع نیست.من دیروزکه باامام ملاقات داشتم ایشان گفتندکه سعی شوددوستانمان ازبکاربردن کلماتی که درشان یک حزب الله نیست جدا خودداری کنند.

احزاب کثیفی مثل پیکاری ها،مائویست هاو حزب توده خائن که۴۰سال فعالیت ننگین وخونینش برماروشن است ومنافقین خلق سعی داشته اندبانفوذدرصفوف ملت قهرمان ما،مسیرمبارزات مارامنحرف کنند.

دوستان من،مساله امروزما،مساله فقط آقای بنی صدرنیست،ملت نیامده است که فقط بنی صدررامحکوم کند.ملت آمده است دیکتاتوری رامحکوم کند.من این تذکررابه شمابدهم که انتظارفرزندان انقلاب اینست که ادب واخلاق اسلامی وحفظ شخصیت بلند مرتبه اسلامی راکه قرآن به شمامی گویدحفظ کنیدوچیزی شماراوانداردکه ازمسیرعدل و عدالت منحرف شوید.

هادی غفاری دربخش دیگری ازسخنان خودگفت:

حزب کثیف توده،رنجبران،چریک های فدائی اکثریت واقلیت منافقین ومائویست هاهمه جریانات مخالف اسلام امروزمی کوشند تامبارزه راازمسیرخدائی واصلی خودمنحرف کنند.بهوش باشیداگرنمایندگان مخالف آمدندپشت تریبون گفتندکه تامین جانی نداریم شمابه دنیانشان دهیدکه ملتی هستید.همانطورکه زنده یاددکترشریعتی گفته است:”خدایابه ماقدرت تحمل عقیده مخالف رابده”قدرت شمابایدنشان بدهدکه شماتاب تحمل عقیده مخالف رادارید.حزب الله پیروزاست.

سخنان خلخالی:

پس ازهادی غفاری،آقای صادق خلخالی نیزطی سخنانی اظهارداشت:

بااینکه من دراتحادجماهیرشوروی برای مسلمان هابرنامه داشتم،ولی بمجرداینکه موضوع اخیرمملکت راشنیدیم امروزبرنامه ها رالغوکر م وبه هرقیمتی بودامروز ساعت۷/۳۰درجلسه شرکت کردم.

درمنزل امام درقم گفتم آقای بنی صدربیشتر از۶ماه دوام ندارد.ولی ایشان فرمودندکه من این دوره که رئیس جمهورهستم،دوره دیگرهم رئیس جمهورخواهم بود.

ازروزی که امام امت فرماندهی کل قواراازایشان گرفتندبنی صدردرحکم ملت ایران معزول شدوجای گفت وگوندارد.مجلس چه رای به عدم کفایت سیاسی ایشان بدهندکه خواهددادوچه ندهد،ازنظرملت ایران کسانی که بافرمان امام نمی توانستندخودشان راتطبیق بدهندمسلمانمی تواندعهده دار مقامات سنگین باشند.ازریاست جمهوری گرفته تامقامات دیگر؛فعلاآقای بنی صدردرخط دیگری است که آن خط راآمریکا،اسرائیل، بغدادواروپای غربی آنرادوست دارندواین خط ازنظرملت ایران محکوم است.کسی که علیه امت وعلیه امام درمجلس ودرخارج ازمجلس صحبت می کند،نمی توانداحترام داشته باشد.ولی یک مساله هست برای نشان دادن بزرگی خودتان به اوپشت کنید،مواظب باشیدهرکسی یک نفر وکیل مخالف رابزند،مچ اورابگیریدولی احترام ابدا.به آنهاپشت کنید مانمی توانیم کسانی راکه درخط امام ومجلس ومردم نیستنداحترام کنیم.نمی شوداورا دوست داشته باشیم.

 

[ازاله ی بکارت دختران،آنهم بادشنه!!]

روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰

همسربنی صدردربنزضدگلوله درحال رهبری مجاهدبن خلق ومهاجمان مسلح به مردم دستگیرشد.

هادی غفاری درجلسه امروزمجلس شورای اسلامی به افشای رهبری عملیات دیروزسازمان مجاهدین خلق که منجربه کشته شدندعده ای ازبرادران پاسدارگردیدپرداخت.

هادی غفاری درسخنان کوتاه خودگفت:

دیشب تاصبح نخوابیدم واجسادبرادران پاسدارراجابجامی کردم،تانام آنهاراپیداکنم وبه پزشکی قانونی ببرم وتمام لباس هایم خونی است که وقتی امروزبه مجلس آمدم آنها راعوض کردم.

هادی غفاری درادامه سخنان خودگفت: دیروزرهبری عملیات رادرخیابان مصدق،خانم بنی صدردراتومبیل ضدگلوله دولت دردست داشت.وی بایک اتومبیل بنزضدگلوله که تحویل رئیس جمهوری شده بودوراننده آن شخصی بنام حسینی بود،وشعارهایی ازآن به نفع بنی صدرپخش می شد.

هادی غفاری گفت:

۵نفرازدستگیرشدگان که هم اکنون درزندان بسرمی برندعبارتنداز:

۱_خانم بنی صدر

۲_خانم غضنفرپور

۳_آقای حسینی ودونفردیگرازمنسویین بنی صدر.

دراتومبیل بنزآنان مقدارزیادی سکه های ۲۰ریالی پیداشد که نمونه آنرادراینجابه نظر شمانمایندگان مجلس می رسانم.ازاین سکه هاباتلفن های عمومی باشهرستانهان تماس می گرفتند؛چون بوسیله تلفن های دیگرارتباط مشکل بود.

هادی غفاری درموردلحظه دستگیری همسربنی صدرگفت:

درآن لحظه موزیکی دراتومبیل پخش می شد که شرم دادم ازگفتن آن.وهم چنین اعلامیه ای حاکی ازپیام بنی صدرنیزتوسط آن پخش می شدکه خلاصه اش این بودکه امروزروزقیام علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی است وقیام کنید.

هادی غفاری هم چنین گفت:

که عده ای ازهواداران بنی صدرفریادمی زدند:

درودبربنی صدر

فرمانده کل قوابنی صدر

وهمسرآقای بنی صدرنیزبرای آنهاابراز احساسات می کرد.

هادی غفاری هم چنین گفت:

مهاجمان دشنه ای بطول بیست سانت درقلب پسربچه ای فروکرده اندویکی ازبرادران پاسدارمارانیزگوش تاگوش سربریدند.

آنهاهم چتین محافظ آقای فدایی رانیزبه قتل رساندند.

غفاری دردنباله سخنان خودگفت:

دیشب ساعت یک به دفترامام تلفن کردم وگفتم به امام اطلاع دهیدکه اینهابادشنه به ناموس مردم حمله کرده اند.

اگرمایل باشیدبه کمیته خیابان فردوسی می رویم وشیشه های اسیدو۲۹۰مجروح دبشب رانشان شمامی دهم.

بعضی ازدخترهارابادشنه ازاله بکارت کرده اند وسرنیزه درچشم کودکان فروکرده اند.

[توجه!درموردهادی غفاری یک ویژه چندسال پیش مخصوص ایشان تدوین خواهیم کرد]

 

[حمله کنیدوبکشید]

روزنامه کیهان۳۱خرداد۱۳۶۰

هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس):

آشوب مجاهدین وفدایی اقلیت بهترین گواه عدم کفایت رئیس جمهوراست.

هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درجلسه امروزضمن اشاره به اتفاقات دیشب گفت:

خبرآشوب دیروزمجاهدین واقلیت های فدایی رابنام رئیس جمهوردرحال عزل شنیده اید،در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوراین خودبهترین گواه عدم کفایت رئیس جمهوراست.

وی سپس افزود:

امام ازبرقراری روابط نزدبک بین این ارگان مخرب ورئیس جمهورنیزبسیارناراحت بود و یک روزدرحضورمن که آقای بازرگان نیزحضورداشت امام بااوقات تلخی به آفای

بنی صدرگفتند:ازجرائم شمااین است که بااین گروه هاارتباط دارید.

بنی صدرگفت:

چه رابطه ای؟من فقط به آنهااسلحه دادم که ازخودشان دفاع کنند.

امام باعصبانیت گفتند:

بدرک که جانشان درخطراست.شمابه آنهااسلحه می دهیدکه ازجانشان دفاع کنند؟

امآقای بنی صدرباتمام این حرف هاموضع خود راعوض نکرد.

فراموش نکنیدکه درجریان انتخابات ریاست جمهوری،آقای بنی صدرگفت که بعدازمن آقای مسعودرجوی محبوبیت دارد.

هاشمی رفسنجانی سپس گفت:که دیروزتمام خبرهارادنبال می کرده ومی شنیده است که رهبران منافقین به آنهامی گفتندکه حمله کنید.وبکشیدوحتی به بیمارستانهاوزخمی هاحمله کنید.

وی سپس اشاره کردکه دلم برای جوان های۱۵تا۲۰ساله می سوزدکه گرفتارشعاری این باندخطرناک شده اند.

وی هم چنین اضافه کرد:

که اینهامحارب لاخداهستند،طاغی هستند، خون ریختند،خون۱۶انسان پاک وشهیدرابزمین ریختند.دیگربه اینهابه عنوان یک حرکت سیاسی نگاه نکنید.دیگرازاین تریبون به اسم آزادی، دفاع ازگروه محارب نکنند.

وی گفت:

که بایدباقاطعیت عمل شودواین گروه مسلح مخرب وبانک سرقت کن هرگزنمی تواندآزادی رابه یک ملت جنگ زده بدهند.

 

[رهبراپوزیسیون]

روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶۰

گفتگویی صریح ومستندباآقای ابوالحسن بنی صدر

شمارئیس جمهورهستیدیارهبراپوزیسیون؟

[دوروزاست که ازبنی صدربی خبریم!]

روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶

بنی صدرممنوع الخروج شد

سیداسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکزدریک مصاحبه ارتباط مستقیم رادیویی که پنجشنبه ازرادیوپخش شدبه سوالات متعددمردم پاسخ داد.

سیداسدالله لاجوردی دراین مصاحبه راجع به محل سکونت آقای بنی صدر،اظهارداشت: تادوروزپیش ازآقای بنی صدراطلاع داشتیم، ولی پس ازآن دوروزدیگر اطلاعی دردست نیست.

لاجوردی افزود:

به مسئولین مرزهای کشوردستورداده شده است که ازخروج افرادمتهم جلوگیری کنند.

دادستان انقلاب اسلامی مرکزدرزمینه اینکه آیاآقای بنی صدرمی توانندازکشورخارج شود؟اظهارداشت:

ایشان نمی تواندبدون کسب اجازه ازمرزها خارج شودوازاین نظرمسائلی که وجود دارد،بایستی پاسخگوباشند.دادستان انقلاب اسلامی مرکزسپس راجع به عکس العمل های گروهک های وابسته اظهارداشت:

دراین رابطه برادران جانبازمنطقه۱۳موفق شدند۹۰نفرازگروهکهاراازیک خانه تیمی دستگیرکنند.این افرادتصمیم داشتندبه گروه های ۴الی ۵نفری تقسیم شوندوبه خیابان هابریزند.ازاین عده مقادیری اسلحه نیزبدست آمده است.

[زنجانی دستگیرشد]

روزنامه اطلاعات۳۱خرداد۱۳۶

۲مشاورو۱۰گاردبنی صدردستگیرشدند

محمدسعیدزنجانی وفریدزنحانی دوتن ازمشاوران وهم چنین ده تن ازافرادگاردبنی صدردستگیرشدندیک مقام آگاه دردادستانی انقلاب اسلامی مرکزدرگفت وگویی کوتاه به خبرنگارمااظهارداشت که محمدسعیدزنجانی مشاورصنعتی وفرید زنجانی مشاوردیگربنی صد و۱۰تن ازگاردوی که ازاهوازعازم تهران بودند،بوسیله پاسداران بازداشت شدندوبه زندان اوین انتقال یافتند.این مقام ضمن اعلان این خبرافزود:موارداتهام بازداشت شدگان بزودی توسط رسانه های گروهی به اطلاع ملت قهرمان ایران خواهدرسید.

[صدای ضبط شده اش هست!؟]

روزنامه اطلاعات۱تیر۱۲۶۰

بنی صدر:

من بزرگترین اندیشه زمان معاصرهستم!

من کتاب تضادوتوحیدخودرابزرگترین اثرقرن می دانم!

درآستانه انتخابات ریاست جمهوری،یکی ازبرادران طی گفتگویی باآقای بنی صدر،که عین نوارآن گفتگوموجوداست،به ایشان گفت:

اقبال مردم به شمابیشترازآنجامایه می گیردکه مردم شماراتاکنون جزءهمراهان امام دیده اند.شمارای واعتبارلازم ازازآنجامی گیریدکه قدم به قدم ازپاریس همراه امام تااینحاآمدید.

آقای بنی صدراین مطلب راانکارکردندوگفتند:نه،چنین نیست.من خودم برای مردم شناخته شده ام،مطرح هستم.

وقتی برادرمصاحبه کننده خواست شواهدی برای اثبات سخن خویش اظهارکندآقای بنی صدرگفت:

من اگربخواهم خودم رامعرفی کنم بایدبگویم من بزرگترین اندیشه جهان معاصرهستم!شماچه می گوئید؟!کتاب تضادوتوحیدمن بزرگترین اثرقرن است!

لازم به تذکراست که این گفتگودریک نوارضبط شده وبزودی متن کامل این نواردرهمین هفته ازطریق مجله اطلاعات هفتگی منتشرخواهدشد.

حالابازهم بگوئیم:چه شدکه آقای بنی صدردربرابرقانون اساسی ومجلس وشورای نگهبان وارگان هاونهادهاودولت

وراهپیمائی۱۵خردادهوس دیکتاتوری کردوهیچ قانون وضابطه ای رانپذیرفت.

 

[مصلحت نظام،یامصلحت شما؟!!]

روزنامه کیهان۱تیر۱۳۶۰

رئیس مجلس شمادرصحنه حاضریدواجازه نمی دهیدکسی ازمصلحت انقلاب تجاوزکند.

درپی اعلام رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورواتمام جلسه دیروزمجلس،هاشمی رفسنجانی،حجت اسلام خلخالی وهادی غفاری نمایندگان مجلس برای جمعیت اجتماع کننده درمقابل مجلس سخنرانی کردند.

هاشمی رفسنجانی گفت:

ماباکمک وتشویق واعانت های شما موفق شدیم یکی ازمشکلات بزرگ راه تداوم انقلاب راازمیان برداریم اینکه شمادرصحنه حاضریدواینکه شمااجازه نمی دهیدهرکسی درهرمقامی بتواندازحقوق خودش وازمصلحت انقلاب تجاوزکند.

[توجه!این مصلحت نظام که بعدازآن برخلاف خلاف قانونن اساسی اواخرعمرخمینی تاسیس ودربازنگری قانون اساسی که بامرگ خمینی مصادف شدقانونی شد،همه اعضایش توسط ولی مطلقه فقیه منصوب می شوندتامصلحت مردم،کشورومنافع ملی راتشخیص دهند؛ازهمان سال نخست پیروزی انقلاب طرح کلیدی اسلامی بودکه اعتقادی به رای ندارد].

 

[شورای نگهبان یک طرفه قضاوت می کند!]

روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰

هاشمی رفسنجانی؛

آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت:

من شورای نگهبان راقبول ندارم.یک طرفه قضاوت می کند.

 

[بی دین هافقط به شمارای می دهند!]

روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰

هاشمی رفسنجانی:

اختلاف ما با آقای بنی صدر در سه مورد خلاصه می شد:

اول ولایت فقیه که آقای بنی صدر این را قبول نداردودربحث هایی که در مجلس خبرگان داشتیم ایشان با صراحت می گفت این اصل را قبول ندارم ودیکتاتوری است.براین اساس ما با ریاست جمهوری ایشان مخالفت کردیم..

مساله دوم:مصوبات مجلس را باید شورای نگهبان تاییدکندواین مورد را آقای بنی صدر وهمفکرانشان این اصل را قبول ندارندو همانطورکه شنیده ایدایشان درسخنرانی هایش گفته است که من بزرگترین اندیشه قرن هستم.

ومساله سوم:افرادناشناخته وکسانی که پای بندبه اسلام وانقلاب نیستنددورایشان را گرفتندودفترهماهنگی تشکیل دادندوروزنامه انقلاب اسلامی انتشاردادندواین مساله مورد اختلاف ما بود.ایشان مرتبامارابه قدرت طلبی وانحصارطلبی متهم می کردوسعی داشت تمام مسایل رادرپشت پرده نگهدارد،بااین که مرتبا شعارمی دادمن حقایق را بامردم درمیان می گذارم.

آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت:من شورای نگهبان را قبول ندارم یکطرفه قضاوت می کنند.امام فرمودند:تو(بنی صدر)خیال می کنی که این۱۱میلیون آرای توست؟مردم مسلماننداگربفهمندمرجعشان این آرارا نمی خواهد،تو۵۰۰هزار رای هم نداری.چون آنها که برخلاف مارای می دهند همین بی دینها هستند وآنهادرانتخابات ریاست جمهوری به شمارای ندادند.(نقل از نشریه شماره۱۴رویدادها و تحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

[میدم توهمین خانه حبست کنند]

دریکی ازجلسات امام خیلی ناراحت شدند.امام خطاب به بنی صدر گفتند:اگر بخواهی اینطورباشی دستورمی دهم توی همین خانه حبست کنندوتایکسال نمی گذارم بروی بیرون.خیال نکنی می گذارم بروی اروپا مقاله بنویسی.همینجانگهت می دارم تاکشور آرام شود.

(نقل از نشریه شماره ۱۴رویدادهاوتحلیل، دفترسیاسی سپاه پاسداران)

 

[بدرک!]

روزنامه جمهوری اسلامی۱۳تیر۱۳۶۰

(نمازجمعه):

(درجلسه ای باحضورآقای رجایی ومهندس بازرگان وآقای بنی صدر)،امام به (بنی صدر) گفتند:تواین گروهک های منافق رامسلح کردی؟

(بنی صد)گفت:خوب من اسلحه دادم خودشان را حفاظت کنند،جانشان حفظ بشود!

امام فرمودند:

مگرتومسئول جان آنهاهستی،به درک که جانشان درخطرباشد،اسلحه مسلمان ها رامی دهی به کی؟به محارب؟

(نقل از نشریه شماره ۲۰رویدادهاوتحلیل، دفترسیاسی سپاه پاسداران).

[توجه!زخم کهنه ی خط فقاهت وخط روشنفکری،همان دعوای مشروطه مشروعه ی دوران انقلاب مشروطیت_که زخمی کهنه شده بود_باتاسیس جمهوری اسلامی دوباره سربازکردواینبارچرکین؛وبوی تعفنش تاالان خسران بسیاری ببارآورده است.یک کلام: روحانیت بااین نوع که آرای مردم منشاء اثرباشدمخالفندومعتقدنداحکام اسلامی که فقط آنهاازآن قرائت می کنند،لازم الاجراست!]

 

[طبق اسنادکتابهایش راخودش ننوشته!!]

روزنامه جمهوری اسلامی۷تیر۱۳۶۰

محمدعلی بشارتی(قائم مقام وزارت امورخارجه):

طبق اسناد و مدارک موجود،بنی صدر ماموریت داشته که بیایدورئیس جمهور بشود ومطابق تحقیقات از۲۷کتابی که متعلق به اوست م،هیچکدامش راخودش ننوشته است.(نقل ازنشریه رویدادهاوتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش۱۴).

 

 

[می خواهندماراواداربه دیکتاتوری کنند]

روزنامه صبح آزادگان۱۱تیر۱۳۶۰

بهزادنبوی:

ایشان(بنی صدر)میل داشتند این انقلاب مثل انقلاب مشروطه شود.در واقع خارج رفته ها بیایندوبه طرفداران این خط(بنی صدر)بگویند شماچیزی نمی دانیدومیدان راخالی کنید.

اگر جریان بنی صدر به این هدف نمی رسید می رفت تابه هدف دوم برسد.یعنی ایجادیک مصدق درمقابل امام و نیروهای انقلابی. کسانی که فکر می کنندکارتمام است(کاراین جریان)دچاراشتباهی شده اندکه مسلمانان در جنگ احد مرتکب شدند.خدمتگزاران شمارامی خواهند ازشمادور کنند.مارادرقفس های شیشه ای قرار دهند و می خواهندماراواداربه دیکتاتوری کنندتابگویندتحلیل آقای بنی صدر وبختیاردرست بوده است.

(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش۲۰).

 

[دروغ شاخدار!!]

هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه:

۱۰مهر۱۳۶۰ازکتاب:”درمکتب جمعه”ج۴ص۲۰:

«)همین بنی صدررامی بینیدواقعابنی صدرآنقدردراین کارنامه ریاست جمهوری دروغ می گفت که ماهاکه اطلاع داشتیم ازهر مطلبش وبه اندازه کافی می شددروغ در بیاوریم که نشان بدهدکه اینهاهمه دروغ است. اماچه کسی می توانست حرف بزند؟

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

محمد شوری : چند سال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) – قسمت دوم: (هاشمی، هاشمی، ابوالحسن در نره!)

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/24855-2017-06-22-22-37-44.html?Itemid=0

ولایت فقیه؛این همه ی خوب وبد،زشت وزیبای انقلاب۵۷است.

هرآنچه امروزمادرحال درووبرداشت کردن آن هستیم،منتج ازاقتداروسلطه ی یک شخص (ولی فقیه)بریک ملت برای اجرای احکام اسلام است.

روحانیت شیعی هیچ اعتقادی به رای مردم ومنشاء اثربودن آن ندارد.

افرادی مثل مصباح یزدی باصراحت وشجاعت آنرااعلام می کنند؛ولی بخش دیگری ازروحانیت یابانیت خیرخواهی ویانیت مردم فریبی،عوام فریبی می کنندوآرای مردم رادرحکومت اسلامی منشاء اثرمی دانند!

زیراروحانیت می خواهداحکام اسلام راجاری وساری سازدواعتقاددارددین اسلام یک دین جهانی ست وبایداقامه حق کند.حق که همان اسلام باشدبقول مولانادرمثنوی چون یک آینه ی شکسته شده ای ست که هرتکه اش دردست کسی ست که فقط خودرامی بیند.

آیاروحانیتی به منشاء اثربودن آرای مردم اعتقاددارداگربایک رفراندوم درحکومت اسلامی روبروبشودکه بخواهدیک اصل مسلم ازاحکام اسلام راملغی کند،آیامی پذیرد؟

درجمهوری اسلامی ایران این۶نفرمنصوب ولی فقیه هستندکه به مامی گویندچه چیزاسلامی ست وچه چیزخلاف آن.

شخص آقای خامنه ای بیش ازربع قرن است که طبق قانون اساسی قدرت مطلق راداردولذاهمه ی امورمتوجه اوست ومسئول هرآنچه هست می باشد.

بنی صدرکمتراز۲ماه قدرت رابطوررسمی دراختیار داشت.وایضامواجه شدن بایک جنگ تحمیلی تمام عیار.

همین قدرت بخش اصلی آن دراختیارخمینی وحزب جمهوری اسلامی بود.

پس کلاه خودراقاضی کنید.

دکترسیدابوالحسن بنی صدرمثل همه ی سیاستمداران دارای نقاط قوت وضعف و ویژگی های مثبت ومنفی ست.طبیعی ست کسی که توانسته درجوملتهب آن زمان وسال نخست پیروزی انقلاب که آزادی مطلق وجودداشت وهمه گروه هاورسانه هاآزادانه فعال بودند،رای اول را برای ریاست جمهوری بدست بیاورد،بخواهدافرادهم عقیده ونزدیک به خودراپشت سرداشته باشدوایده وبرنامه خودرااجرایی کند.

منتهاحزب جمهوری اسلامی که بدنبال وجوداحزاب وگروه های باسابقه چپ ومسلمان که فعال مایشاء بودند،

باگردهم آوردن افرادبعضانامتجانس تاسیس شد_که زیاددوام هم نیاورد_ می خواست یانفوذمعنوی خود،هدایت افکارعمومی را بدست گیرد.ولی بامنع شدن بهشتی ازکاندیداشدن برای ریاست جمهوری وحذف کاندیدای موردنظربدلیل غیرایرانی بودن،می خواست بنی صدررابااکثریتی که درمجلس داشت،تحت سیطره ی خودداشته باشدکه افتادمشکلهاورفت این دیوارتاثریاکژ.

گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانیداستنتاج اینجانب ازمتن ونظرشخصی ست.

این گزارش،قسمت سوم هم دارد.منتظرباشید.

قسمت اول رامی توانیددرهمین سایت وفیس بوک وتلگرام اینجانب دنبال کنید.

محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

خرداد۱۳۹۶

 

[فسادبزرگ]

روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰

علی خامنه ای(درنمازجمعه):

مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.

جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکز همه قدرت درشاه بود.

شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واجرایی با اختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدر بعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان امورکشورند درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد.

آقای بنی صدرمی خواست مجلس ودولت دردست اوباشد.چون این کارخلاف قانون اساسی بودودولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.

آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.

ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددرشورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باسندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف دیکتاتوری مطلق می برده است.

اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.

اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.

واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند.

اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.

آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند،

[توجه!

آقای بنی صدرکمترازدوسال قدرت رادراختیارداشت که آنهم اولاابتدای پیروزی انقلاب بود،وثانیابایک جنگ نابرابرمواجه شد.اماآقای خامنه ای نزدیک۳۰سال است همه ارکان قدرت رادراختیارداردواکثرعزل ونصب های مدیران اجرایی واصلی برعهده ایشان است.پس نتیجه اینکه فسادکنونی درکشورونابرابری اقتصادی وناهنجاری های اجتماعی حاصل مدیریت وی است.]

 

[شرمت بادوشکسته بادقلمت]

روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰

محمدیزدی(سخنان قبل ازخطبه نمازجمعه):

وی سپس به قسمت هایی ازنوشته های آقای بنی صدراشاره کردوگفت:

من کمترین شایستگی وکفایت رابرای ایشان نسبت به مقام ریاست جمهوری قائل نیستم.

حجت الاسلام محمدیزدی درپایان سخنانش گفت:

شرمت بادوشکسته بادقلمت که درباره نظامی که باخون مردم بوجودآمده است چنین می گویی.اشخاص دراین نظام تاوقتی محترمندکه به قانون اسلام احترام می گذارندودرروابط بین امت وامامت فقط احکام خداوقوانین الهی است.

[توجه!

اسلام ازنگاه محمدیزدی،همان قرائت شورای۶نفره ی نگهبان از اسلام است؛که همگی نیز منصوب ولی فقیه هستند.تطابق قوانین بااسلام،بایدازفیلتراین اعضاء عبورکند!؟!]

 

[تصمیم نهایی بامقام رهبری ست]

روزنامه صبح آزادگان۳۰خرداد۱۳۶۰

آیت الله دکتربهشتی دریک مصاحبه

ابتداخبرنگاری درموردادامه کارآقای دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهورسوال کرد،آقای دکتربهشتی گفت:

امام نظرقاطع خودشان رادراین باره اعلام کردند.وآن اینست که علاقه همه ماهاوعلاقه امت وجامعه مااین بودنخستین رئیس جمهورمنتخب بتواندباهماهنگی بامجلس وقوه قضائیه ودولت منتخب ازهمه فرصت هابرای سازندگی استفاده کندوهرگزهیچکس مایل نبودونیست باوضعی جزاین روبروشویم. بنابراین راه همیشه بازبوده وهست منتهی مطالبی که ازایشان درطی همین دوروزپس ازسخنان امام منتشرشدمتاسفانه نشان دادکه ایشان این روش راکه داشته اندهمچنان ادامه داده اندوبه هرحال این مجلس واین نمایندگان مردم درقوه مقننه هستندکه به استنادوظایفی که قانون اساسی برای آنان معین کرده مطلب رادنبال خواهندکردو سرانجام تصمیم نهایی با مقام رهبری خواهدبود.

[توجه!

آش را مامی پزیم،افکارعمومی تحریک می شود،مقام رهبری تصمیم نهایی می گیرد!!]

 

[پایداری دین باتعطیلی روزنامه]

روزنامه اطلاعات۳۰حرداد۱۳۶۰

حجت الاسلام اشراقی(درمراسم بزرگداشت ۲۵شهیددراصفهان):

مبارزه بافردمطرح نیست که یکی رابالاودیگری راپائین آورد.بلکه آنچه مطرح است،اسلام است.من به فرمان امام،نمایندگی آقای بنی صدررادرهیات۳نفره بااین شرط پذیرفتم که بین من واو،حق حاکم باشدوباتوجه به فرمان امام،الان بهترین فرصت برای بازگشت ایشان به دامن اسلام است.

آقای اشراقی دردنباله سخنان خودبااشاره به عدم تطابق کامل رئیس جمهوری باقانون،گفت:

توقیف روزنامه منتسب به ایشان بایدانجام می شدواین برای پایداری دین که پشتوانه شرف استقلال وناموس یک ملت است،لازم بود.

[توجه!

اشراقی نماینده بنی درهیات حل اختلاف ودامادخمینی بود.

واشتباه بنی صدردرگزینش یک روحانی منتسب به مرکز قدرت،حکایت انتخاب تحملی موسی اشعری توسط امام علی برای پایان جنگ صفین است که رای اشعری سبب خلع یدازامام علی شدو قدرت رابه معاویه تفویض کرد]

 

[خروج باسلامت کامل؟!]

روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰

به علت ۸جلسه غیبت:

احمدسلامتیان ازعضویت کمیسیون امورداخلی اخراج شد.

 

[خیال خارج شدن ازگودسیاست راندارم]

روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰

ایران ورادیوهای خارجی

صدای آمریکا:

بنی صدرامروزاستعفاوپارلمان رامنحل خواهدکرد.

رادیوصدای آمریکا:

دررسیدگی پارلمان ایران به صلاحیت ابوالحسن بنی صدرازدوستان رئیس جمهورنقل شده است که وی قبل ازتشکیل جلسه مجلس استعفای خودراتسلیم آیت الله خمینی خواهد کرد.لکن بنابه قانون اساسی جدیداستعفای رئیس جمهورمنجربه انحلال پارلمان خواهد شد.وانتخابات مجلس زمانی می تواندانجام شودکه ابتداانتخابات ریاست جمهوری برگزارشود.

ازقول یاران بنی صدرگفته شده است که وی به هیچ وجه خیال خارج شدن ازگودسیاست رانداشته وبامخالفین خودخواهدجنگید.حتی اگراین به معنای مبارزه درخفاباشد.

دیشب درتهران هواداران بنی صدردست به تظاهرات زدندونیروهای امنیتی راغافلگیر کردند.بااین حال ازوروددیگرتظاهرکنندگان که ازشهرهای مجاورقصدورودبه تهران راداشتند جلوگیری شد.

 

[هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره]

روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰

صبح دیروزهزاران نفرازاقشارمختلف مردم مسلمان تهران درپی سخنان بسیارمهم روزدوشنبه امام درمقابل مجلس شورای

اسلامی اجتماع کرده وباشعارهای مرگ بربنی صدرخواستاررسیدگی هرچه فوری تربه کفایت سیاسی رئیس جمهوردرمجلس شدند.

دروقت تنفس نمایندگان دربالکن ساختمان مجلس ظاهرشدندوبه احساسات مردم پاسخ گفته وعده دیگری ازنمایندگان به میان جمعیت رفتند.

هادی غفاری نیزکه درمیان نمایندگان دیده می شدپشت میکروفنی که دربالکن وجودداشت قرارگرفت وگفت:

آقای بنی صدردرنامه ای که دیروزبعدازظهربه امام نوشته ماراسردسته چماقداران ومردم راچماقدارمعرفی کرده است.(همهمه مردم،شعارمرگ بربنی صدردادند).

سپس مردم باشعارمامنتظرهاشمی هستیم خواستارحضوررئیس مجلس درآنجاشدند.

وقتی هاشمی رفسنجانی دربالکن ظاهرشدمردم بافریادمی گفتند:

هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره

[توجه!

جو،درمرکزقدرت تولیدمی شودوباشیوه های مختلف به صورت شعارمیان توده هابازتولیدوسپس بافراگیرشدن افکارعمومی،تیرخلاص به مقصدمعلوم!

سرنوشت انقلاب وشعاردرانقلاب۵۷خودکتاب وتحقیقات جداگانه ی مستقل طلب می کند]

 

 

[تله پاتی باذهن ناخودآگاه مردم!]

روزنامه صبح آزادگان۲۷خرداد۱۳۶۰

گزارشی ازاجتماع مردم مسلمان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری پارس هنگامی که حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قصد ورودبه ساختمان مجلس راداشت مورد استقبال تظاهرکنندگان قرارگرفت.وجمعیت شعارمی دادندصلی علی محمدیارامام خوش آمد.

براساس همین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خطاب به جمعیت حاضر گفت:

شمامردم مسلمان ومبارزبامشت محکمی که به دهن گروهک های مخالف ومرتدزدید،مورد توجه امام زمان حضرت ولی عصر(عج)وهم چنین امام امت ونمایندگان مجلس قرار گرفتید.من به شماوخواهران وبرادران که به خانه خودتان آمده ایدازطرف خودونمایندگان مجلس به شماخوش آمدمی گویم.

وی سپس بااشاره به طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدرگفت:

نمایندگان شماندای شماراباوجدان خودقبلا فهمیده بودندوشماهمینطورکه تابحال در صحنه بوده دایدازاین به بعدنیزتاپایان در صحنه باشیدکه حضورشماتمام مشکلات و خطرات راازجمهوری اسلامی دورخواهدکرد.

آنگاه حجت الاسلام هادی غفاری درجمع آنان به سخنرانی پرداخت وگفت:

آقای بنی صدردرنامه خودمراسردسته چماقدارمعرفی کرده وجمعیت فریادزدند:

مرگ بربنی صدر.

وی درادامه سخنان خودگفت:

کارآقای بنی صدردیگرتمام شده است.

تظاهرکنندگان هم چنبن شعارهایی برعلیه حجت الاسلام حجتی کرمانی می دادند.

[توجه!

درون خوانی حاکمیت ازذهن ناخودآگاه توده های مردم ازجمله استراتژی هایی ست که هدفش به سرانجام رساندن وثبیت قدرت است.حالاچطور وچگونه ندای درونی مردم راتشخیص می دهندکه بعد هم بخواهندبه وجدان خودعمل کنند،این بماند؟!اماهمواره بازیگردانان قدرت سیاسی ندای درونی همه ملت راپشت سرخودمی دانندواز جانب مردم سخن می گویند.اماآیاواقعاهمینطور است؟!

بازتاب افکارعمومی بستگی به این داردکه جوراچگونه بسازندوچطورجوسازی بشود!؟!]

 

[پشت نقاب آقای بنی صدر]

روزنامه کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰

مهندس بهزادنبوی سخنگوی دولت درمصاحبه مطبوعاتی:

درصورت لزوم قوای انتظامی قاطعانه بامساله درگیری های خیابانی برخوردمی کند.

مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت صبح دیروزدریک کنفرانس مطبوعاتی باحضوردریک کنفرانس مطبوعاتی باحضورخبرنگاران داخلی وخارجی نقطه نظرهای خودراپیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کردوگفت:

مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدردست به فعالیت زده اندتابه مردم نشان دهندکه جو متشنج است.ودولت قادربه کنترل اوضاع نیست.دراین درگیری ها مردم همیشه درصحنه حاضربوده وتمام توطئه هاراخنثی کردند. وخواهندکردوتااین زمان دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت احساس نکرده اندامااگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکرد.

سخنگوی دولت افزود:

مساله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است.همانطوری که می دانیددراوایل هفته گذشته چندروزنامه توسط دادگاه انقلاب مرکزتوقیف گردیدوبدنبال آن درگیری هادر جامعه بروزکرد.گروه هایی که بیشترفعالیت می کنندگروه هایی چون جبهه ملی وحزب رنجبران مجاهدین خلق وجناح های بختیاروسلطنت طلب می باشندکه حیات و بقای خودرادرخطرمی بینندواخیراهم درتبریزگروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی که که فقط درحدشایعه موفق شد.عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنهاپیوسته انددراین برهه اززمان بخوبی روشن است.

نبوی سپس گفت:

سازمان دهنده این توطئه هاسازمان مجاهدین خلق است که به لحاظ تشکل نسبی که دارندمی تواننداین برنامه هارابه طوردرازمدت سازماندهی کنند.آنهادرتهران نیروهای خودرابسیج می کنندوپشت نقاب آقای بنی صدرفعالیت خودراشروع می کنندتاچیزی که مطلوب آنان است بوجودآید…دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت رااحساس نکردندکه دقیقااین یکی ازویژگی های انقلاب ماست. وگروه هاسعی دارندتاقوای انتظامی رابامردم درگیرکنند.

وی افزود:

اگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکردومردم این اجازه را خواهندداد.

نبوی سپس گفت:

علاوه برتمام مطالبی که گفته شدعملکردآقای بنی صدرغیرمنطقی وازشان یک رئیس جمهوری بدوربوده است.ایشان بعدازتوقیف روزنامه انقلاب اسلامی درهمدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنندوچیزهایی راکه درکارنامه خودنوشتندبرزبان می آورندوبطور رسمی مطرح می کنند.

وی اظهارداشت:

اگراین مطالب ازسوی یک رهبری سیاسی مطرح می شد،طبیعی بود،اماچنین مساله درشان رئیس جمهورنیست.ایشان مردم رابا استقامت ومقاومت دعوت کرده اند.درحالی که معلوم نیست مقاومت درمقابل چه چیزوچه کسی ومقاومت برای چه.استقامت درقبال نهادهای قانونی.استقامت درقبال فرامین امام.ایشان متاسفانه درصحبت خوداعلام کردندکه در۱۵خردادقصدداشتندمردم رابرای مقابله بارئیس جمهوربه خیابان هابکشند اما کسی نیامد.واین جای بسیارتعجب است.زیراهرکسی که این حرکت عظیم مردم رادیده بودمتوجه می شدکه چقدربودند.حتی گروه های مخالف ادعاکردندسیصدهزارنفر بودند وبرای ماهمین بس که گروه های مخالف ۳۰۰هزارنفرراقبول دارند.

وی گفت:

سخنان آقای بنی صدرانسان رابیادصحبت های آقای ازهاری می اندازد.

دراین مرحله بودکه امام تصمیم گرفتندایشان راازفرماندهی کل قوابرکنارکنند.که ایشان دراین زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند.وحتی پس ازبرکناری که به تهران

آمدندازسوی دفترایشان مردم تحریک می شدندکه خوشبختانه باحضورمردم درصحنه این توطئه هاخنثی شدوایشان عکس العمل مردم رادرقبال این صحنه ازرئیس شهربانی درخواست حفاظت ازمنزل خودراکردند.

آقای نبوی باقرائت هایی ازاطلاعیه ۲۲خرداد رئیس جمهورپیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان مادرجبهه هابودگفت:

درتمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوارابرعهده داشتندکوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان مارا تضعیف کندکسی برزبان نیاورد،اماایشان بعدازبرکناری این مطالب رامطرح کردندکه:جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق می انجامدودرخاورنیانه زمینه اجرای برنامه آمریکافراهم خواهدکردومانندجریان گروگانکیری مساله طولانی خواهدشد.ایشان عملاتسلیم رابه مردم القاء می کنندوبه مردم می گویندروزشماسیاه می شودومملکت شکست می خوردوبالاخره ارتش مابه این مرحله خواهدرسید

وی گفت:

آقای بنی صدردقیقامثل مجاهدین خلق عمل می کنند.

آقای بنی صدرتمام خوبی هارابه خودنسبت می دهندوتمام نارسایی هاومشکلات راحتی درمدت موقت به دوش حزب حاکم انداختندومعلوم نیست که آیااین حزب هنوز حاکم است یانه.

رئیس جمهوری درقسمت دیگری ازاین نامه خطاب به مردم گفته اندبه شما مردم می گویم شمابه توانایی خودباورکنیدوتسلیم جوسازان وچماقداران نشوید.استقامت کنیدزیراکه راه های استقامت رایافته اید،ایشان مردم رارسمابه قیام علیه دولت وکل نظام دعوت کردند.

[توجه!

پشت نقاب شخصیت های کاریزمارفتن استراتژی دائمی افرادابن الوقت ونوکسیه وبی محتواوبدنام است.

سازمان مجاهدین خلق بواسطه فعالیت های خوددرقبل ازانقلاب محبوبیت داشت،اما مسعودرجوی درقدوقواره ی بنیانگذارانی چون حنیف نژادنبودواوکه توانسته بودپس از پیروزی رهبری این سازمان رابدست گیردازاین محبوبیت وتوجه جوانان،سهم سازمان درقدرت راطلب می کردکه متاسفانه حاکمیت اگرجایی مثل نمایندگی مجلس دست آنان را بندمی کردوسعه صدرنشان می دادشایداوضاع سال نخست انقلاب به این سرانجام نمی رسید.

بهزادنبوی پای ثابت حاکمیت دردهه۶۰واز مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی_که درمقابل سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد_است که خودبعدامغضوب حاکمیت شد.

درموردبهزادنبوی جداگانه مستقلابررسی می شود.]

 

[پست ماندنی؟]

روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰

سمینارهماهنگی دوایرسیاسی ایدئولوژیک درنیروی دریایی به کارخودپابان داد.

درابن سیمینارابتداحجت الاسلام الهی مدیرسیاسی ایدئولوژیک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دربخشی ازسخنانش گفت:

اشرف پهلوی مقاومت بنی صدررتحسین کرد. بله بایدمقاومت کردولی جلوی چه کسی؟ جلوی آمریکایاجلوی امام؟ مساله مامساله اشخاص نیست این پست هاماندنی نخواهدبود.

[توجه!

اماپست آقای الهی ماندنی ماندنی شد!!آنهم کجادرهمان آمریکا!!

ایشان هم اکنون وسالهاست که درآمریکاوبه عنوان یک شهروندآمریکایی ومستقل ازباصطلاح دولت ایران،یک مرکزبزرگ تبلیغاتی تاسیس کرده ومشغول هدایت مسلمین آن دیاراست وگه گاهی هم به عنوان یک فردمستقل وجدای ازحاکمیت،برای سمینارهای مختلفی که درایران راه می اندازند و درحوزه کاری ایشان هم هست،دعوت می شوندوبعدهم بعدازاتمام به آمریکابرمی گردندوبه موعظه مشغول!!]

 

[موج]

روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰

موج حمایت انجمن ها،گروه هاونهادهای اسلامی ازبرکناری بنی صدرازفرماندهی کل قوا

 

[منشاءفشار.گروه فشار.فشارقانون]

روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰

ملاقات رئیس مجلس شورای اسلامی باامام امت

رفسنجانی:

ترجیح داردکه آقای بنی صدردراین سمت بمانند.

بعدازعزل آقای بنی صدرازسمت جانشینی فرماندهی کل قوادرمجلس فشارشدیدی واردمی آیدکه مساله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود.درپایان این دیداررییس مجلس شورای اسلامی گفت:

درمجموع وبامشورت هایی که کرده بودیم نظرمن این بودکه آقای رئیس جمهوربپذیرندکه درمحدوده حقوق وتکالیفی که قانون اساسی برای رئیس جههوروهمه ارگان های دیگرمعین کرده است عمل کنندوترجیح داردکه ایشان دراین سمت باقی بمانندوحتی اگرمن بتوانم باتقاضایاتوضیح مجلس راهم ازطرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم وفکرمی کنم مصلحت این باشد.

وی افزود:

امامساله بستگی داردبه اینکه ایشان چه مقدار

آماده باشندکه تابع قانون باشند.

[توجه!

بستگی داردچه قدرآقای بنی صدردردایره ی حزب جمهوری اسلامی باشد.

این همان خواسته پنهان روحانیت ودراصل حزب جمهوری اسلامی بامشخصه و خصوصیات وویژگی های فکری وشخصی۳نفر ازبازیگردانان قدرت درسال نخست انقلاب،یعنی بهشتی،خامنه ای ورفسنجانی بودکه توانستندبرخمینی اشراف داشته باشند. وایشان(خمینی)رادائمابمباران اطلاع رسانی کنند!]

 

[جوانقلابی.جوسازی.جو…]

روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰

مجاهدین انقلاب اسلامی باانتشاربیانه شماه ۹۷خودجوانقلابی جدید رابه ملت مسلمان تبریک گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

تبریک به ملت مسلمان بخاطرجوانقلابی جدید

براستی که می بایست همه وهمیشه درخلوت وآشکاردعابرای طول عمروسلامت امام کنیم که هرچه حرکت وخروش واصالت وقاطعیت است همیشه ازاوست وازاوآغازمی شودبااو اوج می گیرد وخودبه نیکوترین شیوه پایان می برد…

می دانیم که پس ازجنایت۱۴اسفندفرمان آرامش وقانون توسط امام صادرشدوهیات سه نفره مامورحل اختلاف گردید.امادیدیم که عملا ازتحرک کافی برخورداردارنبودوتشنج آفرینان ازافرادوروزنامه هاوگروه هاهمچنان بکارخویش که هویت وبقای آن است،یعنی مخالفت بانهادهای قانونی وانقلابی وسرپیچی ازمصوبات قانونی مجلس وشورای نگهبان ادامه دادند…مردم به تنگ آمده ازاین همه اختلاف اندازی وکارشکنی عده ای معدودو خودخواه که اینک پس ازگزارش”هیات بررسی شایعه شکنجه”وپس ازرسوایی سرقت اسناد وزارتخارجه وماجرای کشف باندبزرگ توطئه وقاچاق باشرکت موثرمنوچهرمسعودی مشاور حقوقی دفتررئیس جمهورواقعیات هرچند تلخی برایشان آشکارشده بودکلام امام رامثل همیشه چون مرحم دردهاوبهترین پاسخ آرزوی خویش استقبال کردند…پاسخ نماینده رئیس جمهوردرهیات سه نفره به نامه ایشان وهم چنین پاسخ وزیراقتصادبه آقای بنی صدر درموردعدم صلاحیت رئیس بانک مرکزی منتخب ایشان بازضربه دیگربرجناح آشوبگری بودکه می کوشیدازهمه مخالفان حتی منافقین نیرویی درنقابل خط امام علم کند…دراین زمان همچنانکه روزهای تاریخی تاسوعاوعاشوری۵۷ ازنظر”زمانی”یک معجزه بود،”۱۵خرداد۶۰”هم درشرایطی اززمان قرارداشت که آنچنان “معجزه ای”راتداعی می کردودیدیم که خروش یکپارچه وطولانی مردم درخیابانها وکوچه های همه شهرهای ایران خط بطلان برتمامی خواسته های پوچ وواهی آن گروه مخالف خوان بودکه تبلیغ می کرد”همه ملت بامن هستند”و۱”اکثریت ملت مخالف این اوضاعند”…

[توجه!

اول جورابوجودمی آورند،بعدجوسازی آغازمی شودوسپس بدلیل ناآشنایی،جوانقلابی توده هارافرامی گیرد.وسپس آتش به اختیار!

این سناریویی ست که درسال نخست بازیگردانان قدرت سیاسی(اعم ازاحزاب،افراد،حاکمیت ودولت)به تناسب توانایی واشراف برتوده ی مردم ترتیب دادند.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(متشکل ازسه جناح وتفکر)یکی ازهمین گروه هاویک پای ثابت وموثردرجریانات دهه۶۰است.که برای قضاوت نهایی بایدجداگانه آنرابررسی کرد]

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

محمد شوری: چند سال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر)، قسمت سوم، قطب ولایت فقیه؛ اسلام فقاهتی؛ اسلام

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/24942-2017-06-28-20-16-42.html?Itemid=0

 

روشنفکری؛ سکولاریزم؛ مشروطه مشروعه!
-۱ دعوایی که مدرنیته باخودآورد …

با انقلاب مشروطیت و تاسیس مجلس قانونگذاری،دعوای مشروعه شدن مشروطه و تطبیق قوانین باشرع مقدس اسلام_که توسط روحانیت سنتی استنباط،استنتاج واستخراج می شدوکتاب رسمی اش رساله عملیه نام داشت_بالاگرفت.

روشنفکران غرب دیده مقابله کردند؛تاآنکه سرانجام انقلاب مشروطیت انتهایش به استبدادمحمدرضا پهلوی ختم شد.

روحانیت توانست انقلاب بهمن۵۷رارنگ آمیزی کندوایضامردم را!!

توده های منتظرمعجزه ی اسلام،تمام قدپشت سرآنان سینه زدند،شعاردادندوباحمایت خودشان،خوددلیل جرات واقتدارگرایی روحانیت برهمه ی شئون ملت شدند.

و”راس”های قبیله(بقول علی شریعتی درکتاب”امت وامامت”)،”رای”های کم اطلاع وناآگاه راجهت.

جنگ احزاب بالاگرفت.وایضادعوا.دردعواهم که حلواپخش نمی شود!

روحانیت که درحاکمیت دست بالاراداشت با بهره وری ازهمین کم اطلاعی،وازهمه موثرتر،با آوردن پای قرآن،خدا،پیغمبر،جهنم،بهشت وگناهان کبیره به وسط(وعلاوه براین هیزم خوبی چون جنگ عراق باایران)،توانست میخ ولایت فقیه رامحکم برزمین ایران بکوبدوتا الان هم توانسته باهمین چماق،فرمان آتش به اختیاردهدوباحذف فیزیکی وغیرفیزیکی وقلع وقمع،به نام اسلام فقاهتی وولایت فقیه(که مردم راجزوصغاروایتام می داند) بربرج بلندبالایی که ساخت،سلطنت کند.

قطب ولایت فقیه غیرخودراتاوقتی درطول ودنباله اش باشند،می پذیرد؛آن هنگام که بخواهنددرعرض ولایت فقیه عرض اندام کنند بایدمعدوم ومنهدم شود.چون قطب ولایت فقیه حق است وغیرآن باطل!!

درسال نخست انقلاب،اطلاع رسانی وتوزیع آگاهی فقط ازراه مطبوعات آزادبود.هرکس وهرجریان سیاسی هرچه دل تنگش می خواست می نوشت.مطبوعات ایستگاه آگاهی بود.

یکی ازشیوه های مثبت آنزمان_که توسط دکتر ابوالحسن بنی صدربه عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انجام گرفت_نوشتن کارنامه رئیس جمهوردرمطبوعات بود.که به طورمستقیم به مردم گزارش کارمی داد.

قطب ولایت فقیه طبق قرائت حاکمیت ازقرآن واسلام،تنهاسخن خودراحقیقت کامل وازجانب خدامی داند،لزومی نمی بیندبه مردم گزارش کاربدهدویابخواهدپاسخگوی مردم باشد. اومتکلم الوحده ی ست که چون خدای باری تعالی شریک نمی پذیرد.

درهمان سال نخست انقلاب،ایستگاه مطبوعات خطرناک اعلام شدوتاالآن هم همان خطربرای قطب ولایت فقیه همچنان هست.

امابادوره ی پسامدرنیته که ماهواره واینترنت راآورد،چه کنند؟

الآن قطب های دیگرمی توانندبه سهولت تمام،عقایدوآرای سیاسی وفکری خودرامنتشر ودرمعرض دیدقراردهندوبه توده ها(همان ناس دراصطلاح قرآن )تلنگربزنندوایضاشوک وارد کنند!

اینجنین دینی باپس لرزه های متعددی روبروشدکه دوام خودرادرخشونت دانست.

اینجاست که می بینیم وقتی پای ثبیت وحفظ قدرت به هرطریق ممکن باشد،باباصطلاح دفع افسدبه فاسدکردن،هدف وسیله،توجیه می شود.وبطورمثال بامهارتی که روحانیت درسفسطه و مغلطه کردن دارد،به همراه فن خطابه ای که درحوزه تمرین نموده اند،آیه ی”والله یعصمک من الناس”،اینگونه ازلسان خطیب جمعه تفسیرمی شود:

“خداوند متعال… می‌گوید”الله یعصمک من الناس”‌ای پیغمبر،خداتورااز”ناس”حفظ می‌کند. موضوع خطروسوژه خطررا«ناس»معین می‌کندوسوژه خطرتوده است.ناس یعنی توده مردم.خدابه پیغمبرمی‌گویدازمردم بترس،از یهودنترس،ازمسیحیت نترس،ازشرک و بت ‌پرستی نترس،ازتمام تهاجمات وحملات جبهه‌های خارجی کفرونفاق علیه اسلام نترس؛ اماازناس بترس،ازتوده مردم.”والله یعصمک من الناس”.خطر توی توده است”.

همه ی ترس وواهمه ی متکلم الوحده(خامنه ای)ازدوران پسامدرنیزم،وعصرارتباطات است که می تواندباانتقال وتوزیع اطلاعات وآگاهی _آنهم باسرعت نور_درکمترین ثانیه،پنبه ی همه را بزند.

لذاهرچه ازعمرقطب ولایت فقیه درایران گذشت،خمینی وسلفش بیشتراختیارراازکف دادندوفرمان آتش به اختیار!

گفتنی ست آنچه در[کروشه]درادامه ی مطالب می خوانید استنتاج اینجانب ازمتن ویک نظرشخصی ست.

این مجموعه چهارمین قسمت هم دارد.

تابعد…

محمد شوری

(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

تیرماه۱۳۹۶

@shoorijezehmohammad

[امنیت نداریم]

روزنامه صبح آزادگان۲۶خرداد۱۳۶۰

درجلسه علنی مجلس:

آقای معین فرنامه سه تن ازنمایندگان آقایان بازرگان،یدالله سحابی وسامی رامبنی برعدم شرکت آقایان درمجلس به این شرح قرائت کرد:

بسمه تعالی:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!

بطوری که اطلاع داریدوملت عزیزمان آگاه می باشدمدتی است که ارتباط آزادماباموکلین خودوامکانات لازم برای اجرای ایفای وظیفه نمایندگی درجلوگیری ازاستبدادوانحصارودفاع ازآنهادرراه اسلام وایران وجمهوری اسلامی سوگندیادنموده ایم مشکل گردیده واخیرا بیشترمواجه باممانعت هاوخطرات زیرمی باشیم.ازآن جمله است:

۱_توهین وتهدیدوعدم تامین درمحوطه ودر ورودوخروج مجلس ومزاحمت هاوجوسازی هادرجلسات مجلس

۲_اخلالگری شدیددراجتماعات قانونی که تشکیل می شودویادعوت می شویم وممانعت ازسخنرانی هاهمراه باضرب وشتم ازطرف دستجات غیرمسئول ولی شناخته شده ومورد حمایت دستگاه.

۳_سانسورومحرومیت مخصوصی که صداو سیمای جمهوری اسلامی درپخش اظهارات مخالفین درمقایسه باسایرنمایندگان اجرامی نمایدواجازه توضیح ودفاع دربرابراتهامات نارواوخبرهای ناصحیح که علیه ما به عمل می آیدنمی دهند.

۴_ادامه توقیف غیرقانونی روزنامه های آزادکه دربعضی ازآنهاامکان انتقادوابرازنظرفکری با ملت وموکلین خودبرطبق قانون اساسی داشته ایم.که بوسیله دادستان انقلاب مرکزصورت گرفته وبدون صلاحیت قانونی وبدون اجازه قانون مطبوعات وآئین نامه دادگاه هاو دادسراهای انقلاب منصوب شورای انقلاب.

باتوجه به مراتب بالاواحساس بی اثرشدن در مجلس وبنابروظیفه نمایندگی مردم و شرمندگی نسبت به آنان درعدم انجام کامل وظیفه نمایندگی بدین وسیله اعلامدمی نماییم مادامی که رفع توهین وتهدیدوتوقیف های خلاف قانون فوق الذکربه عمل نیامده معترضادرجلسات علنی مجلس (جزدرمورد بودجه وجنگ)خودداری می نماییم.

ربناافتح بینناوبین قومنابالحق وانت

خیرالفاتحین.

[حق قانونی وقانون حق ]

روزنامه صبح آزادگان۲۶خرداد۱۳۶۰

آنگاه رئیس مجلس(هاشمی رفسنجانی)در پاسخ سخنان آقای شهرکی درموردکارمجلس گفت:

من قضاوت رادراین زمینه به ملت وکسانی که کارمجلس رادیده اندواگذارمی کنم.

آنچه ایشان اختلاف ازناحیه مجلس می گویند نهایت بی انصافی است.

