بایگانی روزانه: فوریه 18, 2014

رضا تقوی، رئیس دفتر نخستین رئیس جمهوری ایران چشم از جهان فرو بست

رضا تقوی، رئیس دفتر نخستین رئیس جمهوری ایران چشم از جهان فرو بست

۲۹ بهمن ۱۳۹۲

رضا تقوی، انسان پاکدامنی که عضو وزارت خارجه بود و با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، به دعوت او، ریاست دفتر او را، در آن دوران سخت، برعهده گرفت، در بهمن 1392، در سوئیس، زندگی، در این جهان را، به درود گفت.