بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2012

همه کس میتواند به سهم خود، با ابتکار، در پیشگیری از جنگ و خشونت نقشی داشته باشد

همه کس میتواند به سهم خود، با ابتکار، در پیشگیری از جنگ و خشونت نقشی داشته باشد

۳۱ شهریور ۱۳۹۱

بررای پیشگیری از جنگ و خشونت، که ساده‌ترین بهانه است در دست رژیم ولایت فقیه برای سرکوب و ادامۀ بقای خویش، هر شخصی، چه شخصیتهای سیاسی و چه همۀ افراد "غیر فعال سیاسی" می‌توانند نقش داشته باشند.