کارهایی که دربیرون ازمجلس درجهت تفرقه ملت می شدکه نمونه اش همان بیانیه ای بود که دیروزاینجاخوانده شدونمایندگان مجلس بانهایت بردباری وبدستورامام دندان روی جگر می گذاشتندوجواب نمی دادندتاقضیه منجر شدبه این که امام هیات حل اختلاف رامعرفی کنندواین هیات نیزعلی رغم توصیه هایی که می شدسعی کنیدائتلاف بوجودبیاوریدصبر کردندوبازهم نگفتندتادراین اواخرگفتندوپرده هادریده شد.

رئیس مجلس افزود:

این بی انصافی است که مامجلس رامتهم کنیم که درجهت تفرقه حرکت می کند.این عین عملی است که لیبرال هاودشمنان خارجی می خواهندبگویند.منتهااززبان نماینده ای که ما میل نداشتیم این حرف رابزند.

مجلس اگرمی خواهدحقایق باآنطوری که می گذردبگویدکه خواهدگفت،توجه خواهیدکردکه چه چیزهایی رامجلس نگفته وچه چیزهایی دیرگفته.منتها دستورامام بودکه سکوت گردید.وقتی که آقای غضنفرپورنامه ای راپشت تریبون می خواندکه ماجسارتش راازپیکاری ها ومجاهدین خلق ومنافقین خلق هم نمی بینیم که بگویندبازهم این حرف قابل قبول است که بگوینددرمجلس خفقان وجوسازی است؟وقتی که نماینده ای به مجلس می آیدوبیانیه ای می خواندوبیرون می رودچنانکه آقای سلامتیان وآقای غضنفرپورماموربودندآمدنداینجاواین بیانیه راخواندندوازجلسه خارج شدندووظایف نمایندگی شان راانجام ندادندودربحث ورای گیری شرکت نکردندوبردباری شما ومن به عنوان مسئول اداره مجلس آنقدربودکه یک کلمه دربین صحبت های ایشان نگفتیم.بازمی فرمایندکه جوسازی ومحیط خفقان مجلس.

رئیس مجلس گفت:

توطئه روشن است.توطئه ازاول جوردیگری بود.بنابودمجلس راازاعتباربیاندازندکه نشد.و آخرین حرکتشان هم این است که اعلام کنند چون اینجوری است مابه مجلس نمی آئیم.

رئیس مجلس افزود:

من بااین آئین نامه موجودکاری نمی توانم بکنم.واین آئین نامه مجلس انقلابی نمی شود. ملت ایران ومردم تهران بدانندکه نمایندگان آنهادرمجلس به این ترتیب خدمت می کنند. روزی که مابرای یک رای،مجلس رابرای یک ربع معطل می کنیم که به حدنصاب برسدآقایان می گویندمعترضانمی آئیم.

رئیس مجلس به اشاره به اعلامیه اعتراض آمیزی که توسط معین فرخوانده شدگفت:

من مورداعتراض بحق نمایندگان واقع می شوم که چراتریبون مجلس رادراختیارکسانی می گذاریدکه اعلامیه آشوب مجلس راازاینجا بخوانند.امابدانیدماازموضع قانونی حرکت می کنیم.اگردادستان بااستفاده ازحق قانونیش روزنامه ای راتوقیف می کند،منهم باحق قانونی به نماینده اجازه می دهم که اینجا حرفش رابزندوباحق قانونی که اگراهانتی به مجلس شدبایدازمجلس دفاع کنم وباوظیفه قانونی وقتی که نماینده ای اینجا بگوید مجلس درجهت اختلاف حرکت کرده واین نسبت ناروارابه مجلس می دادبایداین تذکررا بدهم.

رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت:

ارزش این تریبون مجلس راحفظ کنیدتاآئین نامه وتاقانون مجلس وتاحق اجازه می دهدکه نماینده ای اینجاحرفش رابزند،بپذیریم که حرف بزنند.واظهارنظرهم بکنندوامنیت و احترامشان هم بایستی کاملامحفوظ بماندو بایدتحمل کنندجوابش راهم بشنوند.

[توجه!

حق قانونی،که به قانون حق متحول شدو حق آن چیزی شدکه ولایت مطلقه فقیه می گفت. وایشان هم ازطریق منصوبین خوددر شورای نگهبان،وشورای نگهبان هم ازحق قانونی خودرنظارت برانتخابات،به نظارت استصوابی رسید!!]

[ولگدکردن اساس حقانیت انقلاب شد]

روزنامه اطلاعات۲۳خرداد۱۳۶۰

حائری شیرازی نماینده شیرازدرمجلس:

این انقلاب افرادی راروی سرگذاشته وبعدزیرپالگدکرده وبعدازاینهم چنین خواهدکرد.واین اساس حقانیت این انقلاب است.

[توجه!

واینگونه بودکه هرکه درطول ودنباله ولایت فقیه قرارنگرقت،لگدمال شد]

[کی بایدبرود؟!]

صبح آزادگان۲۲خرداد۱۳۶۰

مصاحبه حجت الاسلام هادی غفاری نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی:

پیمان شکنان وقتی می بینندعدالت سخت علی اجرامی شود،توطئه راشروع می کنند.

درپی توقیف روزنامه میزان وانقلاب اسلامی وچندنشریه غیرقانونی دیگر،درسطح شهرازسوی طرفداران گروهک های معلوم الحال ووابسته تظاهراتی صورت گرفت.نظرشما دراین موردچیست؟

هادی غفاری:

بسم الله الرحمن الرحیم.

مابارهااین مساله رابشکل تجربی دیده ایم. بخصوص باانقلاب خودمان.این انقلاب پس ازپیروزی یعنی در۲۲بهمن اگرمی توانست به محتوای اسلامیتش کاری نداشته باشدیعنی یک ظاهری ازاسلام داشته باشدودیگربه محتوانپردازددشمنان انقلاب بااین انقلاب هیچ کاری نداشتند…وقتی مساله عمل به اسلام مطرح می شوددشمنان سردرمی آورند.چه آمریکاوچه شوروی وچه سایرابرقدرت هاو….

بعدازپیروزی انقلاب دیدیم که بعضی ازروزنامه های خودفروخته که تادیروززبان گویای شاه خائن وپرچمدارمبارزات اعلیحضرت بودندمثل بامدادورستاخیزوآیندگان اینهابجای اینکه فوراتوقیف شوندوبجای اینکه قلم بدستان آن روزنامه هابه جزای اعمال کثیفشان برسندازفرصت آزادانقلاب سوء استفاده کردند واین دفعه بصورت یک انقلابیون سوپردو لوکس ودوآتشه همه ارزش های انقلاب رابه بادمسخره گرفتند.ازآن روزهامردم آمدنددر خیابان هاوگفتندکه بالاخره بایداین روزنامه هاتکلیفشان معلوم شودتاقانون اساسی نوشته نشده بوداینهاظاهرادلیل قانونی می خواستند ووقتی قانون اساسی نوشته شد،قانون مقرر می داردکه نشریاتی که برخلاف اسلام و مضر به روابط انسانی جامعه وحاکمیت ملت نباشدآزاداست آنوقت این هاآمدند وگفتند ماکاری به اسلام وملت نداریم وما خودمان ملت هستیم وشروع کردندهمه ارزش های انقلاب رازیرپاله کردن،اولین حرکت دادستانی ازتوقیف روزنامه آیندگان آغازشد.ویادمان هست که همان روزمجاهدین خلق وبسیاری گروه های دیگروچریک های فدایی خلق اطلاعیه هایی دادندوتوقیف روزنامه آیندگان راکه ازآن ورشکستگان آریامهری بودمحکوم کردندودرحالی که مردم درخیابان هاشعارمی دادندکه آیندگان رورنامه بیگانگان. اینهاآمدندوگفتندآیندگان آیندگان روزنامه آزادگان.ولی به هرحال اینهانتوانستنددرمقابل مردم مقاومت کنندومردم آنهارابسرجایشان نشاندند.اخیراباتوجه به شرایط جنگ امام اخیراخیلی اصرارداشتندوالان هم دارندکه بگذاریدنیروهایمان جنگشان رابکنندواظهار نظرهایی نکنیدکه مردم جامعه مان بخصوص نیروهای بسیج ونیروهای عشایزی وقوای انتظامی روحیه شان خراب شودوبگذارید اینهاجنگشان راادامه دهند.اما دیدیم که بعضی ازروزنامه هاجامعه رابه یک هرج ومرج وقاتون شکنی سوق دادند.تاجایی که روزنامه میزان باآن مقالات مکرروتهمت های عجیب وافتراهای عجیب به مقامات قضایی وقوه مقننه دردفاع ازقدرت پرستان شروع کردندبه جنجال آفرینی تاجایی که وقاحت رابه حدی رساندندکه آن مقاله ی”کی بایدبرود”رانوشتند. درکنارروزنامه میزان،روزنامه انقلاب اسلامی ستون های متعددرابازروبرای کوباندن تمام ارگان های انقلابی،سرمقاله که همیشه فحش بودویک ستونی هم بازکرده بودندبنام”وقایع اتفاقیه”که به قول خودشان بازبان طنزهمه ارزش های مارابه بادمسخره گرفتندوتوهین های زیادی هم کردند.بعدشروع کردندبه کارنامه نوشتن که بجای کارنامه که معنی کاربرای همه مامشخص است وآقای رئیس جمهورهم کارشان مشخص است وخلاصه بجای کارنامه آمدندتفکرغربی ولیبرالی خودشان رابه مردم القاء کنندامانه بایک بر خوردمناسب وآرام بلکه دریک فضای جنحال برانگیزاتهامی،فحشی !تاجایی که چندین مورد به نمایندگان وشخصیت های مملکتی دروغ بستندوبهرحال دادستانی وهیات سه نفره موظف به رسیدگی به این تخلفات شدندونظر هیات سه نفره هم این بودکه این چندروزنامه متخلف هستندودادستان انقلاب هم براساس وظیفه قانونی خودبایدجلوی هرج ومرج و جنجال رابگیرد،دستورتوقیف این نشریات را دادند.اماجهت گیری های بعدی راهمه شما دیدیدکه بلافاصله برادرمان آقای بنی صدریک روزنامه غیرقانونی بنان پیام رئیس جمهور منتشرکردندبطورقاچاقی که می دانیدمحل چاپ این نشریه غیرقانونی هم لاک ومهرشد وغیرقانونی اعلان شدوگروهک های سیاسی دیگرکه اخیرایک محوری برای خودشان گیرآورده اندهمه زیرنام آقای بنی صدرتجمع کردند.ازچپ ترین چپ هاتاراست ترین راست ها.ساواکی هاوتااخلال گرهاوتامارکسیستهای آمریکایی وچینی و مائویست.همه برگرد محورجدیدوبایک کودتای سریع جدید.خلاصه این هاآمدندمحوری شده اندبرای بهم ریختن مملکت تاهم درجبهه ضعیف شویم وهم در داخل…هم درمقاومت های خارجی ضعیف شویم وتحلیل برویم.اماامام وهمچنین راهپیمایی۱۵خردادنشان داده است ملت سر جایشان هستندونشان دادندکه این ملت چیستندو کیستند وچه خطی رادنبال می کنند.

س:

درهمین موردآقای بنی صدرنامه ای خطاب به امام نوشتندومتذکرشده اندکه یکی از نمایندگان مجلس یعنی شمایک کارغیرقانونی درجهت اشغال دفترهمکاری های مردم بارئیس جمهورانجام داده اید،نظرشمادراین مورد چیست؟

ج:

اولانامه نه مهرداردونه امضاءداردونه تاریخ ونه شماره ونمی دانم که این نامه درست هست یانیست؟وفرض رابراین می گیریم که این نامه ازطرف آقای بنی صدرباشد،گرچه آقای بنی صدرازاین جنجال آفرینی هامی کنند ونامه بدون امضاء می نویسندکه اگرخدای ناکرده به بن بست رسیدبتواندحاشاکنند،ولی من این نامه راقبول می کنم ومنهم چوابش راچنین دادم.

[توجه!

هادی غفاری الان جزواصلاح طلبان است.و ایضادراین سالهامطبوعات بخاطراخلال در اسلام وامنیت،همچنان فله ای تعطیل نی شوندوهرجا که لازم باشدبرای اجرای آن عده ای هم تحت نام حزب الله ودلواپس جمع شده ونامشان هم مردم.همان مردمی که همواره حاکمیت توانسته ذهن ناخودآگاهشان رابخواند وبرای عمل به وجدان،وبرای وحعظ نظام که اوجب واجبات است،حتی باتعطیلی نظام و روزه وحج،پروژه لگدمالی ولجن مالی وبهتان زنیرراه بیفتد!]

[ماده۳۰]

روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰

نامه اعظم طالقانی به شورای عالی قضائی

خانم اعظم طالقانی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی،دررابطه باتوقیف روزنامه ها،نامه ای به شورای عالی قضایی نوشته است.متن نامه بشرح زیراست؛

بسم رب الصالحین

لاتتروکواالامن بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم (وصیت نامه علی (ع)به امام حسن و حسین)

شورای محترم عالی قضایی!

نظربه اینکه امام امت روی اجرای قانون تکیه خاصی مبذول داشته واینطوربه نظرمی رسید هرکسی ازحدودقانون اساسی ومصوبات شورای انقلاب ومجلس شورای اسلامی پافراتر نهد،بایدازطریق قوه قضائیه عمل اومورد رسیدگی وتعقیب قرارگیردوازآنجاکه به نظر می رسددادستان انقلاب توقیف روزنامه های توقیف شده رابرخلاف اصل۱۶۸قانون اساسی (رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است وباحضورهیات منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد….) مصوبه شورای انقلاب درباره مطبوعات ماده۳۰(به جرائم ارتکابی بوسیله مطبوعات دردادگاه جنایی وبا حضورهیات منصفه رسیدگی می شود)انجام داده اند،تقاضا دارداقدام ورسیدگی فرموده ونتیجه راجهت آگاهی ملت مسلمان ایران اعلام فرمائید.

پروردگارااجرای قانون رابرجامعه مسلمان ما حاکم گردان تامردم رنجدیده ماعدل اسلامی راباوجودشان لمس واحساس نمایند.

اعظم طالقانی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی

[استبدادرایی درنهادهای قانونی؟]

روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰

بیانیه دفترتحکیم وحدت درموردتشنجات ودرگیری های اخیر

درقسمتی ازآن می خوانیم:

اکنون که گروهک های منحرف ومنافق دربرابر فعالیت قانونی وآزادبه بن بست رسیده اند وقلم بدستان بی مسئولیت وبی تعهد ناجوانمردانه برقانون وتمام نهادهای قانونی که موافق طبع آنان نیستند.اعم ازمجلس شورای اسلامی شورای نگهبان وقوه قضائیه ودولت مردمی هجوم آورده اند…

تعجب آوراست که آقای رئیس جمهورنیزعلاوه برمخالفت بانهادهای قانونی فوالذکروهمچنین هیات۳نفره حل اختلاف که خودنیزبدان گردن نهاده حتی نظرنماینده خویش راموردتائید قرارنداده اند.آیااین بدان معنی نیست که انتظارداریدهمه چیزموافق رای شماباشد؟آیااین به مفهوم استبدادرایی نیست؟

[توجه!

دفترتحکیم وحدت درگذرزمان همرنگ زمان بودوتابع قدرت؛وحق رادرقدرت دیدوخودش هم دردام استبدادرایی نهادهای قانونی افتاد!]

روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰

دردرگیری های دیروزکه بطورپراکنده در مناطقی ازتهران روی دادتعدادی زخمی و تعدادی نیزدستگیرشدند.

دریکی ازاین درگیری هادرمیدان امام خمینی، یک جوان کشته شد.عکس فوق صحنه ای از درگیری های دیروزرانشان می دهد.

[می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنند]

روزنامه اطلاعات۲۱خرداد۱۳۶۰

آیت الله مهدوی کنی وزیرکشوردریزد:

دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوری قانونی نیست.

یزد:دفترمرکزی خبر

آیت الله مهدوی کنی وزیرکشور،دربرنامه ارتباط مستقیم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکزیزدشرکت کردوبه پرسش های شنوندگان وبینندگان پاسخ گفت.

آقای کنی درپاسخ به این پرسش که مردم بیش از۱۱میلیون رای به آقای بنی صدرداده اند،حال چراقدرت ازوی گرفته می شود.ودربرابرایشان رروحانیت قدرت می گیرد.گفت:

هیچکس مخالف باآقای بنی صدروخواهان تضعیف ایشان نیست وحتی خودامام نیزگفته اندکه نمی خواهندکاندیدای ریاست جمهوری ازروحانیت باشداماحرف اینست که می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنندومی گویندروحانیت به مسجدبرود…درموردقانونی بودن دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوری وتامین بودجه آن گفت:بایدازخودشان سوال کرد.تاآنجاکه من می دانم نه دولت آن راتائید کرده ونه خودآقای بنی صدر.پس به نظرما قانونی نیست.

[پشتیبان ولایت فقیه باشیدتامملکت آسیبی نبیند!!]

روزنامه اطلاعات۲۰خرداد۱۳۶۰

دیروزمردم باردیگرپشتیبانی کامل خودراازولایت فقیه اعلام داشتند.

عکس فوق تجمع دیروزمردم درمیدان انقلاب رانشان می دهد.

دردرگیری های دیروز۵۰نفر دستگیروتعدادی زخمی شدند.

[توجه!

جمله ی معروف خمینی:

پشتیبان ولایت فقیه باشیدتامملکت آسیبی نبیند.

اماهرآسیبی که مملکت دراین۳۸دیده است، مسئولش ولی فقیه نیست.

این بایدهایی که ایشان(حسن روحانی)درمقابل خامنه ای گفت وخامنه ای هم همان موقع پاسخش رادادکه:

این بایدهامتوجه خودرئیس جمهوراست!!(ونه ما!)اینگونه ایضاباعث انبساط خاطروخنده تمسخرآمیزرئیس قوه ی قضائیه ی منصوب خودش هم شد!!]

[چندگونی روزنامه قاچاق!!]

روزنامه اطلاعات۲۰خراد۱۳۶۰

چندگونی روزنامه انقلاب اسلامی درکرمان توقیف شد.

کرمان_بگزارش واحدمرکزی خبرازکرمان بعدازظهردیروزتوسط گروه های ضربت کمیته انقلاب اسلامی کرمان چندگونی روزنامه انقلاب اسلامی که بطورقاچاق،سحرگاه دیروز وارد کرمان شده بوددرترمینال کرمان کشف وبه همراه تحویل گیرنده تحویل مقامات مسئول ودادگاه انقلاب اسلامی کرمان شد.

[توجه!

انگاری که یک محموله بزرگ موادمخدرکشف وضبط کرده اند!!؟]

[وحادثه ی کوی دانشگاه ادامه ی این استبدادرایی]

روزنامه اطلاعات۱۹خرداد۱۳۶۰

خبرنگارعکاس اطلاعات آقای نعیمی پورکه دبروزبرای تهیه عکس به مناطق زدوخوردرفته بورتوسط مهاجمین بشدت مضروب گردید..

عکس فوق عکاس اطلاعات رادراداره بهداری موسسه نشان می دهد.

درپی انتشارخبرتوقیف ونشریه ازسوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزازاولین ساعات صبح دیروزگروه هایی ازهواداران روزنامه انقلاب اسلامی درتعدادی ازخیابان های اطراف بازارو دانشگاه تهران اجتماع کرده وبه راهپیمایی پرداختند.همزمان بااین راه پیمایی هاوتجمع گروه هایی نیزبه طرفداری وپشتیبانی ازاقدام دادستانی راه پیمایی کردندکه درمواردی درگیری ونزاع هایی بین طرفین بوجودآمدوبراثرآن ساعت های متمادی رفت وآمد وسایل نقلیه دراین خیابانهامختل گردید.

۱۸خرداد۱۳۶۰

روزنامه انقلاب اسلامی توقیف شد.

برای اعتراض به توقیف غیرقانونی روزنامه هاامروزساعت ۱۰بازار.

[توجه!

وکوی دانشگاه در۱۸تیر۱۳۷۸بخاطرتعطیلی روزنامه سلام؛وقصه ی مکرراستبدادرایی نهادهای قانونی…]

[باتوقیف مخالفیم]

روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۴۶۰

پیشنهاداطلاعات به رئیس جمهوری

نظراطلاعات درموردتوقیف روزنامه هابطور اجمالی دراین نوشته آمده است.

درپی حوادث اخیرکه به توقیف روزنامه های مردم،عدالت،میزان وانقلاب اسلامی منجرشد دونکته مهم یادوپرسش اساسی مطرح می شود:

پرسش اول اینکه آیاتوقیف چندروزنامه، ازجمله روزنامه انقلاب اسلامی اقدامی قانونی یاخلاف قانون است؟

حقیقت مطلب این است که دراین موردبرای مانیزابهامات وپرسش هایی وجوددارد.اماباین وجودپاسخ نهایی راوقتی می توان بطور دقیق،مشخص وقاطع یافت که قبلاازادله و مستندات قانونی مقامات قضایی ودادستان انقلاب کاملاآگاه شده وکم وکیف آن ادله و مستندات موردبررسی قانونی قرارداده باشیم.

به نظرماراه حل توقیف هرچنددرقانون آمده است،اماتاآنجاکه اعمال راه حل های بهترو اساسی ترممکن است حتی المقدوربایداز کاربرداین شیوه پرهیزکرد.وتنهاوقتی بکار گرفت که نه تنهاادله قانونی بطورمشخص ومسلم وکافی وجودداشته باشد،بلکه کاربردراه حل های دیگرتماماناممکن بوده وهیچ راهی جزتوقیف نمانده باشد.بنابراین پاسخ نهایی درباره این اقدام دادستانی انقلاب منوط به آنست که ازسوی مقام مزبوربطورکامل ودقیق درجریان امروچون وچند ودلایل قانونی این اقدام قرارگیریم.

واماپرسش دومی که مطرح می شوداین است که آیاتوقیف یاهراقدام دیگردرباره روزنامه انقلاب اسلامی،لزومابه معنای مخالفت باشخص رئیس جمهوراست؟

به نظرمالزوماچنین نیست.اگرتوقیف میزان رابتوان به معنای مخالفت باشخص مهندس بازرگان یافردخاص دیگری دانست،توقیف روزنامه انقلاب اسلامی رانیزمی توان مخالفت باشخص رئیس جمهورتلقی کرد.نظرمااین است که این دوموضوع،دوموضوع جداازیکدیگراست.واتفاقاشخص آقای رئیس جمهورخوددربرخی مصاحبه هابه بیان های مختلف،تلویحاوتصریحاگفته اندکه مسئولیت روزنامه انقلاب اسلامی باایشان نیست. و مضافاایشان همه مندرجات این روزنامه راهم همیشه تائیدنمی کنند.روزنامه مدیرمسئول داردوآقای رئیس جمهورنیزدرتحریریه روزنامه حضوردائم ویابطورکلی حضورندارند.باتکیه برهمین قّبیل اشارات است که می گوئیم نهادریاست جمهوری ورئیس جمهورطبق قانون اساسی وضعیت،حقوق وتکالیف خاص خودرا داردومیان نهادمزبورباروزنامه هاونشریات یا تشکیِلات دیگررسماوقانونارابطه ای جزآنجه بطوررسمی وقانونی ثبت شده باشدوجود ندارد.

علاوه براینکه نکته مهم تری که مامی خواهیم باآقای رئیس جمهوردرمیان بگذاریم اینست که روزنامه اطلاعات ازمدتهاپیش بطرق مختلف ومکررازجمله تماس تلفنی سرپرست موسسه اطلاعات باآقای بنی صدریادرخواست وارسال پیغام ازطریف آفای جعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب،به شخص رئیس جمهور پیشنهادداده است که اجازه دهندتاعلاوه برمجموع اخبارومصابحه وسخنرانی هایی که دراطلاعات بطورمعمول ازایشان چاپ می شود،کارنامه رئیس جمهورنیزچاپ شود. مابارهاآمادگی خودرابرای چاپ کارنامه ایشان اعلام کرده ایم وبارهانیزگفته ایم که اگربنااست کارنامه رئیس جمهوربخصوص در شرایطی که فرماندهی کل قوارادروضعیت حساس جنگ کنونی رانیزبعهده دارودرروزنامه چاپ شووچه بهترکه روزنامه دیگرنیزآنراچاپ کنندوملت رابیشتردرجریان مسائل جنگ و فرماندهی ومسائل مهم دیگرقراردهند.

بااین وصف اکنون نیزهمان پیشنهادسابق خود راتکرارمی کنیم وازشخص آقای رئیس جمهور می خواهیم که کارنامه ودیگرمطالب و اظهارات خودرادراختیارروزنامه اطلاعات قراردهند.روزنامه اطلاعات باوجودآنکه باخط مشی روزنامه انقِلاب اسلامی درمجموع، مخالف است امابراین باوراست که رئیس جمهوربه عنوان بک مقام قانونی حق دارد مجموع نظراتش رابه اطلاع عموم برساندو مانیزدرپذیرش وانعکاس آن برای مردم احساس وظیفه می کنیم.

بنابراین تکرارمی کنیم که ازنظرمامساله روزنامه انقلاب اسلامی بااینکه ممکن است ازجهاتی مرتبط باایشان وافکارایشان باشد، درعین حال ازشخص ایشان جدااست.مقام ریاست جمهوری ووظایف وحقوق قانونی آن جدای ازاین یاآن روزنامه برای مامطرح است وموضع مادربرابر آن همانست که امام درپیام ده ماده ای خویش اعلام کرده اند.تنهاگروه های چپ رووگروهک های آشوبگرطلبندکه باید شرنامه پراکنی کنندوبه اعتقادمامسئولین مملکت درهردرجه ازمسئولیت حق دارندازهمه رسانه های گروهی بخواهندکه طبق ضوابط قانونی،اعلام کننده ودرج کننده نظرات وکارنامه هاومصاحبه های آنان باشندوبراین اساس روزنامه اطلاعات کمافی السابق در اختیارملت ومسئولین کشورازجمله شخص رئیس جمهوربوده وبرای انعکاس نظرات آنان همچنان آماده است…ماعلاوه براینکه باخط روزنامه های توقیف شدامخالفیم باتوقیف آنان نیزمخالفیم.

[بازگشت غول استبدادواختناق]

روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۳۶۰

پیام رئیس جمهوردرموردتوقیف روزنامه ها

بدنبال اطلاعیه دادستانی کل انقلاب اسلامی درجهت توقیف شدن چندنشریه ازجمله روزنامه انقلاب اسلامی دیروزازسوی دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری پیامی انتشاریافت.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

خبرتعطیل چندنشریه دیگرازجمله روزنامه انقلاب اسلامی راشنیدید.

شب گذشته نیزبرنامه تلویزیونی دادستان کل کشورراکه به منظورلکه دارکردن رهبرنهضت ملی ایران دکترمصدق وخدشه دارکردن رئیس جمهوری تنظیم شده بود،تماشاکردید. اینهامراحل مختلف حرکتی است که حذف رئیس جمهوری منتخب شماراهدف قرارداده است.

آنچه اهمیت دارد،حذف رئیس جمهوری نیست،مهم آن است که غول استبدادواختناق می خواهدباردیگرحاکمیت خودرابشمامردم بپاخاسته تحمیل کندواثرخون های گرانبار عزیزان شماراکه درسرنگونی رژیم سیاه پهلوی نثاراسلام وآزادی شد،ازبین ببردواین در شرایطی است که کشورخودرابرای انجام انتخابات میان دوره ای آماده می کند.

رئیس جمهموری شماهمچنان درانجام رسالت خطیری که شماملت مسلمان ایران به عهده اوگذارده ایداستوارایستاده است.پیام وکارنامه خودرابه هرشکل ازجمله نوارواطلاعیه و….به اطلاع شماخواهدرسانیدوبه دعوت شماکه هر روزاورابه مقاومت واستفامت می خوانید صمیمانه لیبک می گوید.

شادوپیروزباشید.

رئیس جمهوری_سیدابوالحسن بنی صدر

[وهمچنان استمرارچماق..!!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد ۱۳۶۰

چماقداران دفترروزنامه انقلاب اسلامی در همدان را به آتش کشیدند.

همدان،خبرنگارانقلاب اسلامی :

چماقدران به دفتر روزنامه انقلاب اسلامی در همدان حمله برده وضمن شکستن وسرقت اموال موجود درآن محل دفتر رانیزبه آتش کشیدند.

بنابراین گزارش،بدنبال راهپیمایی روزپانزده خرداد ماه،عده ای چماقداربادادن شعارهایی چون:مرگ بربنی صدر،درودبربهشتی،به دفتر روزنامه انقلاب اسلامی حمله کرده وکلیه شیشه هاودرهای دفترروزنامه راشکسته وپس ازآن وارددفترروزنامه شده وکلیه اموال

موجوددرآنجاراشکستند.چماقداران همچنین روزنامه های موجوددرآرشیوروزنامه رابه

خیابان ریخته وتعدادی ازآنهارادردفترروزنامه به آتش کشیدندکه حریق باکمک مردم وتلاش مامورین آتش نشانی خاموش شد.

بنابرهمین گزارش چماقداران ضمن حمله به

دفترروزنامه تعدادی صندلی،ضبط صوت،لوازم التحریرودودستگاه تلفن موجوددردفترروزنامه

رانیزبسرقت بردند.آنان همچنین به دفاتر دیگری که درساختمان دفترنمایندگی روزنامه انقلاب اسلامی واقع شده است،حمله برده و خساراتی به آنهاوارد کردند.

[مراسم ۱۵خرداددرکبوترآهنگ به درگیری کشیده شد]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰

کبوترآهنگ،خبرنگارانقلاب اسلامی:

مراسم بزرگداشت سالرورپانزده خرداددر کبوترآهنگ به خشونت ودرگیری گرائیدوطی این درگیری هادههانفرمضروب وچندنفر مجروح شدند.

بنابه گزارش خبرنگارمامراسم راهپیمایی ۱۵خردادکه می رفت به آرامی پایان گیرددر مقابل بسیج کبوترآهنگ به درگیری کشید.درگیری درطول سخنرانی حجت الاسلام رازینی رخ دادوعلت آن شعارهای توهین آمیزی بودکه برخی ازراهپیمایان که وابستگی آنهابه یک گروه خاص برای اهالی کبوترآهنگ روشن است برعلیه رئیس جمهوردادند.درگیری هایی که متعاقب این مساله رخ دادبخشدارکبوتر آهنگ نیزشخصابطورفعال شرکت داشت وچند نفرازاهالی منجمله فردی بنام صدرالله فرزند ولی رابشدت مجروح کرد.

[محمدجعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به دادسرای انقلاب اسلامی یزد احضار گردید]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰

همزمان باافتتاح دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوردریزد،محمدجعفری مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به دادسرای انقلاب یزداحضارگردید.

سخنرانی محمدجعفری درمراسم افتتاح

راس ساعت۵،یعنی درست درهمان لحظه گه قراربودآقای جعفری سخنرانی کنند،ایشان ازطرف دادسرای انقلاب اسلامی یزدبه دادکاه احضاروتوسط افرادسپاه پاسداران به دادسرا هدایت شد.وپس ازچندساعت بازجویی شبانه بایک دستگاه اتومبیل پیکان توسط افرادسپاه به تهران منتقل وصبح روز بعددرتهران گردید.

[شکایت مردم!!]

روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰

روابط عمومی دادگستری اعلام کرد:

۲۲فقره شکایت علیه مطبوعات وافرادبه دادسرای عمومی تهران رسید

۲۲شکایت علیه مطبوعات وافرادتاکنون به دادسرای عمومی تهران رسیده است.

روابط عمومی دادگستری باصدوراطلاعیه ای شکایات رسیده به دادسرای عمومی تهران راجهت اطلاع عمومی بدین شرح اعلام کرد.

۱_ شکایت سرپرست موسسه اطلاعات علیه آقای کریم سنجابی دررابطه بامقاله شدیدالحن جبهه ملی.

این شکایت بعدامستردشده است.واتهام این شکایت،تهمت،افتراء واهانت بوده است.

۲_شکایت فرماندارقائم شهرعلیه گزارش روزنامه انقلاب اسلامی به اتهام گزارش های بی اساس.

۳_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه صاحب امتیازومدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی به اتهام نشراکاذیب.

۴_شکایت جمعی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص کارنامه رئیس جمهور،تیتر،مسائل شرعی.تحریف خبر.

۵_شکایت آقای بهزادنبوی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت وافترا.

۶_شکایت آقای محمدرشیدیان نماینده مجلس شورای اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت ونشراکاذیب.

۷_شکایت صداوسیمای جمهوری اسلامی علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص تهمت ونشرمقالات خلاف واقع.

۸_شکایت آقای کرباسچیان مسئول روزنامه نبردملت علیه آقای مهدی ممکن درخصوص تهمت،افتراء ونشراکاذیب.

۹_شکایت آقای کاظم امامی رضوی علیه وزارت ارشاداسلامی درخصوص توقیف نشریه.

۱۰_شکایت آقای سیدرضاسجادی علیه روزنامه جمهوری اسلامی درخصوص نشراکاذیب.

۱۱_شکایت آفای نصرالله اهورهوش علیه وزارت ارشاددرخصوص توقیف روزنامه.

۱۲_شکایت مردم وصداوسیمای جمهوری اسلامی علیه روزنامه میزان.

۱۳_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشراکاذیب.

۱۴_شکایت روابط عمومی نخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص اهانت.

۱۵_شکایت دفترنخست وزیری علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشربخشنامه محرمانه.

۱۶_شکایت ستادامنیت تهران علیه روزنامه انقلاب اسلامی درخصوص نشرمقاله آدمکشی دروغ سازان.

۱۷_شکایت سرپرست روزنامه کیهان علیه کریم سنجابی درخصوص تیتر،مقالات،افترا،تهمت وجعل مطالب دروغ.

۱۸_شکایت حجت الاسلام صادق خلخالی علیه علی اصغرحاج سیدجوادی وپیام جبهه ملی درخصوص تهمت وافتراء.

۱۹_شکایت اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش علیه علی اصغرحاج سیدجوادی.

۲۰_شکایت منوچهرمسعودی علیه آقای محمدمنتظری درخصوص نشراکاذیب درمجله جوانان.

۲۱_شکایت کارگران ایران ناسیونال علیه روزنامه پیکار

۲۲_شکایت وزارت ارشاداسلامی علیه نشریات جاماوآرمان ملت.

همچنین دادسرای عمومی تهران اعلام کرددوپرونده جهت پیگیری قانونی ازهیات سه نفره حل اختلاف به این دادسرارسیده است.

پرونده مربوط آقایان علی اصغرحاج سید جوادی وکریم سنجابی درابطه صدوراعلامیه اعلامیه ومقالات منتشره درروزنامه جبهه ملی.

۲۳_پرونده اعلام جرم آقای رئیس جمهورعلیه آقایان نخست وزیروووزیرمشاورکه قبلاجهت ملاحظه به هیات ارسال شده بود.درخصوص موضوع اعلام جرم مربوط به بیانیه الجزایرراجع به حل وفصل اختلافات مالی بین دولتین ایران وآمریکا.

[توجه!

این شکایت مردم ازهمه جالب تراست؛شکایت مردم!!]

[مطبوعات صحنه جنگ]

روزنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

آیت الله منتظری خطاب به دولتمردان

اختلافات شخصی راکناربگذارید.وروزنامه هارا صحنه جنگ قرارندهید

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

محمد شوری : چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/25024-2017-07-04-16-14-39.html?Itemid=0

خمینی پاریسی؛این لقبی بودکه ابوالحسن بنی صدربعدازخروج ازایران درپیام خودبه رهبر جمهوری اسلامی ایران داد.

شخصیت ورفتارخمینی وهرانسان دیگرمتاثرازتربیت خانوادگی وبیش ازهمه، متاثرازتربیت اجتماعی ومحیط اوست.

خمینی تاهنگامی که درعراق می زیست باعده ای محدودازجنس خودوبدون اطلاع کافی از داخل ایران،عمری سپری کرد.ساختاراصلی شخصیت ایشان_که بعدهابروزکرد_درهمان دوران شکل گرفت

خمینی درمدت اندکی که ازیک فضای بسته ودگم حوزوی وخفقان سیاسی رژیم بعث عراق،پابه دایره ی بسیاروسیعی ازنیروهاو گفتمان وآزادی واطلاع رسانی گذاشت به سرعت خودنیزازجنس آنهاشد.فقط متاسفانه زمانش زودبسرآمدواگرکمی طول می کشید شایدچشم وگوش خمینی بازترمی شد.او وقتی هم به ایران آمدکانالیزه شد.ودردام انحصارافتاد.

تفاوت فاحش گفتمان خمینی درپاریس با گفتمان وی پس ازورودبه ایران آنقدرملموس است که درمیان عام وخاص زبانزدشد.

همه خمینی پاریسی را دوست دارند.

مااین تفاوت واختلاف وی باهم صنف خودش را_که درایران درسال های مبارزه و زندگی درمیان توده مردم،زندان وتبعید بودند_می بینیم.مثل تفاوت ایشان با آیت الله طالقانی و منتظری که بعداعوارض آن آشکارشد.

آیت الله منتظری _که وی مریدخمینی بود_نمونه این تفاوت فاحش است.وهمین اختلاف،خودسبب شکاف عمیقی شدکه فی المثل درجریان افشای قتل عام سال ۶۷زندانیان سیاسی که به صراحت آیت الله منتظری درهمان سال،درمقابل هیات مرگ خطاب به آنهامی گویدکه تاریخ ازشماوخمینی  به عنوان جنایتکارنام خواهدبرد،ماآنرامی بینیم.

علاوه براینها،ماهمین اختلاف وهمین نوع تربیت اجتماعی واثرگذاری محیط رادرمورد کسانی که باعقایدمختلف(اعم ازچپ مارکسیسم تامسلمان)درزندان های رژیم پهلوی   باهم حشرونشرداشتند_که همانجاوهمانهامنشا اختلاف بعداززندان درپس ازپیروزی انقلاب شد_مشاهده می کنیم.

اسدالله لاجوردی عضوجمعی گروه موتلفه که دربازاردکان کسب داشت،ودرزندان افتاده بود،ازجمله ی آن است.وی پس ازپیروزی انقلاب می بینیم که به شغل دادستانی انقلاب می رسد.وفجایعی که ازوی نقل محافل شده،حاصل تراوشات  شخصیت درونی وی است.

ازیک طرف،مابااسلام روحانیتی روبروبودیم که درصددحکومت اسلامی بودو واژه “جمهوری” راوارداتی وغرب زدگی ومخالف روح اسلام می دانست؛واتفاقااین بخش از روحانیت_که جزوقاعدین بودندودرمبارزه ی سیاسی فعال نبودند_توانست بعدازپیروزی سوارحکومت شود.

ویک اسلام هم،اسلام مسعودرجوی ست  که جزوبازماندگان سازمان مجاهدین خلق بود.

سازمانی که دیگرجزافرادی دست چندم تشکیلاتی،نیرویی نداشت،اماباتوهمات یک جوان بقول آیت الله طالقانی۳۰ساله ی احساساتی،وبراثرجوزمان،توانست بخشی زیادی ازجوانان ونیروهای خوشنام وبخش روشنفکری رابدنبال وحمایت ازخودوادارد. مسعودرجوی نه تنهادرقدوقواره بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق  نبود،بلکه یک نیروی  کاریزماودارای اندیشه هم نبود.اوموج سوارخوبی بود.بااینکه سوابق اونشان می دادکه وی بشدت خودگرا،ترسووخیانت پیشه است،ولی بدلیل قحط الرجالی درسازمان، توانست ازخودبرای جوانان ناآگاه،چهره ای موجه بسازد.

اسلام مسعودرجوی چیزی شبیه همان گفتمان ولایت مطلقه فقیه  است.

سطلنت فقیه وسلطنت مسعودتفاوتی دررفتار وعمل ندارد.فقط درگفتمان واژه هایکی سنتی ست ودیگری آمیخته باعلم روز

سازمان مجاهدین خلق که هم اکنون  ازآن مجموعه ای از افرادپیر،فرتوت وعلیل باقی مانده،ازمنفورترین گروه هادرمیان خلق خود است وهمواره برای ادامه حیات آویزان این وآن است.چه صدام.چه ترامپ وچه آل سعودو

همیشه  ازاین تشکیلات_به شکل  یک  لبه ی قیچی_بیگانگان وایضا جمهوری ولایت فقیه برای منهدم کردن افرادوجریان ها،بهره وری بهینه دلخواه خودراکرده ومی کند!

واسلام دیگراسلام نیروهای باصطلاح امروزی ملی _مذهبی،اعم ازتشکیلات نهضت آزادی  بازرگان،شریعتی،سروش وجبهه  ملی هوادارمصدق  وروشنفکران فرنگ رفته ای وفرنگ دیده ای مثل ابوالحسن بنی صدراست.

جهان بینی اسلامی که ازآن انواع قرائت و شناخت برای اداره ومدیریت جهان تبیین و تحریرشده ومی شود.که ازمیان همه ی اینها، شوربختانه نصیب انقلاب۵۷قرائت ولایت مطلقه فقیه شدوقریب۴۰سال وضعیت موجودرارقم زد

ومهم ترازهمه،جهلی بودکه عده ای جهال را سوارکارکردوهیزم آن هم تخم اختلافی بودکه توسط خناسان بی چهره ولی باتعددنقاب بذرش پاشیده شد.و تاالآن هم مثل علف هرز، هرزه های عالم سیاست هم هست….

انقلاب درچندماه مانده به پیروزی اش مرکز ورودوخروج جاسوسان موساد،سیا وکا.گ.ب شد.وآنهاباساماندهی نیروهای کارکشته ی ساواک وبابذرافشانی تخم نفاق ضربه ی کاری راواردکردند.

هنری کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا) درهمان سال نخست،چنین امری را پیش بینی کردوگفت:

چنانچه آیت الله خمینی ایران را بدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمتر خواهدشد،ثروت آن کاهش خواهدیافت،وهم چنین همکاری  این کشورباغرب برای احیاء ضعیف ترخواهد شد“.

(نقل ازروزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷)

وهمان ۷خوانی شدکه دکتربنی صدردرکارنامه خودبانقل قول ازکیسینجرنوشت.

دلیل ریشه دارش این بودکه دربین نیروهای کیفی،صحه صدر،تسامح وتعامل کم بودودر بین مردم عادی،ناآگاهی وجهل  بیدادمی کرد؛لذا ازآنان(مردم عوام) قاصرینی ساخت که بدست خود وضعیت موجودراساخت!

گفتنی ست مطالب داخل[کروشه]استنتاج بنده ازمتن ونظرشخصی ست.

این مجموعه قسمت بعدی هم دارد.

محمد شوری

نویسنده وروزنامه نگاربیکار

 تیرماه۱۳۹۶

 

[فتنه ی ولایت فقیه]

(نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران

رویدادهاوتحلیل،ش۱۷)

به نقل ازروزنامه آیندگان۶خرداد۱۳۶۰

هاشمی رفسنجانی:

اوایل انقلاب اختلافاتی به این شکل وجود نداشت.(اختلاف نظری گروه هاواشخاص با روحانیت)حتی درمجلس خبرگان نیزآنچنانی وجودنداشت.امابه محض اینکه اصل ولایت فقیه درمجلیس خبرگان به تصویب رسید ناسازگاری باروحانیت آغازشد.

[توجه!

فتنه وانشقاق ازهمینجاشروع شد.

انقلابی که همه درآن حضورداشتند.وقرائت های متفاوت ومتضادی که ازاسلام برداشت می شد،منتهی به این شدکه یک نفربرای همه به عنوان نایب امام زمان وخلیفه الله تصمیم بگیرد!]

 

 

[ماازهمه ی چپ هاچپ تریم!]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل سخنان ابوالحسن بنی صدر

دراجتماع نمازگزاران تبریز

۲۷اردیبهشت۱۳۵۹

اگرحرف حساب داریداین میکروفون ورادیو تلویزیون ومطبوعات.

بجای اینکه  برویددروغ وتهمت بنویسیدو برچسب بزنیدواسلحه بگیریدوتوطئه کنید،اگر راست می گوئیدبیائیدبحث کنیم.واگرنیامدید بدانیدکه شماابوجهل های زمان هستیدو ابوجهل های این زمان سرنوشتشان هم مرگ درقلمرواندیشه وفکر  است وهم مرگ تن است.

مابرای بحث آماده ایم به شماگفتم اگرچماق را زمین بگذاریدازاین طرف کسی چماق بر نخواهدداشت.خیر!اینهاحزب اللهی هستندو اینهاهستندکه چماق  بدست می آیندو اجتماعات رابرهم می زنند.

گفتم:اتاق های دانشگاه راازچماق کی پرکرده بود؟…شمابایدبدانیدآن ارباب آمریکایی که آن نقشه هاراکشیده اندبدانندکه چپ ترازما هیچکس دردنیانیست.آن چپ واقعی ماهستیم که مسلمانیم.راست هاآنهایی هستندکه یاازاین نظرازابرقدرتهافرمان می بردویاازآن ابرقدرت دیگر.مسلمان هاکه می خواهندنظام جهان نه شرقی باشدونه غربی.

 

 

[کشف بزرگ!]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

قسمتی ازگزارش این مجله:

توضیح ضروری:

درپی تشدیداختلاف نظرآقای بنی صدررئیس جمهورباشورای عالی قضایی ومجلس شورای اسلامی ودولت وشورای نگهبان قانون اساسی که باخلع ایشان ازفرماندهی کل قوااوج بیشتری گرفت،سرویس سیاسی مجله جوانان ضمن بررسی همه جانبه گفته هاونوشته های ایشان وباتوجه به مواضع متخذه به جستجوی ریشه های اصلی واولیه این اختلاف پرداخت وضمن کنجکاوی دراسنادومدارک مربوط به مجلس خبرگان به سندی دست یافت که نشان می دهدآقای بنی صدراصولابه قانون اساسی رای نداده وطبعاآنراقبول نداشته است تابه موجب سوگندریاست جمهوری حافظ قانون اساسی باشدوطبعاآنچه که ایشان ازآن بنام قانون یادمی کنندبدون شک منطبق بر متن قانون اساسی نیست که دردسترس همگان قرارداردوتمام نهادهای انقلابی وارگان های دولتی موظف ومکلف به اجرای آن هستند.

[توجه!

طبق این کشف،امضای بنی صدردرسندارائه شده وجودندارد،ایشان به قانون اساسی رای نداده ولذاهیچ تعهدی هم به آن ندارد!!]

 

 

[من انقلابی ام]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل از:سخنان بنی صدر:

(خطاب به قضات دادگستری)

من انقلابی هستم وانقلاب یعنی اجرای قانون.درجامعه ای که قانون اجراء نشود،هیچ است.

 

[شورای نگهبان؛فصل الخطاب!]

روزنامه کیهان۲۱خرداد۱۳۶۰

دکتربهشتی:

قانون اساسی برای مسائل مورداختلاف راه حل های روشن دارد.

دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورپیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون مسائل جاری مملکت باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کرد.

رئیس دیوانعالی کشوردرجواب به پیشنهادتشکیل جلسه ای باحضوررئیس جمهور ومسئولین سه قوه برای رفع اختلافات وتداوم انقلاب گفت:

ماهمانطورکه مکرراعلام کردیم بیاری خداوند، میان دولت ومجلس وشورای عالی قضایی اختلافی مشاهده نمی کنیم.هریک ازاین سه نهادبارعایت حدودوظایف واختیاراتشان برای خدمت به مردم وپیشبردانقلاب اسلامی می کوشند.کوشش آنهاازهماهنگی مطلوبی برخورداراست.دراین میان آقای رئیس جمهورراه وشیوه خاصی درمقابل دولت و مجلس وشورای عالی قضایی دارندومکررابرای اینکه ایشان هم بااین سه نهادهماهنگ شوند گفتگوهای مفصلی به عمل آمده ولی به نتیجه نرسیده،زیراهمانطورکه ایشان درکارنامه، سخنرانی ومصاحبه هایشان گفته اند،معتقدند که مجلس وشورای عالی قضایی بایدخودرا با ایشان هماهنگ کنند بنابراین دررابطه باریاست جمهوری ونقش آن برداشتی دارندکه مجلس وشورای عالی قضایی وبخصوص شورای نگهبان وبطورکلی کسانیکه درمجلس خبرگان تهیه کننده قانون اساسی بوده اندقالباچنین نظر وبرداشتی راندارند.خوشبختانه این مساّل راه حل های روشنی دارد.درقانون اساسی وظایف واختیارات رئیس جمهوری مشخص شده است…بنابراین رئیس جمهوربایدتسلیم مصوبات مجلس وقوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کنندباسندوهرجادرفهم وبرداشت قانون اساسی نظراتشان بامجلس مغایرباشد،طبق قانون اساسی رای شورای نگهبان قطعی است ودیگرنبایدایشان بامجلس روی رای خودپافشاری کند.

[توجه!

ومشکل هیچگاه حل نشد؛بلکه بانظارت استصوابی هرکه راخواستندقانونی حذف وازدایره ولایت فقیه به بیرون پرتاب وسپس سربه نیست…!]

 

 

[قانونی که بنده ی  خدارابجای خدابرگرده مردم سوارکرد]

روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰

نوشته ی سیدمحمد خاتمی

یادداشت روز:

آرای عمومی

قسمت اول

رای مردم درکشورهای غربی آلتی است در دست سیاست های حاکم که ازطریق جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که مورد خواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردد،درعین آزادی به تحقق “جمهوری اسلامی”تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.

اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجددمردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده  بندگان تازه  ازبندرسته اوسوارنشود

[توجه!

زمان ثابت کردکه نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب ولی فقیه بنده ی خدایی رابجای خدابرگرده مردم سوارکردورای مردم آلت دست۶فقیه منصوب ولی فقیه شد!

واین همان استبدادنامرئی ست که استمراریافت؛ولی آقای خاتمی اکنون سکوت پیشه کرده وهمچنان مردم راتهییج می کندکه برویدپای صندوق رای…!]

 

 

[خیاط درکوزه!]

روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰

نوشته ی سیدمحمدخاتمی 

یادداشت روز:

آراء عمومی

اگراختلاف نظرناشی ازابهامی باشدکه درقانون اساسی وجودداردمگرخودهمین قانون اساسی مصوب مردم،شورای نگهبان وفقط شورای نگهبان راصالح برای تفسیرقانون اساسی نمی دادندواگرافرادوگروه هایی دراثرخودخواهی تفسیرشورای نگهبان رانپذیرندبه آراء عمومی مردم دهن کجی نکرده اند؟…باری هنگامی که اختلاف ناشی ازابهام درقانون اساسی باشدبحکم همین قانون وبه استنادرای مردم وتصویب امام تنهاشورای نگهبان است که باتفسیری که بدست می دهدمی تواندتکلیف راروشن کندوهیچکس وهیچ مقام دیگرحق صدورحکم دراین باره نداردواگرحکمی ازسوی شورای نگهبان صادرسدهیچکی نبایدازآن سرباززند

[توجه!

وتفسیرشورای نگهبان ازقانون اساسی وازحق ایشان مبنی برنظارت برانتخابات،نظارت استصوابی بوددواینچنین بودکه خیاط ها درکوزه افتادند!]

 

[درباورخودتجدیدنظرکنید]

روزنامه کیهان۱۶خرداد۱۳۰

نوشته سیدمحمدخاتمی

یادداست روز

ازقسمت سوم:

هنگامی مردم شهیدپروروانقلابی ایران به برکت رشدوبیداری که درپرتواسلام ورهبری های امام بدست آورده اندازمسیرانتخابات آزاداولین دوره مجلس قانونگذاری راایجادمی کنند،چون نتیجه انتخابات مردم صددرصد مطابق آنچه مامی اندیشیم ومی خواستیم نیست،بجای اینک دراندیشه وباورخود تجدید نظرکنیم،بدون کوچکترین وسواس واحتیاط، ازتقلب وتزویرسخن به میان می آوریم….

 

 

[پیروزی بنی صدرمرهون ماست!]

روزنامه کیهان۱۷خرداد۱۳۶۰

نوشته سیدمحمدخاتمی

یادداشت روز

آراء عمومی

قسمت چهارم

مسلماآقای رئیس جمهوردرمیان بسیاری از مردمی که ایشان راانتخاب کرده اندازمقبولیت ومحبوبیت برخوردارندولی ازآغازانتخاب ایشان تاکنون بدون کوچکترین تردیدی جابجایی هایی درطیف طرفداران ومدعیان طرفداری ایشان پدیدآمده است.

برای دوستداران اسلام ومقام ریاست جمهوری اسلامی سخت تاسف انگیزونگران  کننده است وقتی می بینندکه بسیاری ازچهره های مومن وصادق که آقای بنی صدرپیروزی خودرا درانتخابات تاحدزیادی مرهون تلاش وبی قراری این فرزندان برومندانقلاب اسلامی در هرگوشه وکنارمملکت یاازآقای بنی صدرجدا شده اندیادیگرآن شورواشتیاق دیروزرانسبت به ایشان ندارندوتاسف بیشتراینکه بسیاری کسانی که امروزسنگ طرفداری ازرئیس جمهوررابرسینه می زنندچهره های غیرسالم ورانده شده ای هستندکه آقای بنی صدرنیز چون دیگرشخصیت های دست اندرکارامور نمی پسندندوبه ایشان رای هم ندادندولی بدین وسیله بهانه ای برای حضورشوم درصحنه وانتقام گیری ازنیروهای اصیل مسلمان وانقلابی یافته اند.عناصری که بخاطرسوء پیشینه سیاسی ویااجتماعی وبه علت حضور نیروهای مومن یعنی همانهاکه درپیروزی اولین رئیس جمهورنقش تعیین کننده داشته اندبه انزواکشیده شده بودندوامروزبه بهانه طرفداری  ازنهادقانونی ومورداحترام ریاست جمعوری بازبه صحنه آمده اندهم رئیس جمهور راقربانی مطامع پلیدخودکنندوهم جمهوری اسلامی راازمسیراصلی منحرف نمایندوآیا نزدیکی بیشترآقای رئیس جمهوربادیگر نمایندگان منتخب ملت مانع بروراین دردهاومشکلات نمی شد؟

 

 

[عده ای درحال مشکل تراشی ]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر

درمصاحبه باروزنامه اطلاعات

۱۹خرداد۱۳۵۹ 

ازلحاظ مجلس،من نه گرفتاری دارم نه نگرانی.

نمایندگان مجلس رامردم انتخاب کرده اند.اگر مجلس خوب بایدعمل کرد،داوری آن بامردم است.نگرانی وقتی است که عده ای بخواهند مجلس راوسیِله کاربکنندوشب وروزبدوندکه مجلس به میل آنهاعمل کندوجوبرایش درست کنند.دراین صورت بله برای مجلس مشکلات بوجودخواهدآمد.چنانچه برای خودمن نیزمشغول مشکل تراشی هستند.

 

 

[مجلس آلت دست]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر

درمصاحبه با ردزنامه اطلاعات

۱۲بهمن۱۳۵۸

کسی نبایدخودراجانشین مجلس کند.مجلس، مجلس است.

رئیس جمهور،رئیس جمهوراست.آقای بهشتی،آقای بهشتی است وغیرآقای بهشتی غیرآقای بهشتی.

ایشان ومن نبایددراظهارنظرجانشین مجلس بشویم.مجلس بایدخودش آزادانه اظهارنظر بکند.اگر قرارشددیگری دراظهارنظرجانشین اوشود آنوقت می شودمجلس آلت دست. مجلس آلت دست نمی تواندکشورراباوضعیتی که اینک داردحفظ کند.من حق دارم این حرفها رابه عنوان یک ایرانی بزنم.

سوال:آیاشمانامزدهائی که باآنهاتوافق فکری وهمگامی داریدجهت مجلس معرفی خواهیدکرد؟

جواب:

من نامزدبه مردم معرفی نخواهم کرد.مردم خودشان بایدببینندچه کسانی باکسی که اخیرا به اورای داده اندتوافق دارند.

باقانون اساسی که ماداریم اگرمجلس بخواهد نقطه مقابل رئیس جمهوری باشدکارهافلج خواهدشد.پس مجلس ضمن آنکه کنترل اموررا داردبایدترکیبی داشته باشدکه بارئیس جمهوری همگام باشد.بایدازابتداقانون اساسی راطوری می نوشتندکه حساب قوه مجریه جدامی شد.نتیجتااگرمجلس رای دیگری هم می داداختلالی درحکومت ایجادنمی کرد.در حالی که عملاوضع ما مثل فرانسه هم نیست. یعنی رئیس جمهوری ومجلس خیلی بهم چسبیده اند.اگرهماهنگ نباشندامورفلج خواهدشد.

توجه!

باتثبیت واعمال نظارت استصوابی توسط منصوبین ولی فقیه درشورای نگهبان،عملامجلس آلت دست تاسیس شد!]

