بایگانی ماهیانه: مارس 2018

یکی از عوامل مهم برای سوریه‌ای شدن ایران، مراجعه به قدرتهاست

یکی از عوامل مهم برای سوریه‌ای شدن ایران، مراجعه به قدرتهاست

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

جایگاه رفیع #استقلال در فرهنگ ایرانی و تابو بودن و گناه کبیره بودن رجوع به قدرتها، از مهمترین عواملی است که قدرتها از ساختن #بدیل وابسته و سرسپرده در ایران عاجز مانده‌اند و #ایران سرنوشت #سوریه را پیدا نکرده است.