بایگانی روزانه: آگوست 26, 2019

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت - تحلیل سیاست اقتصادی رژیم ولایت مطلقه درباره یارانه‌ها و نرخ ترجیحی ارز

گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت – تحلیل سیاست اقتصادی رژیم ولایت مطلقه درباره یارانه‌ها و نرخ ترجیحی ارز

۴ شهریور ۱۳۹۸

تا وقتی ایین رژیم بر قدرت است، حتی بهترین سیاستها هم باعث بهتر شدن وضعیت نمیشود. گفتگوی آقای بنیصدر و علی صدارت - تحلیل سیاست اقتصادی رژیم ولایت مطلقه در باره یارانه‌ها و نرخ ترجیحی ارز