بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

باز نگری نامه محرمانه آقای بهشتی خطاب به آقای خمینی: «در همه سازمان های لشگری و کشوری همواره در اقلیت» هستیم!

باز نگری نامه محرمانه آقای بهشتی خطاب به آقای خمینی: «در همه سازمان های لشگری و کشوری همواره در اقلیت» هستیم!

۲ بهمن ۱۳۹۴

سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند. دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش...

پیشنهاد تحصن/حصر خانگی خود در روز "انتخابات" به عنوان یک جنبش خودجوش فعال

پیشنهاد تحصن/حصر خانگی خود در روز “انتخابات” به عنوان یک جنبش خودجوش فعال

۲۰ دی ۱۳۹۴

فقط با مشارکت فعال در تعیین سرنوشت خویش است، که ما ایرانیان می‌توانیم از خود و از فرزندان و عزیزان خود دفع شر کرده و سرنوشت مردم سوریه و عراق را به وطن‌مان ایران تحمیل نکنیم. بعضی از هم‌وطنان در انفعال...