بایگانی روزانه: دسامبر 8, 2022

صدارت: جنبش ۸۳روزهٌ ما به کدام سو می‌رود؟

صدارت: جنبش ۸۳روزهٌ ما به کدام سو می‌رود؟

۱۷ آذر ۱۴۰۱

جنبش ۸۳روزهٌ ما به کدام سو می‌رود؟ به کدام سو می‌خواهم برود؟ به کدام سو می‌خواهیم برود؟ هدف = مردمسالاری، (مردم=بشر—>حقوق ذاتی) حقوقمداری وسیله = مردمسالاری، (مردم=بشر—>حقوق ذاتی) حقوقمداری