 

 

[دریک اقلیم سه پادشاه نمی گنجد]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

قانون اساسی وحفظ رعایت آن

ابوالحسن بنی صدر

۱۹خراد۱۳۵۹

مردمی که به قانون اساسی رای داده اندخود بایدضامن اجرای قانون اساسی باشندودر حدودقانون اساسی به همه گروه هاامکان و اجازه بیان واجتماع بدهند.بدیهی است که اجتماع بایددرحدودقانون باشدووقتی مقامات اداری اجتماع راممنوع می کنندبه لحاظ رعایت مصالح عمومی است وموقتی است و بایدهمه این ممنوعیت رامحترم بشمارندو اگرهم عده ای حریم قانون راشکستندمردم بایدخونسردباشندتابتوان اجراء قانون رابه کسانی که آنرااجرانکرده اندتفهیم وقبولاند. امروزبرهمه مردم ماست که باچشمان باز مراقب اوضاع کشورشان باشندوباتصمیم استواروخونسردی مانع ازآن بشوندکه حوادثی به وجودبیاید.

رئیس جمهورسپس به نقش دوستان نادان انقلاب درتضعیف اشاره کردوگفت:

این تنهااختصاص به ایران ندارد.درهمه جای دنیارژیم های انقلابی که ازپادرمی آینددوستان نادان دارندواین دوستان نادان بیشترضررو زیان می زنندبه پیشرفت کارحکومت انقلابی. مثلااین عده به عنوان انقلابی خیال می کندکه وظیفه مقدم آنان این است که حمله بکندبه مسئولین امور.چون اگرنکنند،مخالف حمله می کند!

وقتی که به اومی گویندکه آقاشماطرفدارحکومت هستیداین حملات راکه کردیدچی بود؟

می گوید:اگرمن نمی کردم کارمی افتادبدست فدایی خلق!

خوب،بگذاربیفتدیاآن فدایی خلق حق می گویدویاناحق.که اگرحق گفت ماآن حق راعمل می کنیم وازناحق دست می کشیم واگرناحق می گویدچراتوبااومسابقه می دهی وحکومت راتضعیف می کنی که نکندکاربدست اوبیفتد؟ولی اعتقادکن به رهبری.خیال نکن که اینها گوسفندهستندکه اگرهرکسی انتقادکرداینها می افتندودست وپای آنهامی لرزدوفوری سنکوب می کنند؟نه،اینهاهم بشرهستندوناحق راجواب می دهندوماهفته آینده نشان می دهیم درموردگنبدکه یک دولت انقلابی هنوزده درصدازقاطعیتی که بایدبکارمی ببرددرآنجا بکاربرده است.بایدبیشترازاینهاقاطع عمل بکنندواین رابرای افکارعمومی روشن می کنم. ولی بناّبراین  دیگرنبایدبرای تضعیف دولت بااومسابقه داد.

دراصل۱۱۳قانون اساسی  گفته است که رئیس جمهوری بایداجرای قانون بکند.مفهوم  آن این است که می خواهیم درکشوراسلامی ایران قانون بکندومجری قانونی من هستم. این یک اختیاروسیع،لکن سازنده است.

اختیاردرتخریب نیست.من نمی توانم مآنع اجرای قانون بشوم.من اگرقانون اجرانشدیا خلاف قانون اجراشد،ساکت بمانم_اگرمراقب اجرای قانون نباشم می توانندطبق یک اصل دیگرمحاکمه ام کنندوبگویندتوصلاحیت ریاست جمهوری نداری،زیرادراین موردقانون اجرانشده.آنجاقانون اجرانشده ومقصرتو هستی.پس این نقشی که قانون اساسی به من داده وبه معنی کلی اش انقلاب داده اینست که من مجری قانون اساسی باشم ومن بایدخودرالایق این معنی به جامعه نشان دهم.

[توجه!

معضل قانون اساسی دراداره ی کشورهمچنان اثرات مخرب خودرامی گذارد.

آنزمان بایدنخست وزیری می داشتیم که می بایست بارئیس جمهوری تفاهم داشته باشد.اماوقتی بامجلسی که بایدازآن رای اعتمادمی گرفت واین مجلس به شخص مطلوب رئیس جمهوی رای نمی داد،ونخست وزیری راتحمیل می کرد،که بارئیسش درتضاد وتفاهم نبود،خب معلوم است که همان سرآغازفتنه ای شدکه سرانجامش این بودکه اولین رئیس جمهوری کمترازدوماه دوام نیاورد.

امادعواواین فتنه تمام نشد؛بین میرحسین موسوی نخست وزیروخامنه ای رئیس جمهوری هم ادامه پبداکردوحتی باتغییرقانون اساسی درسال۶۸وحذف نخست وزیری وتجمیع قدرت درشخص ولی فقیه هم که اکثرعزل ونصب هابرعهده ی اوست،وعملارئیس جمهوری شدتدارکاتچی(بقول سیدمحمدخاتمی)این روندادامه پیداکرد!

واتفاقاهمین تناقض،خودش دستاویزی شد تاهرکژی وفسادی که پیش بیایدهیچکس طبق همین قانون اساسی،راس های قدرت مسئولیت آنرابرعهده نگیرندوآنرابه یکدیگرپاس دهند!!واینگونه یک ملت رابازی داده ودرخفاهم به ریش این ملتی که درهردوره بیش ازدوره ی قبل برای رای دادن درپای صندوق انتخابات صف می کشدبخندندوبگویند:مردم برای تثبیت قدرت مطلقه ولی فقیه که سالهاست متکلم الوحده است،رای داده اند!!] 

 

 

[سپاه وقدرت مطلقه

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل از:ابوالحسن بنی صدر

۳مهر۱۳۵۹

اگرازآن روزنخست،زورمداری وقدرت طلبی واین حس تفوق  وحاکمیت رادرافراد بوجودنمی آوردیم،خصوصادرسپاهیان بوجودنمی آوردیم،اینگونه عوارض راببارنمی آوردواین چیزی است که مابایدباآن مبارزه کنیم.

[توجه!

سپاه پاسداران وقدرت مافیایی این  نهاد نظامی  درپناه وحمایت ولی فقیه به اینجارسید.نهادی که طبق قانون اساسی می  بایست ازماهیت واصل انقلاب۵۷دفاع کند.

اصل انقلاب آزادی،استقلال وعدالت اجتماعی بودکه اینک باتجمیع ثروت وبه اضافه قدرت،حریم خصوصی عده ای خاص شده است]

 

 

[خورده کاری های سپاه]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدر

دراجتماع نمایندگان سپاه

۱۸اسفند۱۳۵۸

شماسپاهی هستیدبرای جلوگیری ازتوطئه های این دودسته(شرق وغرب)این کاراصلی شماست که بقیه دربرابراین کار،خورده کاری بحساب می آید.

شمااگربخواهیدبه خورده کاری مشغول شویدازکاراصلی بازمی مانیدوهم چنین خورده کاری برای شماموافق ومخالف درست می کند. واینهاجوراخراب می کنندوموقعی که جوخراب شدسپاه ازوزنش درافکارعمومی کم می شود.دیگرموقعی که خطرپیش آمدنمی تواندموثرواقع شود.چون سپاه اصل کارش اینست که موردحمایت مردم باشدتابتواند کارهارادرست انجام دهدوپیش ببرد.خود دشمن هم که شب وروزتبلیغانش راصرف خراب کردن سپاه کرده وشمااین رامی دانیدهر کجاکه می روندمی بینیم که می گویندسپاه نباشد،خوب چرانباشد؟معلوم است چرامی گوئیدسپاه نباشدبرای اینکه اومی خواهدتوطئه اش رابکند.

 [توجه!

این خورده کاری ها سپاه الان به بنگاه های بزرگ اقتصادی تبدیل شده وبقول همان رئیس جمهورموردحمایت ولی فقیه _که نظرش به نظرات اونزدیک بود_(یعنی احمدی نژاد)برادران قاچاقچی خودمان!!]

 

 

[۷خوان کیسینجر؛خوابی که تعبیرشد]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

نقل ازسخنان ابوالحسن بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:

لابدشماهم شتیده ایدکه آقای کیسینجردر بازگشت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان واشنگتن صحبتی کرده،اوگفته است برای اینکه انقلاب ایران  صادربشودبایدازموانع بسیاری عبوربکند.این موانع بحران های سیاسی واقتصادی است که درهمین مصاحبه مادرباره آنهابحث کردیم:

منازعات قومی ومذهبی است که ازاول انقلاب مارابدان گرفتارکرده اند.

منازعات مرری باعراق است.یعنی همین جنگ. واگرایران ازاین دوران ها بگذرد،تازه مسائلی باهمسایگان خویش درخلیج فارس داردواگربه حل آنهاهم موقق بشودوقتی خواهدبودکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.

خیلی صریح وآشکارمی گویدکه برای انقلاب اسلامی ماهفتخوان درست کرده،بطوری که ما ازاین هفتخوان جان سالم بدرنبردیم،معنای روشن حرف های اوباصراحت تمام است.

این است که پیروزی انقلاب مابه نیات آمریکابا عنوان سلطه گرواسرائیل به عنوان زائده سلطه امریکاصدمه جدی می زنند.پس دشمن هم می داندکه مادرکجای تاریخ قرارگرفته ایم. خودماهم بایدبدانیم که دراینجاقرارگرفته ایم. کمی ازتلاش برای ویران کردن یکدیگرصرف نظرکنیم.وهمه همت هاوکوشش هایمان را یکجامتمرکزکنیم واین انقلاب رابه پیروزی برسانیم.

 

 

[کودتای خزنده]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۷خرداد۱۳۶۰

کارنامه ی  رئیس جمهور

۱۹تا۲۶اردیبهشت ماه ۶۰

قسمت ششم:جنگ عجیب

واماجنگ عجیب،ماجنگی رابرعهده کرفتیم در روزاول برآوردمی شدکه ازنظرنظامی مقاومت مابیشترازچهار،پنج روزطول نخواهدکشیدو اینک نه ماه است.

درهمان روزهای سخت این جنگ که هرکس ازهرسو،خطابه ونطق وشعر آماده می کردتا گناه شکست آنرابرعهده ی من بگذارد،من آنرایک حماسه ی بزرگ این نسل خواندم و مسئولیت کامل آنرابرعهده گرفتم.حالاهم نمی خواهم راجع به این حماسه بزرگ، این ایستادگی واستقامت که افتخاری جاویداز نسل امروزاست وبهترین ترجمان اراده ی  حیات مستقل دراین ملت است صحبت  کنم و این رابه بعدمی گذارم.می خواهم نسل امروز ونسل فردابداندبجای آنکه به کسی  که مسئولیت عملی این جنگ رابرعهده داردکمک بشود؛تمام عوامل  به ضداوعمل می کنند…این  هفت خوانی که کسینجربرای ماتعبیه کرده است همانسان که مانع رسیدن رستم به مقصد نشدمانع ازرسیدن نسل امروزبه هدف های بزرگ  اسلام نیزنخواهدشد.این جنگ براستی ازشگفتی هاوازعجیب ترین عجایب است.با اینحال یک شگفتی دیگر نیزداردوآن اعتماد عمومی است.تااین زمان آنهاکه می خواستند کودتای خزنده کننددرگرفتن مردم ازبنی صدر شکست خورده اند.دربرانگیختن امام به مخالفت نیز شکست خورده اند.وازشگفتی های این جنگ است که مردم این همه وباتمام توان مارادراین جنگ یاری رساندند.

[توجه!

اماسرانجام کودتای خرنده ازجهل وجنگ کار خودش راکرد.واولین رئیس جمهوری جمهوریک انقلاب رامجبوربه هزیمت ازایران نمود.جنگی که به اقاریرفرماندهانی چون شمخانی بنی صدرراخائن ندانست؛ولی جنگ جهل مردم همیشه کارسازتراست؟…] 

 

 

 

[عجله کردید!]

نشریه امت(ارگان جنبش مسلمانان مبارز.دکترحبیب الله پیمان)سال سوم،ش۱۱۲

دوشنبه۲۵خرداد۱۳۶۰

اطلاعیه جنبش مسلمانان مبارزراجع به حوادث اخیرکشور

سرانجام همچنانکه ازمدت هاقبل پیش بینی می شد،تضادجناح لیبرال درراس قدرت با دولت،بنابه ماهیت آن ونیروهای اجتماعی که ازآن حمایت می کردند(بطورعمده سرمایه داران،اقشارمرفه،وگروه های وابسته وطرفدار سرمایه داری غرب)به تضادباانقلاب وتوده های محروم هوادارآن ورهبری انقلاب امام خمینی منجرگردید.توهم این جناح به برخورداربودن ازحمایت وسیع توده هاسبب شدکه درجبهه بندی علنی  بارهبری انقلاب تعجیل کنندوهمین حرکت موجب افشای ماهیت آنهابرای توده های وفاداربه انقلاب گردید.حادثه ۱۴اسفندو پیامدهای آن،جبهه متحدلیبرالی راازاین توهم خارج نساخت وهمچنان خیره درسراب پایگاه توده ای خود،پیروزی رادردسترس می دیدند

 

 

 [خمینی پاریسی]

پیام بنی صدر :

۲۷تیر۱۳۶۰

ایشان(امام)گفته بودندکه اگربه نابودکردن آزادی هااعتراض نکنم وباباندحاکم ازدرسازش درآیم وبرتصرف نهادهای قانونی چون شورای قضائی وشورای نگهبان ومجلس وهیات وزیران وروزنامه هاورادیوو تلویزیون و…صحه بگذارم،رئیس جمهور وفرماندهی کل قوارا هنوزهم حفظ می کنم واگرچنین نکنم تاهمه جاایستاده اند…آمریکابانفوذهمه جانبه که دارد،بدست حاکمان کنونی مخالفان واقعی رژیم دلخواهش راازمیان نمی برد…این رژیم درزمینه اسلام وآزادی هادچارچنان دگرگونی شده است که رژیم شاه سابق آرزو کردنی گشته است…یک سخن همیشگی این جانب به آقای خمینی این بودکه مردم شمارامرجع دینی می شناسندونه یک سیاستمدارمتخصص قطع ووصل های داخلی وخارجی.جای تاسف بسیاراست که وی این سخن رانشنیدوبااسلام وکشوروشخصیت خودآنچه که کردومی کند… باکمال میل حاضرم ازده هاگناه کرده ونکرده توبه کنم به شرط آنکه آقای خمینی،آقای خمینی پاریسی بشوند.

(نقل ازنشریه فترسیاسی سپاه پاسداران، رویدادهاوتحلیل،ش۲۳)

 

 

[جوسازان]

مجله جوانان،دوشنبه۱تیر۱۳۶۰ش۷۴۹سال پانزدهم

متن نامه آقای بنی صدرخطاب به مردم مسلمان

بسمه تعالی

مردم مسلمان ایران!

شمابارای قاطع خودمرابه ریاست جمهوری انتخاب کردید.اینک می توانیدازخودبپرسید اگراینجانب باتوقعات قدرت گرایان هماهنکی می کردم آیادروضعی  که مرادرآن قرارداده اند،قرارمی گرفتم؟

اگرزبان شما نمی شدم واعتراض نمی کردم،اگروضع کشورراروزانه به شماگزارش نمی کردم،اگرهرچه واقع می شدراقانونی می شمردم،اگر….بامن اینطورمی کردند؟

به دین خودورای واعتمادشماخیانت نکردم وتا جایی که توانستم کوشیدم بسیاری جریان ها رابه موقع مطلع شدم وهشداردادم صدایم را درقیل وقال های جوسازان گم کردند واینک نیزمثل جدم حسین بن علی(ع)آنچه ازخطرها که می بینم برای شماپیش بینی می کنم

۲۲خرداد۱۳۶۰ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

محمد شوری : چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم (چهره اسناد)

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/25144-2017-07-13-11-50-12.html?Itemid=0

بی تردید ازمیان کاندیداهای دوره اول ریاست جمهوری، سیدابوالحسن بنی صدرقابل اعتمادتر،باسوادتروکامل تربود.

باوجود عدم کفایت سیاسی توسط مجلس،و خلع یدازایشان،وجوسازی خناسان وآلودگی سیاسی و ادامه آن تاالآن،هم ازنظرکیفی وهم کمی تعدادآرای وی هنوزحرف اول رامی زند!

احساس عمومی وطبیعی آحادملت این بودکه بنی صدراولین رئیس جمهوراین جمهوری ست.

شایدالان که به عقب نگاه کنیم باخودمان بگوئیم:

بنی صدرباکاندیداشدن اشتباهی استراتژیک کرد!واومی بایست یک دوره متوالی صبروبا پشتوانه قوی تروشناخت بهترنسبت به افراد،واردصحنه مدیریتی کشورمی شد.

درهرصورت وضعیت کنونی وفعلی انقلاب۵۷_ که درشکل جمهوری اسلامی ادامه حیات داد_متاثرازعدم شناخت کافی مردم به مهندسین انقلاب بود.

درهیاهوی تب انقلاب،مردم باانبوهی ازگروه ها وافراد،وباسوابق خاص روبروشدندکه آنهاراتا آن زمان نمی شناختندواطلاعات وآگاهی شان جزاندکی بیش نبود.

این گروه هاوافرادهم دغدغه حفظ انقلاب را داشتندوهم خودراقیم وولی برتر!

وازمیان این همه،روحانیت توانست کل انقلاب راباسوء استفاده ازاحساسات مذهبی مردم به نفع خودمصادره به مطلوب کندولذاغیرخودرا که می خواست درعرض آنان عرض اندام کند؛ نمی پذیرفت.

روحانیت غیرخودرادرطول ودنباله می خواست وهرکه غیراین مسیرمی رفت غیر خودی ودرنهایت سرکوب می شد.

خط مشی وتفکرمعلوم بود:همان چیزی که هاشمی رفسنجانی درمصاحبه اش گفت:

اسلام فقاهتی که متکی برفقه است.

دوقطبی که هنوزهم هست:

یک قطب،قطب ولایت فقیه که همه مردم و نیروهای سیاسی واحزاب رامطیع وگوش بفرمان می خواهد.

وقطبی دومی که خود متکثراست ازتضادو تفاوت ها!

سوء مدیریت درفضایی رشدمی کندکه درآن تملق وریاکاری،خریدارداشته باشد؛وپایان انقلاب بهمن۵۷،این ایستگاه شد.

نمونه واضح وبی پرده اش کسانی هستندکه آنگونه ازهمسرسعیدامامی بازجویی کردندو همگان فیلم بازجویی اش رادیده اند…این هادر مرکزقدرت یعنی”واجا”ویابقول بنی صدر “واواک”قرارداشتند.واتفافا کسانی چون کلاهی وکشمیری هم درزیرعبای همین روحانیت توانستندچنین فاجعه هایی راخلق کنند.

اسنادرنظام ج.ا،خیلی اهمیت داردودستیابی به آن می توانست ومی تواندنقاب خیلی هارا کناروپشت پرده هارابه نمایش بگذارد.

اسنادچهره تاریخ است!

دستیابی به اسناد_آنهم اسنادساواک ومراکز مهم_درسال نخست انقلاب،بسیارحیثیتی و نقش بسزایی برای طیف های مختلف سیاسی داشت.این دستیابی هنوزهم اهمیت ویژه دارد وماتاالان_که۳۸سال ازعمرج.ا،می گذرد_بااین دست ازحوادث ازنوع سال اول انقلاب روبرو هستیم وهمین نیزسبب سکوت عده ای  وباج خواهی  عده ای هم شده است!

آنچه درزیرمی خوانیدهمه قضایانیست وبرای شناخت وتکمیل پازل،بایدیک غوردیگرکردو منابع دیگرراهم دید.

مادراینجاقضاوت نمی کنیم.خواننده خوددر لابلای همین سطورمی توانددرک خودرابدست آورد.

گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانید  استنباط شخصی نویسنده ازمتن است و حاشیه ای ست جداگانه که دراصل خبر نیست.

این مجموعه قسمت بعدی هم دارد.

محمد شوری

نویسنده وروزنامه نگاربیکار

تیرماه۱۳۹۶

@shoorijezehmohammad

[چرب وشیرین بودن راه رجایی!]

روزنامه صبح آزادگان۷بهمن ۱۳۵۹

حرف های هاشمی رفسنجانی دریک مصاحبه:

س:

اینطورکه ازنوشته های روزنامه های ایرانی برداشت می شوددرایران۲خط سیاسی وجود دارد.یکی سیاست بنی صدراست ودیگر دولت رجایی.به نظرشماکدامیک ازاین دوخط ادامه انقلاب ایران است؟

ج:

من نظرم رامکررگفته ام.البته من تاحدودی می پذیرم که دوجریان درایران وجودداردواین دو جریان فکری است پیش ازآنچه که سیاسی محض باشددوبینش است.این دوبینش الان در دولت آقای رجائی ودراطراف آقای بنی صدر بچشم می خورد.ازنظرشخصی من بینش صد درصداسلامی وخالص وفقاهتی که متکی بر فقه اسلام باشدموردقبول است که طبعاازنظر من راه آقای رجائی می چربد.

[کپی نبوداصل نامه بود]

روزنامه جمهوری اسلامی۳۱اردیبهشت۱۳۶۰

مصاحبه مطبوعاتی بهزادنبوی:

وزیرمشاوردراموراجرایی درموردخروج اسناد سری وزارت خارجه ومسائلی درارتباط بااین موضوع گفت:

دوروزقبل،شخصی درحالی که ازوزارتخانه خارج می شده است،یک مجموعه اسنادسری وطبقه بندی شده راباکیف خودحمل می کرده  که دراثرتحقیقات به عمل آمده اسم این شخص آقای فضلی نژاداست که ازدفترریاست جمهوری حکم داشته ولی چون حکم خودرا نشان نداده است،اطلاعیه ای که وزازتخارجه داده بوداشاره ای به این حکم نداشت ولی بعدا بااطلاعیه ای که دفترریاست جممهوری داد معلوم شدکه بادفترریاست جمهوری ارتباط داشته است که باشخصی بنام اسماعیل ناطقی که یکی ازمدیرکل های وزارت خارجه است ارتباط داشته واسنادراازوزارتخارجه بیرون آورده است وازجمله این اسنادکه خیلی مهم است یکی پرونده شخصی بنام”کاظم رجوی”است درارتباط بارژیم سابق وساواک بوده ودراین رابطه مستمری می گرفته است و عجیب آن است که درموارددیگراکثرافتوکپی پرونده هابرده شده امادرمورداین پرونده واین فرداصل نامه وپرونده کاظم رجوی درحال خارج شدن بوده است که مامورین هم ایشان (فضلی نژاد) وهم ناطقی مدیرکل وزارتخارجه رابازداشت کرده وتحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.واینکه  تاامروزارتباط این فردودفتر ریاست جمهوری عنوان نشده بودبه این دلیل بودکه مساله ازنظرمقامات مسئول روشن نبود وبعدازروشن شدن البته چیزی ازجرم این افراد کاسته نمی شودچراکه اولاکانال ارتباطی ایشان(بنی صدر)درست نبوده واگرریاست جمهوری نیازی به سندی داشته باشندمستقیما بانخست وزیری تماس می گیرندونخست وزیری سندرادراختیارایشان قرارمی داد.

مهندس بهزادنبوی درپاسخ به این سوال که در رابطه بااین قسمت ازسخنان نماینده نجف آباد (محمدمنتظری)که درمجلس شورای اسلامی که گفته است:

“دفتری هست بنام دفترانقلاب که اسناد وزارتخارجه درزمان وزیرخارجه سابق(یزدی) خارج کرده اندوبعدهم که بافشارآقای رجایی برگردانده شده ۳۰۰پرونده ازآن گم شده

 است”اظهارداشت:

بله،چنین مساله ای واقعیت داردویک سری اسنادبه مناسبت برگزاری کنفرانس بررسی جنایات آمریکاازوزارتخارجه بیرون برده شده است(حدوددوکامیون)که آخرین مقراین اسناد درنخست وزیری درقسمت دفترامورانقلاب بوده که این دفترامورانقلاب زیرنظرآقای مهندس چمران اداره می شده وبعداکه ایشان رفتندومعاون تحقیقات واطلاعات آقای رجایی (تهرانی)مسئولیت این دفتررابرعهده گرفتند.این اسناددریک اطاق بسته بودومعاون تحقیقاتی آقای رجایی عینااین هارابه وزارتخارجه منتقل کردوظاهراآنطورکه گفته می شود۳۰۰سندیاتعدادی بیشتریاکمترازاین سندهانیست که مشغول بررسی هستندکه هر وقت نتیجه بررسی هامشخص شودبه اطلاع عموم خواهدرسیدولی شخص بخصوصی را فعلانتوانسته مشخص کنند.

[توجه!

کاظم رجوی،برادرمسعودرجوی است که در سال نخست انقلاب ازطرف جمهوری اسلامی نمایندهٔ دائم ایران دردفتر سازمان ملل متحد درژنوشدولی بدلیل آشکارشدن اسنادهمکاری اوباساواک به ایران بازنگشت وسرانجام در تاریخ۲۴آوریل سال۱۹۹۰نزدیک خانه اش در کوپه ژنوتروروکشته شد.

[تعبیرسرقت؛دردادگاه معلوم می شود]

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

آیت الله بهشتی(دریک مصاحبه):

س:

آقای دکتر!

شورای عالی قضایی تاچه حددرجریان سرقت اسنادسری وزارت امور خارجه قراردارد؟

ج:

برای من تعبیرسرقت هنوزازنظرقضایی و اخلاقی به این عنوان قابل طرح نیست.

به عنوان سرقت قابل طرح نیست.این سوال به این عنوان قابل است کسانی به وزارتخارجه رفته اندوباتبانی بایکی ازماموران آنجامقداری ازاسنادراگرفته اندکه به خارج از وزارت امور خارجه ببرند،طبیعی است که اولین سوال این است که چه مجوز قانونی برای این کارخود داشته اندواین کاررادادگاه خواهد کردونتیجه را باتحقیق کافی به اطلاع عموم خواهدرساند.

[توجه!

نتیجه وسرنوشت خیلی ازاتفاقات ورویدادهای مهم ابتدای انفلاب ودهه۶۰وهمینطورحال حاضرهیچگاه درنظام ج ا،بطورقطعی معلوم نشدونمی شود!!

موسوی اردبیلی وقتی حادثه۱۴اسفندشد،گفت: سرنخ این حادثه دردست ماست؛وماهنوزبعداز ۳۸سال به ته نخ(که کلاف سردرگم شده وگره اش کوروکورترمی شود)نرسیده ایم!!

اسنادگره کورتاریخ رابازمی کند.]

[مساله،مساله حذف رئیس جمهوری است]

روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰

اطلاعیه روابط عمومی دفترریاست جمهوری

ازسوی روابط عمومی دفترریاست جمهوری اطلاعیه زیرمنتشرشد:

دروضعیت بحرانی کنونی کشورودرشرائطی که همه آگاهان وفاداربه جمهوری اسلامی ایران،مصالح کشوروضرورت استمرارانقلاب رابحق درحاکمیت قانون وتعادل سیاسی در جامعه تشخیص داده اند،باکمال تاسف جامعه هنوزباادامه سیاست های تشنج زاوبی توجهی عنادآمیزبه موازین قانونی مواجهه است.این بی توجهی بخصوص درارگان های دولتی در برابراختیارات قانونی رئیس جمهوری وریاست قوه مجریه چشم گیراست،برخوردهای غیر منطقی وغیرمسئولانه نسبت به مامورین و نمایندگان دفترریاست جمهوری ازناحیه  مقامات دولتی سیری روزافزون پیداکرده واز حالت استثناء خارج شده است.اگراشکال تراشی برسرراه انجام وظایف قانونی ریاست جمهوری زمانی بدورازبخشنامه های غیرقانونی وممانعت،بررسی ونظارت نمایندگان رئیس جمهوربکارارگان های مسئول محدودمی شد، امروزاین پدیده درروندرشدیافته خودبحدی است که معاون غیرقانونی وزارت امورخارجه درتوضیح خودظاهرفریب مشاورالیه ازریاست جمهوری منتخب مردم رسیده است.اگرچه بنا بقول رئیس جمهوری مساله مساله حذف رئیس قوه مجریه است.ازروزنخست هم همین برنامه راداشتندبلحاظ اینکه مردم جسارت کرده ودرانتخاب رئیس جمهوری بدلخواه این آقایان رای  ندادو….ومردم آگاه ایران به تلاش سازمان یافته چندجانبه علیه رئیس جمهور منتخبشان واقف هستند،مالازم می دانیم ضمن جلب توجه همیهنان به عواقب صحنه سازی های این دست نشاندگان غیرمسئول،و… غیرمسئولانه صداوسیمادرانعکاس وپخش مطالب بی اساس آن برای روشن شدن اذهان عمومی توضیحات ذیل رابه آگاهی عموم برسانیم:

۱_اجرای وظایف قانونی ریاست جمهوری در ریاست برقوه مجریه وتوجه به مسئولین که رئیس جمهوربه موجب قانون دربرابرملت دارد ایجاب می نمایدکه حداقل امکانات برقراری نظارت کلی ازناحیه ایشان برمدیریت اجرائی فراهم آیدواین امرمستلزم تحقیق درباره مسئولین وبررسی پرونده هاومدارک وسوابق اجرای کارهامی باشد.

۲_ازآنجائیکه تعمیم نظارت وبررسی مستقیم رئیس جمهوری برتمام اموردرسراسرکشوربه تنهائی عملی نیست لذارئیس جمهوری نمایندگان مورداعتمادرابرای تحقیق وبررسی مامورمی کندکه مسئولیت آنهاناشی  از اختیاری است که رئیس جمهوربرای انجام وظایف خودبه آنهاتفویض کرده است.

۳_مساله بررسی پاره ای ازپرونده هادروزارت امورخارجه که معترضین این چنین درباره آن جنجال براه انداخته اندیکی ازمواردرسیدگی به سوابق اشخاصی است که بایستی مورد بررسی وتحقیق ریاست جمهوری قرارمی گرفت ورئیس دفترریاست جمهوری بااستفاده ازاجازه مخصوص رئیس جمهوری حکم ماموریت ماموراعزامی راصادرنموده است.

۴_کاربررسی ماموراعزامی بااطلاع ونظارت یکی ازمسئولین رسمی وزارت امورخارجه انجام گرفته است وتعدادمحدودی فتوگپی از مواردموردنیازدراختیاراین مامورقرارداده شده که درموقع بررسی به مشاوره ضبط کیف دستی  نامبرده هیچگونه صورت برداری از محفوظات کیف به عمل نیامده است وچنانچه ازتبلیغات سازمان یافته مخالفین ریاست جمهوری دررسانه هامشهوداست…ونوع مدارک موردبرسی انواع سوء استفاده تبلیغاتی به عمل آمده است.

درخاتمه ازآنجایی که مابرسرآن نیستیم که در شرایط حساس واستثنایی کنونی به همه اظهارات مفسدانه که ازرسانه های عمومی پخش می گرددپاسخ دهیم امیداینکه همه مردم بابرخورداری هوشیارانه به این شبوه های کهنه تخریبی مقابله نمایند.

والسلام

روابط عمومی دفترریاست جمهوری

[بنی صدربایدبه سوالات ماپاسخ دهد!]

روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰

یک مقام آگاه دروزارتخارجه:

تاکنون۲۰۰پرونده سری ازوازرتخارجه سرقت شده است.

یک مقام آگاه دروزارت امورخارجه طی یک گفتگوباخبرنگارکیهان پرده ازسرقت اسنادو مدارک رسمی ومهم وزارتخارجه برداشت و گفت:

دررابطه باسرقت اخیرودستگیری عوامل سرقت ماپس ازکنترال پرونده های محرمانه وسری دریافتیم که تاامروزبیش از۲۰۰پرونده ازاین سری پرونده هاازوزارتخارجه به سرقت رفته است.

وی افزود:

امیدواریم بازپرس دادگاه انقلاب بادستگیر شدن عوامل سرقت دقیقابه این مساله رسیدگی کندوروشن نمایدکه این پرونده ها برای چه اغراضی به سرقت  رفته وعاملین اصلی آن چه کسانی هستند.

این مقام البته افزود:

البته دست های مخفی درکاراست وماتااندازه ای توانسته ایم شبکه آنراکشف کنیم.برای پاسخ دادن به یک سری سرقت هابایدوزرای خارجه سابق واسبق پاسخگوباشند.

وی آنگاه بااشاره به پرونده های مسروقه گفت:

علاوه برپرونده های محرمانه وسری مسروقه که بععضابسیارمهم وبه منافع مادرخلیج فارس ارتباط داشته،اموال زیادی نیزازوزارتخارجه وسفارتخانه های ایران درخارج به سرقت رفته اندکه ماداریم دقیقاآنهارارسیدگی می کنیم و درآینده نزدیک گزارش آنرابه ملت قهرمان ایران تقدیم می کنیم.

این مقام مطلع درپاسخ به جوابیه دفترریاست جمهوری گفت:

عمل مادرچهارچوب قانون ومقررات واخلاق اسلامی است.ماسوالهایی راازبرادربنی صد کرده ایم که بایدپاسخگوباشند،ولی توقع نداشتیم که دفترایشان درپاسخ ماپاسخ ناصحیح وناروابدهند.درهرحال هم اکنون مساله دردست رسیدگی مراجع قضایی است که آنهاپس ازرسیدگی نتیجه رابه اطلاع مردم خواهندرسانید.

 [فساداخلاقی دربین بوده است؟!]

روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰

اطلاعیه انجمن اسلامی وزارت امورخارجه دررابطه باسرقت اسناد

انجمن اسلامی وزارت امورخارجه درمورد ربوده شدن اسنادی ازاین وزارتخانه اطلاعیه ای بشرح زیرمنتشرکرد:

ومکرواومکرالله واِلله خیرالماکرین

باردیگرمشیت واراده باری تعالی برآن تعلق گرفت که پرده ازچهره منافقین وخیانتکاران به اسلام وایران برداردوماهیت کثیف وضد مردمی آنهارابرملت غیوروشهیدپرورایران بر ملاسازد.آنچه درارتباط باسرقت اسنادسری وطبقه بندی شده برای انجمن اسلامی وزارت امورخارجه ونیزامت مسلمان ورزمنده ایران مطرح است اینکه:

۱_آیااین اولین باربوده که چنین اسنادی به خارج ازوزارت امورخارجه منتقل می شده است؟وآیاآقای ناطقی به تنهایی بدین کار مبادرت می نموده است؟ویابرعکس یک باند قوی ومجهزوبابر نامه ریزی قبلی بدین کار مبادرت می نموده اندکه آقای ناطقی عضوی ازاعضای آن است؟وآیامساله صرفابه همین جاختم می شده یاتخلفات مالی واداری و فساداخلاقی نیزدربین بوده است؟

۲_آیاهدف ازربودن وسرفت اسنادمزبورواسناد مشابه،آن نبوده است که برادران مومن و مکتبی ماازدست یافتن به سوابق کثیف خود فروختگانی چون رجوی ساواکی محروم گردیده بالنتیجه ساخت وزارت امورخارجه دست نخوده باقی بماند؟

۳_آیاهدف این نبوده است که بادردست داشتن سوابق افرادبعدابتوانندنسبت به تهدیدوتطمیع آنهااقدام نموده ازآنهابندگان مطیع وسربزیرساخته،درجهت خواست های خودعمل نمایند؟

۴_پیداشدن اسنادساوکی بودن کاظم رجوی ازکیف خودآقایان وانتصاب وی به سفارت با علم به این موضوع بیانگراین نیست که آقایان به گروهک هاباج سیاسی می داده اند؟وآیادر بودن این اسنادوطرح ریزی آن دست گروهک هادرکارنمی باشد؟

۵_حال که پیش بینی برادران مابه حقیقت پیوسته وصلاحیت مدیریت سابق وزارت امور خارجه وازجمله آقای ناطقی مسئول هیات پاکسازی روزبروزبیشترموردسوال قرارمی گیردآیاتجدیدنظراساسی وقاطع درامرپاکسازی وزارت امورخارجه وبخصوص رسیدگی به پرونده دارودسته قطب زاده بیش ازبیش ضروری نمی نماید؟

بااطلاع وشناختی که ماازدرون وزارت امور خارجه وهم چنین ازماهیت کثیف و عملکردهای غیرقانونی حضرات داریم معتقدیم که پاسخ به تمام سوالات بالامثبت وقابل اثبات است.لذاماضمن اعلام پشتیبانی خوداز دادستانی انقلاب اسلامی ازمقامات قضائی مسئول خواستاریم:

۱_به هیچ وجه من الوجوه تحت تاثیرجوسازی ها،فشارهاوشانتاژهای وارده ازسوی دفاتروگروهاواشخاص قرارنگرفته باکمال دقت وبی نظری موضوع راپیگیری نموده ماهیت پلیداین جریان راکه دردروزارتخانه هانیزسابقه داشته است کشف وافشانمایند.

۲_طبق اطلاع موثق کراراازسوی شخصیت ها ودفاتروگروه هافشارهایی واردمی شودکه مجرمین رابیش ازرسیدگی به جرمشان آزاد نمایندوازآنجاکه خوداین فشارهانشانگرآن است که مساله مساله یک جریان خطرناک واز قبل طراحی شده بوده ومنحصربه وزارت امور خارجه نمی باشد.

ماازدادستانی انقلاب قاطعانه تفاضاداریم تاامت شهیدپرورایران رادرجریان این مسائل قرارداده عاملین جوسازی وشانتاژرابه مردم معرفی نمایند.

[بایدونبایدگفت؟]

روزنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

سخن روز

مساله سرپوش گذاشتن برماجرای و ارتخارجه است؟!

بدون آنکه بخواهیم مقابله به مثل کنیم،جفا کنیم ومتقابلاحمله وهجوم رادردستورروزانه کارخودقراردهیم،چنانکه دیگران قرارداده اند، آغازکرده اندودوباره به آفرینش فضای اجتماعی بعدازحوادث۱۴اسفندوقبل ازپیام امام مشغولندتنهابه همان دلیل که:”…بایدگفت.”نکانی چنددررابطه باوقایع روزهای اخیررامطرح ساخته وامیدواریم نوبت به ماکه می رسدپای قانون”نبایدگقت”!قانون”تخریب وجوسازی:قانون”حذف”بمیان کشیده نشود…

درهرحال،همانطورکه بخاطرداریدچندی پیش درمحل ساختمان وزارت خارجه _که هنوزجزء وزارتخانه های یتیم است_اتفاق افتاد.کسی راهنگام خروج بازرسی کردندوپس ازآنکه  اسنادمحرمانه آن وزارتخانه رادست وی یافتنداوراناچاربازداشت کرده وموردتحقیق وبررسی بیشتری قراردادند.معلوم شدکه “انتفال این اسناد”محرمانه نیزبطریق کاملا محرمانه ای انجام گرفته!کسی یاکسانی از مسئولین وکاربدستان وزارتخارجه هم دراین نقل وانتقال محرمانه شریک ودخیل بوده اند. درمیان این اسنادوجودبرخی سندهای مهم تر وسوال برانگیزوضعیت راپیچیده ترنشان دادوکاررامشکل ترکرد.

دراین اثناء دفترریاست جمهوری طی اطلاعیه ای اعلان کردکه شخص بازداشت شده به آن دفتر وابسته بوده ودراین مورددستورنیزداشته است!بدین ترتیب مشکل دوتاشدوفی الواقع صدتا!

اینست که نامه ای ازسوی معاون فعلی وزارتخارجه خطاب به رئیس جمهوروفرمانده کل قوانوشته شدوپرسش هایی دراین رابطه مطرح گردید.ازجمله این پرسش هااینست که شخص بازداشت شده چراخوددرابتدای امراز وابستگی بدفترریاست جمهوری حرفی نزده؟چه کسی به اوحکم داده؟چراوبه چه مجوزی؟انگیزه وهدف نهایی چه بوده؟چرابدون اطلاع ومشورت بامسئولین؟وبالاخره مگرمی توان اسنادمحرمانه راآنهم دراین شرایط که دیگر شرایط روزهای پس از۲۲بهمن نیست،چنین ساده وراحت برداشت وبرد؟وازاین قبیل پرسش ها.

دراین میان ناگهان روزنامه مدافع شخص بازداشت شده یک مصاحبه اختصاصی ولابد اتفاقی!انجام دادوبزرگترین تیترخودرا بدین پیشنهاداختصاص دادکه”سالم ترین راه بدون بحران اینست که همه موافقت بکنند.به مردم مراجعه کنیم وبا آرای عمومی آنچه بایدبشود،بشود”…

درادامه یادداشت می خوانیم:

مامی خواهیم فقط این پرسش ناقابل راطبق “قانون بایدگفت”بگوئیم وبپرسیم که طرح این پیشنهاددرست پس ازوقایع اتفاقیه اخیرچه چیزی رادرذهن تداعی می کند؟

آیاطرح مراجعه به آراء عمومی که قطعامنظور ازآن برگزاری یک”رفراندوم سراسری”است، واقعامحض رضای خداوخلق خداوفقط به قصد”خروج کشورازبن بست کنونی”انجام می گیرد؟!

چگونه است که روزهای پیش وپیش تر، روزهای پس ازحوادث۱۴اسفندوروزهایی که قطعا”بن بست”هابن بست ترازامروزبود!چنین طرحی پیشنهادنمی شد؟

همه ماآن فضای مسموم پس ازوقایع دانشگاه رابخاطرداریم.آیاآنروزبن بست بودیاامروز؟آنروزنه هنوزامام سکوت راشکسته بود،نه پیام ایشان وراه حل های طرح شده درآن پیام اعلام شده بودونه هیاتی برای رسیدگی به اختلافات ومنشاءاختلافات مسئولین امرفراهم آمده بود.آیاآنروزهمه چیزدربن بست افتاده بودیاامروز؟

هیچکس نمی تواندمنکراین واقعیت شودکه آنروزهاباآن شرایط خاص،باآن روزنامه هاو تیترهای صریح وفحش های علنی آزاد!بسیارخطرناکتر،حساستر،وپیچیده تربودوبن  بستهاازهرسوآشکارتر،نزدیکترونفوذ ناپذیرتر.

پس چه شده که است که رفراندوم ناگهان در وضعیت کنونی وامروزی طرح می شود؟…

چرانبایددرذهن هاچنبن تداعی شودکه طرح ناگهانی چنین پیشنهادی آنهم به این درشتی!وباتوجه به تکرارآن(باوجوداینکه پرهیزازتکرار تیتر،بخصوص تیتراول،آنهم وقتی یک روزفاصله هم درمیان باشد،جزوالفبای کار مطبوعاتی وتخصصی بشمارمی رود)،بیشتراز آنکه فقط بخاطرمحتواومضمون طرح وتیتر باشد،بخاطرآنست که وقایع اتفاقیه در وزارتخارجه وانتقال محرمانه اسناد،ازذهن جامعه زدوده شود،فراموش گرددوسرپوشی روی آن حادثه مهم بخصوص  پرسش های مطروحه پس ازآن گذاشته شود؟

[دزدحاضر،بزحاضر،واتومبیل شماره۹۲۹۴۲ حاضر؛فاقطعواایدیهما!]

روزنامه کیهان۲خرداد۱۳۶۰

طی نامه ای خطاب به مسئولین کشور

نماینده اهواز،نسبت به جریانات اخیردر وزارتخارجه وبانک مرکزی هشدارداد.

متن کامل نماینده مردم اهواز(محمدکیاوش)به شرح زیراست؛

باسم رب المستضعفین

اخطارفوری به مسئولین امور.هشداربه ملت شریف ایران واستمدادازبرادران متعهدمسلمان دربانک ها

لابدشمامردم قهرمان پرورمطلع شدیدکه آقای اسماعیل ناطقی مدیرکل امورکنسولی ورئیس اداره پاکسازی وزارت امورخارجه!!همراه بادو نفردیگروباهمکاری راننده اتومبیل۹۲۹۴۲تهران، درحین سرقت اسنادمحرمانه وطبقه بندی شده اداری ازوزارت امورخارجه دستگیرشدند ودرمیان این اسنادمدارکی بودمربوط به همکاری کاظم رجوی برادرمسعودرجوی با ساواک ومدارکی مربوط به سازمان مجاهدین خلق ونیزمدارکی مربوط به خیانت های بعضی کاردارهاوسفراکه هنوزهم آرم شیروخورشید بکارمی برند!گرچه درحکومت جمهوری اسلامی باوجودحکم قاطعی چون”السارق والسارقه فاقطعواایدیهما”تااین حدجسارت و بدترازدزدسرگردنه هابودن عجیب است،ولی عجیب تراینکه دراثرسهل انگاری وبی تفاوتی بعضی ازهاکاربجائی رییده است که هرکس در این مملکت دست به پلیدترین عملی می زند فوری ازسران،طرفدارپیدامی کندومساله را آنچنان ماست مالی می کنندکه “شتردیدی، ندیدی”امیرانتظام به اتهام جاسوسی دستگیر می شووباآنهمه اسناد،نهضت آزادی هواراپس می بیندوعضویت اورادنهضت انکارمی کندو خودراتبرئه می نماید.ولی تاجورامناسب می بینیدوبعضی ازمردم رافراموشکارازجریانات دولت موقت،فوری خودراشریک جرم معرفی می نمایدو”هل من مبارز”می خواندوسینه سپرمی کند.

وامروزعجیب است:دزدحاضر،بزحاضر،و اتومبیل شماره۹۲۹۴۲حاضر،اسناددرحال سرقت وفتوکپی گرفته شده حاضربازفلان دفتراعلام می داردکه این دزدی مجازبوده وطبق ابلاغ رسمی!!این ماموریت!!بدستورما انجام یافته!!وعجبا،متلی لااعجب ولی”مافات مضی”اماآنچه لازم باخطاروهشداراست اخطار به مسئولین امروهشداربه ملت شهیدپرورایران است که درحاضرمدارک بسیارمهمی در کمیسیون غارت اموال ملی،راجع به دزدی های شاه ملعون وخاندان خبیث اووپرونده خود مسعودخان رجوی که ازدرباربه بانک منتقل شده(همراه باسایراسناددربار)موجوداست، حتی درذیل یکی ازبرگ هانوشته شده”این رجوی کیست که شمااین همه درباره اوتوصیه می کنید”که اعدام نشود”.(بخط خودشاه ملعون)ونیزپرونده بعضی هاکه خودراپاک و پاکیزه معرفی کرده اند…وشایدمهم ترازهمه اینها،پرونده واسنادبیانیه الجزائراست که اگر حتی برگی مفقودشود،هستی ملت وشرف امت لکه دارمی شودواسنادمهمی درکمیسیون رسیدگی به ۲/۱۰میلیارداختلاف مالی ایران و آمریکاواسنادی ازمخارج دویست هزاردلاری بعًی هاواسنادمربوط به ثروت مملکت که به صورت ارزدرسایرکشورهاست ورمزهایش در دست بعضی ها!تلاش وکندوکاوبعضی هاتا ساعت یک ودونیم شب هاکه اجراشان ماجور!

مسئولین،امت قهرمان وبرادران متعهدومسلمان بانک مرکزی!این هستی وآبرووحیثیت ملت انقلابی بدست شماسپرده شده،شماکه انقلاب اسلامی راباایثارمال وجان وپست ومقام خویش به اینجارسانیده اید،همچنان بایدحفظ کنیدکه”فلااقتحم العقبه”.

من بنام ملت ازدادستان محترم کل کشور خواستارم تااین پرونده هاخدای ناکرده به سرنوشت پرونده های وزارت خارجه گرفتار نشده وجزمحموله دوکامیون  پرونده های سابق درنیاید،دریابیدبیت المال رامباداکه چون صبح شودکه بزودی نزدیک است وگردوغبار بخوابدلاجرم دزدرفته باشد.

سیدمحمدکیاوش،نماینده مردم قهرمان اهواز

[به گاووگوسفندکسی برنخورد!]

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

مصاحبه مطبوعاتی بنی صدر

سوال:

دررابطه بابحث آزادی که چندشب پیش تلویزیون انجام شده ونشان داده شده است نظرتان چیست؟

رئیس جمهور:

من ازوقتی که درخارج هم بودم بحث آزادراراه انداخته وبه داخل هم که آمدم روزهای اول موضوع آنرامطرح کردم وامام هم موافقت کردندوبه من گفتندکه من ازاینطرف باشم و دیگران هم ازطرف دیگربیایندومباحثه کنیم.

خوب هرزمان یک عده ای که این بحث آزادرا باب طبع خودشان نیافتندمانع انجام آن شدند. دفعه آخر،(اگرشمابه مطلبی که درپاسخ پیام ۱۵اسفندامام درمجلس داده شددقت کنید) صحبت گروه هاپیش آمدومعنایش این است که عده ای نمی خواهندجوجامعه جداآرام باشد.بعدهم عنوان شدکه رئیس جمهوری با بعضی گروه هایک ارتباطاتی دارد.گفتم خیلی خوب،ماپیشنهادبحث آزادمان راازنو مطرح می کنیم.چون عقیده جای آن نیست که کسی بااو شوخی بکند.اگرگروهی بودکه ماعقیده آنهارا صحیح نیافتیم ونگفتیم،معلوم می شودکه حرف آقایان درست است؛واین هم ازکارهای جوسازی های معمولشان نیست.این است که آن بیانیه رادادیم وبردندامام هم دیدندو موافقت کردندوانتشارپیداکرد…خوب،مابحث آزادرامی خواهیم چه کنیم؟که اولارابطه مغزبا مغزجای خودرابه رابطه مغزباچماق ندهد.و ثانیاحق پیروزبشود.اگرماخودرابه عنوان مسلمان برحق می دانیم پس ماراازاینکه دیگران نظردیگری داشتنه باشندوبیایندو عنوان کنند،چه باکی است؟زیراآنچه حق است غلبه خواهدکرد…می شودبحث هایی را در آنجاطرح کردکه به گاووگوسفندکسی هم برخوردنکند،دراین صورت جامعه آن چیزی را که بایدبدست بیاورد،بدست نمی آورد…مامی خواستیم ومی خواهیم که بحث آزاددبه معنایی که مامی فهمیم بایدآزادی کامل برقرار بشودوتضمین های کافی هم ازهمه جهت داشته باشدواشخاص هم بایک فراغ بالی در آن شرکت بکنندوبتدریج جواجتماع ماهم سالم بشود.لذادوروزپیش هم آقای حجتی کرمانی دراین خصوص خدمت امام رفته اندوباایشان صحبت کرده اند…

سوال:

مجاهدین اخیرایک نامه نسبتاطولانی خطاب به شما(رئیس جمهوری)نوشته اندواین نامه در رابطه باخلع سلاح است اگراین نامه را ملاحظه کرده ایدنظرتان چیست؟

رئیس جمهوری:

بله من نامه شان را خوانده ام.نوشته اندکه آماده انداسلحه شان راتحویل بدهند؛منتها گفته اندتضمین چیست که باماباقانون اجرابشود؟

خوب من چه جوابی بدهم؟

وقتی ازدفترریاست جمهوری برادرفضلی نژادراکه همه شمامی شناسید،دراروپادرانجمن اسلامی بوده است،فرستاده ایم تاکارمندهایی راکه قراراست اینجاکارکنندشناسایی کند،با حکم رسمی به آنجارفته است وبه مقام خود وزارتخانه هم مراجعه کرده است،اوراگرفته به عنوان اینکه شماسنددزدیده ای وآمده ای که سندبدزدی.

سوال:

آقای ناطقی راهم که بازداشت کرده اند؟

رئیس جمهوری:

بله،آقای ناطقی راهم که دراروپابودوعضو انجمن اسلامی بود،درایران هم زندانی شده بودوعیب ونقصی هم درکارش نبود،بسیار مسلمان خوبی هم بود،زندانی کرده اند.

خوب گفته بودندکه کسانی دردفترمارخنه کرده اند.ماگفتیم که بسیارخوب مامی گوئیم تحقیق کنند،وببینیدکه اینهاسوابقشان چه بوده است؟واگرکسی باشدکه سوابقشان خوب نباشد،دردفترمانمانند؛رفته اندکه سوابق اینهاراببینند،دستگیرشده اند.

بنی صدر:

چون شما می پرسیدبایدبگویم که مساله اساسی این است که من بایک باورهایی تربیت شده ام وبارآمده ام اینهاکه هست(نهادوغیرت نهاد)اینهامرانه می ماندونه می ترساندونه من کسی هستم که اهل مبارزه واستقامت نباشم، آنچه ازنظرمن اصل است این است که رهبری نمی بایدتضعیف بشود.بقیه رامن مساله نمی دانم.

این است که روی اعتقادخودم خواسته ام به اینکه طوری عمل نکنم که رهبری تضعیف شود.البته تا آنجاکه می توانم آنچه راکه صحیح می دانم بگویم.امااگریک وقت تصمیم گرفت که شمااین حرف رابزن،اینکاررابکن،آن کاررانکن،من کسی نیستم که بایستم.می گویم  من نظرم راداده ام.اما تصمیم راایشان گرفته اندومن  هم عمل می کنم.

روی این این زمینه هست که به نظرخودم بسیاری چیزهاراتحمل کرده ام وامیدوارم که خودایشان مراقبت رامی کنندوبالاخره اوضاع راجوری تدارک می کنندکه می بتوانیم جنگ رابااطمینان خاطرانجام بدهیم.

سوال:

چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟

این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شود وضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودو درباره آنهاتوضیحی داده نشودآیا فکرنمی کنید همین اعمال درنهایت رهبری را تضعیف کنند؟

رئیس جمهوری:

به نظرمن چرا.

برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:

چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟

گفتند:

که ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.

همین دوروزپیش من ازایشان(امام) پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفته اند؟

امام گفتند:خیر.

خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بود احتمالابه این صورت حل نمی شدومن هم باور ندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشته ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری ها گفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندوهمه عملادیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.

سوال:

دررابطه باهیات مذاکرات صلح ادامه مذاکرات به کجاخواهدکشیدوآخرین نتایج چه بوده است؟

رئیس جمهوری:

این هیات که می آیندومی روند،زحمت گفتگو باماست،ولی زحمت شعاردادن وجوسازی هم بادیگران است که ناگهان بازچماق قاطعیت را بلندمی کنندکه:

بایدچنان کرد!بایدکذاکرد!

مطلبی که داریم این است که ماشرایطی را گفته ایم وآن شرایط راهم بایدتحقق بدهیم به آنهاهم که اینجامی آیندمی گوئیم که شرایط مااین است اگرمی خواهیدبرویدوبدشمن ما بقبولانیدواگرهم که نمی خواهید،ماداریم می جنگیم.معهذادرهرنوبتی که اینهامی آیندبازما می بینیم که همین جریان ازنو”فعلل تفعلل” ادامه دارد.حالااین کارمندکجاست؟به اخلاق اسلامی مربوط است؟خدامی دادند.

[وزارتخارجه پاسخ بنی صدررامی دهد!]

روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰

وزارتخارجه به مصاحبه رئیس جمهورپاسخ می دهد.

طی تماسی باجوادمنصوری معاون فرهنگی وزارتخارجه دررابطه باسرقت اسناداین وزارتخانه توسط فضلی نژادوناطقی دوتن از افرادمنتسب به دفترریاست جمهوری کسب اطلاع شدکه وزارتخارجه درنظرداردمشروح نظرات خودرادرپاسخ به مصاحبه دیروزآقای رئیس جمهوردرروزنامه انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای به اطلاع ملت مسلمان ایران برساند.

ازآقای منصوری سوال شدکه آیاازسرنوشت دوفرددستگیرشده اطلاعی دارندیاخیر؟

منصوری پاسخ گفت:

دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این موضوع می باشد.

یادآورمی شودآقای رئیس جمهورروزگذشته طی مصاحبه ای اختصاصی باروزنامه انقلاب اسلامی آقایان فضلی نژادوناطقی راعضو انجمن اسلامی اروپا،مسلمان ومتعهدخواندو درموردفضلی نژاداظهارکرده است که وی از سوی دفترریاست جمهوری حکم رسمی برای بررسی اسنادوزارتخارجه داشته است.

رئیس جمهوراضافه کرده است این بررسی برای پی بردن به سوابق افراداست که در دفتررئیس جمهورمشغول کارند.

[سرقت تیترها؟!]

روزنامه کیهان۳خرداد۱۳۶۰

درستون گذری ونظری:

رابطه تیترهاباسرقت اسنادوزارت خارجه!؟

اگربه یک انسان عادی که سری درسیاست ودستی دروسایل ارتباط جمعی وخلاصه کاری به کارفعل وانفعالاتی که درسطح دنیاودرداخل ایران درموردانقلاب اسلامی ایران می گذرد ندارد،بپرسیم که اساسی ترین مساله مملکت درشرایط فعلی چیست؟فکرمی کنیدچه پاسخی خواهدداد؟

به اعتقادماپاسخ این خواهدبود:

جنگ،جنگ وبازهم جنگ….

