صدارت: اعتراف و پوزش کلینتون بابت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و براندازی مصدق.

صدارت: اعتراف و پوزش کلینتون بابت #کودتای۲۸مرداد۱۳۳۲ و براندازی #مصدق. جالب است که هنوز بعضی منکر کودتا هستند! جالبب‌تر اینکه در ایران امروز،با توجه به واقعیتهای ملی و بین‌المللی، آقای رضا #پهلوی حتی با کودتاهایی از نوع آنان که پدر و پدربزرگش را سرکار آورد هم هیچ شانسی برای به قدرت رسیدن ندارد، هر چقدر … ادامه خواندن صدارت: اعتراف و پوزش کلینتون بابت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و براندازی مصدق.