بایگانی روزانه: فوریه 4, 2014

خاطرات آقای دکتر محمود دلخواسته از تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰

خاطرات آقای دکتر محمود دلخواسته از تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰

۱۵ بهمن ۱۳۹۲

دراین هیچ شک نیست که سی خرداد شصت یکی از تاریخی ترین و حساسترین روزهای تاریخی دوران معاصر ایران می باشد. روزی که شاید برای حدود 40 دقیقه، امکان آن پیش آمد که جنبش مردمی، پایه های استبداد درحال ظهور بعد از انقلاب را...