بگذرم،سخن برسرآنست که دراین جوجنگ آلودآیاهستندکسانی که جنگ دردرجات سوم یاچهارم اهمیت برای آنهاقراردارد؟

وآیاهستندکسانی که می خواهندبه مردم حقه کنندکه جنگ این اختلافات داخلی واختلافات درسطح مسئولین است که همه مسائل کنونی رابوجودآورده؟

خوب دقت کنید!دونفردزددرروزروشن به وزارتخارجه جمهوری اسلامی دستبردمی زند، بعداازسوی دفترریاست جمهوری اعلام می شودکه یکی ازاین افرادباحکم رسمی آن دفتربرای بررسی اسنادوزارتخارجه به آن وزارتخانه مامورشده است.معاون وزارت خارجه پس ازآن بانامه به حضوررئیس جمهوراعلان می کندکه قبل وبعدازدستگیری حکمی مبنی برماموریت بررسی اسنادتسلیم وزارتخارجه نشده.بعدازآن دوباره دفترریاست جمهوری ضمن اطلاعیه شدیدالحنی اعلام می کندکه تخطی ازقانون تاجائیست که مامور رئیس جمهورنمی توانددروزارتخانه به بررسی اسنادبپردازدوموردمواخذه یک معاون وزارتخانه قرارمی گیردودرپایان اضافه می کندکه مانمی خواهیم بیش ازاین درمورداین مساله صحبتی به میان آیدوالبته بالحنی از موضع قدرت،بااین معنی که چرابایدچنین مسائل معمولی زیرسوال قرارگیرد.

همزمان تیتری بزرگ دریک روزنامه عصرکه منتسب به همان دفترنیزهست،اساساخبراین سرقت راتحت الشعاع خودقرارمی دهدکه باید برای حل بحران عمومی به نظرخواهی ازمردم ورفراندوم  رجوع کرد.توگویی اصلاسرقتی انجام نگرفته ویک امرمباح انجام شده وکسانی می خواهنددرادامه روش  حذف اتهام ببندند!!!شماره بعدی همان روزنامه نیزازاسناد وزارتخارجه ویرقت آن سخن اساسی وقابل قبولی ندادالااینکه رئیس جمهورزیرتیتر”دولت حق حاکمیت ملی ایران رامخدوش نموده است”ودرپاسخ به سوالی درموردنامه مجاهدین به حضورایشان می فرمایند:”بله من نامه شان راخواندم،نوشته اندکه آماده اند اسلحه شان راتحویل بدهند.منتهاگفته اند تضمین چیست که باماباقانون اجرابشود؟خوب من چه جوابی بدهم؟وقتی ازدفترریاست جمهوری برادرفضل نژادراکه همه شمامی شناسیددراروپادرانجمن اسلامی بوده است، فرستاده ایم تاکارمندهایی راکه قراراست این جاکارکنندشناسایی کند،….”وبعددرپاسخ خبرنگاراضافه می کندبله آقای ناطقی راهم که دراروپابودوعضوانجمن اسلامی بوددرایران هم زندانی شده بودوعیب ونقصی هم درکارش نبودوجوان بسیارمسلمان وخوبی هم بود زندانی کرده اندماگفتیم که بسیارخوب،مامی گوئیم تحقیق کنندبه آقای فضلی نژادگفتیم گه شمااین هاراتحقیق کنیدوببینیدکه این ها سوابق شان چه جوربوده است؟واگرکسانی باشندگه سوابقشان خوب نباشددردفترما نماند.رفته اندکه سوابق اینهاراببیند (دستگیرشده اند).”

انسان راستی خیال می کندروزنامه بیانات رئیس جمهورراباجاافتادگی ویاخدشه در روزنامه آورده است،چراکه این همه ابهام در بیان رئیس جمهوروبخصوص درمقایسه با اطلاعیه دفترایشان انسان رابفکرمی برد.

۱_آقای رئیس جمهورگفته اندبرای بررسی اسناددفتر،آقای فضلی نژادماموربوده درحالیکه دراطلاعیه دفتررئیس جمهوری بررسی اسنادوزارتخانه هاعلی الاطلاق مطرح بود.

۲_اگردرهمه وزارتخانه هامساله بررسی اسناد وجودداشته پس مساله بیرون آوردن اسناد ازوزارتخارجه چیست؟واگرتنهاوزارتخارجه بوده مساله برسی اسنادمخصوص دفترریاست جمهورچیست؟

۳_مگرافراددفترریاست جمهوری دروزارت خارجه هم شاغلند؟

۴_خوب بودن افرادفوق الذکر(فضلی نژادو ناطقی)که عطف به ماسبق است ومعلوم نیست الان هم خوب باشندوخوداین مساله قابل تامل است،چه ربطی داردبه عدم عبوراز کانال قانونی برای بررسی اسنادوزارتخارجه و سوال این است که مگرهرآدم خوبی می تواند اسنادوزارتخارجه رابررسی کند؟

۵_ازهمه مهم ترآنکه آقای رئیس جمهوربه عنوان فرمانده کل قواتلویحابه مجاهدین خلق می گویندکه سلاح برزمین نگذاریدچون قانون اجرانمی شودواگرکسی خواست اسنادی را ازوزارتخانه ای خارج سازدجلوی اورامی گیرند.

توصیه می کنیم چون ممکن است مادر سوالانی که برای مان مطرح شده مسائل پشت پرده ای رانمی دانیم این مسائل رابرای ما روشن کنندوگرنه بگویندکجای این دستگیری پس ازسرقت،بی قانونی است گه برای آن جوازسلاح صادرشود؟

آیاآن تیترهاوطرح این مسائل همه برای قلب کردن مساله سرقت ازوزارتخارجه وانحراف ازمساله اصلی،یعنی جنگ نیست؟

[گندم نمائی وجوفروشی؛سرکوب سیاسی مدنظراست]

روزنامه کیهان۴خرداد۱۳۶۰

۷نماینده مجلس به سوالات کیهان پاسخ گفتند:

رابطه جنجال های سیاسی باسرقت اسناد وزارتخارجه چیست؟

درپی انتشارخبرسرقت برخی اسنادوزارت امورخارجه که طی آن دوتن ازافرادمنتسب به دفترریاست جمهوری ویک مدیرکل این وزارتخانه بازداشت شدند،کیهان برای اطلاع از چندوچون مساله وهم چنین آگاهی ازنظرگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی،باهفت تن ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفت وگونشست که پاسخ آنرامی خوانید:

دراین نظرخواهی دکترولایتی،دکترابراهیم یزدی،محمدعلی هادی،علی محمد بشارتی،عطاءالله مهاجرانی،محمدمنتظری و مهندس عزت الله سحابی شرکت کرده وبه دوسوال پاسخ داده اند سوال هاکه درجواب به آن استنادمی شود،به شرح زیراست:

۱_چگونه بایدبه مساله سرقت اسناد وزارتخارجه رسیدگی کرد؟

۲_آیاشمابین سرقت اسنادوایجادتشنجات  داخلی ارتباطی می بینید؟

آنچه می خوانیدپاسخ نمایندگان به پرسش های بالاست:

عزت الله سحابی:

مهندس عزت الله سحابی درپاسخ به سوالات کیهان گفت:

اولابایددیدکه این اسنادچه بوده است.واقعا اسنادمحرمانه بوده است یانه؟ وآیااسناد محرمانه اصلش یارونوشت آن بیرون برده شده است؟وتازه اگربیرون برده شده است بدستورچه مقامی بوده است؟مقام رسمی بوده یانه؟همه این هارابایدرسیدگی کردودید. باهو وجنجال سیاسی وروزنامه ای نمی شوداین مسائل مهم راحل وفصل  کردوبه نظرمی رسد که دراین جریان یک نوع سرکوب سیاسی بیشتردرگیراست تایک امرحقوقی وقانونی.

من اطلاعی ازخودجریان ندارم.وواقعااطلاع ندارم که آن اسنادچه بوده وآن افرادکه بودند؟ ازطرف کدام مقام؟حالادفترریاست جمهوری گفته که این مامورمابوده.خوب اگردفترریاست جمهوری مامورش بود،بالاخره دفترریاست جمهوری یک نهادرسمی وقانونی کشوراست حالا.ممکن است که آقایان بگویندنه اصل اسنادمحرمانه رانمی شودازاداره بیرون برد.آیا واقعااین اسنادمحرمانه فوق طبقه بندی شده بوده است؟

اینهاراهمه اش توی روزنامه هامی نویسند بالاخره اگراین اموربه سطح روزنامه هاکشیده شده است بایدحقیقتش نیزبرای مردم شکافته شود.وخودوزارتخارجه بایدبگویداین اسناد طبقه بندی شدهربوده تامردم بدانندواقعاچه چیزهایی می خواسته است ازاینجابیرون برود.

وی درپاسخ به سوال دوم گفت:

طبیعتاارتباطی وجوددارد.الان اوضاع داخلی متشنج است واصحاب دعوا،حالاطرف های مختلف هستندکه هریک درمواضع خودشان پافشاری می کنندوطبعایک طرف وقتی شروع به حمله می کندطرف مقابل هم کوتاه نمی آید.اوهم حمله متقابل خواهدکرد.واین حملات متقابل جزاینکه اوضاع رامتشنج  تربکندونظام جمهوری اسلامی رامتزلزل تربکندهیچ اثر دیگری برایش متصورنیست.حالاممکن است که یکی ازطرفین دعوابه دلیل امکاناتی که در اختیارداردقدرتش زیادترباشدوآن طرف را منکوب کندولیکن این منکوب کردن موقت،حل مساله نیست.یعنی ازآن طرف اختلافات رادر داخل جامعه تشدیدمی کند.لایحه ای که اخیرا به مجلس آمده  تحت عنوان لغوفرمان ملوکانه این لایحه خودش اصلاتشنج زامی باشد.زیرا که باصطلاح معروف(گندم نمایی وجوفروشی کرده).به این دلیل که فرمان ملوکانه ای وجود ندارد.درشورای انقلاب مساله اینگونه فرمان ها واینگونه اختیاراتی که شاه داشته حل شده بود.درشورای انقلاب پاسخی به این داده شده وقرارشدکه یک سری احکام راکه شاه صادرمی کرده ازمقام رهبری بخواهندویک سری ازآن راا زمقام ریاست جمهوری  که طبق قانون اساسی شخص دوم کشورمی باشدازاوبخواهند.بنابر این فرمان ملوکانه ای به لحاظ قانونی درکشور وجودنداشته یعنی دراین شرایط حاضروجود ندارد.وقتی می آینداعلام می کنندکه لایحه لغوفرمان ملوکانه،بایدپرسیدکدام فرمان ملوکانه؟فرمان ملوکانه زمان رژیم سابق یا امروز؟امروزدرقوانین موجودفرمان ملوکانه ای وجودندارد.بله درکتاب هایی که دست مردم می باشدممکن است این لغت نوشته شده باشدولی این هم دراختیاردولت نیست که بتواندتمام کتاب های مردم رابگیردوبگویدخط بزنید.به هرصورت به لحاظ قانونی وحقوقی فرمان ملوکانه ای  وجودنداشته که اینها بخواهندحالالایحه ای بیاورندبرای لغوآن. بنابراین درحقیقت لغوفرمان رئیس جمهوری بوده است واینجاست که من می گویم”گندم نمائی وجوفروشی”وخوب طبیعی است که هر گونه اعمالی نظیراین صورت بگیردیعنی یک جناح قدرت درداخل جامعه کشورمی خواهد جناح دیگرراسرکوب کند.ازمواضع خارج کند. اخراج کند.ازحقوق خودش محروم کند.خوب این خیلی طبیعی است که آن طرف مقابل هم آرام ننشیندودرمقام عکس العمل برمی آید.در این عکس العمل چنانکه دراین چندروزه دیدیم نامه های آقای رئیس جمهورواینها،این نامه ضمن اینکه  ازموضع دفاع ازخودش برمی آید ولیکن خوب کمک به تشنح هم می کند.

من به هرصورت مساله اسنادراکاملادررابطه بامسائل سیاسی موجوددرکشودمی بینم وای بساکه آن اسناددرسابق هم می رفته بیرون و می آمده  یاازطرف مقامات دیگربیرون می رفته ومی آمده وهیچوقت چنین سروصدایی روی آن بلندنمی شدولی امروزه خوب برای اینکه یک برگه ای است برای کوبیدن طرف مقابل ابنجورروی آن سروصداوجنجال بلندمی شود.

[مقام ریاست جمهوری  مورد سوء استفاده عناصرساواک]

محمدمنتظری:

  نماینده مردم نجف آباددرمجلس درپاسخ اظهارداشت:

به نظربنده چگونگی رسیدگی لازم است که همه جانبه وقاطع باشد.مدتی پیش درمجلس شورای اسلامی گفتم که دوماشین بزرگ اسناد وزارت خارجه دردوران آقای قطب زاده و با تصویب آقای بنی صدربه دفترانقلاب آقای چمران رفته وپس ازاینکه آقای رجائی دستور ارجاع می دهندبیش ازدویست پرونده مفقود شده بوده است.وقتی به این مسائل رسیدگی جدی نمی شود،طبیعی است که افرادی ضد انقلاب بخودجرات می دهندکه اینگونه اسناد وزارتخارجه رابربایندوبعدازآن هم گفته شود که رئیس دفترریاست جمهوری(آقای تقوی) اجازه خاص داشته این چنین دستبردهایی را به افرادی چون مرتضی فضلی نژادواسماعیل ناطقی دستوردهند.اگرشمابه اسنادملی مراجعه کنیدوهمچنین اسنادوزارتخارجه، خواهیدفهمیدکه آقای تقوی کیست وچه پرونده های امنیتی خطرناکی داردوآنگاه اگر برای مثال پرونده های  ضدانقلاب وعناصر ساواک وسیادروزارتخانه هادرپیش عناصری چون آقایان تقوی ومنوچهرمسعودی جمع شود،آیااین عناصربدین طریق سازماندهی نمی شود؟وآنگاه آیامقام ریاست جمهوری  مورد سوء استفاده عناصرساواکی وغیره نمی باشد؟

وی درپاسخ به سوال دوم گفت:

بطورکلی همانگونه که درپاسخ اول گفتم، خطرناکترین مساله،سازماندهی عناصرضد انقلاب وساواکی وجاسوسان سیاوموساداست وسرنخ همه تشنجات همین عناصرمی باشدو همانگونه که بارهاگفته ام ضدانقلاب که در رابطه باامپریالیسم وصهیونیسم عمل می کنند،حداقل ازخوارج نهروان که برضدحکومت اسلامی شورش می کردندوتوطئه می آفریدند،کمترنیستندوامام علی پس ازکوشش ارشادی قاطعانه آنان رانابودساخت.

بنابراین لازم است بدون تسلیم شدن درمقابل جوهای ساختگی تبلیغات امپر یالیستی و صهیونیستی باکمال قاطعیت عمل کرد.این وظیفه ای است قرآنی که کوتاهی درآن موجب خذلان دنیوی واخروی است.

[اقدام وعمل بایک زمینه سازی قبلی]

دکترابراهیم یزدی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوالات گفت:

اولابایددیدواقعاسرقت:بوده است یاخیر؟بکاربردن لفظ”سرقت”شایددرست نباشد.امابه هرحال دراین موردبهتربود،خصوصاباتوجه به جومتشنج سیاسی این مستله بادرایت و تدبیری بیشتری بررسی می شد.مثلابهتربودکه وقتی مسئولین اموروزارتخارجه درمساله انتقال برخی اسنادمطلع شدند،بجای خبرکردن کمیته هاودستگیری فردموردنظردرخیابان موقع خروج ازساختمان وزارتخارجه،آن فردرا به اطاق خوداحضارمی کردند،خودشان به بررسی اسنادمی پرداختند.مجوزآنرامطالعه می کردند،مسئولین مربوطه دروزارتخانه را احضارمی کردند،وبعدازاین بررسی هااگرنیازی به ارجاع آن به مقامات صالحه دادگستری می دیدند،اقدام می نمو دند.طرزکارواقدام نشان می دهدکه بایک زمینه سازی های قبلی ودر رابطه بامسائل داخلی وجبهه گیری های سیاسی صورت گرفته است.این اقدامات به حیثیت وآبروی وزارتخارجه لطمه می زند. چگونه است که وقتی ازمقامات دولتی و دولتمردان انتقادی می شود،فریادبرمی دارند که دشمن شادکن نباشید خوراک برای رادیوهای بیگانه فراهم نکنید!واگرهست چرا چنین می کنندوبرای جلوگیری ازهرنوع انتقادی،ولوانتقادسازنده.اماخوددولتمردان هرگزکمترین توجهی نکردندکه توبوق کردن و بازداشت مقامات عالی رتبه وزارت امورخارجه واعلام سرقت اسنادسری واتصال آن به ریاست جمهوری چه عکس العملی دردنیا بوجودخواهدآورد.که آورده است!

کافی است شمابه تفسیرهای رادیوهای خارجی ومطبوعات آنهاتوجه کنید.

صحبت برسراین نیست که آیارئیس جمهورحق داردرونوشت اسنادی رابخواهدیاخیر وآیاطرز استفاده ازحق قانونی رئیس جمهوربه عنوان رئیس قوه مجریه چگونه بایدباشد؟بلکه بحث برسراین است که آیاعکس العمل انجام شده ودستگیری هاواعلام سرقت!وایجادتشنج و جنجال جدیدبه نفع مملکت است؟وآیانمی توانستندراه های دیگری راانتخاب کنندکه ایجادجنجال وتشنج ننماید؟ضمنابایدبگویم که مقررات معین برای رسیدگی به تخلفات کارمندان درمورانتقال اسنادبکلی سری ویا علنی وجودداردکه یک بازپرس بی نظرغرص سیاسی می تواندبرآن اساس قضیه راپیگیری نموده واقدام نماید.

وی درپاسخ سوال دوم گفت:تصورمی کنم با توضیحات بالاجواب این سوالتان راهم داده باشم.

[ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست]

محمدعلی بشارتی:

محمدعلی بشارتی نماینده دیگرمجلس درپاسخ به سوالات کیهان گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم

تصورمی کنم قبل ازپاسخ به این سوال بایدبه سوال دیگری پاسخ داده شودوآن اینکه چرا وزارتخارجه جمهوری اسلامی ایران که بعداز انقلاب یک روزهم هماهنگ باانقلاب نبوده است وبعدازتشکیل دولت آقای رجایی هرروزبه بهانه های گوناگون ازانتصاب وزیرخارجه جلوگیری شده است؟اکنون که برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی سرپرستی وزارتخارجه به عهده نخست وزیرقرارگرفته است چرابه عناوین مختلف درکاروزارتخارجه کارشکنی می شود؟

 به نظرمن سرقت اسنادوزارتخارجه هیچگونه توجیهی نداردویک سرقت به معنای اخص کلمه انجام گرفته است وسارق یاسارقین می بایست تحت شدیدترین پیگردهاباموازین جمهوری اسلامی وقوانین زمان جنگ قرارگیرند.

بشارتی درپاسخ به سوال دوم گفت:

پاسخ به این سوال رابایددرجواب سوال اول جستجوکرد.اکنون که امپریالیسم  آمریکااز شکست قوای مسلح ماناامیدشده اندودلاوران ارتش جمهوری اسلامی وبرادران سپاه پاسدار وبسیج ونیروهای مردمی هرلحظه حماسه می آفرینندودرجبهه هابنحوشورانگیزی سنگرهای رژیم بعث عراق رافتح می نماینددشمن توجه خودرامعطوف جبهه داخلی کرده وقابل  پیش بینی است که تشنجاتی ایجارخواهدکرد.و طبق معمول بطورقطع شکست هم خواهند خورد.

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

عرض خود می بری وزحمت مامی داری!

[آنچه رخ داه است یک فاجعه ملی است]

توجه!

وی بعدهاازدیدارکنندگان بامک فارلین بود.

محمدعلی هادی:

محمدعلی هادی نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال ماگفت:

مساله سرقت اسنادطبقه بندی شده وزارت امورخارجه مساله ایست بسیارجدی که کلیه آحادملت انقلابی ایران بایددقیقاازکم وکیف آن باخبرباشند.اسنادوزارتخانه خارجه وهم چنین دیگروزارتخانه هاازسرقت های  ملی   مطع شوندوباتوجه به اهمیت این اسنادومساله سرقت تعدادی ازآنها،بایدموردرسیدگی مسئولان آن قراربگیرد.دردرجه اول وزارت امورخارجه که مسئولیت حفظ این اسنادرابه عهده داشته است مسئول بوده ودرآنزمان که اسنادی ازاین وزارتخانه جهت بررسی جنایات آمریکابه خارج ازوزارتخانه  منتقل شده بود و بعدهم مقداری ازآنهابه وزارتخارجه برگشت داده نشدوهم چنین اسنادی که طبق گفنه مقامات وزارت امورخارجه ازوزارتخانه خارج گردیده است.اگردرموردآنهامسئولین وزارت خارجه مساله رابه صورت جدی تعقیب کرده بودندمسلماچنین حادثه ای رخ نمی داد.

سارفین اسنادچه وابسته به دفترریاست جمهوری باشندوچه نباشندآنچه رخ داه است یک فاجعه ملی است وبایدکلیه افرادی که در این رابطه مرتکب این جنایت شده اندبشدت موردمواخذه قرارگیرند.

وی سپس گفت:

باتوجه به شبکه سرقت اسناددروزارتخانه ها که اصل اسنادطبقه بندی شده را دربعضی مواردبسرقت برده اندوافرادآن نیزهم اکنون دارای پست هایی درکشوررهستند،این عمل می تواندپرده ازیک برنامه وسیع وهمه جانبه درزمینه سازماندهی ضدانقلاب برای ازبین بردن سوابق عناصری که به نحوی نمی خواهند پرونده آنهابرملاشودپرده بردارد،وخوداین موضوع ضمن اینکه کلیه اموروزارتخانه هارا مختل می نمایدموجب خواهدشدتااموال ملی نیزنابودشودوازاین طریق به تشنج درجامعه دامن  بزند.

[باتوجه به طرزفکرم ازپاسخ معذورم!]

ولایتی:

درتماسی که باآقای علی اکبرولایتی گرفتیم  ایشان درپاسخ به سوالات مامبنی براعلام نظر درموردمساله سرقت اسنادوزارتخارجه و ارتباط این موضوع باتشنجات موجوددرجامعه گفت؛

باتوجه به نحوه وطرزفکری که من دارم فعلااز پاسخگویی به این سوالات معذورم.

 [مسئولین قدیمی امورخارجه نقش ستون پنجم دارند]

مهاجرانی:

عطاءالله مهاجرانی درپاسخ به سوالات خبرنگارکیهان گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله سرقت اسنادمحرمانه وزارتخارجه چه آن دست اسنادی که درتغییروتحولات مربوط به وزیرپیشین به سرقت رفته است وچه اسنادی که اخیراتوسط عامل دفترریاست جمهورخارج می شده است اگربه روشنی وبه دقت بررسی شودمی تواندچشم اندازی باشد که جومبهم ومه آلوددرگیری های سیاسی و جناح بندی هارامشخص کند.ظاهراسه گروه درگیراین مساله هستند:اول مسئولین جدید وزارتخارجه که مدعی اند.ودوم دفترریاست جمهوری که کارمندشان رافرستاده اندتااسناد رابیاوردوسوم برخی مسئولین قدیمی امور خارجه که نقش ستون پنجم داشته اندواین دوگروه متهم اند.

به گمان من این مساله کاملاارزش آنراداردکه ازسوی دستگاه قضایی موردبررسی وتحقیق قرارگیرد.

شیوه دیگری که جهت رسیدگی به مساله مزبورمی توان پیشنهادکردانجام یک میزگرد دررادیودتلویزیون ومطبوعاتیست که البته با توجه به مساله جنگ که مساله اصلی ماست نبایستی این مساله تبدیل به یک جنجال سیاسی شود.به هرحال طرفین دعواواتهام در چنین میزگردی حرف هایشان رابرای مردم خواهندزدوهمانطوری که مرتباگفته شده است که حقایق رابایستی برای مردم گفت ومردم بایددرجریان چگونگی مسائل قرارگیرند.این مساله اسنادرابرای مردم بیان کنندتامردم بدانندکه راستی قضیه اسنادمحرمانه وسرقت آنهاچیست؟ودفترریاست جمهوری چه نقشی داردومحتوای اسنادچیست ودیگرسوالات.

وی درپاسخ به پرسش دوم کیهان گفت:

به گمان من یک جبهه ناهمگون ولی هماهنگ حرکت هایی حساب شده ای راشروع کرره است.اهداف این جبهه رامی توان درسه مرحله مشخص کرد:

۱_ایجادجونارضایتی عمومی بابزرگ کردن نارسایی هاوتکیه وتاکیدمداوم برضعف هاواشتباهات.

۲_ایجادبی اعتمادی نسبت به مسئولین حکومتی یعنی دولت،شورای عالی قضائی مجلس،ونهادهای انقلابی

۳_آمادگی برای جایگزینی دولت ویاحاکمیت بر انقلاب اسلامی.

برای دامن زدن به نارضایی عمومی ازدرگیری های خیابانی که توسط گروه های مشخصی دامن زده می شودتاتشنجات سیاسی که برخی روزنامه هاآئینه تمام نمای آن هستندوایجاد نارسایی ونابسامانی دراموراقتصادی بویژه توزیع مایحتاج عمومی که سرمایه داران فرصت طلب کارگردان آن هستندپیداست اینان همگی درسربراندازی جناجی هستندکه تناسب نسبی  بیشتری بااسلام وانقلاب دارند. امروزه این جبهه متحدحالت تهاجمی پیدا کرده وسعی داردعناصرواقع درگروه بندی خویش رابرای جایگزینی وجیه المله نشان دهد ومی خواهدکارنامه حامیان خودراازانواع و اقسام فسادسیاسی واداری واخلاقی پاک کند.

دقیقانکته اینجاست.سرقت اسنادمحرمانه وزارتخارجه گرچه می توانداهداف متفاوتی داشته بتشدامامهم ترین آن ازبین بردن نقاط تیره وتاریک ومخدوش کارنامه سیاسی عناصر جبهه متحدفوق می باشد.اینان می خواهندبا بزرگ کردن ضعف هاواحیانااشتباهات مخالفین خودازسویی وایجادجونارضایی عمومی و تشنج سیاسی ازسوی دیگر،اعتمادمردم رااز دولت ومجلس وشورای عالی قضایی ونهادهای انقلابی سلب کنندونهایتاخودرابه عنوان گروه جایگزین که می تواندنابسامانی  هاراچاره کند معرفی کنندودریک کلام سرفت اسنادتصحیح کارنامه سیاسی این عناصرظاهراناهمگون می باشدکه حرکت سیاسی واحدی رادنبال می کنند.

[هیجان های مصنوعی]

روزنامه کیهان۴خرداد۱۳۶۰

علی اکبرهاشمی رفسنجانی مجلس نماینده ای راماموربررسی خروج اسنادوزارتخارجه می کند.

حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروزدرگفت وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کردکه ازسوی مجلس نماینده ای ماموربررسی به مساله خروج اسنادازوزارتخارجه خواهدشد.

رئیس مجلس خاطرنشان کردکه مجلس کار اولیه اش این است که دراینگونه مسائل حضورش راهرروزنشان بدهدولی سعی می کندکه تشنج زانباشد…

وی درموردطرح مساله رفراندوم واینکه این مساله احتمالابرای سرپوش گذاشتن برمساله رفراندوم است،گفت:

همه چیزممکن است باشد.به هرحال به فرض باشدیانباشد،مابایددرحفظ منافع انقلاب و ثروت کشوروامکانات اداری وسیاسی وتجربیات وآن چیزهایی که داریم،تحت تاثیر هیجان های مصنوعی که بوجودمی آید، قرارنگیریم.

حجت اسلام رفسنجانی پیرامون گفته  اخیر رئیس جمهوردرموردنقض حاکمیت ملی توسط دولت گفت:

من بدلیل اینکه ازبحث های تفرقه انگیزو اختلاف زاپرهیزمی کنم وبه عمل کردن به راهنمایی های امام درجنبه هایی که برخوردی باآقای بنی صدرداشته باشد،متعهدم،بحث نمی کنم.ولی درموردطرف دیگرقضیه بایدبه گویم دررابطه بادولت،من عمیقامعتقدم که این دولت نسبت به اسلام وحاکیت ملی وفادارترین دولت هایی است که درطول تاریخ ایران به خوددیده است ودرذهن شان(دولت)چیزی غیر ازاسلام وحق مردم وجودندارد.

[تسلیم شانتاژو فشار نخواهیم شد]

روزنامه کیهان۵خرداد۱۲۶۰

ازسوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

گروهی به اتهام خارج کردن اسنادبانک مرکزی تحت تعقیب قرارگرفت.

مسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی:

چندنفردیگردرارتباط باسرقت اسناد وزارتخارجه تحت تعقیب قرارگرفتند.

سرویس شهری:

سارقان اسنادسری وزارتخانه هاضمن اعتراف واظهارندامت چندتن ازهمکاران خودرابه دادسرای انقلاب معرفی کردند.

مسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکزدراین موردبه به خبرنگارشهری کیهان گفت:

آقایان مرتضی فضلی نژاد،واسماعیل ناطقی که متهم به سرقت درپاره ای ازاسنادوزارت خارجه هستند۲روزقبل به زندان اوین منتقل شدندکه اینک تحقیق وبازجویی ازآنهاادامه دارد.این افراددرمراحل بازجویی  وبازپرسی خوداعتراف به داشتن چندنفرهمکاردیگر درمورداین سرقت کرده اندکه اینک ماموران درتعقیب آن افرادمی باشند.

درموردتاریخ احتمالی محاکمه آنهاازمسئول روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکزسوال شد،وی پاسخ داد:

چون هنوزتمام افرادی که دراین رابطه بوده انددستگیرنشده اندومساله دیگرآنکه بنابه اعتراف خودمتهمین به دفترریاست جمهوری وارتباط آن بااین دونفراشاره شده است.ازاین جهت تانتیجه تحقیقات بطورکامل روشن نشودوکلیه دست اندرکاران این مساله دستگیر وبازجوئی نشوندازاین جهت معلوم نیست که محاکمه آنهاکی آغازخواهدشد.

روابط عمومی دادستانی انقلاب:

دادسرای انقلاب تسلیم هیچگونه شانتاژوفشارنخواهدشد.

دادسرای انقلاب اسلامی مرکزدرارتباط با سرقت اسنادومدارک وزارت امورخارجه مسئولان قضایی دادسرای انقلاب اسلامی پرونده متهمین رادرنهایت دقت وقاطعیت پیگیری نموده وتسلیم هیچگونه شانتاژی وفشاری نخواهدشد.

 متن اطلاعیه که بعدازظهردیروزدداختیار خبرگزاری پارس قرارگرفت بدین شرح است:

بسمه تعالی

احسب الناس ان یترکواان یقول امناوهم لایفتنون

به استحضارامت صبوروآگاه ایران می رساند مدت مدیدی است که بعضی ازجریانات سیاسی که استقرارقانون راضربه ای به موجودیت خوداحساس می کنند،درجهت تضعیف وتجاوزبه حرمت وحریم قانون وارگان های انقلابی ودرنهایت قوه قضائیه برآمده تا آنجاکه تاسرحدبی اعتبارجلوه دادن آن ازهیچ کوششی فروگذارنکرده وباایجادفضایی تبلیغی ورعب سیاسی وحتی تهدیدوشانتاژدرجهت خدشه دارکردن امرقضاتلاش می نمایند.مردم آگاه ماخودواقفندکه هرروزه دستگاه قضایی ودادسراهای انقلاب اسلامی باجدیت بکار رسیدگی پرونده متهمین باجرائم مختلف مشغول است.ولی هرگاه که صحبت ازمحاکمه ویابررسی پرونده فردیاافرادوابسته به جریانات سیاسی ویامحل خاص که مرتکب جرائم قضایی می شوند،پیش می آید.

هجوم وجنجال  علیه مبانی قانون شروع می شودوبخیال خودکه شایدبتوانندتعللی درامر رسیدگی ایجادنمایند.برای مثال دستگیری دوسارق اسنادطبقه بندی وسیاسی مستمسکی می شودبرای ایجادتوهم نسبت به کل قانون و مراحم وخاصه خرجی هایی بگروه های مسلح،دادسرای انقلاب وظیفه خودمی دانداز این پس ضمن پایداری ومقاومت درجهت تنفیذواجرای قانون به انتشاربعضی اسنادو مدارک دست زده وباافشای نیرنگ های ضدقانونی فضای آرام ومناسبی رابرای رسیدگی به جرایم قضایی وزدودن آنهااز توهمات وشوائب سیاسی که امرقضارا مخدوش می سازدبوجودآورد،وامادرباره سرقت اسنادومدارک طبقه بندی شده وزارت امورخارجه بنابه اعتراف متهم ردیف یک،آقای مرتضی فضلی نژادوی تاکنون پنج باربدون داشتن مجوزبرای خارج کردن اسنادبه وزارت خارجه مراجعه وتعداد۵۰۰برگ مدارک مهم و سری راباکمک آقای اسماعیل ناطقی به محل دفترریاست جمهوری منتقل کرده است.و آخرین باردرحال انتقال۳۷۲برگ ازاسنادطبقه بندی وازجمله اصل سندوسوابق همکاری کاظم رجوی فرزندحسین بانام مستعار”صفا”باساواک وتعدادی اوراق سوابق کارمندان وسفیران فعلی وزارت امورخارجه ومقداری هم اسنادو مدارک افرادپاکسازی شده دستگیرمی شود.و هم چنین آقای فضلی نژادطبق اعترافات صریح که تماماباحزئیات کامل درپرونده موجوداست اقرارنموده است که تاکنون به۸ وزارتخانه وارگان ددیگرازجمله دانشگاه ها، وزارکشور،وزارت کشاورزی، شهربانی،و غیره….جهت دریافت مدارک مراجعه نموده وبدون داشتن حکم خروج اسنادمقادیر معتنابهی مدرک وسندوفتوکپی پرونده اشخاص رابه دفترریاست جمهوری برده است.

دراین رابطه آقای اسماعیل ناطقی نیزصریحا اعتراف نموده که مدت زیادی است که درامر خارج کردن اسنادباآقای فضلی نژادوعده ای دیگرهمکاری می کرده است.

لازم به تذکراست که هردونفرمتهمین کرارابه اتهامات خوداعتراف نموده وضمن ابرازندامت تقاضای عفواعمال غیرقانونی خودراکرده اند.

درخاتمه دادسرای انقلاب اسلامی مرکزیادآور می شودکه پرونده متهمین فوق الذکررا علیرغم فشارسیاسی درنهایت دقت وقاطعیت پیگیری نموده وتسلیم هیچ گونه شانتاژو فشاری نخواهدشد.وپس ازتکمیل پرونده متهمین راتحویل دادگاه انقلاب اسلامی خواهددادتاکیفرالهی وشرعی رادرباره آنهاصادرفرماید.

روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

دادستانی انقلاب مرکزحفاظت اسنادبانک مرکزی رابه عهده گرفت.

مامورین دادستان انقلاب اسلامی مرکزبرای جلوگیری ازنسخه برداری ونقل وانتقال اسناد بانک مرکزی ازشب گذشته حفظ و حراست اسنادبانک مرکزی رابه عهده گرفتند.به این مناسبت اطلاعیه ای به این شرح ازسوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزانتشارودراختیارروزنامه کیهان قرارگرفت.

متن اطلاعیه به این شرح است:

شب گذشته مورخ۴خرداد۶۰طبق گزارشات واصله به دادستانی مبنی برنسخه برداری ونقل وانتقال اسنادبانک مرکزی به دادستانی انقلاب اسلامی مرکر،بنابروظیفه شرعی وانقلابی خودمامورینی راجهت حفظ و حراست ازاسنادبه بانک مرکزی اعزام نمود.

روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی مرکز

[۵۰۰سندسری سرقت شد!؟]

روزنامه اطلاعات۵خرداد۲۳۷۰

اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

۷۷۲سندمحرمانه ازوزارت خارجه ربوده شده است.

ازاسنادربوده شده۵۰۰مدرک مهم وسری به دفتررئیس جمهوری منتقل شده است.

[کاظم برادرمسعود]

روزنامه صبح آزادگان۶خرداد۱۳۶۰

دادسرای انقلاب اسلامی تسلیم هیچگونه شانتاژوفشاری نخواهدشد.

آقای فضلی نژاداقرارنموده است که تاکنون به ۸وزارتخانه وارگان های دیگرمراجعه نموده و مدرک وسندخارج کرده است.

بنابه اعتراف متهم ردیف یک آقای مرتضی فضلی نژادوی تاکنون پنج باربدون داشتن مجوزبرای خارج کردن اسنادبه وزارت امور خارجه مراجعه وتعداد۵چمدان برگ مدارک سندوسری راباکمک آقای اسماعیل ناطقی به محل دفترریاست جمهوری منتقل کرده است. وآخرین باردرحال انتقال۳۷۲برگ ازاسنادطبقه بندی شده وازجمله اصل سندوسوابق همکاری کاظم رجوی فرزندحسین بانام مستعار(صفا)با ساواک وتعدادی اوراق سوابق کارمندان و سفیران فعلی وزارت امورخارجه ومقداری اسنادومدارک افرادپاکسازی شده دستگیر می شودوهم چنین آقای فضلی نژادطبق اعترافات صریح که تماماباجزئیات کامل درپرونده موجوداست اقرارنموده است که تاکنون به ۸وزارتخانه وارگان دیگرازجمله دانشگاه ها، وزارت کشور،وزارت کشاورزی ،شهربانی وغیره جهت دریافت مدارک مراجعه نموده وبدون داشتن حکم خروج اسناد،مقادیر معتنابهی مدرک وسندوفتوکپی پرونده اشخاص رابه دفترریاست جمهوری برده است.

[ده فرمان امام!]

روزنامه کیهان۶خرداد۱۳۶۰

ازسوی وزارتخارجه برای پیگیری بدون وقفه:

حقایق سرقت اسناددراختیاردادستانی قرارگرفت.

آقای علوی رئیس روابط عمومی وزارتخارجه طی تماسی باکیهان دررابطه بااطلاعیه ای که قراربودازسوی این وزارتخارجه درپاسخ به اظهارات آقای بنی صدررئیس جمهوردر مصاحبه باروزنامه انقلاب اسلامی منتشرشود اظهارداشت:

این اطلاعیه به علت پرهیزازدامن زدن به اختلافات وبنابرنصصریح فرمان ده ماده ای امام امت برای افکارعمومی منتشرنشد.وفقط دراجرای فرمان امام بیانیه مفصلی بردوراز حقیقت بودن اظهارات فوق الذکربه دادستانی انقلاب وهیات سه نفره حل اختلافات تقدیم شده است.

[ماهم بررسی کردیم]

روزنامه کیهان۷خرداد۱۳۶۰

هیات حل اختلاف مساله خروج اسنادازوزارت خارجه رابررسی کرد

عصردیروزطی جلسه ای درمحل وزارت کشورهیات سه نفری رسیدگی به حل اختلاف به کارخودادامه داد.

هیات ازدادستان کل کشورخواست نتیجه رسیدگی به تخلفات پاره ای ازروزنامه هارااطلاع دهد.

[سندربایی ازابتدای انقلاب؛نضت ادامه دارد!!]

روزنامه اطلاعات۷خرداد۱۳۶۰

جریان سندربائی دروزارت امورخارجه ازابتدای انقلاب تاامروز،

پرسش های برخی ازخوانندگان مارابرآن داشت تااین سوال راکه آیاجریان سندربائی در وزارتخارجه ازبدوانقلاب تابه امروزمورد بررسی وپیگیری قرارمی گیردیانه؟بامقامات مسئول وزارت امورخارجه مطرح کنیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه به سوال ماپاسخ مثبت داد.

وی گفت:

این پرسشنامه رابجایافتیم.زیرااسنادوزارت امورخارجه نه تنهاهنوزمی تواندبسیارازمسائل وابهامات روزراپاسخ گوید،بلکه این اسنادعلی الاصل بخشی ازتاریخ ایران نیزتشکیل می دهدکه خودیک سرمایه گرانبهای ملی و فرهنگی است ومی دانیم  که جبران هرسند ازدست رقته تقریباغیرممکن است.

درآرشیوروزمانه اطلاعات ازابتدای انقلاب تابه امروزبه چندمقطع مشخص برمی خوریم که موضوع اسنادوزارت امورخارجه درروزنامه ها به عنوان خبربه چشم می خورد.

درروزنامه مورخه۱۴اسفندماه۵۸نامه ای راازیک خواننده می بینیم که دربخشی ازآن راجع به اسنادوزارت امورخارجه چنین نوشته است:

درزمان دولت موقت هنگامی که آقای دکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیربود گویا۲۹الی۳۹صندوق سندازسفارت ایران در واشتگتن به ایران فرستاده شدیاقراربود فرستاده شود،این اسنادبدون شک پرده ازروی چندمساله مهم کشوربرمی داشت.درآن موقع شخصی به نام شهریارروحانی(داماددکتر یزدی)مسئول سفارت ایران درواشتگتن بوده است.

دکتریزدی به این نامه درروز۲۲اسفندماه۵۸ اطلاعات پاسخ داده وراجع به این اسامی گوید:

امام طی یک حکم کتبی۵نفررابرای اداره امور سفارت وکنسولگری تعیین نمودند.مسئول این کمیته دکترجلیل ضرابی،واعضای آن عبارت بودندازدکتررضاصدر،دکترطباطبائی، دکتر احمدعزیزی وشهریارروحانی این کمیته بلافاصله درمحل سفارت ایران درواشنگتن حاضرشدوصندوق بایگانی اسنادمحرمانه رامهروموم کرد.

یزدی می افزاید:

من ازکم وکیف این اسنادخبرنداشته وندارم و چنین اسنادی برای اینجانب ازآمریکاارسال نشد.امایزدی درجای دیگرازاین جوابیه ذکرمی کندکه بالاخره دراداره حقوقی وزارت امور خارجه،به صورت مجلسی برخوردم که به موجب این صورت جلسه مهروموم اسناد محرمانه سفارت درحضورعده ای ازکارمندان شکسته شده ودرصندوق رابازکرده واسنادرابه تهران ارسال داشته اند.بسته های ارسالی اسنادشایدهنوزدروزارت امورخارجه باشند.هم دراختیارآقای سنجابی بوده اندوهم بنده پس ازاستقراروزارت امورخارجه آنهاراملاحظه نموده ام به موجب این اسناداردشیرزاهدی در سال نومسیحی هدایائی ازقبیل مشروبات، کتاب،قاب های خاتم وغیره به اعضای سناو کنگره آمریکاهدیه می داده است.واماوقتی احمدسلامتیان معاون سیاسی دکترکریم سنجابی درباره علت استعفای سنجابی از وزارتخارجه سخن می گوید،همین موضوع را به شکل دیگری مطرح می سازدومی گوید: اردشیرزاهدی  بیشتراسنادراازسفارت خارج کرده،ولی آنجه باقی مانده برای دکترسنجابی فرستاده شده است.این اسنادبالاخره بدست دکترسنجابی نرسید.سنجابی دوباره خواستار ارسال مدارک شد،اماپس ازمدتی دیگرهم ازاسنادخبری نشد.

صرف نظرازگفته های متناقض دراین صحبت هاحلقه مفقودشده این نیست که آیااسنادی که اردشیرزاهدی به موجب  آنهاهدایایی به اعضای سناوکنگره آمریکاداده است که درطول ستمشاهی دولت آمریکت۲۵میلیون ایرانی رابه مسخ کشیده بودوجودداشته واز آنهاخبری نیست.دربررسی مطالبی ازاین مقوله به خبردستگیری درروزنامه مورخه۶خرداد۵۸ اطلاعات برمی خوریم که وزارت امورخارجه طی بخشنامه ای ازکلیه وزارتخانه هاوسازمان های دولتی درخواست کرده تمام اسنادمربوط به قراردادهای اقتصادی ونظامی که زمان رژیم سابق بااسرائیل بسته اندبه اداره هشتم وزازتخارجه تحویل نمایندکه سرانجام معلوم نشداین اسنادجمع آوری شدیاخیرواگرشد اکنون درکجاست وماهیت آنهاچیست؟واگر نشدآیاوزارتخانه های زیرربط اکنون این پرونده هارادراختیاردارندیاآنهاهم به سر نوشت پرونده های مسروقه گرفتارآمده آمده است.

امامورددیگری که سخنگوی دولت هم چندی پیش بدان اشاره ای داست این مورداست که درزمان وزارت آقای صادق قطب زداه یک سری اسنادبه مناسبت برگزاری کنفرانس جنایات آمریکاازوزارتخارجه بیرون برده شده که آخرین مقراین اسناددرنخست وزیری درقسمت دفترامورانقلاب بوده است که این دفتر زیر نظرمستقیم مهندس چمران اداره می شدو بعداکه ایشان رفتندومعاون تحقیقات و اطلاعات آقای رجایی مسئولیت این دفتررابه عهده گرفتند.اصولااسنادتحویل داده نشد.ابن اسناددریک اتاق دربسته بودومعاون تحقیقاتی آقای رجایی عیناآنهارابه وزارتخارجه منتقل کرد.ظاهرآنطورکه گفته می شد۲۰۰سندیا تعدادی بیشتریاکمترازاین اسنادنیست.اینها جریاناتی است که درداخل مملکت براسناد وزارت امورخارجه گذشته است درسفارتخانه های ایران هم ازاین جهت معلوم نیست وضع اسنادچگونه بودوچه برآن هاگذشته است.مورد اخیرهم که براساس اطلاعیه دادسرای انقلاب۷۷۲سندمحرمانه ازوزارت امورخارجه ربوده شده است.تنهاموردی است که مراجع قضایی درصددپیگیری آن برآمده اند.

بدین ترتیب یک جریان سندربائی ازابتدای انقلاب تابه امروزدروزارت امورخارجه ازکشور دردست سازمان سیاوموسادوغیره نباشد.

[حیثیت جمهوریرابه بادندهیم!]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

دکترابوالحسن بنی صدر

(درمصاحبه مطبوعاتی):

امیدواریم که به سوالات شماجواب گفته باشم.

راجع به مطالبی که می خواستم باشمادرمیان بگذارم ضمن جواب هایی که به سوالات شما دادم،پاسخ دادم چندنکته اساسی بود.

یکی درباره قضیه سنددروزارت خارجه.سوال من ازشمااین است که چطوربعضی اسناددر مجلس خوانده می شودوکسی توقیف نمی شود؟اینهاقطعاسری است وچگونه کسی که دادگاه اورامحکوم کرده است به جای زندان درمعاونت وزارتخانه است؟

وچگونه است که می گویندسندهایی که از آنجابرده شده است تاحالامعلوم نشده چه بوده  وبه کجابرده شده وچرارعایت حیثیت این جمهوری رادردنیانکنیم؟بایدتاآخرقضیه رفت و رسیدگی کرد.این پرونده سازی چیست؟حقیقتی درآن هست؟

دیروزیکی ازنمایندگان پیش من بودگفت دراین موردپرس وجوکرده گفته اندکه فتوکپی نه، اصل پرونده استخدامی آقای کاظم رجوی را کسی که ازدفترریاست جمهوری رفته است برده است.من هرچه فکرکردم دیدم که کسی تفاضای شغلی که محتاج ریاست جمهوری باشدبرای آقای کاطم رجوی نکرده است که من خواسته باشم برای رسیدگی به عمل بباید. ثانیاهم اگربوده،من اوراازاروپامی شناسم محتاج پرونده استخدامی اش نبودم.ثالثااین همه دادوقال نمی خواهد.این پرونده استخدامی این آقاست…این جورکارهمان سلب امنیت است.وقتی ازرئیس جمهوی سلب امنیت بشودمعلوم نیست کاربقیه چطورمی شود؟واین به مصلحت رئیس جمهوری نیست که بگویداین کارهاراتقبیح کرده است.باید برودوقضیه رادربیاوردکه چه بوده وچرا اینطورشده است.

این راهم بگویم که وقتی شمامی گوئیدهر جمعه جمع  شویدبه مناسبت نمازوغیرنماز،این همان رفراندوم است،حرفی ندارم،رای داده بشودمردم بیابندرای بدهندکاملامطیع حرف مردم هستم.دیگرنگرانی ودادقال برای چیست؟

اینگونه فرصت هارانبایدصرف زدوخوردهای  سیاسی کردوالاخیلی چیزهارابه خرابی می کشد.

چون قرارشددراین موردهم عمل بشود،من بیشترازاین نمی گویم.

بازهم تاکیدمی کنم من ازروز اول مسئولیت را برعهده گرفته ام،پذیرفته ام آماده ام این مسئولیت راادامه بدهم وشمامردم این سرزمین ازطریق شماخبرنگاران اطمینان می دهم که اگرکاری به کارشمانداشته باشندبیشتر ازاین هم نه ماپیروزی رادراین جنگ بدست می آوریم واین پیروزی به معنای یک دگرگونی اساسی درتمام منطقه است.واین دگرگونی  اساسی حضورابرقدرت هارادرمنطقه صعیف می گرداندوامکان استقلال مردم مسلمان را افزایش می دهد.وبه اسلام امکان می دهد درخشندگی وتلالوخودرادرزندگی انسان عصر امروزبدست بیاورد.ماآماده این کوشش بزرگ هستیم.اگربه ماکمک کردندبرفرض اینکه دعا صحیح باشدکه ناسازگاری ازجانب من است، لااقل درافکارعمومی این مطلب روشن می شودبالاخره این مردم قضاوت دارند…اگر قراربوراین تبلیغات شبانه روزی اثربگذاردکه تکه گوشت من هم بدست کسی نمی رسید. پس شمابیائیدوازاین طرف عمل کنید.ببینید اگرماناسازگاری کردیم،این مردم هستندکه می گویندشماچه مرضی داریدکه می خواهندبه خودت هم کمک کنندنمی خواهی؟

مامی توانیم جنگ راباپیروزی به پایان برسانیم ومشکلات راباموفقیت حل کنیم.ازهفت خوان دست ساخت کیسینجربه سلامت عبورکنیم بهرپیروزی دست پیداکنیم واین ملت پرچمدار پیشروی عصرتازه ای درزندگی بشربشود. امیدوارم که این مصاحبه دراین روزبرای مردم این سرزمین پیام امیدباشدوبرای همه دست اندرکاران دلیل همکاری وتعاون درراه انقلاب اسلامی ماکه پیروزی انسان است وقتی خودرا بنده خدامی داند.

[بلیط راازاعتبارسفارت تهیه کنیدآقای رجوی!]

روزنامه اطلاعات۱۳خراد۱۳۶۰

اطلاعیه وزارتخارجه درموردکاظم رجوی

روابط عمومی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای دررابطه با احضارکاظم رجوی کاردارایران درسنگال جهت ادای پاره ای توضیحات وعدم مراجعت ایشان واقامت غیرقانونی وی درپاریس مطالبی بیان داشت.

متن کامل این اطلاعیه که بعدازظهردیروز انتشاریافت بدبن شرح است:

درتاریخ۲۹اردیبهشت۶۰طی تلکس شماره۱۴۹۲آ قای کاظم رجوی برای ادای پاره ای توضیحات به ایران فراخوانده شدند.درهمان روزطی تلکس شماره۴۴ایشان جواب دادندکه بااولین وسیله ممکن حرکت می نمایندوسوال کرده بودندکه آیابلیت راازمحل اعتبارسفارت تهیه کنندیابرایشان ارسال می شودکه طی تلکس شماره۱۵۷۴درتاریخ۳۰اردیبهشت۶۰به ایشان پاسخ داده شدکه بلیط راازاعتبارسفارت تهیه کنند.

درتاریخ۳۰اردیبهشت۶۰طی تلکس شماره۴۶ ایشان پاسخ دادندکه آماده حرکت به سوی تهران هستند.

ازتاریخ۳۰اردیبهشت تاتاریخ۷خرداد۶۰از مراجعت ایشان خبری نشدودرتاریخ۷خرداد۶۰ اطلاع یافتیم که ایشان درپاریس رحل اقامت گزیده اندوطی نامه سرگشاده ای به ریاست جمهوری استعفای خودرااعلام نموده اند.به هر حال اگرایشان دررابطه بااسنادمحرمانه وزارت خارجه خودراازاتهامات وارده بری می دانستند،بهتربودکه به ایران مراجعت می کردندورفع اتهام می نمودند.نه اینکه بااقامت غیرقانونی خوددرپاریس صحه براتهامات خویش بگذارند.

[آقای بنی صدرراتعقیب جزائی کنید]

روزنامه صبح آزادگان۱۴خرداد۱۳۶۰

درنامه ای به دادستان کل کشور

معاون وزارت خارجه خواستارتعقیب جزایی رییس جمهورشد.

حسین صادقی معاون وزارت خارجه از اعلام جرمی علیه دکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری،ازدادستان کل کشورخواست  وی را موردتعقیب جزائی قراردهد.

موضوع:

شکایت ازاتهام وارده توسط ریاست جمهوری.

همانطوری که استحضارداریدجناب ریاست جمهوری درتاریخ۹خرداد۱۳۶۰مصاحبه مطبوعاتی داشتندکه نوارآن دوشب قبل از تلویزیون پخش شد.

ایشان دربیان صحبت هایشان درپاسخ یکی از خبرنگاران جمله ای قریب به این مضمون فرمودند:

کسی راکه بایددرزندان باشدومحکوم شده است،اکنون به سمت معاون وزارتخارجه تعیین کرده اند.(این نقل قول ازبنی صدرهست).

[معمولی،سری،محرمانه وکاملامحرمانه]

روزنامه اطلاعات۱۷خرداد۱۳۶۰

دادستان کل کشوراسنادخاج شده ی وزارت خارجه معمولی،سری،محرمانه وکاملامحرمانه است.

دادستان کل انقلاب فاش کردکه پرونده بختیار ومصدق درمیان اسنادخارج شده ازوزارت امورخارجه وجوددارد.

وی توضیح دادکه پرونده های خارج شده هم فتوکپی است وهم نسخه اصلی،هم سری است،هم معمولی،هم محرمانه است وهم کاملامحرمانه.

آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل انقلاب که شب گذشته ازسیمای جمهوری اسلامی اسلامی سخن می گفت،اظهارداشت:

قرائنی هست برای اینکه یک دستگاه اطلاعاتی دررابطه بادفتررئیس جمهوری تشکیل شودو اگرچنین چیزی ثابت شودخودآن خلاف قانون خواهدبود.

دادستانی کل انقلاب که درگفتارتلویزیونی دیشب خودضمن مروری براقدامات انجام شده درباره برخی مسایل اخیرودعاوی تحت بررسی دردادستانی کل انقلاب ماجرای خارج کردن اسنادازوزارتخارجه راتشریح می کردپس از افشای برخی ازجزئیات پرونده هایی که در اختیاروی بوده،ماده۲و۳ازقانون انتشاروافشای اسنادمحرمانه وسری دولتی رابازگوکردکه بر اساس آن حداکثرمجازات هریک ازکارکنان مذکوردرماده۱(این قانون)که حسب وظیفه اسنادمزبوردراختیاراوباشدوآنهاراانتشاریاافشاءنماید۱۰حبس جنائی درجه۲است واگرکسی رابطه ای بامسائل جاسوسی داشته باشددر دادسرای نظامی محاکمه می شود.

این بخش ازسخنان دادستان کل انقلاب راکه ضبط شده عینادرج می کنیم.بااین توضیح که کلمات داخل پرانتزهارابرای کامل کردن مفهوم جملات ماخوداضافه کرده ایم.

دراسنادوزارتخارجه چیزهایی درروزنامه ها منتشرشد.ازطرفین هم منتشرشد.نامی هم از مابرده شد.ناچارالازم است من توضیحی عرض کنم تامردم انقلابی بداندکه این مساله چه بوده است.

