بایگانی ماهیانه: اکتبر 2009

علی صدارت : ضرورت تشکیل جبهه و خواص آن

علی صدارت : ضرورت تشکیل جبهه و خواص آن

۲۶ مهر ۱۳۸۸

تحولات سیاسی در ایران سیری سریع پیدا کرده است. بخصوص از خرداد 1388 بدین سو، پرده ها دریده شده اند، بدان معنی که چهرهء واقعی نظام توسط "هر ایرانی یک خبرنگار" نه تنها به افکار عمومی ایران بلکه به افکار بدنهء نیروهای نظامی و انتظامی و از آن فراتر...