بایگانی برچسب: s

رژیم جمهوری اسلامی مسئول مرگ افشین اسانلو است

رژیم جمهوری اسلامی مسئول مرگ افشین اسانلو است

۱۷ تیر ۱۳۹۲

حکومت دین سالار تنها آزادی ستیز نیست، ضد عدالت اجتماعی نیز هست؛ چرا که در گوهر پیوندی ناگسستنی با سرمایه رانت خوار دارد و برای حفظ منافع سوداگران و بنا به اقتضای قدرت طلب و انحصارطلبش، مبارزان راه...