بایگانی روزانه: نوامبر 6, 2014

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

ضرورت آلترناتیو از دید ابوالحسن بنی صدر

۱۵ آبان ۱۳۹۳

یک خانم فیلسوفی در انگلستان ندریس می کند که یک فهرستی از حقوق انسان را ترتیب داده که شامل منشور حقوق بشر سازمان ملل حقوق انسان در قرآن و حقوق انسانی که فقهای شیعه و سنی بیان کردند به این نتیجه رسیده که کاملترین حقوق...