من خودم اول این قضیه راازطرف آقای رئیس جمهورمتوجه شدم ازآنجاتلفن کردندچندتا فتوکپی ازوزارت امورخارجه آوردندبیرون بخاطراینکه نگاه کنندببینندافرادچطورهستند تاراجع به استخدام دردفترآقای رئیس جمهور درباره آنهانظربدهند.وکمیته گرفته،چطور شده،درگیری بوده،سخت بوده،کتک زده اند،آن آقای ناطقی غش کرده وچه شده،مساله اینطوری برای من مطرح شدومن همان ساعت اول اقدام کردم ازبرادرانی که دراینکاربودند. ازآنهاخیلی جدی خواستم که برخوردشان چه جوربوده،آنهااطمینان دادندبمن که مسایل اینجورنبوده،بعدازتحقیق معلوم شدکه آقای ناطقی درگوش دادن به حرف مامورین یک مقاومتی کرده واینهاهم طبعایکی می خواهد حکمی رااجراکندومقاومت می کند.من دیدم اوافتاددراین اندازه بوده ولی خودآقای ناطقی دراین باره چیزی نوشته که دراینجاهست ایشان ازاین بابت هیچ اظهارناراحتی ونگرانی نکرده.مساله آنچنان نبوده است.اماراجع به اینکه این مسایل چیزهائی که ازآنجابیرون می آوردندچه بوده است.گفته شده چندتاپرونده بوده که دفترآقای رئیس جمهورمی خواستند پاکسازی کنندیاچکارکنند،اینهادرآنجا لازم بوده، تاآنجاکه من درجریان قرارگرفته ام مساله از این قبیل نبوده،اولاپرونده هایی که از آنجا بیرون می آورده انداین پرونده هامقداری فتوکپی بوده.امامقداری نسخه اصلی بوده فتوکپی هم نبوده واینهم کم نیست،زیاداست.

آیت الله موسوی اردبیلی سپس پرونده هایی راکه نمونه هایی ازنسخه های اصلی بوددر صفحه تلویزیون به بینندگان نشان دادازجمله پرونده ای بنام آقای جهانگیر(فامیل بخوبی شنیده نشد)رانشان دادوگفت این فتوکپی نیست ونسخه اصلی است.بعد،اینهافتوکپی است(پرونده ای دیگر)یامثل این پرونده، پرونده ای  است نسخه اصلی هم داردو فتوکپی هم دارد.پس اگراینجابگوئیم که چند تاپرونده ای بوده آنهافتوکی هایش رامی خواستندبیاورندبیرون اینجوری نبوده.این مجموعه آن پرونده های سری است(بانشان دادن به بینندگان)،پرونده های محرمانه وکاملا محرمانه است،این پرونده های محرمانه است که دراینجاجمع آوری شده، پرونده های معمولی هم هست.راجع به اینکه اینهارامی آوردندبیرون ببیننداینهارامی شوداستخدام کرد؟نمی شوداستخدام کرد؟افرادی دراینجا (هست)،پرونده هایی دراینجاهست، بدردآن کار(بررسی سوابق برای استخدام)نمی خورد چون نام این(بررسی)درسخنرانی رئیس جمهورهم آمده بود،این پرونده کاظم رجوی است(بانشان دادن به بینندگان)پرونده ای است راجع به روابط ایشان،منبع بودن اودر ساواک وماهی چقدرمی گرفته وچه بودوچه اقداماتی می کرد.این پرونده اولاپرونده اصلی است.فتوکپی نیست وثانیانمی تواندمربوط به این باشدکه مثلامی خواستندپاکسازی کنند، ایشان رادرچه پاکسازی کنند؟یااستخدام بکنند یانکنند؟

[غش درمعامله آنهم درزمان دستگیری!!]

روزنامه کیهان۱۷خراد۱۳۶۰

شب گذشت  آیت الله سیدمحمدموسوی اردبیلی دادستان کل کشوردریک برنامه تلویزیونی درموددکارهیات سه نفره،رسیدگی به تخلفات رورنامه هاواسناد وزارتخارجه، توضیحاتی داد.

آیت الله موسوی اردبیلی آنگاه به مساله اسناد وزارت خارجه اشاره کردوگفت:

دراین موردمسائلی که درروزنامه هامطرح شده تمام حقیقت نیست.من ازطریق دفترریاست جمهوری درجریان این امرقرارگرفتم.

تلفن کردندوگفتندکه آقای ناطقی درحین دستگیری غش کرده است که بعدازتحقیقات معلوم شددرست نبوده.

اینکه گفته شده فتوکپی این اسنادرامی خواسته اندبیرون ببرند،درست نیست.بلکه در میان اسنادهم فتوگپی بوده،هم اصل اسناد وکم هم نبوده.

آیت الله موسوی اردبیلی آنگاه چندموردازاصل اسنادی راکه ازطرف دفترریاست جمهوری قصدخروج آنهاراداشته اندرابه بینندگان نشان دادوگفت درمیان این اسناد،اسنادی هست که بدردمثلاپاکسازی دفترریاست جمهوری یا استخدام افرادنمی خورد.

آیت الله موسوی اردبیلی دراین زمینه به پرونده کاظم رجوی وسندمنبع  بودن درساواک وهم چنین پرونده شاپوربختیارومصدق اشاره کردوگفت:

پرونده شاپوربختیاربه چه دردمی خورد.

آیت الله موسوی اردبیلی هم چنین اشاره که اگرگفته شودکه خروج این اسنادبرای  اطلاعات دفترربایت جمهوری،نیزکارخلافی بوده است.چراکه اگراین واحداطلاعاتی تشکیل شده باشدبدون آنکه کسی ازآن اطلاع داشته باشد،خلاف قانون است.

[رئیس جمهوری که حق انتخاب نداشت]

روزنامه اطلاعات۱۸خرداد۱۳۶۰

سخنان  محمدمنتظری درپیش ازدستور:

بایدکوشش کنیم مردم رادرجریان مسائل مختلف قراردهیم ومسائل راتجزیه وتحلیل کنیم که بایستی خط انقلاب درهمه زمینه های سیاسی واقتصادی حاکم  باشدومخالف این خط هرکه باشدبایددستگیرومحاکمه شود.ما نمی توانیم دراین کشوراجازه بدهیم افرادی مثل تقوی رئیس دفترریاست جمهوری برای ما تصمیم سیاسی واجتماعی اتخاذبکندوخودش دارای پرونده هایی باشدکه من نتوانستم پرونده های اورابیاورم.پرونده های خطرناکیست که ببینیدآقای رئیس جمهوری اختیارش دست چه اشخاصی داده است واین مساله برای ماخیلی حیاتی است.زیرااگراین عناصرقدرت بگیرند،خودرئیس جمهوری راهم کنارمی گذارند.

بنابراین کل عناصرضدانقلاب ومفسدراباید تصفیه کنیم وبااینگونه مسائل باقاطعیت برخوردکنیم.

[توجه!

این روندهمچنان ادامه دارد.به تناسب قدرت ونوع دولت وایدئولوژی حاکم،نه تنهاریاست جمهوری،بلکه ازجمله مراجع تقلیدوایضاآیت الله منتظری(ابوی ایشان)،بایدبرای تشکیلات پیرامون خودافرادی رامنصوب وانتخاب می کردندکه آن قدرت وایدئولوژی زمان آنرا می پسندیدوگرنه بدون رفتن به دادگاه وهیات منصفه ورای قاضی مستقل،حکم قبل ازآن صادرمی شدوبعدباجوی که ایجادشده بود، دستگاه قضایی کشورکه خودمطیع ومنصوب قدرت حاکمه است ،رای راطبق تمایل جوزمان صادرمی کرد.

جدای ازاینکه فردمذکورآدم صالحی بوده یانه بوده،وهمینطورروندی که برای امثال امیر انتظام و یابیت آیت الله شریعتمداری و منتظری ویامشایی دولت احمدی نژادوحسین فریدون دولت روحانی وهکذاامثالهم…بوجود آمد،باهمین شیوه هاهم رای  قضایی  صادرمی شد!

ازیک سورجل شناسی افرادوبکارگیری آنهادر مدیریت کلان خصوصاابتدای انقلاب که همه چیزواقعا آزادبودوکشورومرزهایش دروپیکری نداشت،وامکان وجودشدن همه چیزممکن بود، بسیاراهمیت داشت وازسوی  دیگرناآشنایی و کم وناآگاهی مردم به گرم شدن بازارشایعات و افشاگری دامن می زدوگاه ناواقعی رابه یک حقیقت مسلم تبدیل می کرد.]

[دکتریزدی وبریدن درب باجوش؟]

کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰

اعلام جرم سردبیرمجله پیام انقلاب علیه دکترابراهیم یزدی

حسین کفعمی لاتی(احمدی)سردبیرمجله پیام انقلاب طی نامه ای به دادستان کل انقلاب ضمن متهم کردن دکترابراهیم یزدی به خارج کردن اسنادمحرمانه ازمرکزاسنادانقلاب علیه اواعلام جرم کرد.

دراین نامه آمده است:

مرکزاسنادفعلی انقلاب”ساواک مرکزی سابق” زیرنظردکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیر درامورانقلاب اداره می شد.این مرکزتوسط بردارانی که ازاصفهان عازم تهران شده بودند ومن هم جزوآنهابودم حراست می شد.ایشان چندمرتبه شب هنگام وآن هم بعدازنیمه های شب به آن ساختمان مراجعه کرده وباتوجه به گستردگی وپیچیدگی ساختمان وهم چنین کثرت پرونده هابانام ونشان به گاوصندوق هایی مراجعه وپی ازبریدن درب آنهاتوسط جوش،پرونده هاوپول هایی راکه درآن صندوق ها بودبرداشته وهمراه خودمی بردکه بازبنابه اعتمادبرادران محافظ به دولت هیچ گونه سوء نیتی به وی نشده وازعمل ایشان جلوگیری به عمل نمی آمد.ونکته مهم اینکه بعداطی ملاقاتی که بابرادرزواره ای معاون امنیتی فعلی وزارت کشورکه درآن موقع دادستان انقلاب بودنددرهمان محل داشتیم ایشان متذکرشدندهیچ کس به جزدادستانی انقلاب حق خروج اسنادازآن مرکزرانداشته است.

[درسوریه بودم،خبرندارم،ولی عجالتاعرض می شود….]

روزنامه اطلاعات۲۶ خرداد۱۳۶۰

محمدهاشمی رفسنجانی معاون سیاسی و مشاورنخست وزیردرمصاحبه ای بااطلاعات

پرونده های مفقودشده:

درمورداسنادوزارت امورخارجه من درجریان نقل وانتقال اخیراسنادکه صورت می گرفت نبوده ام ودرسوریه بودم.منتهادرزمانی که آقای قطب زاده وزیرامورخارجه بودظاهراطبق دستورآقای بنی صدرتمام اسنادمحرمانه از وزارت امورخارجه بیرون برده شدکه بعداز اینکه آقای قطب زاده ازوزارتخارجه رفت با تلاش وپیگیری عده ای ازبرادران نخست وزیری ووزارت امورخارجه این اسنادبه وزارت امورخارجه برگردانده شد.تاآنجاکه من شنیده ام دربین این نقل وانتقال تعدادی ازپرونده های محرمانه فعلانیست.حالاکجا هست،آیا مفقودشده یادربین پرونده هایی است که برگردانده شده یانه باجای دیگری است من اطلاع ندارم.منتهاآنطورکه گزارش داده اند مقداری ازپرونده هاهنوزمفقوداست.اسنادی هم که اخیرابرده اندطبق گزارش تلویزیونی دادستان کل انقلاب پرونده کسانی وجود داشته که حتی درقیدحیات نیستندتاچه رسد به اینکه دردفتررئیس جمهوراستخدام شوند یاعده ای درخارج ازمملکت هستندوطبیعی است آنهانمی تواننددردفتررئیس جمهوری کار کنند.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/25234-2017-07-21-08-17-23.html?Itemid=0

 

هرآتش به اختیاری بدون آتش تهیه علیل وناتوان است

قریب۴۰سال است که انقلاب۵۷به پیروزی رسیده،امامنابع طبیعی وملی ونیروی انسانی آن هرسال نسبت به سال قبل فرسوده ترمی شود.

بگذارید مثالی بزنیم:

گاهی شماخودباتوانایی هاوکوشش وممارست به یک مقام وشان وقدرت وثروتی می رسید، که خب طبعاقدرومنزلت آنچه بدست آورده ایدرامی دانید.

وگاه،همچون یک وارث،ارثیه ای کلان بدست می آوریدویکهوویکباره به قدرت وثروت می رسید؛که اگرعاقل ومدیرومدبر باشیدبااستعداد خودحفظش می کنیدوبه آن فزونی می بخشید.امااگرنادان وخودخواه و خودبین باشید،آنرابه بادفناخواهیدداد.

حالاازاینکه برخی باشارلاتانی غصبی وکلاشی وفریب،شان ومقام وثروت بدست آورده اند،می گذریم…

نفت دراین کشور،مصداق  همان ارثیه پدری ست؛ثروت عظیم ملت وکشورایران،که  یکجاطبیعت به ماآنراارزانی داشته است.که اینک بدست واختیارکسانی ست که سواد ومدیریت استفاده بهینه ازآن راندارند.ودارند ممکلت رابه بادفنامی دهند.این وارثین  نفت،کسانی جزهمان روحانیت حاکم نیست!

روحانیت(اعم ازمجمع وجامعه ووعاظ ومداح ومدرسین وغیره)قریب۴۰سال است که راس قدرت است ومسئولیت هرآنچه شده وهست ومی شودبرعهده ایشان است.

اصطلاحی درحوزه های علوم دینی بین طلاب هست،وآن”نظم دربی نظمی ست”وروحانیت حاکم به همین شیوه اداره اموررادراختیاردارد.

روحانیت دراینجامنظورمان”جمهوری ولایت فقیه” است که اکنون سواربرقدرت تخت گاز درحال بردن کشوربه سمت لامذهبی شدن است؛همانکه دکترعلی شریعتی گفت:”مذهب علیه مذهب”.

قبل ازانقلاب اگرفردی برای درس خواندن به حوزه های علوم دینی می رفت وآن مشقت و رنج راتحمل می کرد،اکثراباانگیزه تهذیب و تزکیه نفس خودبودوسپس هدایت وراهنمایی مردم به سمت آنچه که خودرستگاری می دانستند.اماپس ازانقلاب چنین انگیزه ای تقریبانزدیک به صفراست.

شمابرای نمونه به سن وسال وسابقه ومدارج ترقی یک پله صدپله وجهشی!!”حمیدرسایی” که می آیددرمراسمی لوح تقدیربه امیرتتلوتواب!!می دهدنگاهی بیافکنید.حالااین رابگذاریدکنارقدرتی که قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت داردو نیروهایی که اکثراازصنف روحانیت است،بعدتاآخرش راخودبخوانیداین مجمل را…

قوه قضائیه_که ویترین،نمادوشاخص عدالت هرکشوری ست_بخش مهم نیروهایش دردادگاه انقلاب،دادگاه ویژه روحانیت وارتش ومانندآن(ازابتداتاالان) ازهمین صنف،باهمین سن وسال وسوادوسابقه است.

روحانیت عضوحزب ولایت فقیه راس وزیروبم وهمه جای قوه قضائیه است؛ووقتی اندیشه “نصربالرعب”هم توسط اساتیدی چون مصباح یزدی_که هیچ اعتقادی به رای،مردم و دمکراسی انتخاباتی ندارد_آموزش تئوریک داده شود،آنوقت چه آتش تهیه ای می شودبرای آتش به اختیاران؟!!

دعواهای قوه قضائیه باغیرخودش ازهمان سال۵۸تاالان،چون یک فیلم تکراری ادامه دارد.

درابتدای انقلاب گروه های شناخته شده وبا سابقه وهمینطورافرادسیاسی دارای اسم و رسم دارهمدیگرراتقریباخوب می شناختندو برای همین هم زیربارهم نرفتندوحیثیت جمهوری رابرباددادند.

این وسط مردمی که ازاطلاعات وآگاهی های آنان نسبت به یکدیگربی خبربودند،وجه المعامله شدند!

این نیروهاوافرادمردم راوجه المصالحه اختلاف خودقراردادندوسعی کردندبابدست آوردن افکارعمومی ازاین بی خبری وبی اطلاعی مردم بهره وافی برده وآن قدرت و ثروت قلمبه ویکباره ناشی ازنفت راازآن خود کنند!

اولین سیبل وآدرس حمله هم مقام ریاست جمهوری شد.وچون بنی صدرازجنس روحانیت حاکم آنزمان نبود،لذاآتش تهیه برای حذف اولین رئیس جمهورجمهوری ایران،به دکترسیدابوالحسن بنی صدراختصاص یافت.

شان این مقام وایشان(علیرغم انتقادات وارده واشتباهات سهوی وغیرسهوی ایشان)حفظ نشدومخالفین حتی حاضرنشدندرعایت حیثیت انقلاب رابکنندواواین اجازه رایابدتا بتواندفرصت۴ساله خودرانشان بدهد.نیامده کله پایش کردند.

شان ومنزلت رئیس جمهوری حفظ نشد. همچنانکه ازآن به بعدهم هیچوقت این شان ومنزلت حفظ نشد.چون این جمهورجمهوری فرانسه نبود،این جمهوری،جمهورمردم نشد؛جمهوری،جمهوری روحانیت بود؛جمهوری ولایت فقیه.

گفتنی ست بعدازاین شماره که اینک پیش روی شماست،دوشماره دیگرهم هست که این مجموعه رابه پایان می برد؛پس منتظرباشید.

هم چنین یادآوری می شودمطالب داخل[کروشه]استنباط ونظرشخصی ست که ازمتن خبراستخراج شده است.

محمد شوری

نویسنده وروزنامه نگاربیکار

تیرماه۱۳۹۶

@shoorijezehmohammad

[آتش تهیه کیسینجر]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶تیر۱۳۵۸

بنی صدر(کارنامه رئیس جمهور):

یکی ازاعضای باندتهیه کننده واجراکننده طرح کودتای خزنده گفته است ماقرارنداریم بنی صدررا ازمردم بگیریم بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیریم.

(ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبشهت): اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کسینجراست.مطلب بسیارمهمی است خوانندگان حتمااطلاع دارندکه اخیراآقای کارتردرباره گروگان هامطالبی گفته که بسیاری ازمرزهم هاراروکرد.اماحرفی که آقای کیسینجرگفته است:

اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خود صادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند.ازجمله:

اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی،اختلافات مرزی باعراق؛درنهایت  اگرتوانست ازاین موانع سالم عبورکندباید مسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نمایدولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن،این سخنرانی رادرانجمن یهودیان  واشتگتن کرده است)که تا آنروز اسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردندبرای اینکه انقلاب ما نتواندصادشود.

[تکلیف مارااسلام روشن کرده است]

روزنامه بامداد؛۱۰بهمن۱۳۵۸

دکتربهشتی،دبیرشورای انقلاب

دریک سخنرانی دررابطه باانتخاب دکتربنی صدروموضع حزب جمهوری اسلامی درقبال رئیس جمهوری(که متن کامل آن درروزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد،گفت

سوال:

اینکه وقتی رئیس جمهوری انتخاب شدچه خواهیم کرد؟معلوم است که چه خواهیم کرد. کشورکشور ماست.این رئیس حمهوری هم با انتخاب این جامعه سرکارآمده.مادررابطه بااو مواضع مان خیلی روشن است.تاجایی که درخط انقلاب اسلامی باحفظ هویت اسلامیش باشدموردتائیدماست.هرجاازاین منحرف شد،تذکرمی دهیم.انتقادمی کنیم.اگر پافشاری کردجلویش می ایستیم.تکلیف مارا اسلام روشن کرده.تازه رئیس جمهوری کاره ای نیست.مسئولیت هابه عهده دولت ومجلس شورااست.دولت راهم رئیس جمهوری معرفی می کندکه بارای مجلس شورابایدسرکار بیاید. مساله مهم،مساله شورااست.اتفاقاخدمت امام هم که صحبت می شدایشان هم این راتاکید می کردندکه مساله رئیس جمهوری مساله مهمی نیست.

[حزب آنهم بابودجه دولتی که حزب نیست!]

روزنامه بامداد۲اسفند۱۳۵۸

بودجه حزب جمهوری اسلامی

بهشتی درمصاحبه

س:

شایع است حزب بودجه ای ازدولت دریافت می داردوآقای بنی صدرآنراقطع کرده اند؟

بهشتی:

نه حزبی که بخواهدمتکی به دولت باشدنمی تواندحزب باشد.

[روزنامه انقلاب اسلامی اسرارافشامی کند]

روزنامه صبح آزادگان۲۶آذر۱۳۵۹

اعتراض۶۷نماینده مجلس به افشای مطالب جلسات غیرعلنی بوسیله روزنامه انقلاب اسلامی

دررابطه باافشای غیرقانونی مطالب  وگزارشات جلسات غیرعلنی آنهم بصورت تحریف درروزنامه انقلاب اسلامی که نقض آشکارقانون اساسی وافشای اسرارحیات کشور انجام می شودکه نتیجه شکاف بین ارتش و ملت خواهدشد،۶۷نفرازنمایندگان خواستارتحت پیگردقانونی مسببین این عمل شده اند که نمونه نامه درزیرچاپ وکلیشه شده است.

[بی توجهی بنی صدر]

کچویی(رئیس زندان اوین):

روزنامه صبح آزادگان۲۷آذر۱۳۵۹

کچویی(رئیس زندان اوین)

دراویل سال۱۳۵۸گروهی ازمجاهدین خلق توانسته بودندفرصت طلبانه واردزندان قصر شده وباحفظ اصول مخفی کاری دست به شکنجه زده واقرارمی کردند.

به آقای بنی صدر که اوازسوی شورای انقلاب ماموررسیدگی شده بودنداین مساله راتذکر دادیم ولی توجهی نکرد.وماخودباتلاش بسیار آنهارابیرون کردیم.

[گیردادن های رئیس جمهوری]

روزنامه اطلاعات ۲خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهوری به انتصابات قضائی اخیراعتراض کرد.

[اعلام جرم رئیس جمهوری علیه رجایی ونبوی]

روزنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

دررابطه باموافقتنامه الجزایر

رئیس جمهوری نامه دیگری به مجلس فرستاد

بسمه تعالی شانه

ابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری ضمن ارسال نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی دررابطه باانعقادموافقتنامه الجزایرموضوعات دیگری راپیرامون جنبه های حقوقی ومالی این موافقتنامه عنوان نموده است.

رئیس جمهوراین موضوعات راعمدتادردوبخش تحت عناوین پرداخت به غیرآمریکائیان بابت مواقتنامه الجزایرومبارزه باامپریالیسم!….یانفی حاکمیت ملی موردبررسی قرارداده است.

متن نامه به این شرح است:

بسمه تعالی شانه

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

پیرواعلام جرمی که نسبت به آقایان محمدعلی رجایی وبهزادنبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختلاس ازاموال ملت وخلاف قانون عمل کردن های بسیاردررابطه باانعقادموافقتنامه  الجزایرباایالات متحده امریکانموده ام،اینک برای تبیین وضع وشکافتن پاره ای دیگرازجنبه های حقوقی ومالی قضیه ونشان دادن کار دولت درمخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران،مطالب ذیل رابنابرمسئولیتی که برعهده  اینجانب وشماگذارده شده است،به پیوست ارسال می دارم:

۱_پرداخت به غیرآمریکائیان بابت موافقتنامه الجزایردرشش صفحه.این متن نشان می دهد چگونه علاوه برآمریکائیان،غیرآمریکائی هانیز ازبابت موافقتنامه الجزایرسهمی برده اندواز پول های ایران به آنهاپرداخت شده است.

۲_مبارزه باامپریالیسم!یانفی حاکمیت ملی.

این متن که درده صفحه تهیه شده است.از جمله نشان می دهدکه چگونه موافقتنامه الجزایزحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی در تناقض قرارداردوچگونه بیانیه امکان پرداخت ازدارایی های ایران به طاغوتیان فراری از کشوررافراهم می سازد.

امیدوارم نسبت به موادمطروحه رسیدگی عاجل به عمل آید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران_ابوالحسن بنی صدر

روزنامه انقلاب  اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

بدنبال اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی و نبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی و اختلاس ازاموال ملت،رئیس جمهوری درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:

مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران را مخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.

چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهد که دم ازقطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید؟

علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزاز بابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.

روزنامه اطلاعات۳خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوری به دادسرای عمومی تهران

کارهیات بررسی شکنجه تکلیف قانونی دادسرای عمومی تهران راساقط نمی کند.

روزنامه انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس حمهوربه دادسرای عمومی تهران درموردرسیدگی قانونی به مواردشکنجه

ازسوی دکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری برای تعقیب کیفری متهمین آزاروشکنجه از ناحیه دادسرای عمومی تهران،نامه ای خطاب به این دادسرانوشته شده که بااین نامه ۴۶۱برگ اسنادومدارک شامل شکایت وگواهی پزشکان ونامه واظهارات آقای علی کریمی سرپرست سابق زندان قصرضمیمه است.

روزنامه اطلاعات۱۰خرداد۱۳۶۰

بنی صدر:

اگرهمین بیان امام که همه بایدبه قانون گردن بگذارند،اجراشود،مشکلات حل می شود.

[قاضی وحزب بازی؟!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

اگرقانون می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشد،نبایدباشدواین صحیح است.برای اینکه قاضی وقتی خودیک عامل سیاسی است،کار سیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای پیشبردمقاصدسیاسی استفاده کند.

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

بنی صدر:

بنابرقانون،قاضی نمی تواندعضوحزب باشد، رئیس دیوان عالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری اسلامی است.

[تشکیل دادگاه زمان جنگ ازسوی این شورا خلاف قانون اساسی است]

انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

اخطاررئیس جمهوربه شورای عالی قضایی درموردتجاوزبه حدودصلاحیت ووظائف قوه مقننه ونقض قانون اساسی:

رئیس جمهوردرنامه ای به شورای عالی قضایی تشکیل دادگاه زمان جنگ راازسوی این شورا خلاف قانون اساسی  اعلام کرده است.

[اجراقبل ازامضاء خلاف است!]

روزنامه انقلاب اسلامی ۱۶خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرباره آزادکردن گروگان هامصوبات مجلس،قبل از امضاء رئیس جمهورقابل اجرانیست.

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرمورد سرپرستی وزارتخارجه

متن نامه:

آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر

مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین سرپرستی وزارتخانه های بی وزیرحسب وظیفه مقرردراصل۱۲۳قانون اساسی ارسال می شود.

باتوجه به اینکه وظایف واختیارات سرپرست وزارت باوظایف واختیارات وزیراختلاف ندارد ونمی توان اصل۱۴۰راناسخ اصل۱۳۳فرض کرد. بنابراین احرازسمت سرپرستی وزارت نظیر انتصاب وزیرمنوط است به تصویب رئیس جمهوری وتائیدمجلس شورا.چون مجلس نمی تواندصلاحیت واختیارات قانونی رئیس جمهوری رامحدودنمایدمصوبه فوق به منزله تائیدمجلس شوراتلقی می شودوحق رئیس جمهوری درتصویب این انتصاب محفوظ است. اینجانب باسرپرستی شمادروازتخانه های بی وزیرموافقت ندارم وآنراتصویب نمی کنم. علیهذاچهارمعاون وزارت امورخارجه ازطرف شماخلاف قانون وبی اعتباراست.

طلیعه جمهور اسلامی هیچیک ازنهادهای این جمعوری نبایداصول واحکام قانون اساسی رااز طریق بازی باالفاظ مثله وبی اثرنمایند.

رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر

۱۸خرداد۱۳۶۰

[پاتک های رئیس قوه قضائیه]

روزنامه انقلاب اسلامی۶خرداد۱۳۶۰

پاسخ شورای عالی قضایی به نامه سرگشاده رئیس جمهور:

متاسفانه برخلاف خواست وانتظارما،گذشته شماوبرخوردتان بامسائل هیات دولت،مجلس شورای اسلامی لوایح مصوبه واشخاصی که برای وزارت پیشنهادمی شوندمانندعملکرد روز۱۴اسفندوجریان اخیروزازتخارجه این ظن راتقویت کرده است که شماتعهدی درمقابل قانون اساسی ندارید.

روزنامه اطلات۱۰خرداد۱۳۶۰

تغییرات درپست های قضایی ادامه می یابد.

بعدازظهر دیروزسمینارانجمن های اسلامی دادگستری سراسرکشوردرتالاراجتماعات وزارت دادگستری آغازبه کارکرد.

دراین سمیناردکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورطی سخنانی گفت:

ماتغییرات رادرپست های حساس قضایی ادامه خواهیم دادوازاین جنجال بازی کمترین بیمی بخودراه نمی دهیم.

[وقتی گفتندبایدامضاءکند،یعنی فورا!…]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰ دکتربهشتی درپاسخ رئیس جمهور (قاضی نمی تواندعضوحزب باشد):

آقااینهامال فرهنگ فرانسه وغرب است. بگذاریدکنار،اینجاجمهوری اسلامی است. دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورودبیرکل حزب جمهوری اسلامی پیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کردوبه سوالات گوناگون خبرنگاران پیرامون مسائل مطروحه کشوروازجمله به۴سوال خبرنگارمادرباره نامه اخیر رئیس جمهوربه آقای اشراقی،نامه سرگشاده سلامتیان و… پاسخ گفت.

(سوال روزنامه)انقلاب اسلامی:

 آقای دکترشمادرمصاحبه هفته پیش گفتیدکه رئیس جمهور۲تخلف روشن کرده است یک اینکه صورت دارایی خودرا به شورای عالی قضایی نداده اند.دوم اینکه مصوبه مجلس را پس ازتائید شورای نگهبان  درمورد سرپرستی وزارتخانه امضاء نکرده اند،رئیس جمهوردر این۲مورداخیرگفته اندکه طبق قاتون اساسی وظیفه نداشته اندکه صورت دارایی خودرابه شورای عالی قضایی بدهندودرمورددوم نیز گفته اندکه قانون اساسی برای امضاء مصوب مجلس زمانی راتعیین نکرده است.و ظاهرا تفسیرهم برنمی داردومحتاج متمم است.نظر شمادراین مورد چیست؟

دکتربهشتی:

امادرمورداول،قانون اساسی گفته است که دیوانعالی کشوردرباره دارایی های رهبر،رئیس جمهور،نخست وزیر،وزراوهمسران وفرزندان آنهاتحقیق کند،منتهی اولین راه عملی دردنیا برای تحقیق سوال ازخودشخص است.ووقتی که دستگاه های قضایی درزمینه مسئولیت شان ازاشخاص سوال می کنندوظیفه قانونی آنهااست که جواب بدهند.می دانیدکه همه مردم باید به سوالات دستگاه های قضایی پاسخ بدهند.هیچکس نمی توانددربرابر سوالات دستگاه های قضایی بگویدکه جواب نمی دهم.به این اعتبارگفته شده است که ایشان تخلف کرده اندوبعدهم گفته شده که  وقتی امام دراین باره جواب داده اندچندماه است ایشان به خط خودشان نوشته اندکه من چی دارم،چی ندارم وفرستاده اند،نخست وزیر ووزراجواب داده اند.اصلا مردم سوال می کنندرئیس جمهورچه اشکال دارددرکارش که جواب نمی دهند؟اتفاقا این اصل برای ایجاد استحکام بیشترمیان مردم ورئیس جمهور و مسئولان است.نباید جدالی باآن برخورد کرد. بجای اطمینان بیشتر،شک بیشتری ایجادبکند. این چه سلیقه ای است؟

واما سوال دوم.

قانون صریح گفته مصوبه مجلس رارئیس جمهوربایدامضاءکند.این وقتی می گویندباید امضاء کنند وزمان معین نمی کنندطبق فرم قانونی دنیاکه درهمه داده های قانونی دنیا است وقتی گفتندبایدامضا کنندیعنی فورا!…

دراین زمینه چه بهترکه  سوال ازشورای نگهبان بشود.برداشت خودش رابگوید.اینکه ایشان گفته اندتفسیربردارنیست این هم ازآن حرفهاست…

(سوال روزنامه)انقلاب اسلامی:

 آقای دکتر!

اخیرارئیس جمهورطی نامه ای به حجت الاسلام اشراقی گفته اندکه بنابرقانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد،رُئیس دیوانعالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری است،نظر شمادراین موردچیست؟

ج:

ایشان بگویندبنابرکدام قاتون؟ایشان به اسناد کدام قانون می تواند باشد؟

 قانون اساسی جدیدداربم ونظام قضایی جدیدداریم وروزی که آمدندوبنده رامنصوب کردندبه عنوان رئیس دیوانعالی کشورمی دانستندکه من ازبنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی هستم.مساله ای که دراین رابطه ملت مابایدبدانداین است که گفته اندقاضی عضو حزب نباشداین بدین منظوربوده است که قاضی بی طرف باشد.درفرهنگ  اسلامی حقظ بی طرفی یعنی عدالت.درفرهنگ اسلامی گفته می شودکه قاضی بایدعادل باشدیعنی باید خویشتن دارباشد،بایدبرخودمسلط باشد،یعنی بایدبرعلائقش مسلط باشدوالااگرقاضی عادل نباشد،عضوحزب نباشدَوخانواده اش که هست؟خوب دوست وقوم وخویش که داردآن قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمی کند…؟خوب بنابراین درجامعه ماقاضی نباید معمم باشدونبایدغیرمعمم هیچکدام وحالاچه لباسی بایدبپوشد؟وجزوچه ردیفی باشد؟چه عرض کنم؟اگرمعمم باشد،شائبه این است نسبت به معمین وروحانیون کاری کند!واگر غیرمعم باشد،شائبه این است که راجع به غیر روحانیون جانبداری کند،آقااینهامال فرهنگ فرانسه وغرب است،بگذاریدکنار!اینجاجمهوری اسلامی است…

[سوال روزنامه]انقلاب اسلامی:

آقای دکتر!

رئیس جمهوردرکارنامه خودگفته اند:

اگربخواهنددرجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهید،بعدازمدتی مردم بی دست خواهند شد.نظرشمادراین مورد چیست؟

دکتربهشتی:

نظربنده این است که مابایدهردوراباهم دنبال کنیم.هم اجرای حدودالهی امنیت بوجود بیاید،هم بااجرای برنامه های اقتصادی مردم را ازگرسنکی وفقرنجات دهیم.

خوب ازایشان بایدسوال کرد،دست نبرندآنوقت یعنی دزدی راآزادبگذارند؟یازندان ببرند؟اینکه فرقی نمی کند؟

اگردرجامعه ای که بخواهدفقرومحرومیت به این گستردگی وجودداشته باشدبخواهنددزدرا زندان ببرند،همه جای این مملکت زندان خواهد شد.

[سوال روزنامه]انقلاب اسلامی:

آقای دکتر!

نظرشمانسبت به نامه سرکشاده آقای سلامتیان درموردعدم امنیت  قضایی وضرب وشتم ایشان توسط هواداران حزب جمهوری اسلامی درهمدان،چیست؟

دکتربهشتی:

والله هواراران حزب جمهوری اسلامی حتی در نوشته ایشان نبود!یادم نمی آید؟کجاش بوده؟روزدوشنبه جریانی درهمدان پیش آمده است، این جریان رابایددستگاه قضایی محل،یادادگاه انقلاب محل رسیدگی کند.اما اگرمساله رادر مجلس عنوان کند،این یک جریان غربی است.

اگرروزنامه دیروزانقلاب اسلامی این جریان را برای حمله به رئیس دیوانعالی کشوروسیله قراردادندوهمزمان باآن یک مطلب دیگری هم نوشته اندکه ازخارج کشورهم نامه ای نوشته اندکه درتهران اثاثیه شان راازمغازه برده اندو غیره،نمی دانم چرااین نامه هاکه برای ما فرستاده می شودابتداسرازروزنامه ها در می آورد؟من هنوزنامه ای راکه به نام من نوشته اندخودندیده ام.اینهاراملت می فهمندکه جوسازی است؛این ملت رانمی شودفریب داد.

رئیس دیوانعالی کشوردررابطه بانامه رئیس جمهوربه مجلس درمورداینکه چرانخست وزیربرای وزارت بازرگانی ودارایی معاون تعیین کرده است گفت:

نخست وزیرکه مسئول اداره کشوراست آیا می تواندبگویدمسئولیت چندوزارتخانه به عهده من نیست.من هم نخست وزیرم وهم مسئول اداره کشورودربرابرمجلس ونمایندگان مردم مسئولم وهم چندوزارتخانه راطوری اداره می کنم که نه می توانم آنهاراعزل کنم ونه نصب کنم،حتی به عنوان معاون.این پاسخی است تاآنجایی که به قانون اساس  مربوط می شود وبهتراست این سوال بطوررسمی ازشورای نگهبان بشودوآن شوراجواب بدهد.

حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰

هادی غفاری نطق در مجلس:

تذکری هم داشتم راجع به برادرمان آقای بنی صدر.دیروزدرنامه ایشان نوشته اندکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشد.بنابرقانون من به عنوان یکنفرازمردم نه به عنوان نماینده می خواستم بدانم این قانون کجاست.این قانون اساسی است یاغیر.اماایشان گفته اندکه قاضی نمی تواندغضوحزب باشدسوال می کنم اگرقاضی عضودفترهماهنگی بودبازهم مخالف قانون است؟

رئیس  دیوان عالی کشور(بهشتی)درپاسخ رئیس جمهورکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشدگفت:

مطابق کدام قانون قاضی نمی تواندعضوحزبرباشد؟

مثل اینکه قوانین آن  قوانینی است که درذهن ایشان هست وبایدبگویم کجاست این قوانین؟

آقای بهشتی طبق این این قانون:

ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه

ماده ۵۲به منظورحفظ بی طرفی کانب در انجام وظیفه ورعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان درمشتغل  قضایی در احزاب سیاسی وجمعیتهای وابسته به آنهاوهرگونه تبلیغات حزب وانتشارروزنامه یا مجله سیاسی وحزبی مننوع است.

ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی:

قانونی که می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشدازمصوبات مجلس منحله سابق است.

ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی:

ایشان درارتباط بااین سخن بنی صدرکه گفت:

“قاضی نمی تواندعضواحزاب باشد”،گفت:

احتمالانظرآقای بنی صدرازقانون،همان ماده قانون مصوب مجلس منحله سابق است که در موردقضات گفته شده برای حفظ بی طرفی بایدقضات عضوهیچ حزبی نباشد.بجزحزب رستاخیزکه ازاین قانون مستثنااست…درفقه اسلامی جایی نداریم که قاضی نمی تواند عضوحزب باشد.اگرحزب اسلامی وبامعیارهای اسلامی باشدچون منافاتی باعدالت ندارد، عضویت درآن برای قاضی مانعی ندارد.در اسلام،دین ازسیاست جدانیست.

پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی به ربانی املشی:

آقای ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی دراظهارات خودماده۵۲قانون سازمان قضایی (بااصول تشیکلات دادگستری)راکه قضات را ازشرکت دراحزاب سیاسی منع کرده منصوب منحله سابق وخلاف اسلام ومخالف قانون اساسی دانسته وقابل اجرانمی داند.اولااین قانون درسال۱۳۳۵تصویب شده وفقط در مجلس منحله(مجلسی که درجریان انقلاب منحل گردید)تبصره ای به آن اضافه شدکه (تبصره عضویت درحزب رستاخیزملت ایران که ازشئون این ماده مستثنااست)بدیهی است، حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست. بعلاوه طبق رویه متخذه درشورای انقلاب اسلامی ومجلس شورای اسلامی وسایر نهادهای جمهوری قوانین گذشته مادامی که نسخ نشده اندبقوت خودباقی است.

[این تخلف صریحی ازقانون اساسی است]

روزنامه کیهان۲۱خرداد۱۳۶۰

دکتربهشتی:

قانون اساسی برای مسائل مورداختلاف راه حل های روشن دارد.

دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورپیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون مسائل جاری مملکت باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کرد.

خبرنگاری پرسیدکه نظرشمادرموردنامه بنی صدربه رجائی راجع به طرح تعیین سرپرست وزارتخانه های بی سرپرست که به تصویب مجلس وتائیدشورای نگهبان رسیده است وبا توجه به بیانات اخیرامام چیست؟

دکتربهشتی پاسخ داد:

این تخلف صریحی ازقانون اساسی است.

محکوم بودن حمله به دفاتروگروه ها:

بهشتی:

حمله به یک دفترچماقداری وضدقانون است و حمله به دفاترحزب جمهوری اسلامی یا کتابفروشی های نهادهای انقلابی حضورملت درصحنه!است.

مامعتقدیم قبل ازهرچیزهمه مابایدخودراازاین خصلت پرآسیب یک بام ودوهواخلاص کنیم.

سوال شد:

اخیرامسئولان مملکت هم رئیس جمهوروهم دادستان کل کشوردراثبات تخلفات خوداز قوانین طاغوتی استفاده کرده اند،آیااین قوانین اعتباری داردیاخیر؟

رئیس دیوانعالی کشورگفت:

قوانین پیشین تاتصویب قوانین جدیدباید رعایت شود،مگردرچندمورد:

اول،هرجاقانون برخلاف اسلام باشدکه طبق اصل۴قانون اساسی خودبخودبی اعتباراست. وفقهای  شورای نگهبان اظهارنظردرباره مخالفت این قوانین رابااسلام برعهده دارند… دوم،درمواردی که قانون های گذشته برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد.دراین مواردنیزباتصویب قانون اساسی آن قوانین اعتباری ندارد.

سوم،درمواردی که نهادهای قانونی امروزبرپایه  قانون اساسی جدیدبوجودمی آیندوصرفا در قانون اساسی وقانون مصوب پس ازانقلاب است،اعتبارقانونی دارد.ورعایت قوانین قبلی درمورداین نهادهای بوجودآمده جایزنیست. شورای عالی قضایی نهادی است قانونی که بر پابه قانون جدیدبوجودآمده است ودرقانون اساسی صفات وشرایط اعضای این شورابه روشنی بیان شده است.بنابراین قوانین سابق هرگزنمی توانددرموردشورای عالی قضایی و اعضای آن اعتبارداشته باشد….به همین دلیل بودکه هفته قبل سوال کردم که وقتی این آقایان می گویندچرااین نوع قضات درحزب یا سازمان های سیاسی دیگرعضویت دارند بگویندبه کدام قانون استنادکرده اندتاپاسخ آنهابه روشنی داده شود؟پس ازآنکه اعلام کردندکه استنادآنهابه ماده۵۲قانون تشکیلات عدلیه است روشن شدکه آنهاازاین اصل مهم حقوقی غفلت داشته اندکه این ماده درمورد نهادهای قضایی که برپایه فانون اساسی جدید یامصوبات شورای انقلاب بوجودآمده وشرایط قضات دراین قانون به روشنی برشمرد شده هیچگونه اعتبارقانونی نخواهدداشت.

[اختیاراتی بیش ازحدمی خواهد!]

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

عطاء الله مهاجرانی(درنطق خوددراولین دوره مجلس):

من هیچ وقت یادم نمی رودکه آقای بازرگان درنطق پیش ازدستورشان ضمن تقدیررئیس جمهورمحترم که درجبهه می جنگندوجنگ را هماهنگ ورهبری می کنند،سه نکته رادرمورد ایشان توضیح دادند.

این سه نکته این بودکه ریاست جمهورجناب آقای بنی صدربه”من”ومقام خودبیش ازحد تکیه می کنندودوم ایشان اختیاراتی بیشتر و آزادترازحدودقاتون اساسی می خواهند.چون ایشان خارج ازمقام ریاست جمهوری ومقام اجرایی عالی رتبه به تبلیغ وتلقین سازوکارهای تبلیغ سیاسی می پردازندواگردقیقابه واقعیت نگاه کنیدمی بینیدکه چنین چشم اندازی و چنین منظره ای متاسفانه دوباره درمقابل ماهست…

[نوع جدیدقراردادوثوق الدوله]

انقلاب اسلامی۴خراد۱۳۶۰

اعلام خطرهاوهشدارهای رئیس کل باتک مرکزی ایران به بهزادنبوی

 روزنامه  انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰

نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:

بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنکی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.

بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح  بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.

موافقتامه الجزایرموردرسیدگی واظهار نظرمجلس قرارگیرد.

نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی در اختیارگذاشته شود.

اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزار ومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیر دریافت می کردیم.

[چه بلاهایی که برسرمان نیاوردند!]

روزنامه انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰

برطبق آخرین خبرهای رسیده صبح دیروز

حجت فرح،محمدرضاگنجی،وناصردهقان در حال اعتصاب غذااززندان الیگودرزبه محل ناامنی منتقل شدند.

ساعت ۵صبح دیروزهرسه نفراعضای دفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهور(ازنا)اززندان الیگودرزبه محل نامعلومی انتقال داده شده اند.این سه تن درنامه ای که به دست خبرنگارمارسیده گوشه ای ازمسائل خودراباملت ایران درمیان گذاشته اند:

بسمعه تعالی

اینجانبان حجت فرح،محمدرضاگنجی وناصر دهقان که درراه الله واستقرارقانون گام برداشته وهدفی جزمنافع مردم برای رضای خدانداریم چه کارهاکه برسرمانیاوردندومی گویندشکنجه که وجودندارددرصورتیکه از لحظه دستگیری که یک شب قبل ازعیدبود عذاب روحی ماوخانواده ماشروع شده است. زیراجواب منطق برای اثبات اتهامات ماندارند.

[منهم هستم!!]

روزنامه صبح آزادگان۵خرداد۱۳۶۰

سیدمحمدخامنه ای ازدفترهماهنگی وهمکاری مردم بارئیس جمهوری انتقادکرد.

[محاصره نظامی  بانک مرکزی توسط لاجوری]

روزنامه انقلاب اسلامی۷خرداد۱۳۶۰

اطلاعیه بانک مرکزی ایران

درپی صدوراطلاعیه روابط عمومی دادستان انقلاب که طی آن ادعاشده بودطبق گزارشی اسنادبانک مرکزی  نقل وانتقال یافته وازآنها نسخه برداری شده است وهم چنین بدنبال تحت کنترل قرارگرفتن درب های بانک مرکزی باصدوراطلاعیه ای به این اعمال بشدت اعتراض کزد.

علیرضانوبری:

مامورین دادستانی بامحاصره بانک مرکزی درپی یافتن چه اسنادی هستند؟!

اگرازگزارش حسابرسی بنیادمستضعفان می ترسندبایدبداندگزارش این حسابرسی به محضرامام ودفترریاست جمهوری درموقع خودتقدیم شده است.

صورت مجلس مربوط به۶میلیون تومان پول است که توسط دادستانی درفرودگاه توقیف شدوبخلاف قانون بجای نامعلومی برده شد. ودراسنادگمرک تهران موجوداست.

بنده برای خداوفقط او،تا نیمه شب دربانک کارمی کنم….

 تاکذابان درپیشگاه خداوند معرفی گردندوتا سیه روشودهرکه دراوغش باشد…

به حضرت آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشورشکایت کردم وامیدداشتم که مساله حل بشود.اکنون  باگذشت یک روزدیگروازآنجا که ماموران آقای لاجوردی هنوز درخارج ازبانک درورودی بانک رادرکنترل دارندواین عمل تاثیر سوئی درکارمندان بانک وعابرین ومردم ایران می گذارنداینجانب ضمن اعتراض شدیدبه این امرازمقام دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی عاجل رادارم وبخصوص صحت وسقم گزارش ادعایی آقای لاجوردی بررسی وگزارش شودو روشن شود که آیا نحوه ی عمل منطبق با موازین اسلامی بوده است یاخیر؟

[خروج ازبن بست به شیوه رئیس جمهور]

نشریه امت

ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکتر حبیب الله پیمان

۴خرداد۱۳۶۰سال سوم شماره ۱۰۹

بخشی ازمقاله

(خروج ازبن بست به شیوه رئیس جمهور):

نگاهی به مطالب چندروزاخیرانقلاب اسلامی بخوبی جنبه های مختلف این سیاست رانشان می دهد.

حضورتبلیغاتی آقای رئیس جمهوردرمراسم بزرگداشت معلم شهیددکترعلی شریعتی،روش استقامتی که آقای بنی صدربه عنوان پشتوانه ایدئولوژیکی کارشان ازسوره والعادیات می آورند،تعقیب جزایی دادستان انقلاب توسط رئیس جمهور،نامه رئیس جمهوربه نمایندگان مجلس درباره بیانیه الجزایردرموردگروگان هاو اثبات اینکه هیچیک ازشرایط امام ومجلس در موردآزادی گروگان هارعایت نشده است،نامه  رئیس جمهوربه رئیس مجلس که درآن خواستاردریافت نوارهای مذاکرات جلسه غیر علنی مجلس می شوندوسرمقاله  طنزآمیز روزنامه انقلاب اسلامی_محرم ونامحرم_وده هامطلب دیگرکه توسط دفترهماهنگی مردم و رئیس جمهورونویسندگان وسخن پردازان و اقتصاددانان واساتیداهل فن،همه بخشی ازاین سیاست هستند.

[ارمغان رئیس جمهورولیبرال هابرای مردم]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

ارمغان رئیس جمهورولیبرال هابرای مردم وانقلاب چیست؟

پیشنهادات مشابه نظیرپیاده روی،انجام تظاهرات که ازجانب برخی عناصراین خط طرح شد،همه برای آن بودکه اگرامام بپذیرند واجازه تظاهرات ویاانجام رفراندوم بدهند، با شرایط شکننده کنونی اوضاع راوخیم و تضادهاراتشدیدوانقلاب رادرمعرض تهدید جدی وخطرسقوط قرارداده اندواگر نپذیرند، اینطوروانمودخواهدشدکه امام چون می داند مردم ناراضی وبرضدحاکمیت اندازرفراندوم و یادادن اجازه تظاهرات به مخالفان می ترسند.

[خط حمله تازه رئیس جمهوری وهوادارانش]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

این باررئیس جمهوروگردانندگان دفترهماهنگی ودیگرجناح های جبهه لیبرالی که ازبهانه هاو مستمسک های تبلیغاتی سابق تقریبامحروم بودندوتب چماقداری وحملات ودرگیری هایی ازآن نوع تاحدودی فروکش کرده بود؛خط حمله تازه ای برمبنای قضیه آزادی گروگان هاو برمحورقانون علیه دولت ترسیم کردندوکوتاه آمدن دولت رادراین قضیه بهانه یک هجوم شدیدتبلیغاتی علیه حاکنیت آن قراردادند.

[تحلیل های غلط آقای رئیس جمهور]

 نشریه امت

(ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکترحبیب الله پیمان)

۱۱خرداد۱۳۶۰سال سوم ش۱۱۰

جناح لیبرالی وآقای رئیس جمهور اشکال اساسی کارخودرادرمبارزه باجناح مقابل متوجه نیستند.آنان به غلط می پندارندکه مردم ونیروهای انقلابی مشتاقانه برای حاکمیت آنان روزشماری می کنند.نارضایتی اقشاری ازمردم ازعملکرددولت ومسئولین و حزب جمهوری رابه حساب علاقمندی آنان به خودمی گذارند،درصورتی که طرفداران واقعی آنهابطورعمده جزاقشاروطبقات مرفه وسرمایه دار ومالک وتاجروبورژوازی اداری ونظامی نمی باشند.

[بگومرگ بربنی صدر]

انقلاب اسلامی۱۲خراد۱۳۶۰

حمله چماقداران به مراسم افتتاحیه دفترهماهنگی همدان

بنابرگزارش خبرنگارانقلاب اسلامی ازهمدان،احمدسلامتیان پیش ازظهرروزگذشته به منظورشرکت وسخنرانی درمراسم افتتاحیه دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهورهمدان وارداین شهرشد…گروهی چماقدارکه تعدادآنهابه حدود۳۰الی ۴۰نفرمی رسیددرحالی که شعارهایی چون حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله ومرگ بربنی صدرمرگ برسلامتیان می دادندواردمحوطه شدندوبه ایجادتشنج وبرهم زدن مراسم پرداختند…چماقداران به مامورین انتظامی که فاقدوسایل دفاعی بودندحمله بردندوتعدادی ازمامورین رامجروح نمودند.این گروه مهاجم سپس شروع به پرتاب سنگ بطرف مردم وسخنرانی کردندوتدریجابه طرف جایگاه سخنرانی یورش برده واقدام به شکستن تریبون بلندگووضبط سوت نمودندوسپس چماقداران درکمال وقاحت وبی شرمی به احمدسلامتیان حمله برده ووی رازیرضربات شدیدخودگرفتند…ازنکات جالب توجه درحمله چماقداران به مراسم این بودکه وقتی مهاجمین مشغول ضرب وشتم احمدسلامتیان بودندیکی ازآنهاچاقوی بلندی برسینه سلامتیان گذاشته بودوفریادمی کشیدبگودرود بربهشتی، مرگ بربنی صدر…

[آقای دکتربهشتی!

 آیاشماهرگزطعم کتک خوردن بی رحمانه وبی محابابه قصدکشت راچشیده اید؟!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

ازنامه ی سرگشاده احمد سلامتیان:

جناب آقای دکتربهشتی!

شمامسئول تامین امنیت قضایی دراین کشور هستیدوامروزعده ای تحت لوای نام شمابه ضرب چماق وآجروتهدیدچاقومی خواستند مرامجبورکنندکه بگویم درودبر بهشتی،مرگ بربنی صدر!

باوربفرمائیداگرتکه تکه هم می کردندبزورنمی گفتم دروربربهشتی!

باذره ذره وجودتکه تکه شده ام مسلما فریامی زدم مرگ براستبداد…

آقای دکتربهشتی!

 آیاشماهرگزطعم کتک خوردن بی رحمانه وبی محابابه قصدکشت راچشیده ابدیانه؟

امامن ازدژخیمان سی ام تیر۲۸مردادسالهای بعد،در جریان مبارزات ملت ایران درزندان وخیابان زیادکتک خورده ام.ازپلیس فاشیست آمریکادرجریان تظاهرات علیه جنگ ویتنام. وازپلیس فرانسه درجریان حمایت ازخلق قهرمان فلسطین وازپلیس آلمان درجریان تظاهرات علیه شاه نیززیادکتک خورده ام.همه این کتک هادوجنبه دارد:دردآنی ولذت یادآوری بعدی آن.دقت کنیدمی گویم لذت،چون وقتی انسان برای دفاع ازحقی کتک خورد،دردزود زائل می شودولذت دفاع ازحق باقی می ماند.

واماجناب آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم همه ی تفاوت سلیقه ها،فکرمی کنم شمانمی توانیدمنکرشویدکه من نماینده مجلسی هستم که شماسمت ریاست آن رادارید،همیشه گفته ایدکه هم وغم شمااعتباروحیثیت این مجلس است.آیااعتباروحیثیت این مجلس ازاعتبار نمایندگان آن جداست؟

درهرهفته ده هانفرازآنهاکه اکثریتی که شمادر مجلس رئیس آن هم هستیددرسراسرکشوراول سخنرانی هارامی گذارندآیااین حق رابرای نمایندگان  آنچه که مرتبااقلیتش می نامیدو می گویندازهمه حقوق بهره وراند،قائل هستید؟

چندهفته است سه نفرازجوانان مسلمان از آنانکه بجرم سردادن چندشعارازرفتن شماازسه یاعلیه شمابه یک تاسه سال زندان محکوم شده انددراعتصاب غذابه سرمی برندچگونه اجازه می دهیدنمایندگان دیگری راکه نظر متفاوتی باشمادارندباین شکل موردهجوم قراردهند؟باضرب چماق وچاقو بخواهند مجبوربدادن شعارهایی علیه هم عقیده خود کنندکشان کشان درخیابان هابگرداندوبزنن و هنوزتصورمی کنیدنمایندگان مجلس شمامی توانندآزادانه ابرازعقیده کنندواعتباری برای مجلس شمابافی خواهدماند؟

جناب آقای رجایی!

شمانخست وزیری هستیدکه تابحال هرگزدر طول تاریخ این کشور ازحیث تمرکزقدرت نظیرآن وجودنداشته است. شماخودرافرزندمجلس می دانید.همیشه می گوئید خواستاراعتبارمجلسید،اگرکسی دراین مجلس مخالف شماصحبت کردآیاجزایش این است؟

من امروزحس کردم جزای مخالفت بابودجه_ مارادرهمدان ازهوادا ان شما،همان جوانان حزب اللهی که آن اندازه مشتاقانه درتلویزیون مدحشان راگفتیددریافت داشتن بابهره شما مسئول امنیت این کشورشده ایدآیانمایندگان طرفدارشمادرمجلس نیزبه همین ترتیب در چنگ یک مشت درنده تحریک شده رهامی شونداگربه جای من یکی ازموافقین بی قید و شرط بودچه؟شما،فی المقل آقای ناطق نوری بنابوددرجایی سخنرانی کندوعده ای به وی رفتاری رامی کردندکه امروز بامن کردندشماچه می کردید؟

[مشاوری که اعدام شد]

روزنامه اطلاعات۱۲خرداد۱۳۶۰

اتهامات مشاورحقوقی دفترریاست جمهوری اعلام شد.

روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکزبدنبال اعلام خبربازداشت منوچهرمسعودی مشاورحقوقی دفترریاست جمهوری اعلان داشت که جهت اطلاعات امت مسلمان وانقلابی ایران برخی ازاتهامات وی به اطلاع میرسد:

ا_ارتباط وهمکاری باشبکه وسیع خروج غیرقانونی ارزواسنادومدارک ضدانقلابی به خارج ازکشور

۲_اخذرشوه وکلاشی ازخانواده های ضدانقلابی وتلاش جهت آزادی افرادضدانقلاب که دستگیرشده اند

۳_اخذرشوه های کلان جهت کانالیزه کردن مناقصه وزارتخانه های مختلف به نفع افرادخاص وضدانقلابی که دراین رابطه تاکنون۱۵نفر ازجمله دونفر روحانی نمابه اسامی سیدعیسی صدروسیدمهدی فیروزآبادی دستگیرشده اند.

۴_سوء استفاده ازموقعیت دفترریاست جمهوری واخذرشوه های کلان بدفعات متعدد.

۵_همکاری باعوامل خودفروخته رژیم کثیف ومزدورسابق.

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

تلگرام همسرآیت الله طالقانی به خانم مسعودی:

ازشنیدن خبردستگیری آقای منوچهرمسعودی وکیل محترم ومبارزدادگستری بسی متاسف  گردیدم.من به شماحق می دهم که پس ازسال هادردورنج ونگرانی وناامنی وحبس،باآن همه خدمات صادقانه درحق مبارزین دردوران طاغوت چنانکه هرروزبرای دفاع ازمظلوم اعم ازدانشجووطلاب وبازاری ازشهری به شهری می رفت امروزدردوران پیروزی انقلاب این گونه به اوپاداش می دهند…

روزنامه انقلاب اسلامی. ۱۳خرداد۱۳۶۰

نامه زینب مسعودی همسرمنوچهرمسعودی به آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور

[توجه!

درهمین  زمینه روزنامه انقلاب اسلامی درهجرت نوشت:

اعدام منوچهر مسعودی،مشاورحقوقی بنی صدر-پاداش خمینی بکسی بودکه علیه روزنامه اطلاعات برای اعلام جرم کرد.

وصیت نامه واتهامات وی دراولین شماره روزنامه انقلاب اسلامی درخارج ازایران به چاپ رسیده است.

دربخشی ازوصیت نامه ایشان می خوانیم:

“…تا جائیکه مقدوربوده است درراه اعتقادات خوددرجهت پیشبرداهداف انقلاب اسلامی از هیچگونه کوششی فروگذار نکردم.در محاکمه حضرت آیت الله طالقانی مفتخرم که بعنوان وکیل مدافع ایشان رابعهده داشته ام و باز هم درجریان حرکت بنیان کن ملت ایران در جریان  به ثمررسیدن انقلاب زمانی که روزنامه اطلاعات مقاله توهین آمیزی علیه حضرت امام نوشته بود،یعنی زمانی که نان وحلوا قسمت نمی کردند،به منظوردفاع ازقدرت وعظمت نیروی لایزال ملت وحمایت ازرهبری آن اعلام جرمی علیه روزنامه اطلاعات ونویسنده مقاله آن به دادگستری دادم که در واقع اعلام جرم علیه شاه ونظام دیکتاتوری بود….”

این روزنامه هم چنین نوشته است:

روز دوشنبه۲۷مهرماه۱۳۶۰دادستانی انقلاب که درطریق سرکوب و کشتارانقلابیون حقیقی دست دادستان رژیم گذشته راازپشت بسته بودخبراعدام منوچهر مسعودی مشاورحقوقی رئیس جمهوربنی صدرهمراه با۳۳نفردیگراز مبارزین راه استقلال وآزادی ایران اعلام نمود. اتهامات منوچهر مسعودی بنابراطلاعیه روابط عمومی آقای لاجوردی عبارتنداز:

شرکت درکودتا،همکاری باگروهک های ضد انقلاب،مانوربرای تضعیف رهبری انقلاب، اظهارات کذب غرض آلود،اخاذی ازخانواده های متهمین،دخالت درامور قضائی و بالاخره زنای محصنه مکرر!»

[نوبری موردتائید نیست]

روزنامه اطلاعات۱۳خرداد۱۳۶۰

وزیراموراقتصادی ودارایی ادامه کارعلیرضانوبری راتائیدنکرد.

دکترحسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی باانتشاراطلاعیه ای به اظهارات اخیررئیس جمهوری درموردمدیریت بانک مرکزی ایران پاسخ داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

جناب آقای بنی صد رئیس جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مذاکرات حضوری دردفتر جنابعالی وعطف رونوشت شماره نامه۲رس_۵۳مورخ۳اردیبهشت۶۰حضرتعالی به جناب آقای نخست وزیرکه تحقق وگزارش درموردعملکردآقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی ایران رابه اینجانب محول کرده اید،به این وسیله بررسی زیررابادرنظرگرفتن خداو وجدان(همانطورکه خواسته بودید)انجام گرفته به استحضارمی رساند:

۱_بانک مرکزی ایران طبق بندالف ماده۱۰قانون پولی وبانکی موظف به تنظیم سیاست پولی واعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشوراست.هیات دولت براساس اختیارات قانونی خودکه بوسیله قانون اساسی ومجلس شورای اسلامی به اوتفویض گردیده،مسئول اخذتصمیمات خوودرزمینه سیاست کلی اقتصادکشوروتبعات ناشی ازاجرای آن درقبال مجلس می باشدکه درصورت لزوم مجلس می توانددولت رااستیضاح نماید.بنابراین هیچیک ازمسئولین ارگان های دولتی بدلیل مخالفت یاعدم قبول این تصمیمات حق استنکاف کارشکنی وسهل انگاری دراجرای تصمیمات دولت راندارند.رئیس بانک مرکزی درمواردی برخلاف اصل فوق عمل نموده است.به عنوان مثال دلیل ارائه شده ازطرف آقای نوبری درروزنامه انقلاب اسلامی شمار۵۴۸مورخ سه شنبه۵خرداد۶۰مبنی برابطال مذاکرات بیانیه الجزایرکه براساس سیاست کلی دولت می باشدصرفابرمبنای تشخیص شخصی است.

۲_رئیس بانک مرکزی موظف به حفظ اسرار بانک است.بندج ماده۲۰قانون پولی وبانکی کشوررئیس کل بانک مرکزی راموظف می کند که قبل ازشروع به کاردرمجمع عمومی سوگند نمایدکه قبل ازشروع به کاردرمجع عمومی سوگندنمایدکه اسراربانک راحفظ نماید.بر خلاف ماده مذکورنامه شماره۲۱۰۵مورخ ۲۴دی۵۹بانک مرکزی ایران که به امضای آقای نوّبری می باشدوبالای آن به خط خودشان عبارت خیلی محرمانه نوشته است وبنابراین جزواسنادسری بانک می باشددراختیارروزنامه انقلاب اسلامی قرارداده شدواین روزنامه در شماره۵۴۹مورخ ۶اردیبهشت۶۰آنرادرج نموده است.

۳_همانطورکه که می دانیدپایه واساس بانک برمبنای اعتمادمی باشد.

مدیریت بانک مرکزی متاسفانه نتوانسته است اعتمادلازم وکافی دولت وسایر نهادهای انقلابی برخوردارباشد.ازجمله دلایل این امر علاوه برعدم حفظ اسراربانک،نحوه برخورد ایشان باعده ای ازکارمندان مسلمان واخراج بععضی ازآنهامی باشد.ازنتایج عدم اعتماد استقرارافراددادستانی انقلاب دراطراف بانک مرکزی است.این موضوع می توانددرسست کردن اعتمادمردم به نظام بانکی وتضعیف ارزش پول موثرباشد.جای تردیدی نیست که ادامه چنین وضعی به نظام بانکی کشورصدمه می رساند.

باتوجه به مطالب یادشده،ادامه کارآقای نوبری درسمت رئیس کل بانک مرکزی ایران موردتائیداینجانب نمی باشد.

روزنامه کیهان۲۰خرداد۱۳۶۰

رئیس کل بانک مرکزی استعفاداد.

رئیس جمهوراستعفای نوبری راپذیرفت.

[خداامثال بنی صدررالعنت کند]

کتاب درمکتب جمعه،ج۴ص۲۲خطبه نمازجمعه۱۰مهر۱۳۶۰هاشمی رفسنجانی:

دراین جریان خیلی چیزهافهمیدیم که من انتظاردارم فرماندهان ومسئولان جنگ درمصاحبه هایشان به مردم بگویند.ولی آن چیزهایی که ماازگوشه وکنارفهمیدیم این بود که مابی خودمعطلیم وخداکسانی امثال بنی صدررالعنت کندکه درگذشته مارااینقدردرجنگ معطل کردند.

[توجه!

به شهادت فرماندهانی چون شمخانی_که بعدهادرصداوسیمای ج.ا،اقرارکرد_ بنی صدردر جنگ خیانت نکردوخائن نبود]

[تشبیه بنی صدربه محمدعلی باب]

کتاب درمکتب جمعه،ج۴خطبه نمازجمعه،هاشمی رفسنجانی۱آبان۱۳۶۰

وضع بنی صدرکه به توالت هواپیماپناه برد مثل وضع میرزاعلی محمدباب است که وقتی ازدارافتاد،درتبریزبه توالت پناه برد.بعدیک نامه ازجامعه بهائیان به مجلس شورابه من نوشتندواعتراف کردندکه چراماراتشبیه به بنی صدرکردید.

[اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است]

(نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران، رویدادهاوتحلیل،ش۳۲)

به نقل ازروزنامه جمهوری اسلامی۲۸دی۱۳۶۰

موسوی خوئینی ها(نطق درمجلس):

درجواب معین فرکه به دفاع ازغضنفرپوربپا خاسته بودگفت:

مادرباره کسی صحبت می کنیم که هم پیمان وهمکاربوده باکسی که در جهت مجلس شرکت می کرده،وفردی بوده که می خواست انقلاب واین جمهوری ازبین برده شود.ازجهتی این مجلس راترک کرده که در جهت براندازی حرکت کندومی رودمخفی می شودوحرکات زیرزمینی می کندوبه این دلیل دستگیرمی شود…این شخص اگردرزندان نبودآیاشماقسم می خوردید(خطاب به معین فر)که به مجلس می آمد؟اونه تنهابه مجلس نمی آمدبلکه درجهت نابودی آن اقدام می کرده.اوشخصی بودکه اگراین امکان در اختیارش بودبایک بمب مجلس رامنفجرمی کرد.

اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است.

[توجه!

قصاص قبل ازجنایت به قصدپیشگیری.

خیلی ازقضاوت هاوسپس عملیاتی شدن آن در ابتدای انقلاب ودهه۶۰،بازتاب چنین افکاری ست که ذاتابه هردلیل(درست ونادرست) و بخاطرداشتن قدرت درمدیریت سیاسی اجرایی شد.

فاجعه کنونی اثرات تفکری ست که پیش ازوقوع جرم،معتقداست اصلاچنین شخصی حیاتش غیرموجه است!؟

موسوی خوئینی که دوره ای مدیرمسئول روزنامه سلام رابرعهده داشت،اکنون همچنان به دینی اعتقادداردوازجمله پدر خوانده های اصلاح طلبان است!]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

محمد شوری: چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم (تدارکاتچی ولایت فقیه)

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/25295-2017-07-25-21-07-59.html?Itemid=0

اولین حکمیت یا هیات حل اختلاف  که تشکلیل شد،انقلاب۵۷،هنوزپابه سن نگذاشته بود؛طفلی بودکه بدلیل نارس بودن سزارین شد!!

قوه مجریه که خودش دوسرودوسوداداشت،یک سمت اختلاف ودوقوه مقننه وقضائیه سمت دیگرآن.

آن دوسر،سران حزب جمهوری اسلامی(هاشمی رفسنجانی وبهشتی)بودندکه طبعاوذاتاآب شان بابنی صدردریک جوی نمی رفت. و وجود ابوالحسن بنی صدررادردایره خودزائدومزاحم می دانستند.

دلگرمی آنان به خمینی بودکه طرف آنان را خواهدگرفت،لذباکانالیزه کردن خمینی این حمایت یکسویه خمینی از انحصارتالحظه مرگش ادامه پیداکرد.

انحصارچاه ویلی شدکه هرچه می خواستند  باانواع هیات حل اختلاف ومجمع تشخیص مصلحت پرش کنند پرنمی شد!!

درسمت قوه مجریه اولین نخست وزیرکه می بایست خودووزرایش ازسوی مجلس تائیدصلاحیت می شد،به اولین ریاست جمهوری که سیدابوالحسن بنی صدرباشدتحمیل شد.

شایداگراولین رئیس جمهوری دکتربنی صدرنبود،تاربخ انقلاب۵۷جوردیگررقم می خورد!

ریشه اختلاف ازآنجایی شروع شدکه کاندیدای حزب جمهوری اسلامی(جلال الدین فارسی)بدلیل افغانی  بودن ازدورخارج شد.واز همه مهم تروبااهمیت ترمنع شدن دکتربهشتی ازکاندیداتوری توسط خمینی.

انقلاب۳۸ساله شدواین اختلاف باوجودحذف پست نخست وزیری واعمال نظارت استصوابی بازحل نشد،بلکه این تشتت مثل یک غده سرطانی درحال متورم شدن است؛زیرانمی شودمردم راباادای دمکراسی درآوردن و انتخابات برگزارکردن فریب داد،وازآنطرف تقریباتمام عزل ونصب های مسئولین باشخص رهبری(ولایت مطلقه فقیه)باشد؟!!وازطرفی این رهبری نخواهدمسئولیت اعمال خودرا بپذیردوپاسخگوباشدواحیانااستیضاح شودو یااستعفاء دهدویابرکنارشود؟وحتی باتکبرو استکبارتمام عیار،خودرادرمعرض پرسش خبرنگاران ورسانه های داخلی وخارجی هم قرارندهد؟

که مارابیادآن ضرب المثل معروف کفن دزداولی ودومی می اندازد!!

لااقل شاه ایران(محمدرضاپهلوی)گاه مصاحبه هایی ترتیب می داد؛ولی ایشان(ولی فقیه) دائم درحال سخنرانی وارددادن است!!

هیچ “باید”ی راهم متوجه خودنمی داند!!

مردم ایران بایک”متکلم الوحده”ای روبروشده اندکه خودرانایب خداوسخن  خودرا،سخن خدامی داند!!

می گویدهرچه من گفتم درست است!!اگرهم درست درنیاید،می دهیم”آتش به اختیاران” کارهایی انجام دهندکه درست دربیاید!!وبرای این استمراروسلطه خودچون ضحاک ماردوش برای حفظ شان خود،وآن جلا وجبروتی که ساخته؛افرادبسیاری راقربانی می کند….

ازنکات جالب تاریخ۳۸ساله انقلاب،اتفاقی بودکه برای رهبرفعلی(آقای خامنه ای)دردوره ریاست جمهوریش پیش آمدوآن تحمیل  نخست وزیری میرحسین موسوی به ایشان توسط خمینی بود.

یعنی همان کاری که ایشان وحزب متبوعش بابنی صدرکردند.

آنها(حزب جمهوری اسلامی به ریاست دکتربهشتی)ازاول جارزدندکه رئیس جمهوری درقانون اساسی کاره ای نیست ودرست هم بود.سه پادشاه که دریک اقلیم نمی گنجد؟!!وتمام ریشه بدشومی وبدیمنی انقلاب بهمن۵۷همین  تصوبب زورچپانی وضرب العجلی قانون اساسی بود.

فرصت آگاه شدن  ازمردم سلب شدوهمه چیزباجوالتهاب احساسات وشعارمرگ برفلان وفلان شروع ومتاسفانه تاالآن هم ادامه پیداکرد…

باتوجه به اتفاقات پیش آمده خامنه ای تصور می کرداینبارتفاوت داردومجلس بااوست ونخست وزیرهم ازوست؛ولی تحلیل حزب جمهوری  درست ازآب درنیامدوعلی اکبر ولایتی_یارغارخامنه ای ازابتداتاالان _ تائیدنشد.

هاشمی رفسنجانی همان زمان گفته بودکه نظرورای من نیزولایتی بود،ولی مجلس به میرحسین موسوی رای داد.

اگردفاع وحمایت خمینی ازمیرحسین موسوی  نبودایشان قطعاکس دیگری رابعدازاستعفاء جانشین می کرد.

کینه خامنه ای ازمیرحسین موسوی در انتخابات۸۸،بدلیل حمایت بی شائبه خمینی ازمیرحسین موسوی درآن زمان بود؛که باتائید وتبریک زودهنگام ریاست جمهوری احمدی نژادپیش ازتائیدرسمی شورای نگهبان،آنراآشکارکرد؟!

خامنه ای خوب می دانست چنانچه میرحسین موسوی  رئیس جمهوری شود،دوقطبی شدیدی درجامعه ایجادخواهدشد،لذامانع شد؛وبعدهم  آن اتفاقات که افتاد…

آنزمان میرحسین موسوی(باحمایت خمینی)، خامنه ای را به شغل تدارکاتچی بودن واداشت…

سخنی که خاتمی(باوجوداصل ولایت فقیه) در پایان دوره ۸ساله اش،رسمابه آن اعتراف کرد!

 جمهموری ولایت فقیه هرحزب وفردی راتدارکاتچی رهبرمی خواهد.

هیچ حزبی وفردی نمی توانددرعرض ولی فقیه ان قلت کندوگرنه حیاتش سلب خواهد شد.

این مسیری ست که مادر این۳۸سال رفته ایم. وهمچنان باهیات های حل اختلاف ومشاورینی ازنوع عمروعاص وابوموسی اشعری روبرمی شویم که درایزوله جمهوری ولایت فقیه،هربار که لازم باشدقرآنی  راسرنیزه می کنند!…

جمهوری اسلامی که حفظش ازاوجب واجبات است وراسش ولایت فقیه وبدون آن دیگر جمهوری اسلامی نیست،برای حفظ خودش در هردوره که باطوفان اختلاف مواجه می شود دست به حربه هایی زده وباخوراندن مسهل هایی باطعم شکلات وهمطینوراستعمال نشادر به ملت،سرمردم را کلاه گذاشته است.

آخرین حربه ای که  پیش بینی می شودقبل ازمرگ خامنه ای توسط خامنه ای(بدلیل اینکه اجازه ایشان شرط است)عملیاتی شود،این است که قانون اساسی بازبرای برای دوم تعمیروتعمیم شده ومتمم بخوردواینبارریاست جمهوری حذف ونخست وزیری دوباره احیاوباصطلاح نظام پارلمانی برقرارشود.

یعنی هرکه درمجلس اکثریت آوردنخست وزیر هم ازاوست.

امری که برای اصلاح طلبان حکومتی نیز خوشاینداست.چون وجودآنهاباوجوداصل ولایت فقیه است که وجودپیدامی کندوگرنه عدم درعدم خواهندشد.واینگونه دوباره کمافی السابق قدرت سیاسی واجرایی بین دوجناج انحصار،آنهم ازانتخاب مردم میان افرادی که شورای نگهبان بانظارت استصوابی آنراتائیدکرده است!!

سعیدحجاریان درمصاحبه اخیرخودباروزنامه اعتمادبه آن اذعان داردومی گوید:

“من هیچ‌وقت نگفتم تافتح سنگرفرماندهی. این داستان رابرای من ساختند.من ولایت فقیه راقبول دارم،من قانون راقبول دارم.براساس قانون،جبهه دوم خردادمی ‌تواندمجلس را بگیرد،شورارابگیرد،ریاست‌جمهوری را بگیرد…”

گفتنی ست مطالب داخل[کروش]استنباط ونظرشخصی اینجانب ازمتن خبراست.

هم چنین اعلام می کنیم شماره بعدی قسمت پایانی این خواهدبودکه چندروزآینده منتشرخواهیم کرد.

محمد شوری

نویسنده وروزنامه نگاربیکار

تهران،مردادماه۱۳۹۶

[کارمارسیدگی به شکایت ازروسای سه قوه است]

روزنامه صبح آزادگان۲۹فروردین۱۳۶۰

درسومین جلسه هیات سه نفری حل اختلاف

تصمیم گرفته شدجلسه ای باحضوررئیس جمهورونخست وزیرووزیرمشاوردراموراجرائی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری پارس درپایان این جلسه حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات دولت طی یک مصاحبه اختصاصی باخبرنگارخبرگزاری پارس پیرامون مسائل مطروحه درجلسه دیروزهیات گفت:

قبل ازهرچیزبایدعرض کنم که درذهن بعضی این توهم پیش آمده که هیات به کلیه شکایات رسیدگی می کندولی وظیفه هیات فقط رسیدگی به شکایاتی است که مربوط به تخلفات احتمالی شخصیت های نامبرده در حکم امام به آقای مهدوی کنی که عبارتنداز رئیس جمهوری،نخست وزیر،رئیس مجلس شورای اسلامی ورئیس دیوان عالی کشورمی باشد…مساله دیگری که درجلسه دیروزمورد بحث قرارگرفت کارروزنامه هاوجرایدبودکه رعایت ضوابط قانونی راآنطورکه بایدنمی کنند وتخلفاتی صورت می گیرد.بازهم برای آنکه بی نظری کامل هیات مشخص شودقرارشدکه از مسئولین روزنامه هابرای جلسه آینده ددعوت شودودراین زمینه برای هرکدام ازمسئولان روزنامه دعوتنامه رسمی نوشته خواهدشدتا پس ازمذاکراتی که باحضورآقایان خواهیم داشت اگرتغییرات روشنی دیده نشد ناچار هیات به وظایف خودکه  معرفی به مردم و قراردادن نظرخودواسنادومدارک دراختیار دادستانی باشدعمل خواهدکرد.

[علت عدم شرکت جاما دربحث آزاد]

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

دراین جلسه نماینده جامااعلام نمود:

به اعتقادمادرشرایط کنونی که جامعه ایران مواجه بامسائل متعددازقبیل بحران اقتصادی، عدم امنیت قضایی،مشکل مسکن،موضوع آزادی هامسائل بیکاری،تورم گرانی،جنگ، مهاجرت روستائیان به شهرها،آوارگان جنگی و افغانی،مسائل کشاورزی وصنعت وهزاران نابسامانی دیگرمی باشد،نشستن ودرمورد موضوعات صرفاایدئولوژیک ازقبیل دیالتیک، اخلاق،جهان بینی مادی والهی،شناخت وروش شناخت سخن گفتن،دورشدن ازواقعیات و پرداختن به ذهنیات است…سازمان های دیگر چون مجاهدین خلق،نهضت آزاری،دفترریاست جمهوری وجبهه ملی ایران برضرورت بحث، شروع بحث درزمینه های سیاسی و اقتصادی مسئولین صداوسیما زیربارنرفته و دراولویت دادن به ایرادهای ایدئولوژیک،اصرارورزیدن، سرانجام دراین زمینه نیزتوافق اصولی میسر نگردید.

[رفراندوم شدنی ست]

روزنامه صبح آزادگان۴خرداد۱۳۶۰

عطاء الله مهاجرانی نماینده شیراز:

رفراندوم پیشنهادی رئیس جمهوربراساس تصویب دوسوم آراء نمایندگان مجلس امکان پذیراست.

[رئیس جمهورموظف است که امضاء کند]

روزنامه انقلاب اسلامی۷خرداد۱۳۶۰

دکتربهشتی درمصاحبه مطبوعاتی

طرح مساله رفراندوم درست به منظورتضعیف جمهوری اسلامی تضعیف مجلس وتضعیف دولت است.

تابحال۲تخلف روشن ازطرف ایشان(رئیس جمهور)انجام گرفته است.

خبرنگارانقلاب اسلامی:

درپاسخ شورایعالی قضایی به نامه سرگشاده رئیس جمهورآمده که گذشته شماوبرخوردتان بامسائل این فکرراتقویت کرده که شماتعهدی درمقابل قانون اساسی ندارید؟

نظربه اینکه این مطالب  ازناحیه بالاترین ارگان قضایی کشور(که وظیفه رسیدکی به تخلفات رئیس جمهورراطبق قانون به عهده دارد)عنوان شدسوال این است که درصورتی که اتهامات فوق ازنظرشورایعالی قضایی محرزاست چرا دراین مورداقدامات قانونی به عمل نیامده؟و اگربیان این اتهامات صرفادررابطه بااختلافات سیاسی وپاسخ به اعتراض ریاست جمهوری به نقض قانون اساسی است فکرنمی کنیدبه هر حال عملی دورازانصاف وقانون است؟

دکتربهشتی:

چه بهترکه قسمت آخراین سوال رانمی گفتید. همان قسمت اول که می گفتید جواب روشنی داشت.تاحالا۲تخلف روشن انجام گرفته است:

۱_اینکه رئیس جمهورصورت دارایی خودو همسروفرزندان رابه دیوان عالی کشورنداده با اینکه کتباآنهارابافاصله های طولانی فرم های لازم برای ایشان فرستاده شده وایشان ازعمل به این وظیفه قانونی خودداری کرده اندوالبته دیوانعالی کشورکه وظیفه تحقیق درباره اموال ودارایی رهبر،رئیس جمهور،نخست وزیرووزرا رابه عهده داردازراه های دیگراقدام خواهد کرد…ولی خوب ملت بداندکه رئیس جمهور از انجام وظیفه خودداری کرده است.

۲_برطبق قانون اساسی مصوبات مجلس پس ازآنکه ازطریق شورای نگهبان قانون اساسی  تائیدشدبرای رئیس جمهورفرستاده می شودو طبق قانون اساسی رئیس جمهورموظف است آنهاراامضاکندوبرای اجراابلاغ کند مصوبه که مجلس درموردسپردن سرپرستی وزارتخارجه به نخست وزیرتصویب کردوشورای نگهبان هم انطباق آن راباقانون اساسی تائیدکردچندین هفته است برای رئیس جنهورفرستاده شده است وتاآخرین اطلاعی که بنده دارم هنوز امضاءوبرای اجراابلاغ نکرده اندواین تخلف صریح ازوظیفه ریاست جمهوری برطبق قانون اساسی است…متاسفانه آقای رئیس جمهوراین جنجال روزنامه ای راآغازکرده اندوطبیعی است که شورایعالی قضایی برحسب اقدام به آرمان وخواست ملت وخواست رزمندگان و دلیران درجبهه هابرحسب دستورموکدامام باز وظیفه خوددانست که ازهیات۳نفری بخواهد که آنهاتوضیحات لازم رابدهند.

[دعواسرلحاف ملاست]

انقلاب اسلامی۱۳خرداد۱۳۶۰

نبوی سخنگوی دولت:

آقای مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوروسخنگوی دولت یکشنبه گذشته دربک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کردوبه سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل جاری مملکت پاسخ گفت.

خبرنگاررادیووتلویزیون پرسید:

این روزهاحملات واهانت هایی به دولت می شود،چرادولت درمقابل آنهاسکوت کرده است؟

مهندس نبوی پاسخ داد:

والله بعضی دوستان هم که ازمظلومیت دولت دلشان می سوزدبه خودماهم می گویندکه روزنامه های مختلف درروزبه شمامطالبی و حتی درحدتوهین شخصی می گویند،چرا دولت سکوت می کند؟

درواقع علت سکوت دولت چندعامل است:

اول اینکه طبق فرمان امام نمی خواهیم تشنج درجامعه ایجادشود.البته بازمی گویندخوب چه ربطی دارد.وقتی می گویندشمادرمساله گروگانها،اختلاس کردیدویادزدی کردیدو قراردادوثوق الدوله  امضاکردید،اطن راکه جواب دادن تشنج  ایجادنمی کند؟!که البته جواب دادن به این سادگی امکان پذیرنیست؛درواقع ماریشه های مساله راهم  بشکافیم و معلوم بکنیم کسی که امروزبه ماانتقادمی کندازچه موضعی داردانتقادمی کندواصل انتقادبرچه مبنایی صورت می گیرد؟تااین روشن نشودپاسخ دادن به انتقادچیزی راحل نمی کند. لذامابایدانتقادکننده رامورد بررسی وتجزیه وتحلیل قراردهیم واین مساله درشرایط فعلی درست نیست.لذاماسکوت می کنیم.درحالیکه می بینیم درخیلی ازموارداین سکوت سخت است.هرجاکه می رویم سخنرانی کنیم راجع به گروگانهاازماسوال می شود.راجع به تالبوت ۵۶میلیون دلارواخیرا بودجه هم به آنهااضافه شده است.واقعاما مجبوریم درجنب مساله مطالبی رابگوئیم ومسایل اصلی رانمی  توانیم مطرح کنیم. بلحاظ مصلحت انقلاب….به هرحال دولت خطاواشتباه دارد.امااینرا،هم مردم می دانند،ما هم می دانیم که خیلی ازانتقادکنندگان انگیزه الهی  ندارند.یعنی بخاطرخداومصالح مردم انتقادنمی کنند.درعین حال بعضی هاهم ممکن است داشته باشند…یکدفعه تیترهاریزودرشت می شود.خوب معلوم است درواقع لله نیست. مثلاراجع به گروگانها.خوب ۵ماه می گذرد چطورمی شودیکدفعه احساس تکلیف می شودوباآن شدّت هم مطرح می کنند؟مردم هم می دانندکه خودمساله اصل نیست،دعوا سرلحاف ملاست.دعواسراین است که یامامی خواهیم قدرت کسب کنیم یامراقب باشیم  قدرت راازدست ندهیم.

خبرنگارما(انقلاب اسلامی) ازسخنگوی دولت پرسید:

شماانتقادمی کنیدکه چرابعضی روزنامه هااز دولت انتقادمی کنند؟آنهم درشرایط زمانی خاص؟مثلاپس ازبردن یک لایحه به مجلس؟ و ازطرفی گفتیدبایدببینیم انتقادکنندکان چه کسانی هستندوچه انگیزه هایی دنبال می کنند؟آیااین سخن بااصل توجه به«ماقال»ونه «ماقال»متناقض نیست؟وازطرفی دولت ادعا داردکه اعضاء کابینه اش۳۵میلیون مردم ایران است؛خوب اکثرجرائدهم که درخدمت دولت است؛فقط یکی دوروزنامه سعی دارندمردم را ازآنچه درمملکت می گذردآگاه کنند..(نبوی:یعنی آنهادرخدمت دولت نیستند؟) خبرنگار:هستند منتهی…(نبوی:یعنی پول می گیرندهان؟)

خبرنگار:اجازه بدهیدسوالم رامطرح کنم؟

دیگراینکه می گوئیدچرایکدفعه انتقادات شدت می گیردبه لحاظ این است که شمالایحه ای رابه مجلس برده ایدومدعی شده ایدکه مثلارئیس کل بانک مرکزی بادولت هماهنگ نیست وآزادی گروگانهاراخیانت می داند.خوب آیامردم(که اعضاءکابینه شماهستند)نبایدآگاه شوندکه وی به چه دلایلی مخالف باآزادی گروگانهابوده است؟وببان این مطالب آگاهی به مردم است ونه جنگ بادولت.

مهندس نبوی پاسخ داد:

ببینیدمساله«انظرماقال»راماقبول داریم،ولی بعضی اوقات مساله«کلمه الحق یرادبها الباطل»راهم توجه کنید.آقایان صحبت هایشان رامی کنند،کسی هم جلوشان رانگرفته است.ولی مامی گوئیم چطورمی شودکه خیانت مادرمساله گروگانهاشب بعدارتصویب «لایحه حذف همایونی»به اوج خودش می رسد؟معلوم است که گروکشی است!کسانی غیرمستقیم بمامی گویندکه آقاشمالایحه رااز مجلس پس بگیرید،کسی بابودجه هم مخالفت نمی کند.ببینیداصیل ترین گروهی که بامساله آزادی گروگانهامخالف بودند دانشجویان مسلمان خط  امام بودند.خیلی  هم ازاینکار دلخورهستند.یعنی ازشیوه عملکرددولت.ولی واقعابببنیدبعدازاین جریان،صداشاان درنیامده است.درحالی که خودشان ازروزاول رفتند جاسوسخانه رااشغال کردندوباچه خون دلی چقدرتلاش کردند.حالا حتی بخودشان اجازه ندادنددراین شرایط این مساله رامطرح کنند. حالاکسانی که آنوقت اگرالتماس می کردید صبرکنیدببینیم مساله چه جوری است؟هی فشارمی آورند که نه امروزفردا گروگانهارا آزادکنید!حالایکدفعه درموضع انقلابی قرار بگیرندودولت رامتهم به خیانت کنند.درماجرای گروگانها،آنهم درست بدنبال تصویب لایحه حذف فرمان همایونی…

[ماشین امضا!!]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:

صبح آزادگان:

باعدم پذیرش استعفای رئیس هلال احمربه نظرشماتکلیف فرمان همایونی مصوبه مجلس شورای اسلامی چه می شود؟

بنی صدر:

من هم اکنون گفتم که درمطلب امام درمورد قانون واجرای قانون بایدبشودوماطبق مبناعمل بکنیم.

راجع به دونفرصحبت شده که ازاین قانون این دونفربوده اند:آقای نوبری،وآقای دکتربهزادنیا.

خوب اولاهردونفرآنهاطبق قانونی انتخاب و نصب شده اندکه شورای انقلاب تصویب کرده. قاعده اش اینست که که اخلاق اسلامی حکم می کندآنچه که هست به مردم گفته شود، خوب گفته اندبه اینهاکه هماهنگی ندارند، خوب فقط دراین موردهماهنگی لازم است یا درهمه مواردهماهنگی لازم است؟

رئیس جمهورحق نداردازدیگران توقع هماهنگی بکند؟

حالااین هم به کنار،ولی جمهوری ماجمهوری اسلامی است که درآنجااصل ارزیابی  وانتقاد است.جمهوری اسلامی است که وقتی صحبت این جمهوری راامام می کرددرپاریس می گفت که این یک جمهوری است که درآن استعدادها می شکفند.انسان های مسئول درجای خود قرارمی گیرندبی حساب وبی کتاب کسی نصب نمی شود.

راجع به هردوی این دونفربه من گزارش شد. گفتنداینهاناسازگاری دارند.

آقای وزیردارایی که منصوب شد،من به اوگفتم شمابه عنوان یک مسلمان برودربانک مرکزی رسیدگی کن.مسئول مستقیم شمائید.رسیدگی کن اگردیدیدکه رئیس بانک مرکزی بدعمل کرده بسیارخوب به من گزارش بده وتغییرش رابخواه.

روزی اوآمدپیش من وگفت نه من چیزی ندیدم.وگفتم خوب بسیارخوب بازهم تحقیق کنیداگرچیزی دیدیدبیائیدبگوئید.برای اینکه یک مسئولی راازجایی بردارنددراین جمهوری هیچکس نبایدبپرسدچرا؟کم وکسرقضیه چی هست؟والااین یک اصل اساسی راازبین می می برد.

شماکه خبرنگاریدبرویددربانک مرکزی بپرسید که این آدم تا۴صبح آنجاکارمی کندیاخیر؟واگردیدیدنتیجه این خدمت شبانه روزی با صداقت،بااخلاص باایمان این جورشد،آن دیگری که مسئول شد،آن چه جوری عمل خواهدکرد؟واین آن اصلی است که مابخاطرآن اصل ایستادگی رالازم دیدیم.

حالاهمه اینهابکنار،ازنظرمن که وقتی مسئول وزارت دارایی شدم دستگاه بانکی متلاشی بودوجمع وجورشدوراه افتاد؛هدف اولی این بودکه ماازوابستگی به سیستم پولی جهانی به سیستم نظام بانکی جهانی جدابشویم واین سیاست رادرپیش گرفتیم،آیااین سیاست همین خواهدماندیاخیر؟این سوالی  است که جواب می طلبد.اگرسیاست همین سیاست می  ماندآن کسی که توانایی اجرای این سیاست هست وهماهنگی داردبسیارخوب بیایدروی ضوابطی بگوینداین آدم هست.وزیردارایی. بیابدبگویداین آدم این چیزهاراداردبرود مشغول بشودتاببینیم چی ازآب درمی آید!بشرطی که این تضمین وجودداشته باشدکه اگرآن ضوابط رعایت نشدوآن کارهاانجام نگرفت،آن آدم بیایدواستیضاح بشودکه چراخلاف کرد؟

سوال صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:

برابراصل۱۲۳قانون اساسی رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس راپس ازامضاء به مسئولان اجرایی ابلاغ نمایدولی مصوبه وزارتخانه های بی سرپرست هنوزبه دولت ابلاغ نگردیده دلیل  این امرچیست؟

دکتربنی صدر:

رئیس جمهوریک حقوقی دار،دیک وظایفی دارد،یک تکالیفی دارد،اگرقرارباشدبگویندکه ماهماهنگی بین خودمان داربم پس این دیگروظیفه هماهنگ کننده فی امان لله! سرپرست وزارتخانه هاهم که تصویب رئیس جمهورنمی خواهدآنهم فی امان لله!نخست وزیرهم لارم نیست رئیس جمهورموافق آن  باشدفی امان لله!صداوسیماهم که شماباشید آنهم که رئیس جمهورکه جزوقوه مجریه نیست تانظربدهد،آنهم فی امان لله!پس بآقی ماند ایشان ماشین امضاء است.من خیال نمی کنم که رئیس جمهوررامردم انتخاب کردندبرای فقط اینکار!؟

پس صحبت سراین بود.برای هیات سه نفره هم همین نامه رانوشتم که امیدواریم این مساله یک راه حل منطقی پیدابکند.

رئیس جمهوری مجموعه ای است ازاین حقوق، مسئولیت هاوهرجایی راکه شمالازم ندیده اید حذف بکنیدخوب این یکی راراه حلی برایش پیدابکنید؟دیگرنمی شودکه شمابگوئیدیک وظیفه داریدوآن هم امضاء است!تاوقتی که امضاء بکنیدبگویندخوب.شمااگرموافق نبودید،می خواستیدمثل احمدشاه یک وسال ونیم طول بدهیدامضاء نکنید.درموردگروگان هااین حرف زده شد.که البته قیاس مع الفارق است.اوقراردادوثوق الدوله بود.قراردادوثوق الدوله خیانت آشکاری به ایران بود.حالادرمقام کسی که این حرف رازده مقایسه اش همان مقایسه است.خوب این به عهده خودش که کار خودش راارزیابی کرده وبه تصویب  مجلس نرسیده بودقانون نبود.

آنچه راکه من امضاء کردم مصوب مجلس بود. قرارنبودغیرازآن مصوب انجام بگیرد.خوب پس ماچه تکلیفی داریم؟

 اگربکنیم که می گویندچراکردی(اگرموافق نبود)اگرنکنیم می گویندچرانکردی؟حالااگرراه حلی پیداکرداین قضیه که هیچ مسائل حل می شودواگرراه حل پیدانکردکه بازبرمی گردیم به بحثی که درابتدای این مصاحبه  آوردیم.ناچاریک تکلیفی پیدامی شودبرای این.مسائل.

هفته نامه کارگر:

دربحث آزادی که ازرادیوتلویزیون پخش می گردد،نماینده حزب کارگران انقلابی عملااز مقامات رادیووتلویزیون حذف شده است،این حذف فقط بدلایل سیاسی صورت گرفته که باوجوداعلام آمادگی نماینده این حزب بوده است ودرنظرگرفتن این مطلب که شمامکرراضرورت آزادی عقیده وبیان سیاسی متذکرشده اید،لطفانظرخودراراجع به این حذف ونقض آزادبودن این بحثهااعلام کنید؟

بنی صدر:

اگرشماتقاضای شرکت دربحث کرده ایدو نگذاشتنداین خلاف اصل آزادی است.وبه نظر من بحث آزاد،بحث آزاداست وآزادی یک سویه نیست.

بایدازهمه جهات آزادی رعایت شود.مساله باید مساله مردم باشدوحاضرشوندکه دراین بحث هابااطمینان کامل شرکت بکنندواگرنه شکلی است بی محتوا.

کیهان:

باتوجه به اینکه شماقبلامخالف مسلح بودن گروههابوده ایدواکنون گروه های مخالف انقلاب عدم امنیت رابه عنوان دلیل حمل سلاح ذکرمی کنند.لطفابه عنوان فرمانده کل قوابفرمائیددرصورتی که جمهوری اسلامی در تامین امنیت بامشکلاتی مواجه باشدآیااین مشکلات می تواندمجوزی برای حمل اسلحه باشددرصورت پاسخ منفی نظرشمادرباره مسلح بودن گروهی که برای شمانامه نوشته است،چیست؟

دکتربنی صدر:.

 سوال دوقسمت دارد:یک قسمت مربوط می شودبه امنیت.

ازنظرمن اگردستگاه قضایی مابی طرف باشد امنیت درکشوربرقرارمی گردد.خوب حالااگر امنیت نیست یانباشدکه ممکن است بگویند هست،من عقیده ام این است که قانون باید عمل شود.

اگرقانون می گویدکه قاضی نبایدعضوحزب باشدواین صحبح است،برای اینکه وقتی قاضی خودیک عامل سیاسی است وکار سیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای انجام کارسیاسی استفاده کندوبه نظرمن عاجل تربن کار،مهم ترین کار،اساسی ترین کاراین است که ماامنیت قضایی رامستقر بکنیم واین دراختیارفرمانده کل قوانیست. دراختیاررئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی هست که تذکرمی دهد.

قسمت دوم سوال شمااین است که آیا می شوداین رابهانه قراردادکه هرکس بگویدچون امنیت قضایی نیست پس من خودن اسلحه بدست می گیرم؟خوب این می شودقانون جنگل.نه این رانمی شودبهانه قرارداد.برای اینکه خوداین هم جزیی ازخرابی اولی است.

احزاب سیاسی وگروه های سیاسی  بایداز خودبلوغ ورشدسیاسی نشان بدهند.اگرقرار بشودکه مسائل راباژ_۳حل بکنیم هیچ وقت به خط رشدنخواهیم رسیدوقتی شمامرزرازور بکارمی بریدیعنی چه؟یعنی آسان ترین کاررا انتخاب می کتیدوازقبول مبادله آزادآراء و عقایددرمی رویدونتایج حاصل ازآن این است که بهانه می شود.این کمبودامنیت قضایی است ومن امیدوارم وقتی که جنگ به پایان رسدفرصت مناسب فراهم بیایدبرای برقراری امنیت.ازسویی وخلع سلاح ازسوی دیگر. بطوری که امنیت کامل مردم بشود.چون شما آمدیدگفتیدکه طرف بی خودبزند،بی خود نزنند،اینهاصحیح است.نبایداین کارهارا بکنند. ازاین طرف هم هست،شماهم طبق قانون حق نداریداسلحه داشته باشید.

خبرگزاری فرانسه:

امام خمینی اخیرافرمودندکسانی که با مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان نیز تائیدشده است مخالفت کنندمفسدفی الارض هستندوبایدمحاکمه شوندشمامصوبه مجلس درموردسرپرستی وزارت امورخارجه توسط نخست وزیرراقبول نکرده اید،پس ازفرمایشات امام آیااین مصوبه راقبول خواهیدفرمود؟

والله بدین ترتیبی که شمانوشته ایدایشان نفرمودند.انتقادازقانون،ضرورت یک جامعه قانونی است.فرض براین است که اکثریت واقلیت  وجودداردواین تغییرنمی کند.اقلیت کوشش می کندباتوضیح وانتقاد،غلط بودن مصوبات اکثریت رابرای افکارعمومی روشن بکندکه دردوربعدرای اومی شوداکثریت ورای بقیه می شوداقلیت.اگراین نشودکه خوب بابدیک مجلس راانتخاب کرد.انتخابات بی معنی می شود.پس بحث درقانون درست و غلط بودن آن ازارکان قانونی بودن یک جمهوری است.ظاهرادرحوزه هاهم براین اساس عمل می شود.

ایشان گفتندانتقادازقانون مجازاست،اجرای قانون غیرازانتقادقانون است.صحبت ایشان درباره اجرای قانون است.

قانون هم یک جزئش امضاء شدن آن است. جزورسمیت قانون است وقبل ازاین رسمیت قانون نیست.راجع به اینکه آن امضاء چگونه بایدباشدحرفم رازدم وامیدوارم که موضوع حل شود.امیدواریم که به سوالات شماجواب گفته باشم…

این راهم بگویم که وقتی شمامی گوئیدهر جمعه جمع  شودیدبه مناسبت نمازوغیرنماز، این همان رفراندوم است،حرفی ندارم،رای داده بشودمردم بیابندرای بدهندکاملامطیع حرف مردم هستم.دیگرنگرانی ودادقال برای چیست؟اینگونه فرصت هارانبایدصرف زدوخوردهای  سیاسی کردوالاخیلی چیزهارابه خرابی می کشد.

چون قرارشددراین موردهم عمل بشود،من بیشترازاین نمی گویم.

بازهم تاکیدمی کنم من ازروز اول مسئولیت رابرعهده گرفته ام،پذیرفته ام آماده ام این مسئولیت راادامه بدهم وشمامردم این سرزمین ازطریق شماخبرنگاران اطمینان می دهم که اگرکاری به کارشمانداشته باشند بیشترازاین هم نه ماپیروزی رادراین جنگ بدست می آوریم واین پیروزی به معنای یک دگرگونی اساسی درتمام منطقه است.واین دگرگونی  اساسی حضورابرقدرت هارادر منطقه صعیف می گرداندوامکان استقلال مردم مسلمان راافزایش می دهد.وبه اسلام امکان می دهددرخشندگی وتلالوخودرادر زندگی انسان عصرامروزبدست بیاورد.ماآماده این کوشش بزرگ هستیم.اگربه ماکمک کردند برفرض اینکه دعاصحیح باشدکه ناسازگاری ازجانب من است،لااقل درافکارعمومی این مطلب روشن می شودبالاخره این مردم قضاوت دارند…اگرقراربوراین تبلیغات شباته روزی اثربگذاردتکه گوشت من هم بدست کسی نمی رسید.پس شمابیائیدوازاین طرف  عمل کنید.ببینیداگرماناسازگاری کردیم،این مردم هستندکه می گویندشماچه مرضی داریدکه می خواهندبه خودت هم کمک کنند نمی خواهی؟مامی توانیم جنگ راباپیروزی به پایان برسانیم ومشکلات راباموفقیت حل کنیم.ازهفت خوان دست ساخت کیسینجربه سلامت عبورکنیم.به پیروزی دست پیداکنیم واین ملت پرچمدارپیشروی عصرتازه ای در زندگی بشربشود.امیدوارم که این مصاحبه دراین روزبرای مردم این سرزمین پیام امید باشدوبرای همه دست اندرکاران دلیل همکاری وتعاون درراه انقلاب اسلامی ماکه پیروزی انسان است وقتی خودرابنده خدامی داند.

[بنی صدرمتخلف است]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

هیات حل اختلاف،رئیس جمهوررامتخلف از فرمان امام وقانون اساسی اعلام کرد.

حجت الاسلام یزدی:

هیات بااکثریت آراء به مرحله ای رسیده است که بایدمتخلف رابه مردم معرفی کندومدارک رابه دادستانی بدهد.

هیات سه نفری رسماازدادستانی خواست در موردروزنامه های انقلاب اسلامی،میزان، آرمان ملت وجبهه ملی بطورسریع اقدام کند.

 محمدیزدی(سخنگوی هیات حل اختلاف):

آیابهترنبودپس ازبیانات صریح وپرنورامام که همیشه راهنماوراهگشای حل مشکلات انقلاب بوده است جناب آقای بنی صدررئیس جمهور توجه بیشتری می کردندودرسخنرانی و مصاحبه هابیشتررعایت می شد؟

آیابهترنبوددرشرایطی که به نظرهمه مسئولین کشوروهمه مردم وحتی به نظرخودایشان، جنگ مساله اصلی کشوراست،درسخنرانی و مصاحبه مطالب دیگری رامطرح نمی کردند؟گو اینکه ممکن است ایشان بگویندازخوددفاع کرده اند.اماباتوجه به مدارکی که هیات در دست داردوحتی ازدفترخودایشان هم ارسال شده،اولاهیچ یک ازمقامات مسئول کشوردر ارتباط باایشان هیچ اقدام غیرقانونی نداشته اندوحتی توهین هم به ایشان نشده است…با توجه به این مقدمه هیات بااکثریت آراء به مرحله ای رسیده است که بایدمتخلف رابه مردم معرفی نمایدومدارک رابه دادستان بدهد.دراین مرحله به اطلاع مردم شریف ایران می رسانیم که متاسفانه رئیس جمهور جناب آقای بنی صدردرسخنرانی خودبرای پرسنل پایگاه هوایی شیرازوهمچنین دردو مصاحبه اخیرکه درروزنامه هامنعکس شده اند برخوردمنطقی نداشته وازبیانیه ده ماده ای امام تخلف نموده اندوازقانون اساسی نیز تخلف داشته اندکه امضاء نکردن مصوبه مجلس درموردسرپرست وزارتخانه های بی سرپرست دلیل آن است.

امادرباره روزنامه ها،هیات روزنامه انقلاب اسلامی رادرمواردزیادبربررسی نموده وتخلف آنرامحرزمی داند.ضمنادرآینده آماردقیق طومارهاونامه هاوتلفن هایی راکه توسط طبقات مختلف مردم ازسراسرکشورنسبت به مواردتخلف این روزنامه رسیده است به اطلاع مردم شریف ایران خواهیم رساند.

روزنامه میزان هم درمواردی وبخصوص در شماره های اخیرتخلفاتی داشته وهیات رسما آنرامتخلف می داندوازدادستان می خواهدکه درباره آنهاوروزنامه آرمان ملت و جبهه ملی وجریده هایی که قبلامتخلف شناخته شده اندبطورجدی وسریع اقدام مفتضی معمول دارد.

[نخست وزیرراتحمیل نکردیم!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

سخنگوی هیات سه نفری حل اختلاف،سخنرانی هاومصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهورراتخلف ازبیانیه ده ماده ای امام وقانون اساسی توصیف کرد.

حجت الاسلام یزدی:

هنگام معرفی نخست وزیربه مجلس هیچ الزامی برای رئیس جمهوردرکارنبود.

[مجبورم کر یدبه نخست وزیری رجایی]

روزنامه کیهان۱۳خرداد۱۳۶۰

نامه بنی صدربه حجت الاسلام اشراقی

پاسخ شدیدالحن رئیس جمهوربه هیات سه نفره:

دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قوادرپاسخ به اظهارات حجت الاسلام یزدی سخنگوی هیات حل اختلاف نامه ای به این شرح به حجت اسلام اشراقی نماینده خودنوشت:

 بسمه تعالی

حجت الاسلام آقای اشراقی!

سخنگوی هیات سه نفری بازخلاف حقیقت گفته است:

الف:درباره انتخاب نخست وزیرمطالب ایشان چنان آشکاراخلاف واقع است که اینجانب رابه حیرت افکنده.پیشنهادمی کنم یک بحث آزادبا شرکت کسانی که درجریان بوده اندتشکیل بشودتاحقیقت برمردم آنطورکه هست معلوم گردد.

صورت اسامی نامزدهای نخست وزیری را اینجانب تهیه نکردم.فهرستی ازاسامی که پیشنهادشده تهیه گردیدواینجانب سه نفررا غیرقابل قبول خواندم.که یکی ازآنهاآقای رجایی بود.هیات منتخب مجلس آمدندوگفتند مافقط آقای رجایی راپیشنهادمی کنیم واگر نمی پذیریدکارماتمام است…دریکی ازجلسات دراین باره بحث مفصل شدکه ابنجانب “مجبور”بودم وازراه”اضطرار”به اینکارتمکین کردم.آقایان گفتند”اضطرار”،امااضطراراکراه واجبارنیست که اگربه بحث آزادتن دادنداین اموربه تمامی مردم روشن خواهدگردیدوروشن می گرددکه چرااینجانب تمکین کردم.دربحث آزادآنرابه ملت ایران به وضوح تمام خواهم گفت.

ب:درباره صورت اموال آنچه درمصاحبه نگفتم این است که آقای بهشتی به دزفول آمدندودر آنجاپرسیدندچراپرسشنامه اموال راپرنکرده ونفرستاده ای؟به ایشان گفتم:منتظرپابان جنگ هستم واین علامت هاکه بعدازجنگ قصد ادامه کاربه این ترتیب راندارم.می خواهم خیال شماراحت باشد،بلکه بگذاریدجنگ رابا خیال راحت اداره وتمام کنم وبعدباخنده اضافه کردم خیال شماراحت باشدکه نخواهم ماند….

ج:آقای بهشتی چندنوبت تهدیدبه محاکمه کرده اندوپیش ازجلسه مصاحبه درهیات عمومی دیوانعالی کشوراین مساله راطرح کرده اند.به این ترتیب سخن سخنگوخلاف حقیقت است.

د:یک هفته نیست که امام گفته اندهرکس قانون رااجرانکندمفسدفی الارض است، مسئولان کشوربنابرشرح نامه قبلی (مورخ۱۲خرداد)نه تنهاقانون رااجرانمی کنند بلکه خلاف آن می کنندودادرسی نیست.در همدان بالباس مبدل به یک اجتماع درچهار دیواری محصورحمله کرده اندواین باراول نیست ومثل رژیم سابق دوباره کتک خورده ها وموردحمله وافع شده هامقصرقلمدادمی گردند.افراددفترریاست جمهوری راباپرونده سازی های رسوامی گیرندوباآن جوسازی می کنندوصدهاخلاف که هرروزواقع می شود.

ه:صحبت آقای سخنگودرباره مراجعه به آرای عمومی بازخلاف حقیقت است.

اینجانب هم درابتداکه طرح کردم وهم در مصاحبه نظرم به ترتیبی بودکه درقانون اساسی پیش بینی شده ودراین باره عین اصل۵۹قانون اساسی راخواندم وهمه خوانده وشنیده ودیده اندباوجودچنین حقیقتی اینجنین آشکارااینطورخلاف گفتن تعجب انگیزنیست؟

خلاصه چه بگویم  که برسرجمهوری چه می آورند؟

رئیس جمهور_ابوالحسن بنی صدر

۱۳خرداد۶۰

[مخالفت باشورای نگهبان،مخالفت باشرع]

روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰

عصردیروزنماینده رئیس جمهوری درهیات سه نفره برحل اختلاف درپاسخ به نامه رئیس جمهوری بیانیه ای منتشرکرد:

پاسخ حجت اشراقی به نامه رئیس جمهور:

اینجانیزمکرربه شماتذکرداده ام که چه خوب بودمسئولین به عوض طرح مناقشات به رفع مشکلات بپردازند.

اگرمصوبه مجلس شورای اسلامی موردتائید شورای نگهبان واقع شدمخالفت باآن مخالفت باقانون است.

کاری نکنیدهیات تنهاوظیفه شرعی وقانونی خودرابرخوردباروزنامه هایی ببیندکه رعایت مصالح مملکت اسلامی رانمی کند؟

[درگیری های جزیی؟!]

روزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰

هیات ۳نفری وحجت الاسلام اشراقی در۲اعلامیه به آخرین نامه رئیس جمهوری پاسخ دادند.

محمدیزدی:

آقای رئیس جمهوردراین نامه مطالب راطوری تنظیم کرده که درحقیقت می خواستندبگویند که خلاف گفته شده است.من جهت اطلاع مردم ایران صریحااعلام می کنم که هیات هیچگاه حاضرنیست خودرددرگیرمسائل جزیی نموره ودربحث ومشاجرات طرفین دخالت کند…مادربرابرعکس العمل آقای بنی صدربه هیچ وجه نظری رااظهارنمی کنیم چون هیات رادرمقام دخولیت می دانیم ومشروعیت هیات همچنان حفظ خواهدشد.

[حکمیت بامشروعیت امام]

روزنامه اطلاعات۱۴خرداد۱۳۶۰

هیات۳نفره دربحث ومشاجرات طرفین دخالت نمی کند.

هیات سه نفری حل اختلاف دیروزطی جلسه ای درمحل وزارت کشورکارخودرادنبال کرد.

درپایان جلسه حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات درگفت وگویی پیرامون مسائل موردبحث درجلسه گفت:

مطلبی که قسمت مهم آن امروزموردبحث قرار گرفت عکس العمل آفای بنی صدردرمورداظهار نظرهیات بودکه دراین زمینه آقای رئیس جمهورنامه ای به آقای اشراقی نماینده ریاست جمهوری نوشته اندکه درروزنامه هانیزمنعکس شده است.

وی دراین نامه مطالب راطوری تنظیم کرده که درحقیقت می خواستندبگویندکه خلاف گفته شده است.

سخنگوی هیات ۳نفری حل اختلاف افزود:

من جهت اطلاع مردم ایران صریحتاعلام می کنم که هیات هیچگاه حاضرنیست خودرا درگیرمسائل جزئی نموده ودربحث ومشاجرات طرفین دخالت کند.

