بایگانی دسته: تا بماند در خاطری…تا بگیریم درسی

یکی از عوامل مهم برای سوریه‌ای شدن ایران، مراجعه به قدرتهاست

یکی از عوامل مهم برای سوریه‌ای شدن ایران، مراجعه به قدرتهاست

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

جایگاه رفیع #استقلال در فرهنگ ایرانی و تابو بودن و گناه کبیره بودن رجوع به قدرتها، از مهمترین عواملی است که قدرتها از ساختن #بدیل وابسته و سرسپرده در ایران عاجز مانده‌اند و #ایران سرنوشت #سوریه را پیدا نکرده است.