بایگانی ماهیانه: مارس 2013

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

جلسه سخنرانی و بحث آزاد

۷ فروردین ۱۳۹۲

جلسه سخنرانی و بحث آزاد، بیستم آوریل در پاریس امین بیات اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱ ژاله وفا انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان فرهنگ قاسمی موانع و راهکار های همبستگی ملی جمهوریخواهان...

پیام نوروزی "همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران"

پیام نوروزی “همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران”

۱ فروردین ۱۳۹۲

نوروز باستانی جشن توازن، تعادل در طبیعت یعنی عدم تبعیض و بیانگر فرهنگ مشترکی می‌باشد که از گوشه های چین و روسیه تا جزایر خلیج‌ فارس و دریای عمان، از هند وافغانستان و تاجیکستان تا ترکیه و سوریه و...

۱۳ اسفند ۱۳۹۱