وی درموردمشروعیت کارهیات گفت این مشروعیت به پیشنهادامام بوده ونمایندگانی از طرف امام،آقای بنی صدر،وقوای سه گانه  در هیات انتخاب شدندووقتی هیات تحت عنوان این حکم مسئولیت پیداکرد،هرگاه نظری را اعلام می کندبایستی آن نظربتوانداختلافات راقطع ونیزموردتوافق طرفین قرارگیردواگر قرارباشدحکم صادره ازسوی هیات تابع نظر یکی ازطرفین اختلاف باشددیگرخاصیت حکم بی طرف رانمی تواندداشته باشد.

سخنگوی هیات سه نفری حل اختلاف افزود:

مادربرابرعکس العمل آقای بنی صدربه هیج وجه،نظری رااظهارنمی کنیم.چون هیات رادرمقام حکمیت می دانیم ومشروعیت هیات همچنان حفظ خواهدشد.

حجت الاسلام یزدی افزود:

درجلسه امروز(دیروز)همچنین تعدادی نامه که ازشخصیت های مختلف رسیده ّبودوازجمله نامه نمایندگان محترم مجلس موردبحث و  بررسی قرارگرفت.

درپایان سخنگوی هیات سه نفری اظهار امیدواری کردکه هیات بتواندبطوری صحیح به وظایف شرعی خودعمل کندکه درپیشگاه خدا،رهبری وملت شریف ایران مسئول نباشد.

[سانسوری درکارنیست؛قلم هاراکنترل کنید]

روزنامه اطلاعات۱۴خرداد۱۳۶۰

پاسخ حجت الاسلام اشراقی به نامه رئیس جمهوری

دربخشی ازاین نامه آمده است:

قانون اساسی که شمامسئول نگهبانی و پاسداری ازآن می باشیدقبول مصوبات مجلس شورای اسلامی وگردن نهادن هیات به حکم قانون اساسی نامش مشارکت دربیرون راندن رئیس جمهورازمسئولیت هاست؟یاآگاهاندن اوبه مقدارمسئولیت؟

جناب آقای رییس جمهورآنروزکه ازطرف شما نمایندگی درهیات راقبول کردم خدمتتان گفتم به شرط آن قبول می کنم که مرزبین من وشما حق باشدومن تابحال خدامی دانددراین کاراز سرحدحق پاآنطرف نگذاشته ام واگرنبودکه ملت عزیزایران گمان خواهدکه اینجانب از زیر بارمسئولیت شانه خالی می کنم هرگززیر باراینگونه مسئولیت های سنگین نمی رفتم. شمامی فرمائید:هیات وسیله سانسورشمامی شود.آشکارابایدبگویم نه تنهاهیات سانسورنمی کندبلکه روی آنکه وظیفه اصلی خودراتشنج زدایی تشخیص داده بطورجدی باتخلفات روزنامه انقلاب اسلامی وسایرجرایدبرخورد نکرده ودربرابرعنوان کردن مسائل حادواحیانا خلاف واقع باتیترهای تشنج زانرمش هم نشان داده است.من خودبارهابه مسئولین پاره ای ازجرایدوجنابعالی تذکرداده ام امروزمصلح اقتضاء می کندقلم هاراکنترل کنیم ودراین رابطه ازروزنامه شماوسایرروزنامه هاورسانه های گروهی وبرخی مراکزاجتماعی گله دارم وازهمه جرایدورسانه هاتقاضامی کنم کاری نکنندکه هیات تنهاوظیفه شرعی وقانونی خود رابرخوردتندبااینگونه انتشارات ببیندکه رعایت مصالح عمومی مملکت اسلامی ننموده وجنگ درون مرزی برای شکست درجنگ برون مرزی براه می اندازند.به هرحال ماکمک به سانسور نمی کنیم ومیل داریم روزنامه هاحقایق را بنویسند.اماتشنج زداباشندنه تشنج زاومیل نداریم اذهان رامشوب ودلهارانگران وغبارغم برقلوب دردمندوشهیدداده ملت بزرگ ایران ننشانندتمایل این چنین میل به سانسورنیست؛میل به آرامش دادن به جامعه نگران است.

[همه راه هاب مطبوعات ختم شد]

روزنامه کیهان۱۷خراد۱۳۶۰

شب گذشت  آیت الله  سیدمحمدموسوی اردبیلی دادستان کل کشوردریک برنامه تلویزیونی درموردکارهیات سه نفره،رسیدگی به تخلفات رورنامه هاواسناد وزارتخارجه،توضیحاتی داد.

آیت الله موسوی اردبیلی درموردکارهیات رفع اختلاف اشاره کردوگفت:

هیات کارخودراانجام داده است وشکایاتی که درموردروزنامه های انقلاب اسلامی ومیزان وغیره رسیده است رابه مراجع قضایی فرستاده است.

وی ضمن برشمردن تعدادی ازشاکیانی که ازاین دوروزنامه شکایت کرده اند،تاکیدکردکه مراحل قانونی رسیدگی به تخلفات روزنامه هاانجام خواهدشد.ِ

[چه صیغه ای ست؟!]

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

امام جمعه یزددرتلگرامی به هیات حل اختلاف:

آیت الله صدوقی خواستارتعیین حدودفعالیت ووظایف دفترهماهنگی شد.

سراینکه هرروزدرگوشه وکنارکشوراین مملکت عده ای زیرپوشش دفترهماهنگی قصدبرهم زدن مناطق واستان های ایران می نمایند، چیست؟…اصولادفترهماهنگی مردم بارییس جمهورچه صیغه ای است؟

[مساله لیبرال هاورئیس جمهورمساله مردم نیست!]

نشریه امت

ارگان جنبش مسلمانان مبارزبه رهبری دکتر حبیب الله پیمان

۱۸خرداد۱۳۶۰سال سوم،ش۱۱۱

آیامساله لیبرال هاورئیس جمهورمساله مردم است؟

همانطورکه درسرمقاله  امت شماره قبل گفته شد،لیبرال هاازبعدحادثه۱۴اسفندتاکتیک جدیدی رابرای ادامه عملکردخویش علیه دولت وکلاجناح مقابل انتخاب نمودند.تاکتیک قبلی آنان یعنی بسیج مردم درجهت اهداف خویش علیه جناح مقابل وایجاددرگیری هاوتشنج های داخلی ودرنتیجه تضعیف دولت ازاین طریق بود.همانطورکه گفته شدبه علت آنکه طرفداران واقعی آقای رئیس جمهوربیشتراز اقشارمرفه جامعه تشکیل شده اندواین اقشار بنابرماهیت خصلتی وطبقاتی خویش قادربا همراهی آقای رئیس جمهوردرمراحل سخت مبارزه نیستند،دیدیم که در۱۴اسفنددردانشگاه تعدادجمعیت شرکت کننده بسیارکمترازحد موردانتظاررئیس جمهوربود.

ثانیابافت عناصرشرکت کننده عمدتااز روشنفکران تشکیل شده بود.لذاباتوجه بااین مساله،آقای بنی صدرادامه تاکتیک بسیح مردم رابرای مقابله باجناح دیگرخودمناسب تشخیص ندادندوتاکتیک جدیدی که همان تکیه برقاتون می باشد،انتخاب  نمود.بخصوص باتوجه به پیشنهادامام مبنی برحل اختلاف موجودازطریق تشکیل هبات سه نفره.ولی همانطورکه بارهاگفته بودیم ازآنجایی بامسائل برخوردریشه ای  نشد،ااین اختلافات حتی با تشکیل هیات نیزحل نخواهدشد.آنچنانکه شاهدبودیم که آرامش موقتی چندان هم طولانی نبود.بطوری که باهجوم دوباره لیبرال ها،امام دوباره ضروری دیدندبرای حفظ حاکمیت مجلس ودولت موضع گیری  نمایندو بطورمستقیم وغیرمستقیم حرکت رئیس جمهورومتحدین  رابه نقدبکشند.وبار دیگرهمه انتظارداشتندکه باسخنان مهم امام ریشه بحران خشکیده شود.ازجمله خودرئیس مجلس که بعدازظهرهمان روزدرمجلس گفت:

“درچه لحظه حساسی به سراغ ماآمدندو بحرانی که بدست خودمادرست کرده بودیم به آرامش تبدبل می کنند…”قسمت دوم سخنان امام مجلس رااحیاءکردواززیرسوال درآورد.

رئیس جمهورقبل ازسخنان امام،مفصلاباطرح مساله مراجعه به آراء عمومی ورفراندوم سعی دربرخوردبراندازی سیاسی دررابطه بامجلس، دولت…داشت وبعدازسخنان امام نیزکه ایشان مجلس رابه عنوان محورقانونی برای تصمیم گیری هااعلام نمودد،بازمشاهده می کنیم که رئیس جمهوربامسافرت خودبه شیرازو سخنرانی درپایگاه هوایی وبعدازآن مصاحبه مطبوعاتی همچنان دم ازمقاومت وایستادگی زده به قول معروف باتوپ پربرخوردمی کندو همچنان روی محورهایی که قبل ازسخنان امام باتکیه برآنهابه جناح مقابل حمله می کرد. ایستاده وحملات خودراادامه می دهد…

این محورهاعبارتنداز:

۱_مساله گروگان هاوآزادی آن هاتوسط دولت و سازشکاری دولت دراین رابطه.

۲_مساله انعقادقراردادتالبوت ووابسته شدن ایران ازنظراقتصادی.

۳_مساله بودجه وتکیه بیش ازحددولت برروی نفت وعدم برخوردباسرمایه داران برای گرفتن مالیات وتامین قسمتی ازبودجه ازاین طریق.

۴_مساله بی طرف نبودن رئیس دیوانعالی کشوروهم چنین تصفیه عده ای ازقضات و جایگزینی قضاتی که خودجناح مقابل بعداز پیروزی انقلاب آنهارابه عنوان ساواکی وغیره تصفیه کرده بود.

 ۵_مساله انتخاب معاوینی برای بعضی ازوزارتخانه های بی سرپرست.بدون تصویب رئیس جمهورومجلس وهم چنین تحمیل شدن خودنخست وزیربه رئیس جمهور.

رئیس جمهوربعدازسخنرانی امام درمصاحبه هاونامه هاوروزنامه هاروی این محورهامانور سیاسی می دهد.هرچنددیگرصحبتی از مراجعه به افکارعمومی ورفراندوم نمی کند وآنراتاپایان جنگ به تعویق می اندازد.که این البته تنها عقب نشینی اودربرابرسخنان امام است.هرچنداین عقب نشینی مساله کوچکی نیست.ولی رئیس جمهورعملاباطرح مسائل دیگرازجمله محورهایی که می رسدهمچنان سعی دردامن زدن به مسائل راداردوتوجیهش دراین را باره چنین است:

“اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهدری می بینم که هرروزوهرلحظه تضعیف می شوم وتنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،من حق دارم تضعیف نشوم”این سخنان رئیس جمهورتاحدودزیادی ریشه جریانات اخیروعملکردرئیس جمهوررا در این رابطه تبیین می کند.

به عبارتی اگرلایحه حذف فرمان همایونی ودر نتیجه حذف رئیس کل بانک مرکزی وهلال احمرومسائلی دیگرهمچون این دومساله پیش نیامده بودرئیس جمهورهیچگاه انتقادی به آزادی گروگان هاوانعقادقراردادتالبوت ومساله بیمه و…نداشتند.

به عبارتی دیکراگردولت و جناح مقابل پاتوی کفش ایشان نگذارند،ایشان نیزکمترمسائل را زیرذره بین خواهند برد…

اکنون سوال هایی که برای  مردم دررابطه با اشکالاتی که جبهه مخالف دولت ازآن می کند، مطرح است،این می باشدکه آیاخودشمانبودید که خواهان آزادی هرچه زودترگروگان های جاسوس بودیدوآنراضربه به حقوق بشرو حیثیت بین المللی ایران می شمردید؟

چگونه شدکه ازفردای آزادی گروگان های جاسوس صدای شمابلندشد؟

آیااین رفتارشماتناقض بارفتارقبلی تان ندارد؟آیاهمین شماوامثال شمانبودیدکه وام های کلان برای حفظ سرمایه داری وابسته تقاضامی کردیدوانواع تمهیدات رابرای براه اندازی سرمایه داری وابسته ومونتاژدرنظرمی گرفتید،چگونه شده است که اکنون عملکرد خودودوستانتان رابه فراموشی سپرده ایدو تنهاجناح مقابل راموردحمله برای حمایت از صنایع مونتاژوامثال آن که بدون شک با معیارهای انقلاب تناقض دارد،می نمائید؟

بی  تردیدضعف های شماوامثال شمارامردم در عدم برخورداصولی ومکتبی باضدانقلاب، سرمایه داری وابسته ومسائل اقتصادی، اجتماعی جامعه دیده انداندونمی توانندبه وعده هایی که یکبارآنراآزموده اند،دلخوش دارند…

[باالفاظ قانون اساسی رامثله نکنید]

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

نامه رئیس جمهوربه نخست وزیردرمورد سرپرستی وزارتخارجه

متن نامه:

آقای محمدعلی رجایی نخست وزیر!

مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین سرپرستی وزارتخانه های بی وزیرحسب وظیفه مقرردراصل۱۲۳قانون اساسی ارسال می شود.

باتوجه به اینکه وظایف واختیارات سرپرست وزارت باوظایف واختیارات وزیراختلاف ندارد ونمی توان اصل۱۴۰ راناسخ اصل۱۳۳فرض کرد، بنابراین احرازسمت سرپرستی وزارت نظیر انتصاب وزیرمنوط است به تصویب رئیس جمهوری وتائیدمجلس شورا.چون مجلس نمی تواندصلاحیت واختیارات قانونی رئیس جمهوری رامحدودنمایدمصوبه فوق به منزله تائیدمجلس شوراتلقی می شودوحق رئیس جمهوری درتصویب این انتصاب محفوظ است.

اینجانب باسرپرستی شمادروازتخانه های بی وزیرموافقت ندارم وآنراتصویب نمی کنم. علیهذاچهارمعاون وزارت امورخارجه ازطرف شماخلاف قانون وبی اعتباراست.

طلیعه جمهور اسلامی هیچیک ازنهادهای این جمهوری نبایداصول واحکام قانون اساسی را ازطریق بازی باالفاظ مثله وبی اثرنمایند.

رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر

۱۸خرداد۱۳۶۰

[مردم کاره ای نیستند]

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

گفت وگوی اختصاصی کیهان باحجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات حل اختلاف

متن مذاکرات هیات حل اختلاف بامقامات منتشرمی شود.

قم_خبرنگارکیهان:

حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات حل اختلاف درگفت وگویی باخبرنگارکیهان درقم اعلام کردکه متن مذاکرات هیات بامقامات که بزودی نوارضبط شده به اطلاع مردم خواهدرسید.

سخنگوی هیات حل اختلاف اضافه کرد:

اصولامعنی دراسلام جزحاکمیت قوانین الهی چیزدیگری نیست.حکومت دراسلام هیچگاه به معنی حاکمیت شخص و یانظرات شخصی ویاطرزتفکرشخص معینی نبوده ونیست درحکومت جمهوری اسلامی ایران کلیات قوانین الهی درشکل قانون اساسی تشخیص وحدودووظائف مسئولین و ارگان هاومردم کاملامشخص شده است.به این ترتیب نتیجه می گیریم که تنهاراه حل اختلافات،تسلیم قانون شدن،یعنی تسلیم حکم خداشدن است.

[ایشان می توانددرمطبوعات دیگربنویسندبه شرط آنکه خلاف حرف امام نباشد]

روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت.

دولت آماده است هرروزکه رئیس جمهوربخواهدجلسات راباحضورایشان تشکیل دهد.

سخنگوی دولت درپاسخ به اولین سوال درزمینه توقیف چندنشریه واعلام راهمیمایی ازجانب برخی گروه هاگفت:

مردم بایدبدانندکه بعدازپیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی وتشکیل قوای سه گانه مساله تفیک قواکاملااجراشده وبنابراین توقیف روزنامه هابدستوردادستانی انقلاب بوده ودولت دراین موردنقشی نداشته است. البته دولت هم معتقداست که این نشریات به حکم امام درموردعدم انتشارمسائل تشنج زاو تفرقه انگیزتوجه نکرده اندوعلاوه برجنبه شرعی،ازنظرقانونی هم به عنوان مفتری و جاعل اکاذیب قابل تعقیب بوده وتخلفاتی داشته اند…وی سپس درپاسخ به این سوال که آیاتوقیف این روزنامه هامقدمه ای برای حذف رئیس جمهورمی باشد،گفت:به هیچ وجه مساله حذف رئیس جمهورمطرح نیست و توقیف این روزنامه هاربطی به آقای رئیس جمهورکه احتمالادریکی ازآنهامقاله ای می نوشته است،ندارد.ایشان می تواندمقالات خود رابرای  چاپ به روزنامه های دیگربدهند.البته طبیعتاروزنامه های متعهدمقالاتی راکه بر خلاف قانون وفرمان امام باشد،چاپ نخواهندکرد…

[بازآخوندهایی مثل هادی غفاری هستند]

روزنامه صبح آزادگان۲۱خرداد۱۳۶۰

گزارش مجلس:

حجت الاسلام هادی غفاری خطاب به حجتی کرمانی:

مساله دعوای رئیس جمهوروآقای بهشتی نیست.بلکه مساله دعوای رئیس جمهورباقانون اساسی است.

غفاری:

رئیس جمهوردرپاسخ به سوال من که اگرپس ازمدتی رئیس جمهوری دیکتاتورشدچه باید کردگفت:

بازآخوندهایی مثل غفازی هستندکه به کمک مردم اوراساقط کنند.

آیارئیس جمهورهنوز براین باورهستند؟

[این مردم می خواهندبدانندکه به کدام سازآقای رئیس جمهوربایدرقصید؟]

صبح آزادکان۲۱خرداد۱۳۶۰

جوابیه حجت اسلام هادی غفاری به بنی صدردرنامه ای به امام

این جوابیه ازسوی حجت الاسلام هادی غفاری به حضورامام امت دررابطه بانامه رئیس جمهوربه امام دراختیارروزنامه قرارگرفت:

مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظلله العالی!

سلام فرزندخودرابپذیرید.

امروزظاهراآقای رئیس جمهورنامه ای به محضرتان تقدیم کرده اندکه این چندجمله را درپاسخ ایشان به عرض می رساند:

اماماهمزمان باآغازنهضت اسلامی ملتمان روحانیت وفادارمتعهدبه اسلام جزواولین لیبک گویان به فریادامامشان که می فرمود:

والله…مرتکب گناه کبیره است که کسی فریادنکند،بفریاددرآمدندونظام دیکتاتوری شاه باآنان آن کردکه خودبهترازهرکس دیگری بدان وافقید.

اینک که همان حنجره هاوهمان قلم ها،علمای اسلام،روحانیت وطلاب راسردسته اشرار مسلح وچماقدارقلمدادوتبلیغ می کنند. برادرمان آقای بنی صدردر سخنرانی۱۴اسفندمردم رابه حضوردرصحنه دعوت می کنندووقتی مردم به صحنه می آیند فریادمی زنندکه چراازطریق قانونی عمل نمی کنید؟وزمانی که دادستان انقلاب مرکزباحق قانونی وشرعی خویش اقدام می کندایشان تازه قانون رامسخره می کنند.

امامااین مردم می خواهندبدانندکه به کدام سازآقای رئیس جمهوررباید….

امامارهنمودمان فرماکه ماچه کنیم آیابازهم می فرمائیدکه سکوت کنیم واتهامات راپاسخ ندهیم؟….

[می گویندروحانیت بایدبه مسجد برود!]

روزنامه کیهان۲۰خرداد۱۳۶۰

وزیرکشوراعلام کرد:

تشکیلات دفترهماهنگی قانونی نیست.

آیت الله مهدوی کنی:

دفترهماهنگی رانه دولت تائیدکرده است ونه آقای بنی صدر

آیت الله مهدوی کنی وزیرکشوردیروزدربرنامه ارتباط مستقیم صداوسیمای جمهوری اسلامی شرکت کردوبه پرسش های مردم پاسخ گفت.

آیت الله مهدوی کنی درپاسخ به این پرسش که مردم بیش از۱۱میلیون رای به آقای بنی صدرداده اندحال چراقدرت ازوی گرفته می شودودربرابرایشان روحانیت قدرت می گیردگفت:

هیچ کس مخالفتی باآقای بنی صدروتضعیف ایشان نیست وحتی خودامام نیزگفته اندکه نمی خواهندکاندیدای ریاست جمهوری از روحانیون باشد.اماحرف این است که می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنند.ومی گویندکه روحانیت به مسجد برود….

وزیرکشوردرموردقانونی بودن دفترهماهنگی مردم بارئیس جمهوروتامین بودجه آن اظهارداشت:

این رابایدازخودشان پرسیدتاآنجاکه من می دانم نه دولت آنراتائید کرده ونه خودآقای بنی صدر.پس به نظرماقانونی نیست.

درپاسخ به این سوال که۱۱میلیون نفرآگاهانه به بنی صدررای داده اندآیااجازه راهپیمایی به طرفداران ایشان داده می شود؟اظهارداشت:

اجازه به همه داده می شودراهپیمایی کنند در صورتی که بااطلاع وزارت کشورومقامات مسئول باشد.امامتاسفانه طرفداران ایشان نمی خواهنداجازه بگیرند.مثل اینکه این دولت راقبول ندارندوبه رسمیت نمی شناسند.چطور می شودبه دولت وقوه مجریه که رئیس آن آقای بنی صدرهست توجه نداشته باشندو در ثانی راهپیمایی بخاطرچی؟اگرهرروز بخواهند راهمیمایی کنندمملکت می شودبی دروپبکرو درهم.

درمورداینکه رادیووتلویزیون موافق اسامی کسانی که موافق توقیف روزنامه های توقیف شده هستندخوانده،آیاکسانی که مخالف هستندمی تواننداظهارنظرکنندوبه کجابگویند؟جواب داده شد:

می تواندنظراتشان رابه مجلس ورادیو تلویزیون،شورای عالی قضایی و…بدهنداما بایددیدکه مخالف چه چیزهستند،آیاموافق این هستندکه مقابل قانون بایدقانون شکنی کرد؟اگراینطورباشدمااین راقبول نداریم.

درموردحزب جمهورب اسلامی که سوال کرده بودندکه بعدازانقلاب تنهایک حزب هست که هرکاری دلش خواست کرده وهیچ مقامی جلوآنهارانگرفته وزیرکشودگفت:

بایددیدکه حزب برخوردش بامسائل انقلاب به چه شکلی هست.درصورتی که مخالف عمل نکنندهرحزب،سازمان ویاگروهی که مطالب مخالف راعنوان نکنداجازه فعالیت داده می شود…درموردبعضی سخنرانان که سوال شده بودکه چرااشخاصی مثل طاهراحمدزاده، سلامتیان و….ازسخنرانیشان جلوگیری به عمل می آید؟

آیت الله مهدوی کنی گفت:

آقایان که این سوال رامطرح کردندبایداز خودشان پرسیدکه شمادلتان می خواهدکه سخنرانی  بشودکه طرف مقابل رابکوبندو درگیری ایجادشودمسلماصلاح این است که از سخنرانی آنهاجلوگیری شودوبه آقایان می گویندصکه سخنرانی نکنید.همانطورکه دیدید آنجایی که سخنرانی شده معمولادرگیری هم بوجودآمده است.

[استعفاهایی باطعم ولایت فقیه]]

روزنامه اطلاعات۲۶خرداد۱۳۶۰

موسوی گرمارودی ازمشاورت فرهنگی رئیس جمهوراستعفاکرد.

آیت الله اشراقی ازنمایندگی رئیس جمهوری استعفاکرد.

[توجه!

یکی مسائل مهم درزیرساخت انقلاب۵۷وپس ازتاسیس ج.ا،وجودمشاورینی ازنوع عمروعاص وابوموسی اشعری ست.

روحانیت بدلیل آنکه فقط درفقه باصطلاح تخصص داشت ودرزمینه مدیریت ومسائل دیگرفاقدتجربه وتخصص،ولی درعمل حاکمیت وقدرت سیاسی دراختیارشان قرار گرفت،برای خودمشاورینی به استخدام در آوردندکه برخی از این مشاورین بانقاب نفاق دل آقارابرده ووقتی آقادرجاهایی بندرابه آب داده،توانسته سوارآقاشوندوخرمرادخودرا تخت گازبه جلوببرند.

برخی مشاورین هم خودوابسته به مشاورین یا افرادوگروه هایی هستندوازدانش واطلاعات آنهاتغذیه می کنند.

رفته رفته باسیرحوادث ازهمان سال نخست اداره ونبض اموردست آنهاافتادوبواسطه ابزارهاوتکنولوژی های جدیدوازجمله وسایل پیچیده استراق سمع ودستیابی آنهاازاندرونی آقایان،دولت سایه برای خودتشکیل دادند.که گاه هرباندی ویاجریانی اعضای کلیدی شان رفیق وگرمابه وگلستان هم هستندکه دراین میان گاه دیگروابسته های آنهادرجنگ قدرت و شکاف سیاسی این وسط مفتضح وازسرراه برداشته می شوند.

سعیدامامی یک مصداق ازاین مسیرطی شده است.

دراین موردحرف وادله بسیارهست که انتشار آن مناسب این جانیست…]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/25411-2017-08-03-14-15-42.html?Itemid=0

محمد شوری: چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) / قسمت پایانی(پایان جمهوری)

درآستانه سالگردمشروطیت،حکم ریاست جمهوری حسن روحانی درپیشگاه ظل الله،تنفیذشد!!

کمی بیش ازیکصدسال ازجنبش مشروطه طلبان گذشته است وماهمچنان دربدست آوردن دمکراسی وآزادی درجامی زنیم.

علت آن فهم ضعیف مردم ازرویدادهای تاریخی ست وگزیده شدن چندین باره ازیک سوراخ است…!

علت نفت است که چون گاوصدمن شیرده دوشیده می شود…!

مشروطیت که باپیش کشیدن مشروطه مشروعه،به اختلاف ودرگیری بین روشنفکران وروحانیت انجامید،سرانجام ناکام وآخرالامربه استبدادختم شد.

انقلاب۵۷ نیزکه مهم ترین رویدادسیاسی تاریخ ایران است وتوانست معادلات سیاسی بین المللی رابشدت برهم بزند،باوجودفراگیر بودن آزادی در نخستین سال،سرانجام باختم شدن به انحصار،فورابه استبداددینی ختم شد.

روحانیت که دردوره مشروطیت ودرمقابله بامنورالفکران تحصیلکرده غرب تلاش کرده بودتاقوانین رامشروعه کند،دردوره انقلاب بهمن،بابدست آوردن تمامی قدرت،توانست

باتلبیس دفع افسدبه فاسدوغش درمعامله، مثل نظارت استصوابی وکلاه شرع،ودر امتداش تغییر قانون اساسی وقدرت الهی وماوراء الطبیعه بخشیدن به ولایت فقیه، اسلامی مطلوب ومقصودخود راکه نمی توانست ابتدای انقلاب ماهیت واقعی آنرااعلان کندودربیان رسمی وعلنی اش باصطلاح تقیه می کرد،همراه باقلع وقمع وحذف مخالفین ومنتقدین،خلافت ولی فقیه  راتثبیت کرد.

پس ازناکام شدن اولین رئیس جمهوری،تمامی انتخابات باجومسموم،التهاب احساسات کاذب،وفریب برقرارشد.

دیکتاتوری باانتخابات ایزوله وکانالیزه شده قانونی شد.

همواره مردم ازبین بدوبدتروبدترین،بدوبدتر رابرخودمسلط کردند.

پایان زودرس اولین دوره ریاست جمهوری، پایان جمهوری هم بود.

اکنون جمهوری ولایت فقیه باکهولت سن رهبران نسل اول خود،بابحران مشروعیت در پساخامنه ای روبروست،لذاانحصاربرای بعداز ایشان ودرجنگ قدرت،بااجرای طبیعی سناریوهایی برای بدست آوردن دل مردم و کسب محبوبیت ومقبولیت درصددحفظ و ادامه جمهوری ولایت فقیه است.

جمهوری اسلامی ایران  بدون ولایت فقیه دیگرجمهوری اسلامی نیست وانحصارنمی تواندهمچنان قدرت رایین خودتقسیم کند!

هرکه این جنگ قدرت رابرد،بازنده بااستنادبه قانون واعتقادبه قانون اساسی وولایت فقیه، تمکین!!راتکرارخواهدکردوقس علیهذا…

اولین رئیس جمهوری ایران(سیدابوالحسن بنی صدر)مغلوب خودفریبی،خودشیفتگی،حسادت سیاسیون وروحانیت،جهل قاصران ودسایس و توطئه خناسان شد.

به پایان آمداین مجموعه.هرچندبازخوانی ماازتاریخ معاصرانقلاب بهمن۵۷ناقص است؛وتمام نشد.

رویدادهاهمچون حلقه های یک زنجیرندکه بایداجزای آن جداگانه آنالیزوسپس درکل  تدبیرآینده راازآن استخراج کرد.

سعی شدازآنچه اهمیت داشت وخصوصاوقایع خرداد۶۰،درمجموعه های جداگانه،نسل امروز رابه وقایع گذشته آشناتابرای آینده خود راهکاربهتررابگزیندوراهکاربهترهم ازفهم درست وصحیح وکامل ازگذشته بدست می آید.

بقول قرآن:

سیروفی الارض فینظرواکیف کان عاقبه  المکذین….

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

مرداد۱۳۹۶

[مگر مجبورید این همه نفت مصرف کنید؟]

روزنامه آیندگان۲بهمن۱۳۵۷

ابوالحسن بنی صدر:(درمصاحبه):

هرکسی آزاداست آنچه می خواهدبنویسد… مردم آزادندروزنامه ای راکه موافق میل شان بود،بخرندوگرنه سراغ روزنامه های دیگربروند.

سیدابوالحسن بنی صدر،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمینی درگفت وگویی با کیهان درپاریس ضمن تشریح چارچوب اسلامی،اعلام کرد:

جمهوری اسلامی ونظریات مخالف آن به بحث گذاشته خواهدشد.

بنی صدرضمن اعلام این خبراظهارداشت:

طرح تئوریک مساله اسلامی رامن شخصاکردم ومبانی واصولش راهم منتشرکردیم.البته درسال۱۳۴۷که مساله برای اولین بارآقای خمینی ابتکارکردندوآنرابصورت درس عنوان کردندوگفتنداین اساس رامطرح می کنیم تااهل فکر بنشینندودرباره اصول وفروعش بحث کنند.

وی درپاسخ به این سوال که آیاسرمایه را بدون سودمی توان درنظر گرفت؟

گفت:

بله.این ممکن است.یعنی پیش ازاستهلاک  سرمایه به صاحب سرمایه نبایدسودداد.به سرمایه دراسلام نفع تعلق نمی گیرد.یعنی کسی که کارمی کند،می تواندکارخودراتبدیل به سرمایه کند.

ازوی پرسیده شد:آیااین خودبرسرمایه افزودن نیست؟وآیاچنین سیستمی مجددابه انباشت سرمایه منجرنمی شود؟

وی گفت:

نه.نمی گذاریم بشود!.

بنی صدردرپاسخ به این سوال که جواب اسلام به سوال چه سیستم اقتصادی چیست؟گفت:

هم اقتصادمارکسیستی وهم کاپیتالیستی براساس نُدرت استواراست وکاراقتصاددراین دوسیستم این است که منابع نادررابه مهم ترین نیازهااختصاص بدهند.امااسلام می گویددرطبیعت ازهمه چیزبه اندازه کافی وجوددارد…

مثلانفت،به اندازه کافی وجوددارد؟

بنی صدر:

بله وجوددارد.مگرمجبوریداین همه نفت مصرف کنید؟

[فلسفه دینی رابایدازسیطره فلسفه یونانی آزادبکنیم]

روزنامه کیهان۴بهمن۱۳۵۷

ابوالحسن بنی صدر:

راه حل باید ازخودجامعه درآید!

یک وجه اسلامی این است که می خواهدروابط اجتماعی راکه نتیجه روابط باسلطه گرخارجی است،قطع بکند…کاردیگری که ماسخت به آن پرداختیم،این است که دین را،فلسفه دینی راازسیطره فلسفه یونانی آزاد بکنیم.بدلیل اینکه فلسفه یونانی،مثلااصل توحیدراقبول دارد.خب،خدایکی است،دوتا نیست؛اگراین هیچ ربطی به زندگی اجتماعی مانداردوهیچ انعکاسی دررفتارروزمره انسان نداشته باشد،خب،ده تاباشد؛چه تاثیری در زندگی من وشمامی کند؟امااگرتاثیری دارد، کجاست؟می شودیک دین اصولی داشته باشیدواین اصول انعکاسی درراه حل هایی که این دین عرضه می کند،نداشته باشد.

[تاکنون افتخاردریافت هیچ نوشته ای را از ابوالحسن بنی صدرنداشته ایم]

روزنامه آیندگان۸بهمن۱۳۵۷

ازابوالحسن بنی صدرمطلبی دریافت نداشته ایم!

ازسوی عومل معلوم الحالی که هدفی جزایجاد تفرقه درمبارزه مردم ایران ندارد،این شایعه رواج یافته است که درصفحه دیدگاه هابجای مطلب ابوالحسن بنی صدر،مقاله دکتر حجازی راچاپ کرده ایم.وازاین کارغرض خاصی داشته ایم.برای رسوائی این شایعه پراکنان حرفه ای اعلام می داریم که تاکنون افتخار دریافت هیچ نوشته ای را ازابوالحسن بنی صدرنداشته ایم.

[سیستم مالی عامل ورشکستگی]

روزنامه اطلاعات۱۶بهمن۱۳۵۷

بنی صدر:

عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم بود.

[قیمت نفت،بحران رابه تاخیرانداخت]

روزنامه آیندگان۱۶بهمن۱۳۵۷

پیش ازظهردیروز،ابوالحسن بنی صدر،سخنانی دردانشگاه صنعتی،مشخصات اقتصادامروز ایران راموردبحث وبررسی قرارداد.

دراین سخنرانی،بنی صدرابتدابه نخستین سخنرانی خودکه حدود۱۷سال قبل دردانشگاه تهران درزمینه انقلاب الجزایرایرادشد،اشاره کردوگفت:

درآن زمان شعارروزدانشجویان ایران این بود: امروزالجزایرفرداایران،فرداایران ماست… مطالعات وگفتارهای امروزمن از۵سال پیش تهیه شده آن روزبحران بزرگ درکشورمانزدیک بود،کمی پس ازتهیه این متن،قیمت نفت۴ برابرشدومثل یک مُسکن قوی دراقتصادجامعه ماعمل کردوبحران رابه تاخیرانداخت.ولی این تاخیر باعث شدکه ابعادبحران گسترش یابد. این بحران امروزمنفجرشد.

[دومراسم دریادبودمجیدشریف واقفی]

روزنامه بامداد۱۷اردیبهشت۱۳۵۸

بنی صدردرمراسم بزرگداشت سالروزشهادت مجیدشریف واقفی عضوکادرمرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

دیروزدردانشگاه صنعتی شریف ازسوی سازمان مجاهدین خلق ودرزمین چمن دانشگاه تهران ازسوی سازمان مجاهدین انقلاب ایران بزرگداشت مجیدشریف واقفی برپاشد.

درمراسمی که سازمان مجاهدین خلق برپاکرد، خواهرشهیدمجیدشریف واقفی،موسی خیابانی وچندتن دیگرازهمرزمان مجید سخنانی کردند.درمراسم سازمان مجاهدین خلق ابوالحسن بنی صدردرباره بزرگداشت واقفی سخن گفت.

[مشترکات راکه زیادکنیدبه توحیدمی رسید]

روزنامه بامداد۱۸اردیبهشت۱۳۵۸

وقتی مشترکات رازیادکنیم می توانیم به توحیدبرسیم.

درمراسم بزرگداشت محیدشریف واقفی دردانشگاه تهران ازسوی دانشجویان مسلمان برپاشد،بنی صدرگفت:

دراسلام انتقادیعنی امربه معروف ونهی ازمنکر  واین وقتی درجمع باشدعلامت رشداست.

انتقادی که امروزبه نظرم می رسداین است که برای شهیدمجیدشریف واقفی دربرنامه تجلیل دوبرنامه برگزارکرده اند.آنچه که دراسلام باهم می شودانجام دادبایدباهم انجام داد.چراکه وقتی مشترکات رازیادکنیم می توانیم به توحیدبرسیم وشمااگرباهم مذاکره می کردید واین برنامه هارایکی می کردیدخیلی بهتربود.

[برادرم علی شریعتی]

روزنامه انقلاب اسلامی۶تیر۱۳۵۸

ابوالحسن بنی صدر:

درمدت کمی که بابرادرم علی شریعتی در پاریس بودیم ازجمله مطالبی که بحث وگفت وگوکردیم یکی هم هنر بودوجای آن دراسلام. آنوقت هااینگونه بحث هاگرمی و حرارت بحث های امروزی رانداشت.برای اینکه دشمن درهمه جنبه هادست به حمله زده بودوقیافه هابیان کننده امیدبه پیروزی نبود.

[رئیس جمهوری مثل یک وکیل است]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۶تیر۱۳۵۸

نمی شودمردم  راازحق عزل محروم کرد ِ

بنی صدر:

رئیس جمهورقابل عزل بااسلام ناسازگاراست.

.. .امارئیس جمهوراگرمابیائیم بگوئیم که اصلا غیرقابل عزل است بادین اسلام ناسازگاراست. رئیس جمهوری مثل یک وکیل است.شما انتخاب کردید برای مملکت کارهایی انجام بدهدوحق عزل مال مردم است.نمی شودمردم  راازحق عزل محروم کرد.

معنای اینکه حق عزل بامردم است،چیست؟این است که هرروزوهرساعت مردم لازم دیدند دسته یاگروهی بیاندوبگویندآیارئیس جمهور بماندیابرود؟

این ثبات کشورراازبین می برد.ناچاربایدتعداد نزدیک به اتفاق نمایندگان یک چنین  چیزی راازمردم بخواهد.یابایدجرمی انجام داه باشد که به مجلس امکان بدهدکه چنین توقعی را ازملت بکنند.

اینجاعلی الظاهراگردراصل مندرج درقانون پیشنهادی نیامده یک غفلتی شده که باید ترمیم شود.

مراداین بودکه اگرمثلا۳چهارم نمایندگان نسبت به رئیس جمهوری اظهاربی اعتمادی کردندو نگران سرنوشت کشورشدندمراجعه به آرای عمومی ممکن نباشد.

[صدورانقلاب]

روزنامه انقلاب اسلامی۲۲آبان۱۳۵۸

بنی صدر:

چه بخواهیم وچه نخواهیم انقلاب مابه نقاط دیگرخواهدرفت.

[دربرابریک عمل انجام شده قرارگرفته ایم]

روزنامه بامدادامروز۲۳آبان۱۳۵۸

بنی صدر(سرپرست وزارت امورخارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:

برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کند،یااموالش راپس بدهد، یااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.

بنی صدرافزود:

مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.

بنی صدر:

دربرابریک عمل انجام شده قرارگرفته ایم ونمی توانیم سفارت آمریکارابازورتخلیه کنیم.

[۵۰میلیاردلارمنافع درآمریکاداریم]

روزنامه بامدادامروز۲۴آبان۱۳۵۸

 ذخائرارزی ما چقدراست؟!

بنی صدر:

بانک مرکزی ایران مامورخارج کردن ذخائرارزی ایران ازبانک های آمریکایی شد.

بدنبال تصمیم ایران مبنی برانتقال ارزخود،  آمریکاذخائرارزی ایران راتوقیف کرد.

بنی صدر:

مادرآمریکا قریب۵۰میلیاردلارمنافع داریم.

[رمزبنی صدر]

روزنامه بامداداول دی۱۳۵۸

ستون خبرنگارخصوصی

رمزبنی صدر

ابوالحسن بنی صدردرنظرداردجزئیات یک نظام بانکی کاملا تازه راکه دردنیابی سابقه است،امروزیافردااعلام نمایدوضمناهدفش اینست که بااختصاص مزدبیشتری به مردم ضمن حذف بهره بانکی پول های پنهان شده درخانه هاراروانه بانک های کشورسازد.هرچند که بنی صدرناذزشده است نام این یازی

که به دارندگان حساب های بانکی تعلق می گیرد نه بهره است نه پاداش ونه

کارمزد.

دردوسه روزاخیرمحافل اجتماعی برای کشف نام رمزبنی صدربه تکاپوافتاده اندوبه

خبرنگارخصوصی اظهارداشت که عبارت رمز بنی صدر”سودویژه”خواهدبود.

[دختربنی صدروپرونده صحنه]

روزنامه بامداد۲۶دی۱۳۵۸

خبرنگارخصوصی  ازپاریس خبری داشت درباره یکی ازپربیننده ترین برنامه های جدی ومهم تلویزیون فرانسه به نام”پرونده صحنه” که هرهفته بصورت میزگردی درباره یکی از مهم ترین مسائل روزباشرکت صاحبنظران فرانسوی وبین المللی پخش می شود.

برنامه هفته پیش راجع به گروگان های آمریکایی تهران بودکه درآن  شخصیت های مهمی چون”شون مک براید”و”کندی”شرکت داشتندوبه عنوان نماینده تیپ دانشجوی ایرانی نیزازدخترابوالحسن بنی صدرکه درپاریس مشغول تحصیل است دعوت شده بود.

آنچه توجه تماشاگران راجلب کرده بودازسویی سادگی دانشجومآبانه دختربنی صدروازسوی دیگرصراحت وشجاعت اوبودکه باوجودسن کم دربرابرشخصیت های نام آور وزبان آوری که ذکر شدخودراگم نکرده ومثل یک وکیل مدافع زبردست ازحقوق ایران درمورد گروکانگیری ونیات قبلی آمریکادرپناه دادن به شاه مخلوع تحت عنوان بیماری سخن گفت.

دریک قسمت برنامه ترجمه سندی ارائه شدکه

وزارت خارجه آمریکا قصدداشته شاه رابه آمریکاببردوتاریخ این سند،به سه ماه قبل

ازبیماری اوبرمی گردد.

دختربنی صدراشاره کردکه به رغم اهمیت این

سند،جرایدبین المللی آنراچاپ نکردند.

وی برسراین موضوع به درگیری لفظی با “نومان”پرداخت وبه اوگفت:

اگروزارت خارجه امریکادراصالت این سند تردیدداردبایدآنراتکذیب کند.

اوجای دیگری هم درجواب این که”آمریکابا وجود دراختیارداشتن دههاهزارایرانی

باآنهامقابله به مثل نکرده وکسی راگروگان نگرفته است”گفت که “ایرانیهادرهمه جای غرب،گروگان هستند.سرنوشت ایران دههاسال درسفارت امریکاتعیین  می شده…آمریکااگر اینک به ایران حمله می کندکه حقوق بین المللی رازیرپامی گذارد.چراخودش پاسخ نمی دهدکه کودتا وتوطئه وسرنگون کردن هاخودبدترین انواع نقض حقوق بین المللی است وتاریخ دنیاوایران ازاین نمونه هادرمورد آمریکافراوان به یاددارد.”

[به بنی صدررای می دهیم!]

روزنامه بامداد۲۶دی۱۳۵۸

شیخ محمد منتظری وچندانجمن اسلامی ازبنی صدرپشتیبانی کردند.

شیخ محمدمتتظری دیروزحمایت خودرااز ریاست جمهوری دکترابوالحسن بنی صدرعلنااعلان کرد.

وی که اخیراازسفرلبنان وسوریه به تهران

بازگشته است هم چنین اعلام کردکه اعضای سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی

“ساتجا”درانتخابات به دکتربنی صدررای خواهندداد.

[کانال ولایت فقیه]

روزنامه بامداد۱۱بهمن۱۳۵۸

مصاحبه لوموند(اریک روئو)بابنی صدر

س:

شمابرای روحانیت چه مقامی درنهادهای تازه پیش بینی کرده اید،آنهادرداخل دستگاه حکومتی خواهندبودیادرخارج آن؟

بنی صدر:

نه داخل ونه خارج؛بلکه درفوق دستگاه؛مانظام ولایت فقیه رابرقرارکرده ایم تامناسبات بین دولت وروحانیت رادقیقاتنظیم کند.روحانیون ازکانال فقیه است که می توانندابرازعقیده کنندیادست به عمل بزنند.باتوجه به این موضوع یک روحانی می تواندبه دلیل خصائل شخصی خودونه به اعتباروابستگی اش به روحانیت کارمندیاوزیرشوددرهرحال ایران دارای دستگاه دولتی مدرنی خواهدشدکه گردانندگان آن برحسب صلاحیت خودانتخاب خواهندشد.

[بحث آزادباچریک های فدایی خلق رامی پذیرم]

روزنامه بامداد۲۹بهمن۱۳۵۸

سازمان چریک های فدایی خلق ایران بنی صدررابه مناظره تلویزیونی دعوت کردند.

دکتربنی صدر:

بحث آزادباچریکهای فدایی خلق رامی پذیرم.

بدنبال دعوت سازمان چریک های فدایی خلق ایران برای شرکت دریک مناظره تلویزیونی بادکتربنی صدررئیس جمهوری ایران،دیشب دکتربنی صدردرپایان جلسه شورای انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاربامداددراین باره که آیاشرکت دراین بحث رامی پذیرید؟اظهارداشت:

بله می پذیرم.وازاین قبیل بحث هادرتلویزیون خواهیم داشت.

سازمان جریک های فدایی خلق ایران قبلابا انتشاراطلاعیه ای اعلام داشته بودکه برای روشن شدن حقایق وبررسی مسائل ووقایع ترکمن صحراآماده شرکت درمناظره تلویزیونی هستند.

دربخشی ازاین اطلاعیه آمده است:

آقای بنی صدردرکنگره اسلامی پس ازاشاره به تماس تلفنی فدائیان بطوریک جانبه درباره وقایع گنبداظهارنظرکردمردم فقط حرف های بنی صدرراشنیدند،بدون آنکه کلمه ای ازحرف های طرف مقابل راشنیده باشند.

آقای بنی صدرکه حق جوابگویی برای جاسوسان کهنه کارامپریالیسم قائل است چرا برای سرسخت ترین دشمنان امپریالیسم آمریکا چنین حقی راقائل نیست؟

درپایان سازمان چریک هانوشته است:که اگر شماواقعاخواهان بحث آزادهستیدماآماده ایم برای روشن شدن مسائل دریک مناظره تلویزیونی شرکت کنیم.

[برای آزمایش شدن آماده ام]

روزنامه بامداد۸اسفند۱۳۵۸

برای آزمایش شدن آماده ام

باحضوررئیس جمهوری نمایشگاه خودکفایی کشایش یافت.

بنی صدر:

گروه هایی پیشنهاد کرده اند مراآزمایش کنند. ماحاضریم.

دکترابوالحسن بنی صدردرسخنانی اظهار داشت:

جامعه درهرزمان محتاج یک نوع روانشناسی است وبه مدیرانی احتیاج داردکه بازمان خودراوفق دهندوجامعه راازآزمایشی به آزمایشی دیگرببرند.اگرمی بینیم امام امت تا این حدبین مردم محبوب است وهیچکس تاکنون نتوانسته این محبوبیت رابدست آورد علت این است که  ازآزمایش نمی ترسدودرهر  زمان جامعه را ازآزمایشی بزرگ به آزمایشی دیگر می برد.وجامعه رادرجهت سازندگی هدایت می کند.

[نقشه آمریکابرای سقوط انقلاب]

روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹

بنی صدر:

آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان ها نیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده است.

[توسط سپاه توقیف می شوید!]

روزنامه انقلاب اسلامی۴خرداد۱۳۵۹

بنی صدر:

هرکس به هرعنوان ولوبنام اسلام،امام،و شورای انقلاب یارئیس جمهوری باچوب وچماق

برخوردایجادکندتوسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف می شود.

[فاتحه ازراه دور!]

 روزنامه کیهان۸فروروین۱۳۶۰

حضوررئیس جمهوربرمزارشهدادربهشت زهرا

سرویس شهری_دراولین ساعات بامداداولین روزنوروز،سیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوروفرمانده کل قوابرای تجدیددیدارباشهداوتجلیل ازمقام آن به بهشت زهرارفت.رئیس جمهوری پس ازپیاده شدن ازهلیکوپتری که بوسیله آن به لاله زارشهدای ایران آمده بود،بسوی قطعه شهدارفت،ولی بعلت ازدحام فوق العاده مردم وفشارجمعیت موفق به این کارنشدوتنهاازفاصله دورفاتحه ای نثارکرد.

[حراست ازجمهوری]

روزنامه کیهان۸فروردین۱۳۶۰

بیانیه رئیس جمهوربرای مردم مسلمان مشهد

تهران_خبرگزاری پارس

دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قواطی بیانیه ای ازاحساسات گرم مردم خراسان که به هنگام استقبال ازایشان درمشهدازخودنشان دادندسپاسگزاری کرد.

[دربخشی ازآن می خوانیم]:

آنچه شمامردم خراسان درشهرمقدس کریداستقبال ازرئیس جمهورنبود،بلکه حرکتی عظیم ووصف ناکردنی به نشانه اراده حضورمستمرازروی مسئولیت شناسی درصحنه وپاسداری وحراست ازجمهوری اسلامی بود.

[وای اگرفریادرسی نباشد]

روزنامه انقلاب اسلامی۲۰ اردیبهشت۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

مبادآنکه مردم دراین میهن ملجاء وپناهی برای فریادرسی نیابندوبناچاربرای تظالم وداد خواهی به مراجع بین المللی متوسل شوند.

[وبرادررحیم صفوی]

رورنامه اطلاعات۲خرداد۱۳۶۰

پیام رئیس جمهوری به رئیس ستادمشترک ارتش

دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلانی ایران پریشب طی پیامی خطاب به سرتیپ فلاحی جانشین رئیس ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی نیروهای مسلح اسلامی ایران قدردانی نمود.

دربخشی ازآن می خوانیم؛

مراتب تقدیراینجانب رابه تیمسارسرتیپ خزائی جانشین فرمانده نیروی زمینی وسرکارسرهنگ یعقوب حسبنی معاون فرمانده نیروی زمینی وسرکترسرهنگ افرائی به مناسبت عملیات بسیاردرخشان توپخانه،سرکترسرهنگ نیاکی فرمانده لشگر۹۲خوزستان به سرکارسرهنگ لطفی فرمانده لشگرقزوین،سرکترسرهنگ ورشوسازفرمانده تیم سوم لشگر۹۲سرکارسرهنگ جمشیدی فرمانده تیپ یک لشگر۲۱حمزه،پرسنل نیروی هوایی وپرسنل هوانیروزوکلیه پرسنل تیپ هوابردشیرازو افسران توپخانه وفرماندهان دلیرگردان هاو کلیه افسران،درجه داران وسربازان ویگان های شرکت کننده درعملیات وبرادررحیم صفوی فرمانده عملیات سپاه درخوزستان وعموم افرادسپاه وبسیج وبرادردکترمصطفی چمران وافسران ودرجه داران وافرادتحت فرماندهی ایشان ابلاغ کنید.

[ آن نوارازیادمان نرفته!!]

انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه ریاست جمهوری

کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت

 گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم حیدری واسطه خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده درباره آن دستوراتی دادم.درهمان روزهای اول که “آیت اللهی”ازپاریس آمده بودگزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وباید زودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کاررااز دست اوگرفت من نیزعینابه وزارت دفاع ابلاغ کردم.ظاهراآنهاهم کوشیده انداماگویادیرشده بوده است…

اماگزارش مطبوعات:

یکی درباره آن چندنفرآورده یکی هم درباره بحث آزادوگفته است که مقصودروبروکردن رئیس جمهوری وگروه های سیاسی منجمله مجاهدین خلق درطریق طرح بحث های ایدئولوژیکی وباصطلاح بحث آزاداست.در همین هفته ای که گذشت من سه نفری راکه درباره این بابحث های آزادباامام صحبت کرده بودندبه نزدخوددعوت کردم دونفرشان یعنی آقای حجتی کرمانی وآقای بجنوردی آمدند گفتندمقدمات این بحث آزادآماده است گروه هاهمه آماده انداماشرایط انجام آن بایدبه ترتیبی باشدکه واقعابحث آزادباشدوقتی این شرایط راحاصل کردیداطلاع دهیدتاااین بحث هاانجام گیردواینکه کسانی دراین فکر باشندکه رویارویی میان رئیس جمهوروگروه هابوجود بیاوندورئیس راناگزیرازاتخاذموضع برضداین یاآن گروه بکنندیک مطلب است ولی این حرف که دراین جامعه اندیشه هابتواننداز راه مباحث حرف خودراعرضه کننندیک مطلب دیگراست ومائیم که خواهیم گفت ازبحث چه هدفی راتعقیب می کنیم اگرمقصودماازبحث آزادکشف حقیقت باشدوهمه به حقیقت گردن بگذارین این کمال مطلوب است دیگران هرچه می خواهندفرض کرده باشند….

مطلب دومی که دراین هفته بدان پرداختم

چه به لحاظ گزارش هایی که خواندم چه به لحاظ نامه هایی که نوشتم واقداماتی که کردم مربوط می شودبه موج فزاینده درگیری ها.در سه نوبت ازهمه هموطنان خودخواستم که این درگیری هارامتوقف کنندوبگذارندکه پشت جبهه ما،جبهه دیگری بازنشود؛تابتوانیم جنگ راپیش ببریم.صحبت برسراین که چه گسانی این درگیری هاایجادمی کنندزیاداست آن نوار ازیادمن نرفته است اماتتهاکسانی که در این خط عمل می کنند.

[حقیقت راعریان ببینند]

روزنامه انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰

بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):

بانمایندگان دیگردرباره مسائل مختلفی صحبت وبحث کردیم به آنهاگفتم این تاریخ بشرپیش روی ماست.ببینیدچه وقت بوده است که کسی مشغول جنگی است خطرناک ودردنیایی پراز مخاطرات وتمام عواملی که بایددرخدمت او قراربگیرندتااوجنگ راباموفقیت پیش ببرد،بر ضداوعمل می کنند.یک طرف قضیه این است که بگویندرئیس جمهوراین نهادهاراقبول ندارد، خوب این آسان است.اماطرف دیگرکه عکس  اینست.این است که بگوینداین آدم درحال جنگ است ودراین ۸ماهه خون بدل او کرده اندوبجای کمک تاتوانستندبه اوضربه زده اند. این چیزی است که درجنگ عجیب بدان خواهیم پرداخت…نسل امروزونسل های آینده بایدحقیقت را عریان وصاف وآنطورکه هست دریابند وببینندبرماچه گذشته است وچه می گذرد.

[مراازسلول اوین نترسانید]

روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰

بنی صدردر سفربه شیراز:

مراازمحاکمه نترسانید.این محاکمه،خودانقلابی درتاریخ ایران است

محاکمه من محاکمه ملتی است که به من رای داده اند.

من به عنوان رئیس جمهورمنتخب شما،هیچ استفامتی غیرازاستقامت شماندارم.

کسی که آماده است درشن زارداغ خوزستان بمیرد،ازسلول اوین نمی ترسد.

مساله جنگ رامساله اصلی می شناسم.

[نقل قول روزنامه]:

مردم شیرازمداوم فریادمی کشیدند:

بنی صدربنی صدر

مقاومت،مقاومت

متاسفانه صداوسیمای جمهوری اسلامی نه تنهاازپخش فیلم استقبال مردم ازرئیس جنهورخودداری کرد،بلکه درپخش وانتخاب بخش هایی ازسخنرانی رئیس جمهورنیزتنگ نظری نشان دادومردم ایران درجریان واقعی سفررئیس  جمهوری به شیرازقرارنداد.

سخنان بنی صدر:

امروزکه درخیابان های شهرشیرازحرکت می کردیم مردمی که مطلع می شدند،انبوه می شدندخطاب به من وشعارمی دادند:مقاومت. ومن باید دراین جمع شمابگویم که مردم ما مردم رشیدوباشعورومصممی هستندو مردمی نیستندمثل رژیم های استبدادی که یک روز برای یک کسی کف بزنندوفردای آنروز(طوری عمل کنند)مثل اینکه اورانمی شناسندومردمی هستندکه روی کاروتلاش صداقت وتحت عقل قضاوت می کنندووقتی قضاوت کردندبه قضاوت خودشان وفادارمی مانند.سربقای ملت مادرطول تاریخ طولانی اش همین است… اما آمریکابقول کیسینجر(که بعدازمراجعت از خاورمیانه درانجمن یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواندصادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکنند.آن موانع  کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجربرای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلاف مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکند، درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشودزمانی موفق خواهد شدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.

