بایگانی روزانه: دسامبر 10, 2022

صدارت: نه به اعدام، آری به حقوق! آزمایشِ مردم برای میزان تحمل خشونت رژیم

صدارت: نه به اعدام، آری به حقوق! آزمایشِ مردم برای میزان تحمل خشونت رژیم

۱۹ آذر ۱۴۰۱

ولی ما اکنون، بعد از چهار دهه + ۸۵ روز تجربه‌اندوزی،  برای خنثی کردن نقشه‌های شیطانی این متجاوزان به حقوق، یک فرصت طلایی پیدا کرده‌ایم. ما می‌توانیم تجربه دیگر انسان‌ها در دیگر کشورها را هم به تجربیات خود اضافه کنیم. اگر ابعاد اثرات فیلم گرفتن از قتل شهروند امریکایی توسط پلیس، و انتشار آن در سراسر دنیا را در ذهن خود مرور کنیم، آن‌وقت به توانایی‌های بالقوه و بالفعل جوانان ایرانی در ایران و در سراسر جهان، به تواناییِ خود، و به تواناییِ افکارِ عمومی، این بزرگ‌ترین «ابرقدرت جهان» پی می‌بریم. در این ۸۵ روز اخیر، به صورت روزافزون و شتاب‌گیر،  سیر افزایش توانایی‌های مردم حیرت‌انگیز، و افزایش ناتوانی و بی‌قدرتیِ قدرت‌ها تمسخرآمیز بوده است.  اگر هر کدام از ما که در این روزهای حساس، با شکست از قدرت‌ها در جنگ روانی، در لاک خود فرو رویم، و انفعال پیشه کنیم، به سهم خود در تجاوزهای بعدی، شریک دژخیمان این رژیم هستیم. البته چه بسا که خود قربانی انواع تجاوزات شویم. در این عرض من، کمترین اغراقی نیست! با این توجه، ما (هر کدام از همه ما، به سهم خود و به نوبه خود) می‌توانیم، و بلکه وظیفه داریم که از تجاوز به حقوق، جلوگیری کنیم.  به خود باور داشته باشیم! به توان‌مندی جوانان باور داشته باشیم! به ملت خود باور داشته باشیم!