بایگانی ماهیانه: جولای 2013

رژیم جمهوری اسلامی مسئول مرگ افشین اسانلو است

رژیم جمهوری اسلامی مسئول مرگ افشین اسانلو است

۱۷ تیر ۱۳۹۲

حکومت دین سالار تنها آزادی ستیز نیست، ضد عدالت اجتماعی نیز هست؛ چرا که در گوهر پیوندی ناگسستنی با سرمایه رانت خوار دارد و برای حفظ منافع سوداگران و بنا به اقتضای قدرت طلب و انحصارطلبش، مبارزان راه...

سرکوب اعتراضات مردم ترکیه را محکوم می کنیم

سرکوب اعتراضات مردم ترکیه را محکوم می کنیم

۱۰ تیر ۱۳۹۲

از منظر ما قبول مسئولیت در امورسیاسی و اجتماعی، در هر موضع و هر سطح و هر مقامی، به دنبال خود برای فرد مسئول، یک وظیفه دیگر را فراهم می آورد و آن پذیرش انتقاد و حتی اعتراض از سوی واگذار کنندگان مسئولیت و به تبع، رقبا و سایر شهروندان جامعه...