پس ازنظراو(کسینجر)آنچه درکشورمابصودت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اند جزئی ازنقشه عمومی آمریکابرای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه این انقلاب یعنی ایران است…من نمی خواهم برای شما روضه بخوانم امامی خواهم بشما بگویم که مادرغربت می جنگیم وچیزی ازغربت صحرای کربلا کم نداریم.همه عواملی که بایدبماکمک بکنندبماضربه می زنندوماباهمه این مشکلات داخلی وخارجی به علاوه جنگ داخلی به علاوه بحران اقتصادی به علاوه بحران سیاسی،باکمک نیروهایی که شما هستید مشغول جنگیم.

معنای این سخن صریح وواضح این است که لحظه ای که جنگ تمام بشودمن همان سختی پولادرادرجبهه داخلی بدست می آورم وباتمام توان وقدرتی که ازاراده شماناشی می شودو ازرای شماحاصل می شوددربرابرهرگونه تجاوز به آزادی هاوحقوق مردم مستضعف ایران با استقامت تمام می ایستم.اینکه من بگویم چرا قاضی رابرخلاف قانون اساسی برداشته اید؟چرادرشهرهای مختلف چماقداران بجان مردم می افتند؟چراکسانی که صلاحیت قضاوت ندارند،به این امرامر(قضاوت)گمارده می شوند؟بمن بگوئیدمرابه محاکمه تهدیدمی کنید؟

من درحضورشماودرحضورخدامی گویم آنهاکه بامن درخوزستان بوده اندمی دانندکه من بسیاری مواقع به استقبال مرگ می رفتم وبه امیدمرگ می رفتم،پس مراازمحاکمه نترسانند. این محاکمه خودانقلابی درتاریخ ایران است…

محاکمه من محاکمه ملتی است که به من رای داده اندگمان می کنم آنهاکه این حرفهارامی زنندبیش ازحدفضولی می کنند…مادرمن پشت دست راستش سوخته است.دربچگی از او پرسیدم که چرادست شماسوخته است؟

گفت که مادرمن دستم راسوزانده است. پرسیدم که چرامادرشمادست شماراسوزانده است؟گفت برای اینکه مادرم درپیری ازپاعلیل بودوجنگ بودوسربازان روس به دهات ماآمده بودندومابه پشت بام برای تماشای سربازهای روسی رفته بودیم واین معنا برمادرمن گران آمده بودکه چطورمی شودکه یک زن ایرانی مسلمان به تماشای سرباز اشغالگرمی رودواین کاررابامن کرد(پشت دستم راسوزاند)برای اینکه گفت توغرورزن ایرانی راشکسته ای وبه تماشای دشمن رفته ای.این سخن همیشه درذهن من زنده است.

[همه این هابارئیس جمهوری مخالفند!]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر:

یک سوال ساده این است که بگویندرئیس جمهوربامجلس مخالف است،باشورای عالی قضایی مخالف است،باشورای نگهبان مخالف است،بادولت مخالف است،باتلویزیون مخالف است وهمینطوربشمارندوبروند.ولی طوردیگری هم می شودگفت که همه این هابارئیس جمهوری مخالفند!

[درخت رااره می کنند؛خودش نمی افتد!]

انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهور:

جنگ که تمام شدبرمی گردم همه مسائل را رسیدگی می کنم.

من روی اعتقادی که دارم مقابل امام نخواهم شد.

رئیس جمهوردرپاسخ به شایعه استعفا:

درخت رااره می کنند؛خودش نمی افتد!

ساعت۴بعدازظهردیروزدکترابوالحسن بنی صدررئیس جمهوروفرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی داخلی وخارجی شرکت کرد.

درپاسخ به سوال روزنامه اطلاعات:

اگرجنگ اصلی است ومسائل دیگر فرعی است،پس چطورآن مسائل دیگرمطرح می شود؟ومی خواهم بشما بگویم که مادرغربت می جنگیم وصفت غریب درموردماصفت صحیحی است!وسوال می کنم ازهمه که رفتاری که ماراغریب می گرداندچگونه توجیه می کنند؟

خبرنگارماپرسیدپس ازاینکه شمامساله مراجعه به افکارعمومی رامطرح کردیدعکس العمل های متفاوتی ازسوی جریان های مخالف درجامعه بروزکردوتوجیه وتعبیرهای مختلفی ازآن به عمل آمد،لطفابرای روشن شدن ذهن مردم توضیح دهید.منظورتان ازمراجعه به آراء عمومی چه بوده است وبرای چه موضوعی بایدبه  آراء عمومی مراجعه کرد؟

رئیس جمهورپاسخ داد:

اگرگفتم مادرغربت می جنگیم معنی اش اینست که وضعیت مادرداخل آن هماهنگی لازم را نداردوحتی آن حالت تحمل وبردباری یکدیگرراازدست داده است تامابتوانیم با آسودگی خاطردرجبهه هابجنگیم یک کارساده اینست که بگویندرئیس جمهوربا مجلس مخالف است،باشورای عالی قضایی مخالف است،باشورای نگهبان مخالف است، بادولت مخالف است،باروزنامه مخالف است،با تلویزیون مخالف است وهمینطوربشمرندو بروند.ولی جوردیگری هم می شودگفت ومی شودگفت همه ی اینهابارئیس جمهوری مخالفند که اینهم یک جورحرف است…امااگر مسئولیت جنگ برعهده  من است،قاعدتامن حق دارم که ازآنهاتوقع کمک بکنم که اگراین کمک نشد ناگزیربایدحل شودومن چیزعجیبی رانگفته ام.دراصل۵۹قانون اساسی آمده است که درمسائل بسیارمهم سیاسی_اجتماعی_ فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراءعمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسدبه همین نظرهم بودکه من درآنجاگفتم همه موافقت کنند.چون اگر همه موافقت کنند آن دوسوم آراء حاصل نمی شود.خوب من چون پذیرفتم که راجع به اشخاص دراین مصاحبه صحبت نکنم اینست که راجع به حرف هایی که اشخاص نسبت به این پیشنهاد من گفته اندجواب شخصی نمی دهم،بلکه جواب عمومی می دهم.

بصورت یک سوال وامیدوارم آنهایی که می شنوند،دریک محیط آرامی این مردم راعاقل وبالغ وهشیارتلقی کنندوجواب معقول بدهندوالاناسزاگفتن واین چیزهامراازمیدان بدرنمی کند.

من مشیرالدوله نیستم که فحش بخورم ودر بروم.

سوال من این است:

اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهوری می بینم هرروزوهرلحظه تضعیف نیزمی شودوتنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،من هم حق دارم تضعیف نشوم وموقعیت خورابه عنوان مسئول در مخاطره می بینم.آیاحق دارم که پیشنهادبکنم که این میزان  اظهاربشودیاخیر؟اگرچنین حقی راطبق این قانون اساسی داردآیاجواب من ناسزاوتهدیدواین حرف هاست؟…من دارایی که قابل باشدندارم وگفته ام که صورت آنچه رادارم تنظیم بکنندوهمین یکی دوروزآینده برای اطلاع افکارعمومی منتشرکننندچون ما سری نداریم آنچه  که بایدبرای شورای عالی قضایی بفرستیم برای اطلاع عمومی منتشرمی کنیم.به یک قصدمعینی تا حالا تاخیرکرده بودم چون حالا قرارشده راجع به اشخاص حرفی نزنم راجع به آن قصدم نیزحرفی نمی زنم….مساله دومی هم هست وآن اینست که این بودجه رابراساس درآمدارزی ۳۵میلیارددلار است.وی سپس به توضیح وتشریح آنچه در طول تاریخ ازپول به عنوان ابزارتسلط سیاسی وسلطه گری استفاده شده است،پرداخت وگفت:

درجهان همواره صاحبان پول مسلط پول تابع راوسیله غارت قرارمی داده اندحالامطلب رابرای شماتوضیح می دهم که بیشتروبهتر متوجه بشوید.

این ۳۵میلیارددلاردربازارآزادمی شود۷۰۰میلیارد تومان وهمین بودجه به نرخ رسمی دلار۸ریال می شود۲۸۰میلیاردتومان که تفاوت ۴۲۰میلیارد تومان است.سوال اصلی واساسی این است که تفاوت عجیب به جیب چه کسی می رود؟

اینجاست که معلوم می شودبودجه به نفع مردم محروم است یانه به نفع بخورها؟به محض اینکه شمادیدید۴۲۰میلیاردتومان یعنی ۱۴۰میلیاردتومان بیشترازکل بودجه به یک جایی می رودبایدپرسیدکه این مبلغ به کجامی رود؟من بایداین سوال رابکنم یانه؟اگرنکردم خائن به این مردم واین جمهوری  هستم یانیستم؟

رئیس جمهوردرپاسخ به این سوال روزنامه میزان امروزازقول شمانوشته است که به محض اینکه جنگ تمام شودمن درجبهه داخلی سختی فولادرادرجبهه داخلی بدست می آورده ام،لطفامنظورتان ازاین جمله بفرمائید،گفت:

ماچون درجنگ هستیم می گویندفلان اختیار ریاست جمهوری رااستفاده نکنیدتاآرامش باشد.می گویم بسیارخوب،جزدرمواردی که کار دبه استخوان برسد.اماجنگ که تمام  شد،برمی گردم سیرتاپیازهمه مسائل را برای کسانی که این مصاحبه رامی شنوندخواهم گفت.انشاء الله اهل انصافندودین ووطنشان راهم دوست دارندحرفم این است وممکن است بگویندکه خیرآقامامی خواهیم کمک کنیم اماشمارویه ای داریدکه کمک طلب نمی کنید،دعواطلب می کنید!بسیارخوب من سوال هایی دارم وگمان می کنم اینهایی که می گویندکمک به مادر جبهه جنگ است وطبق قانون هم هست:.

۱_ازنظرمن که مسئول امورجنگ هستم حفظ آزادی های اساسی مردم  نه تنهاصدمه ای به جنگ نمی زندبلکه کمک هم می کند؛آیااین آزادی هاحفظ می شودیاخیر؟اگرحفظ می شودمن یک کلمه ازگل نازکتربه هیچکس نخواهم گفت.بسیاری گمان می کنندکه  برای انجام کاراختیارت ویژه لازم است من هیچگاه براین باورنبودم….

سوالی دارم:

این تلاش ها که می کنیدکه به نتیجه برسیدودرخت یااره شد ویاخودبخلاف قاعده افتادکه نمی افتدآیا بقول معروف شماچاه کنده ایدکه مناره بدزدید!؟

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سوال کرد برابراصل۱۲۳قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس راپس ازامضاء به مسئولان اجرایی ابلاغ کندولی مصوبه  وزارتخانه های بی سرپرست هنوزبدولت ابلاغ نکرده اید،دلیل آن چیست؟

ورئیس جمهوردرپاسخ بدان گفت:

رئیس جمهوریک حقوقی یک وظایفی ویک تکالیفی دارداگرقراربشودبگویندمابین خودمان هماهنگی داریم پس دیگراین وظیفه هماهنگ کننده فی امان لله!سرپرستی وزارتخانه هم که تصویب رئیس جمهورنمی خواهدفی امان لله!نخست وزیرهم که لازم نیست که رئیس جمهورموافقش باشدفی امان لله!صداوسیما هم که شماباشیدرئیس جمهورجزوقوه مجریه نیست که نظربدهدآنهم فی امان لله!پس باقی می ماندکه ایشان ماشین امضاء است! من خیال نمی کردم که مردم رئیس جمهوری انتخاب کرده باشند که فقط برای اینکار؟…

تازه هم که امضاء بکنی بگویندخوب شمااگر موافق نبودی بایستی مثل احمدشاه یک سال ونیم طول بدهی وامضاء نکنی،که این حرف رادرموردگروگان هازده اند_که البته قیاس مع الفارق  است_آن قرارادقراردادوثوق الدوله  بودوقراردادوثوق الدوله خیانت آشکاری برای ایران بود…

خبرنگارهفته نامه عدالت پرسیدشماکه مدام صحبت ازحضورمردم درصحنه می کنیدبا جوتشنج کنونی چه برنامه ای برای نگهداشتن مردم درصحنه وتقویت روحیه آن داریدکه چون گذشته درصحنه باقی مانده ودلسردنشوند؟

رئیس جمهوردرپاسخ گفت:

این سوال شمایک نوع برخوردازنوع قیومیت  به مردم است.واینکه  ما قیم مردم هستیم واین که مردم رادلگرم یادلسرمی کنیم؟

خیر.عکس این است.این مردم هستندکه مارا دلگرم یادلسردمی کنندزیراکه کشورارث بابای مانیست.من چنین مسئولیتی رابرای خودقائل نیستم که خودراقیم مردم بدانم.

[ملتی که نفت فروخته وکالاخریده است وخورده است چطوری مستقل است؟]

روزنامه کیهان۱۰خرداد۱۳۶۰

رئیس جمهور:

مردم برای رسیدن به استقلال باید۲۰سال تلاش کنند.

بعدازظهردیروزدکترسیدابوالحسن بنی صدر رئیس وفرمانده کل قوادریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی باشرکت خبرنگاران داخلی وخارجی شرکت کردوبه سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

متن این مصاحبه بدین شرح می باشد:

روزنامه اطلاعات:

آقای رئیس جمهوریکی ازسیاستمداران کشور(حاج سیدجوادی)طی اطلاعیه ای اخیرانوشته است درحالی که موشک هاوبمب های عراق هستی وخاک وطن وهموطنان ما را ازبین می برند،ارتش ماحتی قادربه دفاع نیز نیست.ازمنظرمهمات وسلاح های جنگی و آمادگی نفرات بطورکلی عاجزشده است.وبر خلاف تمام گروه هادراین جنگ پیروزی نظامی برای ایران وجودنداردوازطرفی اخبارجنگی ازمردم پنهان می شود.باتوجه به مسئولیتی که شمادرقبال  فرماندهی کل قوابرعهده دارید،در مورداظهارات مزبورچه نظری دارید؟

دکتربنی صدر:

روزی که دشمن به ماحمله کردنسبت قوای حمله کننده وقوای دفاع کننده ۲۰به یک بود، امروز ازنظرتجهیزات جنگی۳به یک است. ازنظرروحی وکیفیت نیروهانسبت معکوس است،نیروهای ماازاین نظرقوی ترند.اینکه مانیروی دشمن وتناسب قوارابدین ترتیب که گفتیم تغییردادیم این حکایت ازپیروزی نیروهای مسلح مامی کند.

درروشی که به کاربردندگمان من این نیست که مادرآنچه به مردم گفته ایم حالایک تبلیغاتی شده است آن به ماربط ندارد.آنچه که جنبه رسمی داشت وماگفته ایم چیزی راازمردم پنهان نکرده ایم ونه کم وزیادبه مردم گفته ایم وباورمن امروزاین است که اگرفراغت بال مارابرهم نزنندوروحیه ای که داریم بایک روحیه قوی ادامه بدهیم خیلی زودترازآنچه که تصورمی رودنیروهای مسلح حتی درزمینه تجهیزات نیزتناسب رایرهم بزندوگمان من اینست که اگرمامساله جنگ را اصلی بدانیم هرگونه فعالیتی عملی اظهارنظری برخوردی دررابطه بااین مساله وآنهاکه خواهان پیروزی ماباشددراین جنگ لاجرم می بایدبه فرماندهی مسئول این جنگ کمک واگرنکردندمسئولند. اگرجنگ اصلی است ومسائل دیگرفرعی است، پس چطورآن مسائل دیگرطرح می شود؟

آساهی(روزنامه ژاپنی):

بدنبال پیروزی های پی درپی که اخیرامخابره شد،به نظرشماحدوداچه زمانی نیروهای ایرانی قادرخواهندبودکه کنترل مرزرابدست آورند؟البته سوالات دیگری هم هست که کم وبیش شبیه همین هاست وجنابعالی دنبال بفرمائید.

دکتربنی صدر:

اینکه ماچه وقت موفق می شویم نیروهای دشمن راازخاک میهن خودبیرون برانیم بستگی به یک عامل ازنظرتجهیزات ویک عامل دیگرازنظرروحیه دارد.

اگرآن تسلیحات لازم رامادراختیارداشته باشیم به تعدادروز،انگشت شمارروزهاواگرهم نداشته باشیم معنایش این است که مابایدطوری بجنگیم که اسلحه ومهمات ماصدمه جدی نخورد.پیروزی رابدون ازدست دادن مهمات واسلحه بدست آوریم کاری که درسه ماه اخیرکرده ایم.امااگراسلحه کافی دراختیار داشته باشیم وغم ازدست دادنش  راچندان نداشته باشیم خوب نقشه هایی می توان به اجراگذاشت که مارابه پیروزی های سریع تر برساند.این عامل مقداری به ابتکارات درداخل کشورمربوط می شود ومقداری هم به توانایی تهیه اسلحه ازخارج کشور.

عامل دیگرکه عامل روحیه است بستگی به انسجام درپشت جبهه دارد.بطوری که ازعامل اسلحه به مراتب مهم تراست.چون من راجع به این مسائل به تفصیلات صحبت خواهم

 کرد،کمی صبرمی کنیم تاسوال های دیگررا دراین زمینه جواب بدهم وبعدبه نتیجه گیری بپردازم.

روزنامه انقلاب اسلامی:

 پس ازاینکه شمامساله مراجعه به آرای عمومی رامطرح کردیدعکس العمل های مختلفی ازسوی جریان های مختلفی درجامعه بروزکردوتوجیه وتعبیرهای مختلفی ازآن بعمل آمد.لطفابرای روشن شدن ذهن مردم بطور مشخص ترتوضیح دهیدمنظورتان ازاعلام مراجعه به آرای عمومی چه بوده وبرای چه موضوعی  بایدبه آرای عمومی مراجعه نمود؟

دکتربنی صدر:

اگرمن گفتم مادرغربت می جنگیم معنایش این است که وضعیت درداخل آن هماهنگی لازم راوحتی آن حالت تحمل وبردباری یکدیگررا ازدست داده است وماتابتوانیم باآسودگی خاطردرجبهه هابجنگیم یک کارساده وآسان این است که بگویندرئیس جمهوربامجلس مخالف است وباشورای نگهبان مخالف است وبادولت مخالف است،باروزنامه مخالف است، باتلویزیون مخالف است،همین جوربشمارند بروندجلو.طوردیگری هم می شودگفت،همه اینهابارئیس جمهورمخالف است این هم یک جوردیگر.

واگر مسئولیت جنگ به عهده من است قاعدتا من حق دارم ازآنهاتوقع کمک بکنم واگراین کمک نشدناگریزبایداین مساله حل بشودوچیزغریبی هم نگفته ام.

قانون اساسی مادراصل۵۹مسائل بسیارمهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه راازراه همه پرسی  و مراجعه به آرای مردم صورت بگیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی بایدبه تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسدبه همین نظر بودکه من دراینجاگفتم همه موافقت کنندچون اگرهمه موافقت نکنندآن دوسوم آراء حاصل نمی شود.خوب من چون پذیرفتم که راجع به اشخاص صحبت نکنم این است که راجع به حرف هایی که اشخاص نسبت به این پیشنهاد من گفته اندبه آنها جوابی نمی دهم.وجواب عمومی می دهم.اگرمیزان رای ملت است (جواب هم نیست،وسوال این است)امیدوارم  آن هایی که دریک محیط آرامی  این مردم راعاقل وبالغ و هشیار تلقی بکنندو جواب معقول بدهند والا ناسزاواین چیزها گفتنش اولاماراازمیدان بدرنمی کند،من مشیرالدواله نیستم فحش بخورم دربروم.

سوال من این است اگرمیزان رای مردم است ومن به عنوان رئیس جمهوری می ببنم هرروز وهرلحظه تضعیف می شوم،تنهادیگران نیستندکه حق دارندتضعیف نشوند،منهم حق دارم که  تضعیف نشوم.موقعیت خودم رابه عنوان مسئول درمخاطره می بینم،حق دارم پیشنهادبکنم این میزان اظهاربشودیاخیر؟اگر چنین حقی دارم طبق این قانون اساسی جواب من تهدیدواین حرف هاست؟این جواب سوال شما.

مادراین جمهوری پذیرفته ایم که انقلاب کردیم  برای اینکه یک رژیمی  بودکه مردم رابحساب نمی آوردورای آنهارا نمی پذیرفت.ماگفتیم نه مردم هم حق دارندوکشورمال مردم است چون آنهاحق دارندکشورمال مردم است.میزان هم رای مردم است.بجای این همه دادوقال ممکن بودازمن بپرسندخوب موضوع چیست؟من حالادرفصل حقوق اختیارات رئیس جمهوری می گویم که ببینیم ازاین ریاست جمهوری چه باقی می ماند؟به این ترتیب مابه کجامی رویم؟آیامردم یک کسی راانتخاب کردندبه عنوان رئیس جمهوروبه یک عده دیگرهم گفتندماشمارامامورمی کنیم هرکه رامادررای خودبه اودادیم شماپس بگیرید!آیاهمینطور است؟واگرهمینطوراست خوب این مروم رای شان معلوم بشود!منهم کاملامطیع رای مردم هستم.اگراینطورنیست پس این رویه غلط است بایدرهاکننداین رویه را.حالا این مقدار جواب شماتامن ببینم به برای گفتن چه باقی می ماند!

فرانکفورت:

شمادرشیرازگفته ایدکه ازمحاکمه هراسی ندارید،چه کسی قراراست شمارامحاکمه کند؟چرا؟

دکتربنی صدر:

آنهایی که تهدیدمی کنند،شمابایدازآنهابپرسید.

من درفصل خودخواهم گفت.دوسوال خواهم کردکه آیاطبق اصل۱۱۳قانون اساسی،رئیس جمهوری مجری قانون اساسی هست یاخیر؟اگرهست چنانچه خلاف این قانون اساسی رادیدبه عنوان کسی که درمقابل این مملکت مسئول است بایدجلوی این خلاف هابایستدیا نه؟اگرایستادوتذکرداد،جواب اوتهدیدبه محاکمه است؟جواب این سوال این است که شماهمانی هستیدکه صورت دارائیت راندادی؟پس قانون اساسی راقبول نداری!اولامن طبق قانون اساسی موظف نبودم صورت بدهم قانون اساسی موجودگفته است که شورای قضایی بایدتحقیق کنددردارایی من.خوب برود بکند.حالاچون من گفته ام وقبول کردم که راجع به اشخاص صحبت نکنم،نمی خواهم مذاکره ای که درباره همین،اصل این صورت دارایی انجام گرفته اینجابازگوکنم.(قصد داشتم بکنم،امانمی کنم)به هرحال من دارایی ندارم چیزی که قابل باشد.وگفتم صورتش را تنظیم کنندوهمین یکی دوروزآینده برای اطلاع عمومی منتشرمی کنم.چون به یک قصد معینی تاکنون تاخیرکرده بودم.چون قرار شدراجع به اشخاص حرفی نزنم راجع به آن قصدهم حرفی نمی زنم.منظوراینکه اگرقرار باشدکه زبان دستگاه های مختلف مازبان تهدیدباشد،این یک زبانی است که درجامعه اطمینان خاطرنمی آورد.برعکس،هرکس رادر هرچیزنگران می کند.مادرحال جنگیم بانیروی خارجی وآقای کیسینجر به ماوعده داده که خوان های جدیدی ازآن هفت خانی که برای مادرست کرده اضافه بکندودائم هم یکدیگررا تهدید بکنیم ونگرانی برنکرانی اضافه کنیم صحیح است؟

بنابراین اگریک روزی جمهوری تااین حدخدای ناکرده سقوط کردکه به دلیل ایستادگی رئیس جمهوری براجرای قانون لازم شداوراتنبیه کنند،بنظرمن این یک انقلاب دیگرخواهدبود!

خبرنگاردیگری پرسید:

ایران ادعامی کندکه سیاست خارجی اش مبتنی برنه شرق نه غرب است،معذلک ایران روابطش بااتحاد جماهیر شوروی به نظرمی رسدکه بطورقابل ملاحظه ای بهتراست وییشتراست.ازروابطی که با کشورهای سرمایه داری دارد برداشت و نظر جنابعالی دراین موردچیست؟

فرمانده کل قواپاسخ داد:

من بااین برداشت شما موافق نیستم.چون روابط چیست؟روابط اقتصادی مهم تراست.شماازارقام خواهیددیدوتازه اینهاکمتر وبیشترنه شرقی ونه غربی نیست.

نه شرقی نه غربی یعنی ماآزادباشیم مطابق مصلحت آن کشوررابطه ای که وقتی با استقلال ماسازگاراست برقرارکنیم.والامعنایش این نیست که وقتی یک قدم بطرف یکی رفتیم یک قدم هم بطرف دیگری برویم!این می شودهم شرقی هم غربی.مابایدیک برنامه ای اجراکنیم وملت بالاخره ناگزیربرای بیرون رفتن ازبحران اقتصادی وبحران های دیگربایددراجرای یک برنامه شرکت کند.کدام برنامه؟.بدون برنامه همین وضعیت ادامه خواهدداشت.

آن برنامه ای رابایداجراکنیم که استقلال کشور رابدست بیاورد.تااین بدست نیایدبقیه حرفها مفت است.شماوقتی ۳۵میلیاردنفت فروختیدو این نفت راواردکردیدوفروختید،پس دیگر محلی برای تولیدشماباقی نمی ماند.ملتی که نفت فروخته وکالاخریده است وخورده است چطوری مستقل است؟پس مابایدبرنامه اجرا کنیم.این استقلال هم یک روزه بدست نمی آید.

گفتم ازقول من گفته اند_که من نگفته ام_: نظام حاکم برجمهوری،نظام زوروشکنجه است.

حالاگوینده سوادنداشته است!من هم جزو کسانی هستم که برای نظام تعریف کردم.هم می دانم جمهوری چیست،هم می دانم نظام چیست؟هم می دانم که این حرف غلط است. نمی شودکه من چنین حرفی زده باشم. خبرنگارخارجی ازمن پرسیدومن گفتم نه.

نظام جمهوری اسلامی قائم به زورنیست.با اینکه دراین جمهوری زوراعمال می شود،رویه های نادرست هم هست،شکنجه هم هست،امااین دلیل نمی شودکه بگوینداین نظام نظامی است مبتنی برزور.

خوب ماهمه مشکلات قرن هاراکه نمی توانیم بزودی رفع بکنیم!اگرمااین چیزهاراکه هست انتقادکردم ورفع نشد،شماممکن است بیائید ایرادبگیریدکه این چیزهاچرانرفت؟پس معلوم می شوداین یک جزئی است ازنظام شما حالاهم مساله استقلال اقتصادی هم چیزی نیست که شمایک روزه بدست بیاورید.من در اول انقلاب وقتی که آن برنامه راطرح می کردم،گفتم یک برنامه ای می خواهدکه حداقل ظرف۲۰سال شب وروز،تمام مردم کارانجام بدهند.بلکه بتوان به آن استقلال رسید.بامردم بایدباآگاهی وروشنی حرف زد.برنامه می خواهد.زمان هم می خواهدتاشمابه استقلال برسید.آن استقلال معنایش این است که وابستگی هاهم به شرقی هم به غربی قطع بکنیم.خوب اگراین طورشدومامستقل شدیم، باهمه می توانیم رفیق باشیم به معنای درست کلمه  به اوبگوئیم اگرزوربگویی می خوری. زورنگویی حرف حساب داشته باشی ماهم گوش می کنیم.

بنی صدردرپاسخ به سوال خبرگزاری اسپانیادرموردشایعه استعفای خودگفت:

درخت رااره می کنندخودش نمی افتد!

مردم وقتی رئیس جمهورانتخاب کرده اند، طبق قانون ناچاربایددراولیاقت استفاده از اختیارات وانجام وظایف وتکالیفش وجود داشته باشد.حرف من هم همیشه این بوده.

من روی اصولی که پذیرفتم واعتقادی که دارم مقابل امام نخواهم شد.بنابراین تااین حد ایستادگی خواهم کردوازاین حدتاآنطرف را آنچه راصحیح  بدانم به مردم خواهم گفت. حالاکشوردروضعیتی است برای آنهاکه تلاش می کنندسوالی است ازآنهااین تلاش هایی که شمامی کنیدفرض کنیم به نتیجه رسیدو درخت یااره شدویاخودافتادبه خلاف قاعده که نمی افتد؟شمابه قول معروف چاه کنده اید که مناره می دزدید؟فکربعدش راکرده اید؟

بنابرادامه این جمهوری است یابنابرچیزدیگری است؟اگربنابراداره این جمهوری است مردم کدام داوطلب دیگری راگیربیاورندوبه آن حد اعتمادراظهاربدارندوازآن به بعدهم تااین لحظه که من دراینجانشسته ام همواره ازاوحمایت بکندوناتوان بشودآن دیگری که شمادارید؟می تواندبیایدواین اعتمادراجلب کندوهمان بشود؟آن کیست؟

[دفع فاسدبه افسد!!؟]

انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهور

به امام عرض کردم که ماهرقدم  دربرابر آمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.

اگربخواهیددرجامعه ای که اکثریت وسیعی به معنی واقعی کلمه گرسنه وبیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهیدبعدازمدتی  مردم بی دست خواهند شد!

باورنکنیدکه بشودبراساس ترس،امنیت بوجود آورد.

خریداسلحه خوب،می آید.به اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.و پولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!

ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزها رابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارا بگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق، وابستگی ازلحاظ بودجه، وابستگی ازلحاظ ارز آیااین دفع فاسدبه افسد نیست،خلاف عقل و منطق نیست؟…افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدازجنگ ازآنها نخواهیم گذشت.رهیدن،واین همه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟…

درواقع هدف ازادامه جنگ ظاهراجزاین نیست که مواضع تحکیم بگردد.هدف ازطولانی کردن جنگ جزاین نیست که مواضع تحکیم بگردد ولی این ازاشتباهات است.

[احزاب بودنشان یک مشکل است،نبودنشان هم یک مشکل]

روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۰

بنی صدردریک مصاحبه مطبوعاتی:

خبرگزاری ایتالیا:

به نظرشمامنظورامام ازکسانی گه این اوضاع رانمی توانندتحمل کنندبه اروپابرگردندچه کسانی می توانندباشند؟

بنی صدر:

والله من همیشه خودرامعاف کردم ازتفسیر. حتی درموردقرآن کریم هم که گاهی مطالبی رامی نویسم  به عنوان روش برخوردمی کنم ولی قاعدتابایدمرادکسانی باشندکه باانقلاب اسلامی موافق نیستند.

رادیوتلویزیون ژاپن(ام.اچ.کی):

شماتعدادزیادی طرفدارباحرارت داریدچرایک حزب سیاسی ایجادنمی کنید؟

بنی صدر:

والله یکی ازمشکلات مهم کشورماهمین حزب  است که بودنش مشکل است ونبودنش هم مشکل است.

درتاریخ بخصوص ازمشروطه تاامروزوقبلاهم ماحزب داشته ایم.همین مشکل راهم داشته ایم.

من خودم قبلاکه درایران بودم قبل ازاینکه بروم خارجه،مطالعه ای راجع به احزاب سیاسی کرده ام.ازمشروطه به بعد.

آن روزگارکه من  مطالعه می کردم،یعنی تقریبا۲۰ سال پیش،تاآنوقت۱۷۳حزب درایران تشکیل شده بود.

حالاازآن به بعدهم لابداحزاب دیگری هم بوده اند،حساب ازدست ماهم دررفته!

اینهاپنج تانقص دارند.وعلت ناکامی شان هم این نقایص است.

نقص ازلحاظ اخلاق.

نقص ازلحاظ برنامه.

نثص ازلحابینش وهدف.

نقص ازلحاظ سازمان

ونقص ازنظرتعیین جای اجتماعی.

خوب آن مطالعه مارابدین جارساندکه غالب این احزاب عده ای سابقه دارند،آنهامی آیندومی نشینندومرام نامه وآئین نامه تنظیم می کنندواعلام می کنند،یک عده ای هم می آینداسم می نویسند.آنهایی که می چرخانند همه کاره اندوبقیه هیچکاره!

شماازمن می خواهیدهمین طوری تکرارکنم؟

نه این کارمانیست!

حزب بایدازخودجامعه بجوشدوبه نیازهای اساسی مردمی جواب بدهد.که درآن متشکل می شوند.

من همیشه براین باوربودم وازمن نطلبیدچیزی راکه بدان باورندارم وبگذاریدخودمردم برای تشکلشان راهی پیدابکنند.

س:

آیاامکان آن هست که جنگ به زودی وباصلح تمام شود؟

آیاددموردسه هیات،هیات اسلامی،غیرمتعهدها واولاف پالمه هیات دیگری هم وجوددارد؟

 بنی صدر:

والله این هیاتهاهیچکدامش رادرتشکیلش سهم نداشتیم.تشکیل داده اند،گفته اندمابیائیم؟گفته ایم بیائید.ماسه شرط قائل شدیم برای پایان جنگ.اگرآن سه  شرط تحقق پیداکرد، امروزجنگ تمام نی شود.تحقق پیدانکرد،جنگ ادامه پیداخواهدکرد.

اینقدرهم مااین سه شرط راگفته ایم که خیال نمی کنم که مححتاج تکرارآن باشم.

سوال:

شماکه مدام صحبت ازحضورمردم درصحنه می کنید؟

باجومتشنج  کنونی چه برنامه ای برای نگه داشتن مردم درصحنه وتقویت روحیه آنهاداریدکه همچون گذشته درصحنه باقی مانده ودلسردنشوند؟

دکتربنی صدر:

والله مردم،سوال شمایک نوع برخوردازموضع قیومیت است که نسبت به مردم ناخودآگاه درذهنش سوال کنند.مثل اینکه ماقیم مرد هستیم ومائیم که مردم رادلگرم بکنیم یادلسرد؟نه عکسش است.

مردم هستندکه مارادلسردمی کنندیادلگرم.

 برای اینکه کشورکه ارث بابای مانیست،ومن هم چنین مسئولیتی ورسالتی برای خودم قائل نیستم که خودرا قیم مردم بدانم.

مردم دراین جمهوری ملاحظه می فرمائیدامام وهمین جورتابه پائین همه مامی گوئیم میزان رای مردم است.پس مردم هستندکه بایدخودشان رادرصحنه نگه دارند؛وطنشان است؛دینشان است؛انقلابشان است؛سرنوشتشان است.

مایک وظیفه داریم وآن این است که آگاهی بدهیم آنچه راکه درمقام مسئولیت عمل می کنیم آنهارابه اطلاع مردم برسانیم ومن ایتن وظیفه راتاتوانستم اجراکردم.

شایدالبته سران کشورهایی بوده اندکه بعدازتمام شدن دوره شان خاطرات نداشتند،اماکسی نبوده که کارنامه بنویسد.من هرروزهرچه می کنم به مردم گزارش می کنم.که این سهم من است وسهم خودراانجام می دهم.وگمان من این است که نه،مردم درصحنه هستندوهیچکس هم نمی تواندآنهاراازصحنه بیرون بکند.چنانکه سابقاهم کسانی خواستند.درژیم سابق خواست نتوانست.دررژیم فعلی هم فکرنمی کنم کسی دراین صددباشد.

خبرگزاری پارس:

نظرشماراجع به قراردادهای نظامی اخیرپاکستان بااگآمریکاواحتمال ایجادپایگاه های نظامیآامریکادرخاک پاکستان چیست؟

دکتربنی صدر:

والله من مطالعه ای درموردسوال شمانکرده ام.چنین قراردادی وپایگاهی وفلانی.

ولی اگرچنین چیزی باشد،نظرمن مخالف است. وبه اعتقادمن تاریخ بشری سه عصرمشخص به خوددیده.

اززمانی که مامی توانیم به انسان جوینده ویابنده علم اطلاق کنیم،یکی انقلاب اسلام است، یکی پیامبری پیامبراسلام.یکی دوران رنسانس است دراروپا.وبه گمان من اگرماعاقل باشیم وازاین مناظرات ومناقشات صرف نطربکنیم جاوموقع خودمان رادرتاریخ معاصروآینده بشربشناسیم،عصرسوم تاریخ بشری باانقلاب اسلامی ایران می تواندشروع بشود.عصری که درآن انسان معنویت ازدست داده رابازمی یابدونظام جهانی برپایه زوروقدرت قدرتهافرومی ریزد.برای اینکه به این عصربرسیم  لازم است که درکشورهای اسلامی این موج که بازتاب همه حقارت هایی که درطول تاریخ به بشررفته است،همه جارافرابگیرد.

آن درسی که ماازاین جنگ گرفتیم ودادیم یعنی ایستادگی واستقامت ومقاومت دراستقلال .این درس راهمه ملت های اسلامی بیاموزند.

لابدشماهم شتیده ایدکه آقای کیسینجردربازگشت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان واشنگتن صحبتی کرده،اوگفته است برای اینکه انقلاب ایران  صادربشودبایرازموانع بسیاری عبوربکند.این موانع بحران های سیاسی واقتصادی است که درهمین مصاحبه مادرباره آنهابحث کردیم

.منازعات قومی ومذهبی است که ازاول انقلاب مارابدان گرفتارکرده اند.

منازعات مرری باعراق است.یعنی همین جنگ. واگرایران ازاین دوران ها بگذرد،تازه مسائلی باهمسایگان خویش درخلیج فارس داردواگربه حل آنهاهم موقق بشودوقتی خواهدبودکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده است.

خیلی صریح وآشکارمی گویدکه برای انقلاب اسلامی ماهفتخوان درست کرده،بطوری که ما ازاین هفتخوان جان سالم بدرنبردیم،معنای روشن حرف های اوباصراحت تمام است.

این است که پیروزی انقلاب مابه نیات آمریکابا عنوان سلطه گرواسرائیل به عنوان زائده سلطه امریکاصدمه جدی می زنند.پس دشمن هم می داندکه مادرکجای تاریخ قرارگرفته ایم.خودماهم بایدبدانیم که دراینجاقرارگرفته ایم.کمی ازتلاش برای ویران کردن یکدیگرصرف نظرکنیم.وهمه همت هاوکوشش هایمان رایکجامتمرکزکنیم واین انقلاب رابه پیروزی برسانیم.وملت های مسلمان هم به جای اینکه به دنبال فریادزدن وقراردادبستن بروندبه خودمردم شان بازگردند.

اینجاست که گفتم خودمردم اگرآزادنباشندوعمل نکنند،ماناکزیربه وابستگی برمی گردیم ومابانصحیت تنهانمی توانیم کاری  بکنیم.که درهمه جادولت هابیان کننده  خواست های مردمشان باشند،درعمل است که مامی توانیم الگویی عرضه کنیم وگرنه آمریکاسیاستش معلوم است،محاصره کردن  وازپادرآوردن انقلاب اسلامی ماست.ومامی بایددرهمین جاکه زادگاه  این اشخاص واین انقلاب است پیروزشویم. مابرای اینکه پیروز شویم لازم است که عمل بکنیم.خیلی کارها ممکن است به نظرماصحیح برسد،ازلحاظ من بهتراست که آن کارهارانکنیم مگروقتی مردم بی پرده باشندکه این کارهاصحیح است.چون اگرچنین نشدمردم اعتمادخودشان راازدست می دهندوغیرفعال می شوند.درنتیجه انقلاب ناکام می گردد.

پس جواب شمااین است که مابااعتراض کردن ومخالفت کردن بااین گونه قراردادهاکارزیادی ازپیش نمی بریم.مگرآنکه درعمل الگویی به مردم این منطقه نشان بدهیم تا مردم این منطقه زیرباراینگونه قراردادهانروند

[ماقرارنداریم بنی صدرراازمردم بگیریم،بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیربم]

روزنامه انقلاب اسلامی۱۳خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهوری:

اگربخواهیم ازاحساسات وعواطفی که درمحله های بازدیدمردم حرفی بزنم بایدبگویم این مردم سیل زده،مصیبت زده،جنگ زده دردهای خودرافراموش کرده بودندوباشور وهیجان زایدالوصفی ازشوق می گریسته واین اشک بیان امیدآنهابود.امیدبوجودآمدن تغییرهای مطلوب دروضعیتی که غیرقابل تحمل است. به مناسبت بگویم یکی ازاصلی ترین بندهای فصل های کودتای خزنده این بودکه مردم راازبنی صدربگیرند.چنانکه طرح و

کودتای خزنده کفته است:

ماقرارنداریم بنی صدرراازمردم بگیریم،بلکه می خواهیم مردم راازبنی صدربگیربم.

یک کسی بایدباشدوبه اوبگویدمسلمان چه مرض داری که مردم راازبنی صدربگیری؟این گرفتن ایجادزخم  است.یک اصلی هم در روانشناسی فردی،هم درروانشناسی اجتماعی هست که می گویدوقتی موردعلاقه بزور یافریب گرفته وستانده شد،علاقمندبه هر پیشامدی تن می دهدوهروضعیتی رابابی تفاوتی وکارپذیری می پذیرد.این است که مردم نبایدتصورکنندکه این سخن واین دشمنی،یک سخن ودشمنی باشخص است،بلکه بایدبدانندکه این یک زمینه سازی عمومی برای تغییرسیاسی است که باتغییرات اقتصادی که مقدمات آنرافراهم می آورند،همسومی شود. یعنی وابستگی سیاسی واقتصادی بعلاوه فقرروزافزون آینده تاریک واستبداد.

من امیدوارم دراین زمینه تیرشان به سنگ بخوردونتوانندنه مراازمردم ونه مردم  راازبنی صدربگیرند.

[سرنوشت خودرابدست  حوادث  وحادثه سازان نسپرید]

انقلاب اسلامی۱۴خرراد۱۳۶۰

ازکارنامه رئیس جمهور.

…واماگزارشها،این گزارشها،یک سری گزارش هایی است که درباره قراردادباآمریکابرای مطالعه به من داده اندکه آنهارابرای بازپرس ومجلس فرستادم.ودرروزنامه نیزدرج شده است.

رباره ی حل مساله گروگان هاسنجش افکاری بااستفاده از۵۷۶۰نمونه ی به عمل آمده است که حکایت ازآگاهی مردم درباره ی مسائل اساسی کشورشان می کند.

درپاسخ به این سوال که آیابه نظرشمادولت باآزادکردن گروگان هاموفق به دریافت حقوق ملت ایرن ازآمریکاشده است یاخیر؟۶/۵درصدگفته اند:بله؛۱/۷درصدگفته اند:اگر آمریکابه قراردادعمل کند.۱۶درصدهم جواب نداده اند۷/۳درصدگفته اند:مقداری ازآن راگرفتیم وبقیه خیر؛ضررهم کرده ایم.تسلیم شرایط آمریکاشده است.

…من امیدوارم بودم که حقایق بدون سانسوردراختیارافکارعمومی مردم ما قرارماقرارگیردواینطورنباشدکه آقای ریگان یک حرفی بزندآن رادراینجابه دلخواه خودشان تغییربدهندوباب طبع خوددرآورندوموضوع سخنرانی هاونمازجمعه هابکنندواینگونه حقایق وواقعیات وآن حرف ها،درپرده سانسور ازشنیده شدن وخوانده شدن پوشیده بماند.

این هم واقفیت عریانی است که آقای کیسینجرگفته است.

من بارهانسبت به آنهاهشدارداده واعلام خطر کرده ام.چراکه انقلاب اسلامی ماتمایلی نیست که تنهادرمردم مابالیده وبارورشده باشد،بلکه درهمه ی مردم مسلمان ومستضعف این جهان این تمایل به استقلال به زندگی آزاد،حتی آمریکا پباابتکاروخلاقیت وجودارد.بنابراین ازآنهااین تمایل است که بایدسرکوب شودو برای سرکوب کردن این تمایل چه چیزبهتراز سرکوب کردن این انقلاب؟درزادگاه آن است.برای سرکوب کردن این انقلاب درزادگاه خودچه چیزبهتراست ازاینکه اقتصادآنرافلج کنیم.وهمه می دانیدکه اقتصادایران دورکن ودوقائمه دارد.یکی صنعت نفت،ویکی دستگاه بانکی.

من به شماهشدارمی دهم که اینک می خواهند این دورانیزفلج سازند.بافلج شدن این دوزمینه تولیدداخلی بالمره ازبین می رود،بیکاری و گرانی روزافزون می شودوماچاره ای جزاین نخواهیم داشت که بروارداتمان بیافزایم و کیسه واردکنندگان وتوزیع کنندگان راپروپرتر کنیم…

مردم ایران بایدهوشیارباشند،بیدارباشند.من آنچه وظیفه داشته ام ودارم گفته ام ومی گویم.ووظیفه شمامردم هم این است که بایستید.سرنوشت خودرابدست  حوادث  وحادثه سازان نسپرید.

درمنزل شریعتی:

مساله بعدی رفتن به خانه شریعتی به مناسبت سالروزرفتن اوبخارج کشوربودکه پس  ازآن نیزازمیان مارفت.

این دنیاچرخش های بسیاربخوددیده است. روزگاری جامعه مابلحاظ استبدادحاکم برآن ازابداع وابتکارمحروم بود،امابااینحال مردان وزنانی پیداشده وبه نشانه حق این مردم برابداع وابتکارآزادانه اندیشیده اندوثمره  اندیشه آنهاحرکتی درجامعه ودردوران های مختلف شده است.من درخانه شریعتی دراین زمینه صحبت کردم واین صحبت نیزچاپ شد وبناندارم دراینجاآنراتکرارکنم وتنهامی خواهم این رابگویم که من درآنجابه صفت رئیس جمهوری درآنجاحاضرشدم.

[زیرعلم کی سینه بزنیم؟!]

روزنامه کیهان۱۸خراد۱۳۶۰

ازسوی مهندس نبوی،سخنگوی دولت

جزئیات واسامی دستگیرشدگان خرید۵۶میلیون دِلاراسلحه فاش شد.

دراین رابطه یک سرتیپ ارتش،سفیرایران دراسپانیاوبرادرزاده میناچی دستگیرشده اند.

سرویس سیاسی کیهان

مهندس بهزادنبوی وزیرمشاورسخنگوی دولت صبح امروزدریک مصاحبه مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی درموردقرارداد۵۶میلیون دلاراسلحه گفت:

این قراردادی بین وزارت دفاع ویک شرکت خصوصی ایرانی بودکه سومین معامله اش با ایران بود.طرفی که ازوزارت دفاع این قراردادرابسته شخصی بنام سرتیپ فریور است که درحال حاضردستگیروزندانی است. البته نه دررابطه بااین قضیه بلکه دررابطه باکودتای نوژه.وی مسئول خریدهای ارتش بوده است.

نبوی افزود:

طرف معامله شخصی است به نام کریم میناچی که برادرزادهرآقای ناصرمیناچی وزیر سابق ارشاداست.وی درحال حاضردستیگرشده است.

هم چنین آقای بهنام سفیرایران دراسپانیاکه دراین جریان به عنوان نماینده ایران قصور زیادی مرتکب شده وجنس راندیده گواهی کردکه جنس حمل شده است.این شخص در حاضرتوسط دادستانی توقیف شده است.

پس سه نفردرراین رابطه درحال حاضردرزندان هستند.

سرتیپ فربور.کریم میناچی،وبهنام سفیرایران دراسپانیاکه مسئول تحویل جنس بوده است.

وی هم چنین افزود:

احمدحیدری عضوهیات مدیره این شرکت نیز درحال حاضرفراری وتحت تعقیب است. کوشش ماتابحال موفقیت آمیزبوده وجمعا۳۵ میلیون دلارازاین مبلغ بدست مارسیده است.

وی درموردتوقیف روزنامه هاوراهپیمایی امروزگفت:

مردم مابایدبدانندکه پس ازپیروزی انقلاب وتشکیل قوای سه گانه،تفکیک قوابه طورکامل انجام شده است وتوقیف روزنامه نیزبدستوردادستانی انقلاب بوده است وبرای دوره ای دررابطه باتخلفات است روزنامه ها،دستوربه توقیف آنهاداده است.

دولت هم دراین موردبی نظرنیست.زیرااین روزنامه هابراساس فرمان امام عمل نکرده اندکه این جنبه شرعی قضیه است.یعنی عدم توجه به حکم امام.ازنظرفانونی هم به اندازه کافی مرتکب خلاف شده بودند.

وی هم چنبن درموردراهپیمایی امروزگفت:

من اطلاعی ندارم.البته گروه های مخالف همیشه منتظرندزیرعلم کسی سینه بزنندو مردم موضع خودشان رادر۱۵خرداداعلام کردند ونشان دادندکه درصحنه هستند اگرمخالفین بخواهندبهره برداری کنندمردم می توانند نمایش۱۵خردادراتکرارکنند.

[خواب هایی برای شما دیده اند]

روزنامه کیهان۱۸خرداد۱۳۶۰

پیام واظهارات رئیس جمهوردرباره توقیف روزنامه انقلاب اسلامی

بنی صدراعلام کردپیام وکارنامه رئیس جمهوربه شکل اعلامیه ونوارو…پخش خواهدشد.

رئیس جمهوردرهمدان:

روزهای تمایل به استبداددراین مملکت مرده است.

بنی صدر:

غول استبدادمی خواهدباردیگرحاکمیت خودراتحمیل کند.

همدان.خبرگزاری پارس:

عصردیروزباحضوردکتربنی صدررئیس جمهوری وفرمانده کل قواوباشرکت گروه کثیری ازمردم همدان دفترهماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوری دراین شهرگشایش یافت.

بگزارش خبرنگارخبرگزاری پارس بنی صدردراجتماع مردم همدان که دراین محل تشکیل شده بودگفت:

خواهران وبرادران عزیزم دراین لحظات جزاستقامت هیچ راه دیگری برای نجات کشوروجودندارد.

شمالابدشنیده ایدکه دیشب برپرده تلویزیون مقدمات سانسورکامل رئیس جمهوری رافراهم آوردند.

گفتندکه پرونده های مصدق وبختیارراازوزارتخارجه برداشتندبرای اینکه می خواستندیک مرکزاطلاعاتی دردفترریاست جمهوری ایجادکنند.

رئیس جمهوری افزود:

پرونده مصدق به چه کاراین دفترمی آمده است؟

خودشمامی توانیدقضاوت کنید.

امروزنیزروزنامه انقلاب اسلامی وچندروزنامه دیگرراتوقیف کردند.درشرایطی که ما هستیم یعنی رادیووتلویزیون درسانسور،روزنامه های دیگردردست گروه انحصارطلب،دوسه روزنامه دیگرهم که صحبت می کردندتوقیف.بنابراین رئیس جمهوری وسیله ای برای اینکه فعالیت ونقطه نظرهای خودرابه اطلاع شمابرسانددیگردراختیارندارد جززبان گویای شمانسل جوان امروز.

بنی صدرافزود:

همه جوانان درسرتاسرکشوربایددرمقابل این قانون شکنی آشکاربه مقاومت واستقامت برخیزند.

درهمه جابایدبازگوکننده نظرهاوکارنامه رئیس جمهوری خودباشید.

سرتاسرایران بایددربرابرتمایل شدیدبه استبدادمقاومت کند.

هرکدام ازشماجوانان یک شماره ازانقلاب اسلامی بشویدودرسرتاسرکشورحقایق رابه یکدیگربازگوکنیدونگذاریدثمره انقلاب شمارااینگونه مفت ازدست شمابدرآورند

رئیس جمهوری گفت:

بایددرجبهه های جنگ ازپشت سرمطمئن باشیم.آنهاکه براحتی داستان گروگانگیری رابچنان تصمیمی کشاندندازثمره هایی که برای شماازآن داستان مانندازدست دادن چندمیلیارد ثروث شما،حیثیت شماواین جنگ تحمیلی بود.

اینک خواب های دیگری برای شما دیده اند.

استقامت باشماست مقاومت باشماست واین اجتماع بزرگ امروزشماواستقامتی که ازهمه کشورمی کنیدنویدمی دهدکه روزهای تمایل به استبدادمرده است.وصبح آزادی استقلال،جمهوری اسلامی نزدیک است.

بنی صدرافزود:.دراین شرایط خفقان است که می خواهنددربرخی حوزه هابگمان اینکه درآنجاهامی توانندصندوق سازی کنندانتخابات انجام بدهندوعلت یورش آنهابه آزادی هاهمین است.

گمان می کردندشمابعداز۱۴قرن تکرارسخن علی(ع)آنجاکه گفت:

کلمه حق است اماازآن مرادباطل می کنند، پانزده خردادروزرستاخیزمردم مابودواینها گمان می کردندبه این مناسبت می توانندمردم رابه خیابانهابکشانندوآنهارابرانگیزانندتابرضد رئیس جمهوری منتخب خودشان شعاربدهندو چون مردم نیامدندواین شکست آشکاررادیدنداینک براه دیگری رفتند،راه پرونده سازی توقیف روزنامه ها،اختناق. مقاومت شمااین توطئه رانیزدرهم خواهدشکست.

خداوندبه نسل جوان وآگاه امروزایران توفیق بدهد.

روزی که شمانرفتید،مراجعه به آرای عمومی انحصارگران،زورپرستان وجانبداران استبداد رامحکوم کردید.امروزکه شماآمده ایدمراجعه دیگری  به آرای عمومی است که می گوید:

این نسل آگاه وبیداراست.آگاهانه تصمیم می گیردوبااستقامت وتوانائی ازتصمیم خود پیروی می کند.خداوندبه نسل امروزپیروزی بدهد.نسلی که سدی بزرگ چون رژیم سابق رادرهم شکست.سدچه هارانیزمی توانددرهم بشکند.ومی شکند.

رئیس جمهوری بااشاره به این نکته که من به عنوان  رئیس جمهوری  منتخب شمادردفاع از قانون باتمام قواایستاده ام گفت:

من درکنارشماوبرای آرمانهای شماایستاده ام ویقین دارم پیروزی نزدیک است.چون چماقدارهابه این محل که دفترهماهنگی شما مردم بارئیس جمهوری است حمله آورده بودند من آمدم به نشان اینکه بلکه دراین کشور قانون احترام پیداکند.

یک ملتی ومردم یک شهری نیزاین مقدارحق داشته باشندکه خانه مخروبه ای رابه محل دیداریکدیگرقراردهندودرآنجابتوانندبافراغ بال دردهای خودشان رابدون ترس ازاینکه گرفتارعواقب آن گردندبگویند.

رئیس جمهوری درپایان گفت:

هرخانه خانه هماهنگی است.چون شماهستید که رای دادیدوحمایت می کنیدامیدوارم من نیزباصداقت درخدمت شمابمانم.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری پارس گروهی از مردم همدان دیروزدرحالی که دردوسوی خیابان اجتماع کرده بودندهم چنین درحالی که اتومبیل حامل رئیس جمهوری راهمراهی می کرنددرمحل اسکان جنگزدگان  ودفتر هماهنگی همکاری های مردم بارئیس جمهوری شعارهایی درحمایت ازآقای بنی صدر،و محکومیت حزب جمهوری اسلامی می دادند.

درشعاربعضی ارطرفداران آقای بنی صدربه نخست وزیروآقاب بهشتی نیزحمله می شد.

گزارش رسیده همچنین حاکی است به علت ازدحام بیش ازحدمردم درمحل دفترهماهنگی آقای بنی صدرنتوانست ازمینی بوس پیاده شودوبوسیله بلندگوی دستی ازداخل اتومبیل برای مردم سخنرانی کرد.

پس ازپایان سخنرانی رئیس جمهوری گروهی ازمردم همدان باتکرارشعارهای خودعلیه آقای دکتربهشتی وآقای رجایی وحزب جمهوری اسلامی وبه طرفداری ازدکتربنی صدرهمراه ایشان مسیرخیابان شهرراپیمودند.

این تظاهرات تاساعت۸شب ادامه داشت.پس ازآن نیزگروههای مخالف وموافق بادادن شعارهایی علیه یکدیگردرسطح شهر همدان به تظاهرات پرداختند.درگیری هاتاساعت۲۱ادامه داشت.به گزارش خبرگزاری پارس ازهمدان طرفداران دکتربنی صدردرادامه تظاهرات خودبه یکی ازمغازه هاحمله کردندوتمام شیشه هاووسایل آن راازبین بردند.

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:

2 thoughts on “کودتای خرداد ۱۳۶۰ به روایت رسانه‌های وقت: ویژه بنی‌صدر (کامل-قسمت ۱تا۷) محمد شوری

  1. بازتاب: علی صدارت | علی صدارت : رفراندم درباره سلطنت‌طلبی و سلطنت‌طلبان و سایر زورمداران در هامبورگ انجام شد

  2. بازتاب: علی صدارت | صدارت :ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۲)دوستانه، با نگاهی به مقوله قدرت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.