بایگانی دسته: برگزیده از چارسوگان

چرا در انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی نباید شرکت کرد؟

چرا در انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی نباید شرکت کرد؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

اعتراضات و تظاهرات میلیون ها تن از مردم کشورمان پس از انتخابات تقلبی سال ۸۸ و ۹۲ حداقل یک پیام روشن داشته است و آن خواست انتخابات آزاد و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است. آزادی و حاکمیت مردمی...

Buying the War: How Big Media Failed Us

Buying the War: How Big Media Failed Us

۱ تیر ۱۳۹۴

In 2003, the United States pre-emptively attacked Iraq in a war that would last for eight years claiming an estimated189,000 lives, costing over $2 trillion and causing untoldeconomic and...